Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-033/2016/1080
Názov:
Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom vo vybraných mestských častiach Bratislavy
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves

IČO
00603392
Sídlo
Novoveská 17/A, 84310 Bratislava-Dev.Nová Ves
Kontrolované obdobie
2015
Termín kontroly
29.09.2016 - 28.11.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy nebol dodržaný v dvoch prípadoch tým, že skutočné čerpanie rozpočtu bolo oproti uskutočneným rozpočtovým opatreniam formou presunu rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu vyššie, aj keď celkové príjmy a celkové výdavky sa nemenili. Zároveň nebol dodržaný zákon o finančnej kontrole, nakoľko MČ neoverovala predbežnou finančnou kontrolou súlad pripravovanej finančnej operácie so schváleným rozpočtom, resp. vykonala predbežnú finančnú kontrolu formálne.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Nesprávnym uplatnením rozpočtovej položky MČ nepostupovala v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy a s opatrením o rozpočtovej klasifikácii.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Zákon o účtovníctve nebol dodržaný tým, že účtovné doklady neobsahovali predpísané náležitosti.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Vyplatením preddavkov bez toho, aby boli vopred zmluvne dohodnuté, MČ nedodržala zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Úhrada preddavkov z verejných prostriedkov v rozpore s týmto zákonom je porušením finančnej disciplíny.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Poskytnutím dotácie právnickým osobám bez splnenia podmienok uvedených v zákone o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, MČ konala v rozpore s uvedeným zákonom
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nesprávnym účtovaním MČ nedodržala platné postupy účtovania podľa zákona o účtovníctve. Zároveň nebol uvedený zákon dodržaný tým, že výkaz ziskov a strát obsahoval nesprávne údaje.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventarizačné rozdiely zistené pri inventarizácii MČ nezaúčtovala do účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou overoval stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov, čím nepostupovala v súlade so zákonom o účtovníctve a postupmi účtovania.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprávnym účtovaním o obstaraní DHM MČ nekonala v súlade so zákonom o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Tým, že MČ nezaradila do majetku ukončené stavby, resp. vyraďovacia komisia nepredložila MZ návrh na vysporiadanie sa s neupotrebiteľným, resp. cudzím majetkom neboli dodržané platné postupy účtovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nezverejnením zákaziek v profile verejného obstarávateľa MČ nepostupovala v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
MČ uzatvorením dodatkov k zmluvám, ktoré boli výsledkom verejného obstarávania a ktorými sa zvýšila cena plnenia, nepostupovala v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
MČ nepreukázala, že pri poskytnutí finančných prostriedkov príspevkovej organizácii dbala na zabezpečenie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti ich použitia, čím nepostupovala v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Tým, že MČ nepostupovala v súlade s rozhodnutím príslušného okresného úradu, nedodržala zákon o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 608/2003 Z.z.
MČ nepostupovala v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy z dôvodu, že zriaďovacie listiny ZŠ a MŠ neobsahovali predpísané náležitosti uvedené v citovanom zákone.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Tým, že MČ umožnila základným školám realizovať prenájmy majetku bez právneho titulu k nemu, nekonala v súlade so zákonom o majetku obcí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Z dôvodu, že MČ viedla v účtovníctve majetok, ktorý zverila svojej príspevkovej organizácii, nepostupovala v súlade so zákonom o majetku obcí a interným predpisom.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

IČO
00603520
Sídlo
Námestie sv. Františka 8, 84262 Bratislava-Karlova Ves
Kontrolované obdobie
2015
Termín kontroly
31.05.2016 - 17.08.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

MČ Karlova Ves nevykonala vo viacerých prípadoch zmeny rozpočtu, čím nepostupovala v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Zároveň súlad pripravovanej finančnej operácie so schváleným rozpočtom vykonávala len formálne, čo bolo v rozpore so zákonom o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 583/2004 Z.z.
MČ Karlova Ves v troch prípadoch použila nesprávnu ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie, čím nepostupovala v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/010175/2004-42, 583/2004 Z.z.
