Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-008/2017/1090
Názov:
Kontrola financovania škôl a školských zariadení
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť dodržiavanie VZPP a zmluvných podmienok pri rekonštrukcii, rozširovaní a modernizácií škôl
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Mesto Rožňava

IČO
00328758
Sídlo
Šafárikova 29, 04812 Rožňava
Kontrolované obdobie
2015 - 2016
Termín kontroly
28.02.2017 - 18.05.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt vydal pre školy a školské zariadenia zriaďovacie listiny bez uvedenia vecného a finančného vymedzenia majetku, ktoré škola alebo školské zariadenie spravovali.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt v troch prípadoch zákaziek z nízkou hodnotou neurčil predpokladanú hodnotu zákazky bez DPH.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolou fakturácie a platieb bolo zistené, že posledná faktúra č. 1102083 v sume 103 940,60 eur bola vystavená dňa 08.08.2011 za stavebné práce a uhradená mestom 22.08.2011. Uvedené bolo v rozpore čl. 6 Platobné podmienky bodu 6.10. Zmluvy o dielo č. 01/05/2010 z 28.05.2010.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nepožiadal stavebný úrad o predĺženie stavebného povolenia a termínu ukončenia rekonštrukcie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 50/1976 Zb.
Počas fyzickej obhliadky nebol energetický štítok umiestnený na nápadnom, pre verejnosť jasne viditeľnom mieste. Uvedený nedostatok bol odstránený počas výkonu kontroly.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 555/2005 Z.z.
Kontrolou predkladania priebežných monitorovacích správ bolo zistené, že kontrolovaný subjekt priebežnú monitorovaciu správu č. 3 spracoval a odoslal 16.12.2011.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Stav merateľných ukazovateľov ako plánovaných, tak v skutočnosti boli v niektorých prípadoch vypĺňané formálne.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
kontrolovaný subjekt nedodržal bod 5.2. mandátnej zmluvy č. 103/2010 z 26.04.2010 - vykonávať externý manažment s odbornou starostlivosťou. RO mu vyčíslil neoprávnené výdavky 300,00 eur. Sancie za nedodržanie povinností neboli zmluvne dohodnuté.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Mesto Sečovce

