Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-040/2017/1070
Názov:
Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v subjektoch územnej samosprávy
Účel kontrolnej akcie:
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými predpismi a plnenie po
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Obec Svätý Anton

IČO
00320471
Sídlo
Svätý Anton 34, 96972 Svätý Anton
Kontrolované obdobie
2015, 2016
Termín kontroly
22.08.2017 - 08.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Rozpočet obce neobsahoval povinné údaje o rozpočtoch za predchádzajúce roky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 493/2011 Z.z.
Každá zmena rozpočtu predkladaná na schválenie ObZ bola predkladaná ako jedno rozpočtové opatrenie, pričom vo viacerých prípadoch obsahovala minimálne zmeny v príjmovej časti rozpočtu podľa § 14 ods. 2 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a vo výdavkovej časti podľa § 14 ods. 2 písm. c) predmetného zákona. Obec nevykonávala zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nevykonala všetky potrebné zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka, pričom bežné príjmy rozpočtu obce boli prekročené o 4,37 % a kapitálové príjmy o 60,38 %.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
V záverečnom účte za rok 2015 a 2016 obec neuviedla vývoj dlhu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v záverečnom účte za rok 2016 nezapočítala do celkového dlhu nájomným nepokrytý úver zo ŠFRB a započítala do ročných splátok aj jednorazové predčasné splatenie úveru
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec uhradila výdavok z rozpočtu napriek tomu, že v rozpočte nemala na daný výdavok vyčlenené finančné prostriedky, resp. dostatok finančných prostriedkov. Úpravu rozpočtu vykonala dodatočne až po úhrade výdavku. Išlo napr. o výdavky za vykonané svetelno-technické meranie po realizácii projektu, rekonštrukciu verejného osvetlenia. výdavky za opravu mýtnej stanice
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Pri účtovaní poskytnutých preddavkov obec nepostupovala podľa § 43 ods. 4 postupov účtovania a poskytnuté preddavky zaúčtovala na účet 518 - Ostatné náklady namiesto účtu 314 - Prevádzkové preddavky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Na základe zmluvy o dielo z 05.12.2014 na sumu 10 023,02 eur, bola vykonaná dodávka a montáž kamerového systému v obci. Podľa zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal ukončiť plnenie zmluvy v lehote do 21 dní od nadobudnutia právoplatnosti zmluvy, ktorá bola zverejnená 11. 12. 2014. Preberací protokol bol z 29. 01. 2015. Faktúra č. 20150032 z 30. 01. 2015 na 10 023,02 eur (z toho suma 8 000,00 eur zo zdroja 111 a suma 2 023,02 eur zo zdroja 41) bola uhradená 23. 02. 2015. V rozpočte obce na rok 2014 a ani v rozpočte na rok 2015 nebol rozpočtovaný žiadny výdavok z podpoložky 713003 – Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (telekomunikačnej techniky), z ktorej mala byť úhrada realizovaná.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Na základe zmluvy o dielo z 10. 11. 2014 na sumu 11 760,00 eur bola vypracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie pre akciu „Svätý Anton – Potok Štiavnica, protipovodňová ochrana.“ Termín dodania bol do 31. 01. 2015. Faktúra z 08. 01. 2015 bola uhradená 29. 01. 2015. Zhotoviteľ si zabezpečil v zmluve aj opciu na zhotovenie ostatných stupňov dokumentácie súvisiacich s predmetom zmluvy za podmienok dohodnutých v osobitnej zmluve o dielo.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Na základe zmluvy o dielo z 10. 11. 2014 bola vypracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie pre akciu „Svätý Anton – Potok Štiavnica, protipovodňová ochrana.“ Termín dodania bol do 31. 01. 2015. Faktúra z 08. 01. 2015 na 11 760,00 eur bola uhradená 29. 01. 2015. V schválenom rozpočte na rok 2015 bola na položke 716 – Prípravná a projektová dokumentácia rozpočtovaná suma 11 800,00 eur. V rozpočte na rok 2014 nebola na uvedenej položke rozpočtovaná žiadna suma.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Zásady hospodárenia s majetkom obce neupravovali spôsob výkonu práv, ktoré vyplývajú z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených obcou s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec poskytla zo svojho rozpočtu pôžičky občanom. Obec nemala vypracované VZN, ktorým by bolo upravené poskytovanie pôžičiek pre občanov v hmotnej núdzi, resp. pri inej nepriaznivej životnej situácii v zmysle § 1 ods. 2 zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je aj starostlivosť o potreby jej obyvateľov. Poskytnuté pôžičky nesprávne zatriedila ako bežné výdavky a nie ako finančné operácie podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Obec na svojej webovej stránke nezverejnila zmluvu o pôžičke
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec uhradila faktúru, ktorá nebola preukázateľná podľa zákona o účtovníctve, t. j. neobsahovala rozpis fakturovaných cestovných výdavkov právneho zástupcu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Preverovaný nájom na obdobie 1 rok nebol schválený ObZ v zmysle zásad hospodárenia s majetkom obce. Obec nezverejnila zámer prenajať majetok na úradnej tabuli obce alebo na webovej stránke obce a neurčila spôsob prenájmu tohto majetku. Dodatok k zmluve predlžujúci obdobie nájmu o ďalší rok bol uzatvorený neskôr ako bolo dohodnuté obdobie nájmu, čím obec umožnila nájomcovi užívať predmet nájmu bez platnej nájomnej zmluvy. Dodatok nebol bezodkladne zverejnený na web stránke obce, ale až 35 dní po jeho uzatvorení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb., 138/1991 Zb., 211/2000 Z.z.