V niekoľkých prípadoch boli poskytnuté dotácie z časti alebo úplne použité v rozpore s určeným účelom prijímateľmi dotácií. Podľa § 6 ods. 2 VZN o dotáciách a JFV bola právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá použila dotáciu na iný účel ako bola poskytnutá, povinná MČ Karlova Ves dotáciu vrátiť a zaplatiť penále vo výške 0,025 % z neoprávnene použitej sumy za každý deň od obdŕžania do vrátenia dotácie, najviac do výšky dvojnásobku poskytnutej sumy a najmenej 35,00 eur. Tým, že MČ Karlova Ves nepodnikla žiadne kroky k vymáhaniu predmetnej dotácie, porušila pravidlá a podmienky pri poskytovaní prostriedkov z rozpočtu verejnej správy subjektom verejnej správy , čím bola porušená finančná disciplína.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
MČ poskytla dvom fyzickým osobám dotácie vo výške 300,00 eur nad rámec oprávnenia čím, porušila finančnú disciplínu.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Nevykonanie zúčtovania dotácií prijímateľmi v stanovenej lehote podľa VZN. Podľa § 6 ods. 1 VZN – „Právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá opomenula vykonať zúčtovanie dotácie v termíne, stráca nárok na poskytnutie dotácie počas jedného roka nasledujúceho po termíne a mestská časť môže požadovať vrátenie časti alebo všetkých finančných prostriedkov, ktoré boli žiadateľovi o dotáciu poskytnuté.“ Kontrolou bolo zistené, že ani v jednom prípade MČ Karlova Ves nepožadovala vrátenie časti alebo všetkých finančných prostriedkov od prijímateľov dotácií za nesplnenie povinnosti vyúčtovania v stanovenom termíne. Zároveň bolo zistené, že napriek nedostatku bola Futbalovému klubu mládeže Karlova Ves poskytnutá dotácia aj v roku 2016, čím MČ Karlova Ves konala v rozpore s § 6 ods. 1 VZN o dotáciách, keď poskytla dotáciu žiadateľovi po tom ako nevykonal zúčtovanie poskytnutej dotácie v termíne. Tým, že MČ Karlova Ves pri poskytovaní dotácií nedodržala podmienky ustanovené vo VZN o dotáciách a JFV porušila finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Inventúrny súpis a inventarizačný zápis z vykonanej inventarizácie neobsahoval náležitosti podľa zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Inventarizačné rozdiely zistené pri dvoch mimoriadnych inventarizáciách neboli zaúčtované do účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou overoval stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov, čím MČ Karlova Ves nepostupovala v súlade so zákonom o účtovníctve.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Preverovaním správnosti vedenia účtovníctva a dodržiavania platných postupov účtovania bolo zistené nesprávne účtovanie o oprave a údržbe majetku, čím MČ Karlova Ves nepostupovala v súlade s platnými postupmi účtovania a zákonom o účtovníctve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Kontrolou tabuľkovej časti poznámok ÚZ, vloženej do registra ÚZ, bolo zistené, že neobsahovala údaj o pohľadávkach po lehote splatnosti, členenie rezerv podľa účelu a správny údaj o dlhodobom investičnom úvere, čím MČ Karlova Ves nekonala v súlade so zákonom o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka zodpovedná za správnosť uložených dokumentov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
MČ Karlova Ves zadala zákazku na obstaranie služieb na priamo, bez uskutočnenia verejného obstarávania.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
MČ Karlova Ves nezverejňovala súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
MČ Karlova Ves nezverejnila v profile povinné informácie podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
MČ Karlova Ves v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní vyhodnotila ako úspešného uchádzača obchodnú spoločnosť bez predloženia dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 11
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
MČ Karlova Ves úhradou nákladov nesúvisiacich so zmluvou, konala nehospodárne, čím bola porušená finančná disciplína.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 502/2001 Z.z.
Uzatvorením bezodplatnej zmluvy o nájme pozemku MČ Karlova Ves porušila nasledovné vzpp.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie, Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 40/1964 Zb.
MČ Karlova Ves včas nezabezpečila odhlásenia vozidla z evidencie motorových vozidiel a nepožiadala o vrátenie alikvotnej časti poistenia a naďalej hradila poistné za osobné auto, ktorý nemala v majetkovej ani účtovnej evidencii a ktorý ani fyzicky neexistoval.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

IČO
00603317
Sídlo
Junácka 1, 83291 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2015
Termín kontroly
24.05.2016 - 18.08.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Tým, že MČ pri poskytovaní dotácií nedodržala podmienky ustanovené vo VZN, nepostupovala v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, čím porušila finančnú disciplínu.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Tým, že MČ použila verejné prostriedky, ktoré nepredstavovali krytie nevyhnutných potrieb v denných centrách, konala v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nesprávnym účtovaním o nákladoch na zakúpenie softvéru MČ nekonala v súlade s postupmi účtovania, čím porušila povinnosť ustanovenú zákonom o účtovníctve.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Tým, že MČ nezahrnula do ceny obstarania technického zhodnotenia náklady na projektovú dokumentáciu a neocenila majetok obstarávacou cenou nedodržala zákon o účtovníctve.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprávnym účtovaním o obstaraní nehmotného majetku a z toho vyplývajúcich nepresných údajov vykázaných v súvahe bol porušený zákon o účtovníctve.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 198/2007 Z.z.