IČO
00331899
Sídlo
Nám. sv. Cyrila a Metoda 43/27, 07801 Sečovce
Kontrolované obdobie
2015 - 2016
Termín kontroly
01.03.2017 - 26.06.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolu postupu mesta bolo zistené, že mesto pri realizácii verejných obstarávaní na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby, na externý projektový manažment a na odborný dohľad nad verejným obstarávaním dodávateľa prác, vypracovalo výzvy na predloženie ponuky na zabezpečenie zákazky bez určenia predpokladanej hodnoty zákazky. Preverovaním bolo zistené, že mesto nemalo doklad preukazujúci určenie predkladanej hodnoty zákazky pred začatím postupu zadávania zákazky, čo bolo v rozpore s § 5 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Mesto tým, že uhradilo dodávateľovi externého projektového manažmentu viac o 272,49 eur ako bolo zmluvne dohodnuté, bez uzavretia dodatku k zmluve o dielo, tzn. bez právneho titulu, porušilo článok III. Zmluvy o dielo uzavretej 28.05.2008 v znení dodatku č. 1 a finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v sume 272,49 eur, pretože mesto nebolo oprávnené vykonať takúto úhradu naviac. Zároveň bol porušený aj § 9 ods. 1 písm. e) zákona o finančnej kontrole, pretože zamestnanci zodpovední za vykonanie predbežnej finančnej kontroly, neoverili súlad pripravovanej finančnej operácie s vyššie uvedenou zmluvou o dielo.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 523/2004 Z.z.
Mesto porušilo článok III. Zmluvy o dielo uzavretej 28.05.2008 v znení dodatku č. 1 a § 9 ods. 1 písm. e) zákona o finančnej kontrole tým, že uhradilo dodávateľovi externého projektového manažmentu za vypracovanie monitorovacích správ skôr o päť mesiacov ako bolo zmluvne dohodnuté.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Uhradením faktúry v sume 957,98 eur za vypracovanie záverečnej monitorovacej správy rovnako skôr o päť mesiacov a pred jej vypracovaním, porušilo aj § 19 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, pretože takýmto konaním poskytlo preddavok, čo nemalo vopred zmluvne dohodnuté. Uhradením preddavku v sume 957,98 eur v rozpore s uvedeným ustanovením zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy došlo aj k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. l) uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Mesto užívalo stavebné objekty SO 08 a SO 09 bez kolaudačného rozhodnutia, čo bolo v rozpore s § 76 ods. 1 zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 50/1976 Zb.
Po ukončení Projektu a vydaní kolaudačného rozhodnutia, začala ZŠ, Obchodná 5, užívať aj majetok obstaraný v rámci Projektu a to bez jeho zverenia do jej správy, pretože mesto v predmetnej zmluve nedoplnilo dodatkom vecne a finančne vymedzený majetok z roku 2002 o technické zhodnotenie formou prístavby a nadstavby ani o novoobstaraný majetok IKT nadobudnutý realizáciou Projektu. Mesto prenechaním uvedeného majetku mesta do užívania ZŠ, Obchodná 5 bez jeho zverenia do správy, porušilo § 6 ods. 1 a ods. 6 zákona o majetku obcí
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb., 138/1991 Zb.
Mesto ako vlastník budovy ZŠ, Obchodná 5, nemalo energetický certifikát, čo bolo v rozpore s § 8 ods. 1 písm. a) zákona o energetickej hospodárnosti budov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 555/2005 Z.z.
Kontrolou faktúr týkajúcich sa realizácie Projektu, č. 34/2012, 35/2012, 36/2012, 37/2012, 57/2012, 58/2012, 137/2011, 342012, 110/11, 1/12, 2/12, 25140001, 20090054 bolo zistené porušenie zákona o finančnej kontrole, pretože zamestnanci mesta zodpovední za vykonanie predbežnej finančnej kontroly, nevykonali predbežnú finančnú kontrolu faktúr č. 20090054 a č. 25140001 vôbec a predbežnú finančnú kontrolu faktúr č. 34/2012, 35/2012, 36/2012, 37/2012, 57/2012, 58/2012, 137/2011, 1/12 vykonali nedostatočne, pretože neoverili súlad pripravovanej finančnej operácie s výsledkom verejného obstarávania ani s uzavretou zmluvou, čím porušili § 9 ods. 1 zákona o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že mesto predložilo prvú následnú monitorovaciu správu za monitorovacie obdobie 12/2014 až 11/2015 až dňa 03.02.2016, tzn. po stanovenom termíne. Mesto tým, že ako prijímateľ NFP nepostupovalo podľa článku 3 VZP porušilo uvedený článok zmluvy o NFP a tým aj § 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Druhú následnú monitorovaciu správu odoslalo mesto 14.12.2016, tzn. v termíne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Mesto nepredložilo na základe vyžiadania dokladov na kontrolu, originály faktúr interné č. 20121052, 20121053 s odôvodnením, že ich nemá k dispozícii z dôvodu, že boli predkladané predchádzajúcim kontrolám a neboli im vrátené. Kontrolovaný subjekt tým, že nearchivoval dokumentáciu k Projektu, porušil článok 18 zmluvy o NFP a zároveň § 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.

Obec Malá Ida

IČO
00324426
Sídlo
Hlavná 11, 04420 Malá Ida
Kontrolované obdobie
2015 -2016
Termín kontroly
08.05.2017 - 27.06.2017
Stav kontroly
Ukončená