Nájomca si neplnil povinnosti podľa nájomnej zmluvy a riadne a včas neuhrádzal nájomné. Obec nepristúpila k ukončeniu nájomného vzťahu vysťahovaním podľa zmluvy v znení neskorších dodatkov. Obec nepostupovala podľa zásad hospodárenia s majetkom obce, podľa ktorých bola obec povinná starať sa o to, aby všetky povinnosti dlžníka, najmä peňažné záväzky boli riadne a včas splnené, prípadne aby sa pohľadávka včas uplatnila na príslušných orgánoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Správu o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní za 3. štvrťrok 2015 na profile verejného obstarávateľa obec zverejnila až 04. 04. 2016.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kúpne zmluvy na predaj vyradených počítačov ako aj zmluvy uzatvorené s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny neboli zverejnené na webovej stránke obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec sa pri obstaraní bytového domu a technickej vybavenosti k nemu vyhla postupom a princípom verejného obstarávania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec skolaudovala bytový dom, ktorý nebol nespôsobilý na užívanie a následne tento bytový dom od stavebníka odkúpila. Uzatvorením kúpnej zmluvy sa obec zaviazala k úhrade sumy, ktorej krytie nemala zabezpečené v rozpočte na rok 2014 ani na rok 2015. Kúpu domu nespôsobilého na užívanie nekonala podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého verejné prostriedky sa môžu používať na krytie nevyhnutných potrieb a opatrení vyplývajúcich z osobitných predpisov. Subjekt verejnej správy je povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Vyplatením mimoriadnych odmien dvom poslancom 03. 12. 2015 pred ich schválením v ObZ 10. 12. 2015 a 11. 03. 2016 bez ich schválenia ObZ v celkovej sume 288,52 eur nepostupovala obec v súlade so zásadami odmeňovania poslancov, čím zároveň porušila finančnú disciplínu
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolou odmien zamestnancov bolo zistené, že štyri odmeny priznané starostkou boli vyplatené v skoršom výplatnom termíne a tri odmeny v neskoršom výplatnom termíne ako prislúchalo podľa písomného priznania starostky. Vyplatením odmien v inom výplatnom termíne, ako boli starostkou priznané, nepostupovala obec v súlade so zákonníkom práce, podľa ktorého mzda je splatná pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak sa v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve nedohodlo inak.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že pozvánka na mimoriadne zasadnutie ObZ konané 05. 08. 2015 ani program zasadnutia neboli zverejnená na webovej stránke obce. V piatich prípadoch boli pozvánky na riadne zasadnutie ObZ spolu s návrhom programu rokovania zverejnené v lehote kratšej ako tri dni pred zasadnutím ObZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb., 211/2000 Z.z.
Obec mala vypracovanú „Smernicu o finančnej kontrole“ z 15. 12. 2004, ktorá nadobudla účinnosť 01. 01. 2005, a dodatok k tejto smernici schválený ObZ uznesením 15. 12. 2006. Táto smernica spolu s dodatkom upravovali postup obce pri vykonávaní predbežnej, priebežnej a následnej finančnej kontroly. Podľa dodatku k tejto smernici predbežnú finančnú kontrolu mala vykonávať iba účtovníčka obce (aj ju reálne vykonávala iba ekonómka obce), čo nebolo v súlade so zákonom o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Na predloženej nájomnej zmluve č. 1/2015 z 22. 12. 2014 nebola vykonaná predbežná finančná kontrola. Základné finančné kontroly podľa § 7 ods. 4 zákona o finančnej kontrole zálohovej faktúry č. 160800001 z 15. 08. 2016, končenej faktúry č. 160100006 z 06. 10. 2016 a výdavkových dokladov č. P1/V/172 z 20. 05. 2017 a P1/V/298 z 02. 09. 2016 súvisiacich s poskytovaním pôžičiek boli vo vzťahu k overeniu súladu pripravovanej finančnej operácie s rozpočtom vykonané len formálne, nakoľko v čase overovania obec nemala v rozpočte zahrnuté takéto výdaje.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 357/2015 Z. z.
Hlavná kontrolórka nepredložila záznam o výsledku kontroly ObZ na jeho najbližšom zasadnutí. Stanoviská k rozpočtom obce na rok 2015 a 2016, k záverečným účtom za rok 2015 a 2016 boli len formálne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb., 369/1990 Zb.
Hlavná kontrolórka vypracovala z výsledkov jednotlivých kontrol záznamy a nie čiastkové správy alebo správy v prípade nezistenia nedostatkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Hlavná kontrolórka v stanovisku k dodržiavaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania neupozornila na riziko súvisiace so splácaním preklenovacieho úveru v prípade, že preklenovací úver prijatý v roku 2015 nebude splatený jednorazovo a zároveň predčasne, tak jeho splátky vstupujú do celkového dlhu obce zvýšením percenta ročných splátok. Hlavná kontrolórka nevypracovala stanovisko k prijatiu úveru zo ŠFRB. Pri tomto úvere bolo tiež riziko, že jeho splátky vstúpia do dlhu obce, na ktoré mala vo svojom stanovisku hlavná kontrolórka upozorniť.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Štiavnické Bane

IČO
00321028
Sídlo
Štiavnické Bane 1, 96981 Štiavnické Bane
Kontrolované obdobie
2015, 2016
Termín kontroly
20.08.2017 - 13.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Súčasťou schváleného rozpočtu na rok 2016 neboli príjmy a výdavky rozpočtovej organizácie zriadenej obcou (23 076,00 eur príjmy a 378 400,00 eur výdavky), čím nekonala obec v súlade s § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého súčasťou rozpočtu obce sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií zriadených obcou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Schválený rozpočet na roky 2016 – 2018 neobsahoval schválený rozpočet na rok 2015, očakávanú skutočnosť za rok 2015 a skutočnosť za roky 2014 a 2013, obdobne schválený rozpočet na roky 2015 – 2017 neobsahoval schválený rozpočet na rok 2014, očakávanú skutočnosť za rok 2014 a skutočnosť za roky 2013 a 2012, čím obec nekonala v súlade s čl. 9 ods. 1 ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, podľa ktorého subjekty verejnej správy sú povinné zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 493/2011 Z.z.