Zákon o verejnom obstarávaní bol porušený tým, že dodávatelia zákaziek boli vybratí priamo bez uskutočneného verejného obstarávania.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Uskutočnením priameho rokovacieho konania bez splnenia podmienok stanovených zákonom o verejnom obstarávaní MČ konala v rozpore s uvedeným zákonom.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Čerpaním verejných prostriedkov za „práce naviac“, pričom ich realizácia bola dohodnutá dodatkom k zmluve bez zmeny ceny, MČ porušila finančnú disciplínu. Zároveň konala v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 523/2004 Z.z.
MČ nedodržala zákon o účtovníctve tým, že v troch prípadoch nepreúčtovala náklady na obstaranie majetku na príslušný majetkový účet v období, s ktorým účtovné prípady časovo a vecne súviseli.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
MČ ako účastník zmluvného vzťahu si neuplatnila svoje práva na majetok, ktorý mala v zmysle zmluvy získať, čím nepostupovala v súlade so zákonom o majetku obcí
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Zákon o účtovníctve bol porušený tým, že o pohľadávke voči nájomcovi MČ neúčtovala v čase, s ktorým prípad časovo a vecne súvisel a zákon o majetku obcí nebol dodržaný tým, že právo na uvedenú pohľadávku nebolo včas uplatnené.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Tým, že MČ nezverejnila podpísanú zmluvu, resp. uzatvorené dodatky k zmluvám, nedodržala zákon o slobodnom prístupe k informáciám.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Zákon o obecnom zriadení bol porušený tým, že termín voľby miestneho kontrolóra nebol vypísaný v súlade so zákonom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Tým, že správy o vykonaných kontrolách neboli predložené na najbližšom zasadnutí MZ, nebol dodržaný zákon o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Dokumentácia z vykonaných kontrol nebola vypracovaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole, nakoľko neobsahovala zápisnicu z prerokovania správy, písomný zoznam opatrení na odstránenie nedostatkov a správu o ich plnení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Pri vykonávaní následných finančných kontrol MČ nedodržala základné povinnosti uvedené v zákone o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Mestská časť Bratislava - Ružinov

IČO
00603155
Sídlo
Mierová 21, 82705 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2015
Termín kontroly
14.02.2016 - 03.05.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou vykonávania zmien rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami bolo zistené vyššie čerpanie výdavkov v piatich položkách funkčnej klasifikácie ekonomickej klasifikácie v celkovej sume 16 833,15 eur, čím nebol dodržaný § 14 ods. 2 pís. a) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého príslušný orgán obce alebo orgán vyššieho územného celku vykonáva zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami, ktorými sú podľa písm. a) presuny rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky. Súčasne nebol dodržaný § 9 ods. 1 zákona o finančnej kontrole tým, že MČ Ružinov neoverovala predbežnou finančnou kontrolou súlad pripravovanej finančnej operácie so schváleným rozpočtom, resp. vykonala predbežnú finančnú kontrolu formálne.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 583/2004 Z.z.