Obec Pavlovce nad Uhom

IČO
00325589
Sídlo
Kostolné námestie 1, 07214 Pavlovce nad Uhom
Kontrolované obdobie
2015 - 2016
Termín kontroly
01.03.2017 - 14.05.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Prijímateľ podľa Článku 3 VZP bol povinný predkladať poskytovateľovi priebežné MS každých 6 mesiacov a to do 60 dní po sledovanom období. Na základe písomností predložených obcou, kontrolná skupina NKÚ SR zistila, že MS za prvé monitorovacie obdobie 06/2010 až 11/2010 bola odoslaná 24.02.2011 a MS za druhé monitorovacie obdobie 12/2010 až 05/2011 bola odoslaná 29.12.2011. Uvedené MS boli predložené po termíne. Tým, že kontrolovaný subjekt nepredložil relevantný dôkaz o odoslaní priebežných MS za prvé a druhé monitorovacie obdobie do 60 dní po sledovanom období nepostupoval v súlade s článkom 3 ods. 2 VZP. Kontrolovaný subjekt tým, že nepostupoval v súlade s článkom 3 VZP k Zmluve o NFP, porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v tom, že porušil pravidlá a podmienky, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nepredložil ku kontrole originál Dodatku č. 1 k Zmluve o NFP vrátane príloh. Neuchovaním, resp. nearchivovaním dokumentácie obec porušila Čl. 17 VZP k Zmluve o NFP. Kontrolovaný subjekt tým, že nepostupoval v súlade s článkom 17 VZP k Zmluve o NFP, porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v tom, že porušil pravidlá a podmienky, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že výpočet predpokladanej hodnoty zákazky pri obstarávaní služieb v štyroch prípadoch nebol podložený dokladmi, obec nevedela preukázať skutočnosť, že určenie predpokladanej hodnoty zákazky vychádzalo z ceny, za ktorú sa obvykle predával rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase začatia postupu zadávania zákazky. Pri štyroch obstarávaniach bola predpokladaná hodnota zákazky určená a zverejnená vo výzve s DPH. Obec uvedeným postupom v procese určenia predpokladanej hodnoty zákazky, postupovala v rozpore s § 5 ods. 1 zákona o VO
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec neuchovaním (nearchivovaním) dokumentácie o VO - stavebný dozor súvisiacom s realizáciou projektu porušila čl. 17 VZP k Zmluve o NFP. Kontrolovaný subjekt tým, že nepostupoval v súlade s článkom 17 VZP k Zmluve o NFP, porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v tom, že porušil pravidlá a podmienky, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec nepostupovala v súlade s § 3 ods. 1 zákona o účtovníctve, keď obstaraný majetok v sume 1 359 379,21 EUR zaradila do užívania viac ako15 mesiacov po kolaudácii stavby. Kontrolovaný subjekt účtovný prípad účtoval a vykazoval nie v období, s ktorým časovo a vecne súvisel. Zároveň kontrolovaný subjekt porušil § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve nedodržaním postupov účtovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Predbežná finančná kontrola podľa zákona o finančnej kontrole bola vykonaná" dátum a podpis, ale zodpovedná osoba nevyznačila súlad pripravovanej finančnej operácie s niektorou, resp. s niektorými možnosťami súladu uvedenými v zákone o finančnej kontrole, ale potvrdila súlad so všetkými možnosťami aj keď každá hospodárska operácia jednotlivo, mala reálne súvis len s niektorou, resp. niektorými možnosťami súladu v závislosti od druhu výdavku. Uvedené vykonávanie PFK bolo v rozpore s § 9 ods. 1 zákona o finančnej kontrole, pretože sa mal overiť súlad finančnej operácie, konkrétne. Napríklad súlad s rozpočtom a uzatvorenými zmluvami, s osobitnými predpismi, inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov a podobne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Podľa predložených dokladov ZŠ uzatvorila pracovnú zmluvu so zamestnancom – asistent učiteľa 30.12.2014, teda po stanovenom termíne. Merateľný ukazovateľ k 31.12.2013 splnený nebol. Tým, že merateľný ukazovateľ splnený nebol príjemca NFP porušil bod 6.3 Zmluvy o NFP, podľa ktorého bol v celom rozsahu viazaný Prílohou č. 2, podľa ktorej plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa - počet novovytvorených pracovných miest na rok 2013 bola určená vytvoriť jedno pracovné miesto obsadené mužom. Kontrolovaný subjekt tým, že nepostupoval v súlade s článkom 6.3 Zmluvy o NFP, porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v tom, že porušil pravidlá a podmienky, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Plešivec