Každá zmena rozpočtu predkladaná na schválenie ObZ bola predkladaná ako jedno rozpočtové opatrenie, pričom vo viacerých prípadoch obsahovala minimálne zmeny v príjmovej časti rozpočtu podľa odseku § 14 ods. 2 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a vo výdavkovej časti rozpočtu podľa odseku § 14 ods. 2 písm. c) citovaného zákona, tzn. že obsahovala minimálne dve rozpočtové opatrenia. Jednotlivé zmeny rozpočtu predkladané na schválenie ObZ neobsahovali sumárne údaje (rekapituláciu) ako sa príslušným druhom opatrenia zmenila výška príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu. Postup obce pri zmenách rozpočtu nebol v súlade s § 14 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého príslušný orgán obce vykonáva zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami, ktorými sú a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, b) povolené prekročenie a viazanie príjmov, c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov a d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Skutočné bežné príjmy rozpočtu obce na rok 2016 prekročili upravený rozpočet bežných príjmov o sumu 87 960,24 eur (o 9,87 %) a skutočné bežné výdavky rozpočtu obce na rok 2016 prekročili upravený rozpočet bežných výdavkov o sumu 115 580,38 eur (o 13,46 %). Súčasťou zmien rozpočtu bežných príjmov a výdavkov neboli predovšetkým predpokladané bežné príjmy a výdavky RO obce. Upravený rozpočet bežných príjmov RO obce bol nulový a skutočnosť bola v sume 80 921,76 eur. Upravený rozpočet bežných výdavkov RO obce bol v sume 473 542,00 eur a skutočnosť bola v sume 565 496,83 eur. Obdobne v roku 2015 neboli súčasťou zmien rozpočtu všetky príjmy a výdavky RO obce. Tým, že obec nevykonala všetky potrebné zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka nekonala v súlade s § 12 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého obec sleduje v priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby vykonáva zmeny vo svojom rozpočte. Zároveň obec nekonala v súlade s § 14 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého príslušný orgán obce vykonáva všetky zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
V ZÚ za rok 2015 nebol uvedený prehľad o vývoji dlhu od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, tzn. stav úverov k 1. 1. uvedeného roka, ako aj prehľad všetkých úverov podľa veriteľov (bánk), ich splatnosť, ročné splátky istiny a úrokov, účel prijatia úverov. Boli uvedené len celkové záväzky obce k 31. 12. 2015 voči bankám, dodávateľom, zamestnancom, poisťovniam, daňovému úradu a suma ostatných záväzkov. Nebolo tiež uvedené zadlženie obce, resp. či sú dodržané pravidlá používania NZF podľa § 17 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. V ZÚ za rok 2016 tiež nebol uvedený prehľad o vývoji dlhu minimálne od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, tzn. stav úverov k 1. 1. uvedeného roka. Ostatné údaje, ktoré chýbali v ZÚ za rok 2015, už boli v ZÚ za rok 2016 uvedené. Neuvedením vývoja dlhu obce v ZÚ minimálne v rámci bežného roka nekonala obec v súlade s § 16 ods. 5 písm. c) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého záverečný účet obce obsahuje prehľad o stave a vývoji dlhu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
V ZÚ za rok 2016 pri vyčíslovaní ukazovateľov dlhu obce bolo zistené, že: • Do skutočných bežných príjmov obce boli započítané aj skutočné bežné príjmy rozpočtovej organizácie obce, tzn. že namiesto sumy 753 278,81 eur tam bola uvedená suma 829 896,24 eur, čím bol mierne znížený ukazovateľ celkového dlhu obce z 19,78 % na 17,95 %. • Do sumy ročných splátok NZF vrátane výnosov neboli okrem toho ešte započítané splátky úrokov v sume 4 242,35 eur, čím bol mierne znížený ukazovateľ sumy ročných splátok obce vrátane výnosov z 3,19 % na 2,38 %. Tým, že obec v ZÚ za rok 2016 nesprávne vykázala ukazovatele dlhu nekonala v súlade s § 17 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého obec môže na plnenie svojich úloh prijať NZF, len ak celková suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma ročných splátok NZF vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec pri obstaraní bytového domu a technickej vybavenosti k nemu sa vyhla postupom a princípom verejného obstarávania, čo bolo v rozpore s § 9 ods. 1 a 3 zákona č 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, podľa ktorého je verejný obstarávateľ povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa tohto zákona, pričom pri zadávaní zákaziek sa musí uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Uzatvorením kúpnej zmluvy 22. 4. 2016 na kúpu nájomných bytových domov sa obec zaviazala k úhrade sumy 12 841,00 eur, ktorej krytie nemala zabezpečené v rozpočte na rok 2016 a tým zaťažila rozpočet aj na rok 2017, čím nekonala v súlade s § 19 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého subjekt verejnej správy nie je oprávnený zaväzovať sa v bežnom rozpočtovom roku na také úhrady, ktoré nemá zabezpečené v rozpočte na bežný rozpočtový rok a zaťažujú nasledujúce rozpočtové roky z dôvodu nedostatku zdrojov v bežnom rozpočtovom roku. Prekročením rozsahu splnomocnenia na prevzatie záväzkov bola zároveň porušená finančná disciplína podľa § 31 ods. 1 písm. f) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v sume 12 841,00 eur.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obstaraním nepotrebných znaleckých posudkov nekonala obec v súlade s § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého verejné prostriedky sa môžu používať na krytie nevyhnutných potrieb a opatrení vyplývajúcich z osobitných predpisov. Subjekt verejnej správy je povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia. Nehospodárnym, neefektívnym a neúčinným vynakladaním verejných prostriedkov pri obstaraní znaleckých posudkov zároveň porušila finančnú disciplínu v sume 800,00 eur, podľa § 31 ods. 1 písm. j) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Ku dňu úhrad faktúr, vzhľadom na zmenu rozpočtu až 15. 