Kontrolou uplatňovania rozpočtovej klasifikácie bolo zistené, že pri úhrade troch DF č. 805, 806 a 915 za rekonštrukčné práce chodníkov na ulici Ostredková, Drienová a Bachova bola uplatňovaná nesprávna položka ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 717001 – Realizácia nových stavieb namiesto položky 717002 – Rekonštrukcia a modernizácia. Uvedeným konaním MČ Ružinov nepostupovala v súlade § 4 ods. 7 zákona rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého sa v rozpočte uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom a zároveň nepostupovala v súlade s opatrením MF SR o rozpočtovej klasifikácii.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z., MF/010175/2004-42
Poskytovanie finančných prostriedkov v roku 2015 upravovalo VZN o dotáciách a grantoch. Pri schvaľovaní grantového programu/výzvy na rok 2015 mali byť stanovené kritéria výberu úspešných uchádzačov o dotáciu/grant podľa tohto VZN. Kontrolou bolo zistené, grantový program na rok 2015, schválený uznesením MZ č. 43/IV/2015 z 10.03.2015, neobsahoval kritéria výberu úspešných uchádzačov podľa § 4 ods. 3 písm. d) VZN o dotáciách a grantoch.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
MČ Ružinov evidovala vo svojom účtovníctve dobropisy č. 21, 22, 23 a 24 v celkovej sume 4 208,46 eur k faktúram za práce vykonané v roku 2014. Dobropisy MČ Ružinov zaúčtovala 21.01.2015 na ťarchu účtu 381 – Náklady budúcich období súvzťažne so zápisom v prospech účtu 321 –Dodávatelia mínusovou položkou, tzn. o dobropise neúčtovala ako o pohľadávke súvzťažne k výnosom. Nesprávnym zaúčtovaním dobropisov MČ Ružinov nepostupovala v súlade s platnými postupmi účtovania a ustanovením § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
MČ Ružinov zaúčtovala dodávateľskú faktúru evidovanú pod č. 1523/2015 z 31.12.2015 v sume 274 639,30 eur na ťarchu účtu 315 100 – Ostatné pohľadávky so súvzťažným zápisom v prospech účtu 321 100 – Dodávatelia. Nesprávnym zaúčtovaním dodávateľskej faktúry MČ Ružinov nepostupovala v súlade s § 4 ods. 2 platných postupov účtovania a zároveň s § 7 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii účtovnej jednotky.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Analýzou vykázaných rezerv na účte 323- Krátkodobé rezervy bolo zistené, že ešte v roku 2008 bola vytvorená rezerva vo výške 252 986,26 eur z titulu súdneho sporu s BVS a.s. V roku 2010 bola žaloba voči MČ Ružinov na základe rozhodnutia súdu zamietnutá, pričom táto rezerva nebola zrušená. MČ Ružinov tu vykazovala tvorbu rezerv z rokov 2008-2009 a 2011-2013. Podľa postupov účtovania sa na účte 323 – Krátkodobé rezervy účtujú rezervy s predpokladanou dobou vyrovnania pri vzniku najviac jeden rok. MČ Ružinov o dlhodobých rezervách neúčtovala. Nesprávnym účtovaním a nezrušením rezerv MČ Ružinov nekonala v súlade s § 4 ods. 2 a § 7 ods.1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii účtovnej jednotky.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou tabuľkovej časti poznámok bolo zistené, že tabuľka o pohľadávkach neobsahovala údaj o pohľadávkach po lehote splatnosti. MČ Ružinov uvedeným nekonala v súlade s § 23a ods. 8 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka zodpovedná za správnosť uložených dokumentov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Verejný obstarávateľ neodoslal v lehote do piatich dní odo dňa otvárania častí ponúk, označených ako „Kritériá“ všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, a ktorých ponuka nebola vylúčená, zápisnicu z otvárania tejto časti ponúk.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Verejný obstarávateľ neuverejnil v profile v lehote siedmych pracovných dní od uzatvorenia v profile zmluvu, dokument, ktorý potvrdzuje dodanie a prebratie tovaru alebo poskytnutie služby alebo stavebných prác, sumu skutočne uhradeného plnenia zo zmluvy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Verejný obstarávateľ si nesplnil povinnosť oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolou žiadostí o grant bolo zistené, že neobsahovali povinnú prílohu podľa VZN o dotáciách a grantoch, doklad o registrácií. Uvedené žiadosti nemali byť zaradené do výberu grantovou komisiou a finančne podporené. Uvedeným konaním MČ Ružinov pri poskytnutí grantov porušila finančnú disciplínu, keď nedodržala podmienky pri poskytovaní grantov ustanovené v príslušnom VZN o dotáciách a grantoch.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Verejný obstarávateľ nezverejnil v profile do 10 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy alebo rámcovej zmluvy správu o zákazke.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Verejný obstarávateľ bezodkladne po uzatvorení zmluvy nezverejnil v profile kópiu zápisnice o posúdení splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, kópie ponúk všetkých uchádzačov doručené v lehote na predkladanie ponúk, kópiu zápisnice z otvárania ponúk, kópiu zápisnice o vyhodnotení ponúk, kópiu správy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Verejný obstarávateľ nepostupoval v súlade s § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého, ak v prípade podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnej obstarávaní nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, je verejný obstarávateľ povinný po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí, pričom vyzve uchádzačov na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej, ako 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy a nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti. Verejný obstarávateľ vyzval úspešného uchádzača na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti dňa 21.12.2015. Uchádzač nepredložil doklady v stanovej lehote 10 pracovných dní, napriek nesplneniu podmienok účasti, nebol vylúčený.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