IČO
00328642
Sídlo
Čsl. armády 1, 04911 Plešivec
Kontrolované obdobie
2015 - 2016
Termín kontroly
28.02.2017 - 18.05.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zriaďovacia listina vrátane dodatku ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským, ulica Gemerská a zriaďovacia listina vrátane dodatkov ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, ulica Čsl. Armády neobsahovala dátum zriadenia školy, vecné a finančné vymedzenie majetku, dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete. Taktiež bolo nesprávne uvedené, že riaditeľa školy vymenúva a odvoláva prednosta Okresného úradu v Rožňave.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
V troch prípadoch nebola určená predpokladaná hodnota zákazky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec nekonala v súlade s čl. 17 VZP zmluvy o poskytnutí NFP, podľa ktorého bol prijímateľ povinný uchovávať dokumentáciu k Projektu do 31.08.2020 a do tej doby strpieť výkon kontroly zo strany oprávnených osôb v zmysle čl. 12 VZP zmluvy o NFP.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Dlhodobý majetok - schodolez v sume 6 200,00 eur obstaraný na základe faktúry č. 1102107 z 10.10.2011 bol zaúčtovaný na účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku spolu s vykonanými stavebnými prácami a následne zaúčtovaný na účet 021 – Stavby k 31.01.2012. Uvedeným konaním neboli dodržané postupy účtovania.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Pri zmluvách o dielo za stavebné práce, externý projektový manažment, vypracovanie projektovej dokumentácie a autorský dozor, mandátnej zmluvy na uskutočnenie verejného obstarávania, komisionárskej zmluve na stavebný dozor predbežná finančná kontrola neobsahovala vyjadrenie zodpovednej osoby, či finančná operácia bola v súlade s rozpočtom orgánu verejnej správy, internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami atď.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Podľa čl. 5 komisionárskej zmluvy č. 1/D/2009 z 01.09.2009 za stavebný dozor mali platby prebiehať mesačnou fakturáciou. Kontrolou čerpania výdavkov na základe zmluvy bolo zistené, že za službu stavebného dozoru boli obcou vyplatené dve faktúry č. 02/04-2011 a č. 09/11-11, t.j. fakturácia nebola mesačná ako to ukladali podmienky zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Nedodržaním povinnosti podľa čl. 3 bod 8 VZP zmluvy o poskytnutí NFP bol príjemca dotácie zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých poskytovaných informácií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.

Obec Sady nad Torysou

IČO
00324680
Sídlo
Sady nad Torysou 0, 04441 Sady nad Torysou
Kontrolované obdobie
2015 -2016
Termín kontroly
01.05.2017 - 29.05.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt pri verejnom obstarávaní podľa § 9 ods. 9 neuchovával kompletnú dokumentáciu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky. Zároveň neevidoval všetky doklady a dokumenty päť rokov od uzavretia zmluvy a nezverejnil v profile raz štvrťročne súhrnnú správu o týchto zákazkách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolovaný subjekt pri obstarávaní stavebných prác nevykonal verejné obstarávanie formou elektronického trhoviska, aj keď išlo o bežne dostupné stavebné práce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nesprávnym uvedením kódu zdroja došlo k skresleniu ekonomických informácií vo finančnom výkaze potrebných na hodnotenie plnenia rozpočtu v sume 8 909,90 eur.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/21513/2012-31
Na faktúre č. 379/2015 z 17.12.2015 bolo zistené formálne vykonanie predbežnej finančnej kontroly nakoľko v danom prípade nebola uzatvorená objednávka a ani zmluva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Veľké Ozorovce

IČO
00332046
Sídlo
Veľké Ozorovce 0, 07801 Veľké Ozorovce
Kontrolované obdobie
2015 -2016
Termín kontroly
03.05.2017 - 12.06.2017
Stav kontroly
Ukončená

Základná škola Plešivec

IČO
35543698
Sídlo
Gemerská 1, 04911 Plešivec
Kontrolované obdobie
2015 - 2016
Termín kontroly
28.02.2017 - 14.06.2017
Stav kontroly
Ukončená

Základná škola akademika Jura Hronca

IČO
35543663
Sídlo
Zakarpatská 12, 04801 Rožňava
Kontrolované obdobie
2015 -2016
Termín kontroly
28.02.2017 - 23.04.2017
Stav kontroly
Ukončená

Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom

IČO
35543825
Sídlo
Školská 3, 07214 Pavlovce nad Uhom
Kontrolované obdobie
2015 -2016
Termín kontroly
01.03.2017 - 26.04.2017
Stav kontroly
Ukončená

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

IČO
35541202
Sídlo
Obchodná 5, 07801 Sečovce
Kontrolované obdobie
2015 - 2016
Termín kontroly
01.03.2017 - 20.06.2017
Stav kontroly
Ukončená
Späť