12. 2016, nebola na podpoložke 637005 dostatočná suma na ich uhradenie, čím nekonala obec v súlade s § 12 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého obce hospodária s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu a počas roka kontrolujú hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Tým, že obec vykazovala vo FIN 1-12 k 31. 3. 2016, vo FIN 1-12 k 30. 6. 2016 a vo FIN 1-12 k 30. 9. 2016 na podpoložke 637005 (trieda 01.1.1, zdroj 41) rozdielnu rozpočtovanú sumu oproti schválenému rozpočtu na rok 2016, nekonala v súlade s § 14 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého príslušný orgán obce vykonáva zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami, ktorými sú a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, b) povolené prekročenie a viazanie príjmov, c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov a d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolou na webovej stránke obce bolo zistené, že obec v rámci zverejnených objednávok za rok 2016 nemala v čase výkonu kontroly NKÚ SR (k 9.11.2017) zverejnené objednávky, na základe ktorých boli obci následne fakturované práce poslancami ObZ prevádzkujúcimi živnosť. Uvedené sa týkalo, napr. objednávky č.15/v z 30. 4. 2016 na opravu potrubia pri Vicianovi v sume 650,00 eur, objednávky č. 23/v z 30. 5. 2016 na zemné práce na vodovode - výtlak do rezervoára v sume 250,00 eur, objednávky č. 45/v z 10. 11. 2016 na zemné práce na vodovode v sume 220,00 eur. Nezverejnením uvedených objednávok na webovom sídle obce nepostupovala obec v súlade s § 5b ods. 1 písm. a) o slobodnom prístupe k informáciám, podľa ktorého povinná osoba zverejňuje na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, v štruktúrovanej a prehľadnej forme, okrem iného, údaje o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Rekonštrukciu bašty zaradila obec do užívania k 31.12.2016 na účet 021 v obstarávacej cene 260 354,59 eur, čo bolo o 5 440,00 eur viac ako malo byť podľa faktúr za stavebné práce, stavebný dozor a projektovú dokumentáciu. Zaradením rekonštrukcie bašty v nesprávnej obstarávacej cene nepostupovala obec v súlade s § 25 ods. 6 písm. a) zákona o účtovníctve, podľa ktorého sa na účely tohto zákona rozumie obstarávacou cenou cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec pri zadávaní zákazky v roku 2009 nekonala v súlade s § 58 ods. 1 písm. c) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, podľa ktorého rokovacie konanie bez zverejnenia môže verejný obstarávateľ použiť len vtedy, ak sa zákazka na uskutočnenie stavebných prác zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením; za mimoriadnu udalosť sa považovala najmä živelná pohroma, havária alebo situácia bezprostredne ohrozujúca život alebo zdravie ľudí alebo životné prostredie; ďalšie súvisiace zákazky sa zadávajú postupmi verejného obstarávania s využitím zrýchlených postupov, ak je to možné. Použitím nesprávneho postupu verejného obstarávania v roku 2009 a nevykonaním verejného obstarávania v rokoch 2015 a 2016 obec porušila § 9 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého je verejný obstarávateľ povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa tohto zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Dodatky č. 1, 2 a 3 k zmluve o dielo 23/2009 boli zmätočné najmä vo vzťahu k predmetu zmluvy a zmluvnej cene, nakoľko nezohľadňovali práce, ktoré už boli vykonané. Z predmetnej zmluvy v znení neskorších dodatkov nebolo zrejmé, v akom rozsahu má byť dielo ukončené (s vetvou „B“ alebo bez tejto vetvy) a aká je konečná cena diela (v cene podľa dodatkov neboli zahrnuté ani niektoré vedľajšie rozpočtované náklady podľa pôvodného výkazu výmer). Vyhotovením dodatkov č. 2 a 3 obec nepostupovala v súlade § 43 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého sú účastníci povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Dodatky č. 1, 2 a 3 k zmluve o dielo 23/2009 neboli na webovej stránke obce zverejnené. Nezverejnením predmetných dodatkov obec nekonala v súlade § 5a ods. 9 zákona o slobodnom prístupe k informáciám, podľa ktorého obec je povinná zverejňovať zmluvy na svojom webovom sídle. Podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. V zmysle predmetného ustanovenia Občianskeho zákonníka nezverejnením nenadobudli predmetné dodatky účinnosť.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že obec v čase čerpania peňažných prostriedkov na rozšírenie vodovodu nemala vo svojom rozpočte na rok 2015 a 2016 zahrnuté príslušné príjmy a výdavky projektu, čo nebolo v súlade s § 12 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého obec hospodári s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu a počas roka kontroluje hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami. Obec vykonala úpravu rozpočtov dodatočne, po čerpaní rozpočtových prostriedkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Preverením stavebného denníka bolo zistené, že dohodnutý stavebný dozor v rokoch 2015 a 2016 v stavebnom denníku neurobil žiadny záznam o svojej návšteve na stavenisku v súlade s § 46d ods. 3 písm. f) stavebného zákona, podľa ktorého osoba vykonávajúca stavebný dozor je oprávnená robiť zápisy do stavebného denníka, a to dátum návštevy staveniska, zistené skutočnosti a urobené opatrenia. Ako technický (stavebný) dozor investora bol v stavebnom denníku uvedený starosta. Záznamy v denníku vykonávali iba stavbyvedúci a starosta obce, pričom informáciu o kontrolných dňoch, ktoré vykonali starosta spolu so stavebným dozorom nezaznamenal do stavebného denníka ani starosta obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 50/1976 Zb.
Prevádzkovaním rozšíreného vodovodu v časti Horná Roveň bez kolaudačného rozhodnutia obec nepostupovala v súlade s § 76 ods. 1 stavebného zákona, podľa ktorého dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 50/1976 Zb.