MČ Ružinov pohľadávky za nájomné písomne nevymáhala ani s dlžníkom nedohodla spôsob splatenia dlžoby. Nevymáhaním pohľadávok nekonala v súlade s ustanovením § 7 zákona o majetku obcí a so zásadami hospodárenia, podľa ktorých orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia a majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Poskytnuté preddavky neboli v zmysle platnej zmluvy, vyúčtované do 5 dní po skončení kalendárneho štvrťroka. Kontrolou zúčtovania jednotlivých poskytnutých preddavkov bolo zistené, že priložené súpisy skutočne vykonaných prác k vyúčtovacím faktúram neobsahovali požadované náležitosti (bez uvedenia dátumu, nedodržaný dátum vyúčtovania, príp. neboli doložené vôbec), čím neboli dodržané zmluvné podmienky. Nedodržaním zmluvných podmienok pri vyúčtovaní dotácie porušila MČ Ružinov § 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého je porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté, porušením finančnej disciplíny.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolou vyúčtovania vynaložených finančných prostriedkov z poskytnutej dotácie bolo zistené v niekoľkých prípadoch nedostatočné preukázanie účtovnými dokladmi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt poskytol obchodnej spoločnosti prevádzkový preddavok bez toho aby bol vopred písomne dohodnutý.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nevyzýval prijímateľa finančnej dotácie na predloženie vyúčtovania do 30 dní od splnenia účelu v zmysle zmluvných podmienok. Nedodržaním zmluvných podmienok pri vyúčtovaní dotácie porušila MČ Ružinov § 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého je porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté, porušením finančnej disciplíny
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Miestny kontrolór neukončil vykonanú kontrolu spísaním zápisnice o prerokovaní správy so zástupcom kontrolovaného subjektu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Miestny kontrolórom napriek zisteniam vypracoval z kontroly záznam.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Mestská časť Bratislava - Čunovo

IČO
00641243
Sídlo
Hraničiarska 144, 85110 Bratislava-Čunovo
Kontrolované obdobie
2015
Termín kontroly
29.02.2016 - 26.04.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Údaje vo FIN 1-12 boli rozdielne oproti údajom uvedeným v schválenom návrhu rozpočtu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
O rozpočtových zmenách vykonaných na základe právomoci starostky MČ neviedla operatívnu evidenciu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
MČ nevykonala rozpočtové opatrenia pred použitím finančných prostriedkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
MČ prekročila schválenú výšku výdavkov na šiestich položkách funkčnej klasifikácie ekonomickej klasifikácie
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Použitie finančných prostriedkov nad rámec oprávnenia MČ,
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
MČ použila finančné prostriedky na finančné a organizačné zabezpečenie činností nad rámec svojich povinností a kompetencií, ktoré jej vyplývajú z príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Niekoľkoročným komplexným prevádzkovaním DFS MČ konala nad rámec vymedzených pôsobností ustanovených zákonom o hlavnom meste, štatútom a zákonom o obecnom zriadení
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
MČ poskytla dotácie bez splnenia povinností ustanovených vo všeobecne záväznom nariadení.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
MČ poskytla preddavok v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
MČ nesprávne účtovala o nákladoch na občerstvenie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
MČ poskytovala zamestnancom cestovné náhrady pri použití súkromného motorového vozidla na pracovné účely a neuzavrela s nimi písomnú dohodu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 283/2002 Z.z.
MČ do registra vložila textovú časť poznámok k individuálnej účtovnej závierke vzťahujúcim sa k predchádzajúcemu účtovnému obdobiu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
MČ nepredložila pri použití verejných prostriedkov účtovné doklady preukazujúce objednanie vykonaných prác a dohodnutú odmenu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
O zákazkách MČ nezverejnila v profile verejného obstarávateľa raz štvrťročne súhrnnú správu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
MČ nezverejnila prílohu rámcovej dohody, ktorá tvorila jej neoddeliteľnú súčasť a obsahovala dohodnutú cenu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
MČ uzatvorila zmluvu o dielo pred termínom vyhodnotenia súťažných ponúk.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
MČ postupovala v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní tým, že uzatvorila dodatok k zmluve, ktorá bola výsledkom postupu verejného obstarávania.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
MČ hmotný majetok neocenila obstarávacou cenou, ktorá predstavovala cenu, za ktorú majetok obstarala a náklady súvisiace s jeho obstaraním.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
MČ nezabezpečila zápis práva správy k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
MČ nezaradila do majetku ukončenú stavbu, nedodržala platné postupy účtovania podľa zákona o účtovníctve.0,00
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
MČ prenajímala nebytové priestory bez riadneho zmluvného vzťahu.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 116/1990 Zb.
MČ ako veriteľ v roku 2015 nevymáhala pohľadávky, nezasielala upomienky ani inak neuplatnila svoje práva
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Späť