Tým, že obec zaradila rozšírenie vodovodu ako dlhodobý hmotný majetok na účet 021 - Stavby bez kolaudačného rozhodnutia, nepostupovala podľa § 26 ods. 1 postupov účtovania, podľa ktorého dlhodobým hmotným majetkom je na účely účtovania majetok uvedený do užívania. Uvedením do užívania sa rozumie zabezpečenie všetkých technických funkcií tohto majetku potrebných na jeho užívanie a splnenie povinností podľa osobitných predpisov (napr. stavebný zákon). Uvedením do užívania sa rozumie aj vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby alebo rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku. Obec v danom prípade porušila § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je povinná dodržiavať opatrenia vydané MF SR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Vnútornú administratívnu kontrolu podľa § 9a zákona č. 502/2001 Z. z. faktúry č. 20150221 v sume 105 585,67 eur vykonala iba ekonómka obce 17. 7. 2015, čo nebolo v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole, podľa ktorého predbežnú finančnú kontrolu vykonáva vedúci zamestnanec poverený vedúcim orgánu verejnej správy a zamestnanci zodpovední za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa charakteru finančnej operácie alebo jej časti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Overenie súladu pripravovanej finančnej operácie s rozpočtom a so zmluvou bolo vykonané len formálne, nakoľko v čase overovania finančnej operácie obec nemala v rozpočte zahrnutý takýto výdavok a súpisy vykonaných prác neboli v zmysle zmluvy o dielo 23/2009 podpísané stavebným dozorom. V uvedenom prípade obec nepostupovala v súlade s § 9 ods. 1 písm. a) a e) zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole, podľa ktorého predbežnou finančnou kontrolou sa so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť pri hospodárení s verejnými prostriedkami overuje súlad finančnej operácie alebo jej časti s rozpočtom orgánu verejnej správy a uzatvorenou zmluvou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Základnú finančnú kontrolu podľa § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole faktúry č. 20160195 v sume 66 684,90 eur a faktúry č. 20160254 v sume 143 841,41 eur vykonala iba ekonómka obce 11. 7. 2016 a 8. 9. 2016. Obec pri uvedených finančných operáciách nezabezpečila vykonávanie vykonanie základnej finančnej kontroly osobami podľa § 7 ods. 2 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole, podľa ktorej základnú finančnú kontrolu vykonáva štatutárny orgán orgánu verejnej správy alebo ním určený vedúci zamestnanec orgánu verejnej správy a zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti podľa rozhodnutia štatutárneho orgánu verejnej správy. Ak je orgánom verejnej správy obec a nemôže zabezpečiť vykonanie základnej finančnej kontroly svojimi zamestnancami, vykonáva základnú finančnú kontrolu starosta a aspoň jedna iná fyzická osoba, ktorú schvaľuje obecné zastupiteľstvo uznesením.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Overenie finančnej operácie s rozpočtom a uzatvorenou zmluvou obec vykonala len formálne, nakoľko v čase overovania finančnej operácie obec nemala v rozpočte zahrnutý takýto výdavok a súpisy vykonaných prác neboli v zmysle zmluvy o dielo 23/2009 podpísané stavebným dozorom, resp. ani obcou v prípade faktúry č. 2016195 v sume 66 684,90 eur. Formálnym overením finančnej operácie obec nepostupovala v súlade s § 6 ods. 4 písm. a) a d) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole, podľa ktorého orgán verejnej správy finančnou kontrolou overuje, v súlade s cieľmi podľa odseku 3 a podľa povahy každej finančnej operácie alebo jej časti, jej súlad s rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok a so zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Zásady hospodárenia s majetkom obce neupravovali v zmysle § 9 ods. 1 písm. f) zákona o majetku obcí spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených obcou alebo v ktorých má obec postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
V zásadách hospodárenia nebolo uvedené, čo schvaľuje ObZ podľa aktuálne platného § 9 ods. 2 písm. a) až g) zákona o majetku obcí, napr. spôsoby prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce, koncesné zmluvy na uskutočnenie stavebných prác a podobne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Všeobecná hodnota nehnuteľností bola stanovená znaleckým posudkom č. 49/2012. Tento znalecký posudok bol vypracovaný 2. 10. 2012 a samotný prevod majetku bol ObZ schválený 27. 4. 2016. Znalec ohodnotil predmetné nehnuteľnosti 31. 12. 2012. Tým, že všeobecná hodnota oboch nehnuteľností bola stanovená znaleckým posudkom starším ako šesť mesiacov odo dňa schválenia prevodu vlastníctva uvedených nehnuteľností, nekonala obec v súlade s § 9a ods. 5 piatej vety zákona o majetku obcí, podľa ktorého stanovenie všeobecnej hodnoty majetku obce pri priamom predaji nesmie byť v deň schválenia prevodu ObZ staršie ako šesť mesiacov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Dohodnutá kúpna cena v sume 161,60 eur bola uhradená hotovostne do pokladne obce v deň podpisu zmluvy. Súčasťou príjmového dokladu bol doklad o vykonaní základnej finančnej kontroly 16. 12. 2016 v zmysle § 9 zákona č. 502/2001 Z. z.. o finančnej kontrole. Uvedený zákon bol platný a účinný do 31. 12. 2015. V čase vykonania finančnej kontroly bol v platnosti zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole účinný od 1. 1. 2016, podľa ktorého mala byť vykonaná základná finančná kontrola v zmysle § 7 ods. 1 tohto zákona. Finančnú kontrolu vykonala vtedajšia ekonómka obce svojím podpisom. Tým, že samotnú kontrolu vykonala iba jedna osoba, nekonala obec v súlade s § 7 ods. 2 druhej vety zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole, podľa ktorého ak je orgánom verejnej správy obec, vykonáva základnú finančnú kontrolu starosta a aspoň jedna iná fyzická osoba, ktorú schvaľuje ObZ uznesením.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Pri kúpnej zmluve č. 363/2015 z 27. 7. 2015 uzavretej s Pavlom Bačíkom, na predaj pozemkov o celkovej výmere 197 m2 z dôvodov hodných osobitného zreteľa bolo zistené, že predbežnú finančnú kontrolu na príjmovom doklade vykonala a svojím podpisom potvrdila len jedna osoba, ekonómka obce 29. 7. 2015. Uvedené nebolo v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole, podľa ktorého predbežnú finančnú kontrolu vykonáva vedúci zamestnanec poverený vedúcim orgánu verejnej správy a zamestnanci zodpovední za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa charakteru finančnej operácie alebo jej časti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Na kúpnych zmluvách uzatvorených v roku 2015 nebola vykonaná predbežná finančná kontrola, čim došlo k porušeniu § 6 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole účinného do 31. 12. 2015, podľa ktorého orgán verejnej správy overuje predbežnou finančnou kontrolou každú finančnú operáciu alebo jej časť.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Taktiež na kúpnych zmluvách uzatvorených v roku 2016 nebola vykonaná základná finančná kontrola, čím došlo k porušeniu § 7 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole účinného od 1. 1. 2016, podľa ktorého je orgán verejnej správy povinný základnou finančnou kontrolou overovať vždy súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 tohto zákona na príslušných stupňoch riadenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že tri nájomné zmluvy neboli zverejnené na webovej stránke obce. Nezverejnením predmetných zmlúv obec nekonala v súlade s § 5a ods. 9 zákona o slobodnom prístupe k informáciám, podľa ktorého sa povinne zverejňovaná zmluva zverejňuje na webovom sídle obce, a to bezodkladne po uzavretí zmluvy alebo po doručení súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu. Podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Ak sa zmluva nezverejnila do troch mesiacov od uzavretia zmluvy v zmysle § 47a ods. 4 Občianskeho zákonníka platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo. Uvedené zmluvy neboli zverejnené na webovom sídle obce ani do troch mesiacov od podpísania predmetných nájomných zmlúv a nenadobudli účinnosť, čím došlo zároveň k nesúladu s § 47a ods. 1 a 4 Občianskeho zákonníka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Na žiadnej kontrolovanej nájomnej zmluve nebola vykonaná predbežná finančná kontrola, čo obec potvrdila aj vo svojom písomnom vyjadrení. Uvedeným konaním obec porušila § 6 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole, podľa ktorého orgán verejnej správy overuje predbežnou finančnou kontrolou každú finančnú operáciu alebo jej časť.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Dňa 2. 7. 2015 uzavrela obec zastúpená starostom obce nájomnú zmluvu s Mgr. Rastislavom Mišíkom a Martinou Mišíkovou z Bratislavy ako prenajímateľmi. Predmetom zmluvy bol prenájom nehnuteľností, parciel registra C nachádzajúcich sa na LV č. 2249, LV č. 236, a LV č. 2248 v k. ú. Štiavnické Bane. Išlo o prenechanie uvedených nehnuteľností do dočasného užívania obci ako nájomcovi za účelom parkovania motorových vozidiel. Nájom bol dohodnutý na dobu určitú od 1. 7. 2015 do 31. 8. 2015. Na predloženej nájomnej zmluve nebola vykonaná predbežná finančná kontrola, čím nekonala obec v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole, podľa ktorého orgán verejnej správy overuje predbežnou finančnou kontrolou vykonávanou ako administratívna kontrola každú finančnú operáciu alebo jej časť.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Obec vo svojom písomnom vyjadrení z 24. 10. 2017 uviedla, že vyberanie parkovného v rokoch 2015, 2016 zabezpečovali zamestnanci obce. Kontrolou dokladov z registračnej pokladnice bolo zistené, že obec v období od 2. 7. 2015 do 29. 8. 2015 získala z parkovného príjem v celkovej sume 2 142,00 eur. Na všetkých predložených príjmových dokladoch bola vykonaná predbežná finančná kontrola, ktorú vykonala a svojím podpisom overila len jedna zodpovedná osoba. Vykonávanie predbežnej finančnej kontroly jednou osobou nebolo v súlade s § 9 ods.2 zákona č. 501/2001 Z. z. o finančnej kontrole, podľa ktorého predbežnú finančnú kontrolu vykonáva vedúci zamestnanec poverený vedúcim orgánu verejnej správy a zamestnanci zodpovední za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa charakteru finančnej operácie alebo jej časti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Kontrolou nájomnej zmluvy z 1. 7. 2016 bolo zistené, že obec na tejto zmluve nevykonala základnú finančnú kontrolu, čím nekonala v súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole, podľa ktorého je orgán verejnej správy povinný základnou finančnou kontrolou overovať vždy súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 tohto zákona na príslušných stupňoch riadenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Kontrolou predložených príjmových dokladov bolo zistené, že základnú finančnú kontrolu vykonala len jedna osoba (ekonómka obce), čo nebolo v súlade s § 7 ods. 2 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole, podľa ktorého, ak je orgánom verejnej správy obec vykonáva základnú finančnú kontrolu starosta a aspoň jedna iná fyzická osoba, ktorú schvaľuje ObZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Kontrolou zahraničnej služobnej cesty bolo zistené, že cestovné náhrady za tlmočníčku triedila obec na podpoložke 631002 Cestovné náhrady zahraničné, z ktorej sa uhrádzajú všetky cestovné náhrady pri zahraničných cestách v zmysle zákona o č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, čo nebolo v súlade s opatrením o rozpočtovej klasifikácii, podľa ktorého sa tieto výdavky triedia na podpoložke 637007 Cestovné náhrady (napr. tlmočníkom). Tým, že obec nesprávne uplatnila ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie nekonala v súlade s § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého sa v rozpočte verejnej správy, pri sledovaní plnenia rozpočtu verejnej správy a pri pohyboch na účtoch finančných aktív uplatňuje rozpočtová klasifikácia, podľa ktorej sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky rozpočtu verejnej správy vrátane ich vecného vymedzenia v súlade s opatrením o rozpočtovej klasifikácii.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Na všetkých predložených inventúrnych súpisoch bola uvedená len jedna osoba, ktorá vykonala zistenie skutočného stavu majetku a nie aj ostatné osoby, ktoré boli poverené vykonaním inventarizácie na základe príkazu starostu obce na vykonanie inventarizácie. Ďalej bolo zistené, že táto osoba zodpovedná za zistenie skutočného stavu bola zhodná s hmotne zodpovednou osobou. Uvedené nebolo v súlade s § 30 ods. 2 písm. i) zákona o účtovníctve, podľa ktorého musí inventúrny súpis obsahovať okrem iného meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Ku kontrole boli náhodným výberom vybrané niektoré inventúrne súpisy z vykonanej inventarizácie majetku napr. účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, účet 112 – Materiál na sklade, účet 211 – Pokladnica, účet 321 – Dodávatelia. Kontrolou bolo zistené, že v inventúrnom súpise účtu 042 105 absentoval podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby a osoby zodpovednej za zistenie skutočného stavu, čo nebolo v súlade s ustanovením § 30 ods. 2 písm. e) a i) zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Z inventarizácie majetku vykonanej k 31. 12. 2014 boli kontrolnej skupine poskytnuté inventúrne súpisy majetku obce. Nebol predložený inventarizačný zápis ani správa o výsledku inventarizácie. Podľa príkazu starostu mala byť správa o výsledku inventarizácie predložená ObZ. Kontrolou jednotlivých zápisníc zo zasadnutia ObZ bolo zistené, že táto správa nebola predložená ObZ. Preverením predložených dokladov z poslednej vykonanej inventarizácie v roku 2014 bolo zistené, že obec nevypracovala inventarizačný zápis, čím nepostupovala v zmysle § 30 ods. 3 zákona o účtovníctve, podľa ktorého stav majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v inventúrnych súpisoch sa porovnáva so stavom majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve a výsledky porovnania sa uvedú v inventarizačnom zápise.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Tým, že obec vykonala úhradu výdavkov na sanáciu zatopeného územia v sume 14 998,74 eur, ktoré neboli kryté rozpočtom, nekonala v súlade s § 12 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého obce a vyššie územné celky hospodária s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu a počas roka kontrolujú hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Zápisy do obecnej kroniky neboli vykonané od roku 2014, čím obec nepostupovala v súlade s § 4 ods. 3 písm. s) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého obec pri výkone samosprávy vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny. Tiež nebol dodržaný Čl. 26 ods. 2 Štatútu obce Štiavnické Bane, podľa ktorého sa zápisy do kroniky vykonávajú v pravidelných jednoročných intervaloch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Vyplatením odmien poslancom ObZ ročne a v sume 15,00 eur za zasadnutie, ktorého sa zúčastnili, nepostupovala obec v rokoch 2015 a 2016 v súlade s platným poriadkom odmeňovania. Predbežná finančná kontrola, resp. základná finančná kontrola k vyplateniu odmien nebola vykonaná. Nedodržaním určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami došlo zároveň k porušeniu finančnej disciplíny, podľa § 31 ods. 1 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, v sume 829,28 eur. Podľa písomného vyjadrenia obec vychádzala z toho, že neuvedená výška odmeny za jedno zasadnutie v dodatku č. 2 je platná v sume 15,00 eur ako v pôvodných zásadách. Paušálny príplatok 5,00 eur mesačne sa nevyplácal.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Tým, že starosta nepodával počas výkonu verejnej funkcie komisii pre ochranu verejného záujmu požadované písomné oznámenia a potvrdenia o podanom daňovom priznaní, nekonal v súlade s Čl. 7 ods. 1, 2 a 5 ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, podľa ktorých je verejný funkcionár povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie, a počas jej výkonu vždy do 31. marca podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok. K písomnému oznámeniu podľa odseku 1 verejný funkcionár priloží najneskôr do 30. apríla potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré verejný funkcionár získal za predchádzajúci kalendárny rok. Oznámenie podľa ods. 1 podáva komisii ObZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2004 Z.z.
• Obec fakturovala dodávky pitnej vody odberateľovi Jánovi Ivaničovi, s ktorým nemala uzatvorenú zmluvu o dodávke pitnej vody, čo nebolo v súlade s § 4 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov, podľa ktorého odberateľom vody je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o dodávke vody s vlastníkom verejného vodovodu a ktorá odoberá vodu z verejného vodovodu na účely konečnej spotreby vody alebo jej ďalšej dodávky konečnému spotrebiteľovi. Vzniknuté pohľadávky za vodné by tak mohli byť sporné a ich vymáhanie by mohlo byť neúčinné.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 442/2002 Z.z.
• Obec nemala uchovanú zmluvu o dodávke pitnej vody s odberateľom Penzión Slnečnica, čo nebolo v súlade s § 35 ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná uchovávať účtovnú dokumentáciu počas doby ustanovenej v odseku 3. Na nakladanie s účtovnou dokumentáciou sa vzťahujú všeobecné predpisy o archívnictve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Tým, že obec riadne nevymáhala pohľadávky voči neplatičom, neuplatňovala sankcie vyplývajúce zo zmluvy o dodávke pitnej vody ako poplatok z omeškania alebo právo na prerušenie dodávky vody, nezabezpečila pohľadávky voči premlčaniu, v jednom prípade nemala uchovanú zmluvu s odberateľom a v jednom prípade neuzatvorila písomnú zmluvu na odber pitnej vody s odberateľom, nepostupovala podľa § 7 ods. 2 písm. c) zákona o majetku obcí, podľa ktorého orgány obce sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú najmä povinné používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práva alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Nevedením riadnej evidencie prevádzky osobného motorového vozidla obec nevedela dostatočne preukázať, či zakúpené pohonné hmoty boli efektívne využívané na služobné účely, resp. či nedochádzalo k ich zvýšenej spotrebe, zneužitiu a pod. Výdavky na nákup PHM do osobného motorového vozidla zaúčtované účtovnými dokladmi (výdavkové pokladničné doklady) do nákladov obce v sume 1 788,85 eur za rok 2015 a v sume 2 059,17 eur za rok 2016 neboli dostatočne preukázané, čo nebolo v súlade s § 32 ods. 1 písm. a) a b) zákona o účtovníctve, podľa ktorého sa za preukázateľný účtovný záznam považuje iba účtovný záznam, ktorého obsah priamo dokazuje skutočnosť, alebo ktorého obsah dokazuje skutočnosť nepriamo obsahom iných preukázateľných účtovných záznamov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Preverením 43 výdavkových pokladničných dokladov za rok 2015 súvisiacich s nákupom PHM bolo zistené, že 30 výdavkových dokladov nebolo overených predbežnou finančnou kontrolou. Išlo napr. o nasledovné výdavkové doklady č. P1/1342 z 31.12.2015 v sume 278,56 eur, P1/1310 z 17.12.2015 v sume 320,88 eur, P1/1273 z 4.12.2015 v sume 301,79 eur. Nevykonaním základnej finančnej kontroly obec porušila § 6 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole, podľa ktorého predbežnou finančnou kontrolou vykonávanou ako administratívna kontrola orgán verejnej správy overuje každú finančnú operáciu alebo jej časť.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Zostávajúcich 13 výdavkových dokladov bolo overených len jednou osobou (ekonómkou obce), čo nebolo v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole, podľa ktorého predbežnú finančnú kontrolu vykonáva vedúci zamestnanec poverený vedúcim orgánu verejnej správy a zamestnanci zodpovední za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa charakteru finančnej operácie alebo jej časti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Preverením 37 výdavkových pokladničných dokladov za rok 2016 súvisiacich s nákupom PHM bolo zistené, že 14 výdavkových dokladov nebolo overených základnou finančnou kontrolou. Išlo napr. o výdavkové doklady č. P1/576 z 08.06.2016 v sume 464,05 eur, P1/445 z 13.05.2016 v sume 220,43 eur, P1/401 z 5.5.2016 v sume 242,99 eur. Neoverením finančnej operácie základnou finančnou kontrolou obec porušila § 7 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole, podľa ktorého základnou finančnou kontrolou je orgán verejnej správy povinný overovať vždy súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 na príslušných stupňoch riadenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Zostávajúcich 23 výdavkových dokladov bolo overených len jednou osobou (ekonómkou obce), čo nebolo v súlade s § 7 ods. 2 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole, podľa ktorej základnú finančnú kontrolu vykonáva štatutárny orgán orgánu verejnej správy alebo ním určený vedúci zamestnanec orgánu verejnej správy a zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti podľa rozhodnutia štatutárneho orgánu verejnej správy. Ak je orgánom verejnej správy obec a nemôže zabezpečiť vykonanie základnej finančnej kontroly svojimi zamestnancami, vykonáva základnú finančnú kontrolu starosta a aspoň jedna iná fyzická osoba, ktorú schvaľuje obecné zastupiteľstvo uznesením.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Obec nemala vypracovaný organizačný poriadok obecného úradu, čo potvrdila aj vo svojom písomnom vyjadrení. Uvedeným konaním starosta obce nekonal v súlade s § 13 ods. 4 písm. d) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého starosta vydáva organizačný poriadok obecného úradu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2015 bol HK obce vypracovaný na obdobie september – december 2015, t. j. nie na celý druhý polrok príslušného roka. Tento návrh bol vypracovaný 2. 9. 2015 a ObZ predložený na schválenie v lehote dlhšej ako šesť mesiacov od predloženia posledného návrhu plánu kontrolnej činnosti. Tento postup HK nebol v súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého HK predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti pred prerokovaním v zastupiteľstve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016 bola ObZ predložená na jeho zasadnutí 15. 5. 2017. Tým, že HK nepredložil ObZ správu o kontrolnej činnosti za rok 2015 a za rok 2016 do 60 dní po uplynutí príslušného kalendárneho roka, nepostupoval v súlade s § 18f ods. 1 písm. e) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého HK predkladá ObZ najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Podľa správy o kontrolnej činnosti za druhý polrok 2015 vykonal HK v tomto roku tri následné finančné kontroly. Z kontroly daňových príjmov v zmysle všeobecne záväzného nariadenia obce nebol vypracovaný záznam ani správa, čím došlo k porušeniu § 16 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole, podľa ktorého kontrolné orgány vypracujú o kontrolných zisteniach následnej finančnej kontroly správu, čiastkovú správu o výsledku následnej finančnej kontroly, priebežnú správu, dodatok k správe a záznam o výsledku následnej finančnej kontroly.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
V roku 2016 boli podľa správy o kontrolnej činnosti za tento rok vykonané viaceré kontroly, pri ktorých neboli zistené nedostatky, čo potvrdil HK aj vo svojom vyjadrení z 26. 10. 2017. Z uskutočnených kontrol neboli kontrolnej skupine zo strany HK predložené žiadne čiastkové správy alebo správy v zmysle § 22 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole účinného od 1. 1. 2016. ObZ sa z výsledkami jednotlivých kontrol uskutočnených v tomto roku oboznámilo až vo výslednej správe o kontrolnej činnosti za celý rok 2016 vypracovanej HK. Uvedeným konaním HK nepostupoval podľa § 18f ods. 1 písm. d) zákona o obecnom zriadení, keď správu o výsledkoch uskutočnenej kontroly nepredložil priamo ObZ na jeho najbližšom zasadnutí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
HK predložil správu z kontroly plnenia uznesení ObZ, ktorá sa týkala odpredaja pozemkov za roky 2013, 2014 a 2015, pričom táto správa obsahovala viacero nedostatkov. Správa bola vypracovaná 18. 2. 2016 a predložená ObZ na jeho najbližšom zasadnutí 14. 3. 2016. HK vypracovaním len jednej správy z vykonanej kontroly nepostupoval v súlade s § 22 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole, podľa ktorého oprávnená osoba o zistených nedostatkoch z administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na mieste a auditu vypracuje návrh správy a správu. Tým, že vypracovaná správa neobsahovala všetky náležitosti nekonal HK v súlade s § 22 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole, podľa ktorého má vypracovaná správa obsahovať dátum doručenia návrhu správy na oboznámenie povinnej osobe; informáciu o tom, či povinná osoba podala námietky k zisteným nedostatkom alebo k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení alebo na odstránenie príčin ich vzniku a spôsob vysporiadania týchto námietok; zoznam príloh preukazujúcich zistené nedostatky; lehotu na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení a pod.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Stanovisko HK k rozpočtu obce na rok 2015 bolo vypracované 27. 1. 2015. ObZ schválilo rozpočet na zasadnutí 24. 2. 2015 uznesením č. 4/2015. Stanovisko HK k rozpočtu obce na rok 2016 bolo bez dátumu vypracovania. ObZ schválilo rozpočet na zasadnutí 15. 12. 2015 uznesením č. 64/2015. Nešlo o odborné stanovisko HK k rozpočtu obce, pretože nebola posudzovaná reálnosť žiadnej položky rozpočtu, tzn. či uvedené príjmy (dotácie, úvery, vlastné príjmy) sú zabezpečené, ako aj či rozpočet obsahuje všetky povinné položky, napr. príjmy a výdavky RO obce. Stanovisko HK k rozpočtu na rok 2015 neuvádza, čím je vykrytý schodok kapitálového rozpočtu, V stanovisku HK k rozpočtu na rok 2016 neboli vôbec uvedené a teda ani posúdené čiastkové rozpočty (bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a rozpočet finančných operácií) finančného rozpočtu z pohľadu ich prebytku alebo schodku, ako aj vykrytia schodku kapitálového rozpočtu. Ďalej v stanovisku absentuje informácia ako sa percentuálne zvýši celkový dlh obce a splátky dlhu prijatím rozpočtovaných návratných zdrojov financovania v roku 2016, ako aj dvoch úverov prijatých 30. 12. 2015, resp. či obec spĺňa podmienky pre prijatie týchto návratných zdrojov financovania. Tým, že HK vypracoval namiesto odborného stanoviska len formálne stanovisko k rozpočtom na roky 2015 a 2016 nekonal v súlade s 18f ods. 1 písm. c) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého HK vypracúva odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce pred jeho schválením v ObZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Stanovisko HK k ZÚ za rok 2015 bolo vypracované 3. 6. 2016 a ObZ ho vzalo na vedomie a schválilo na zasadnutí 28. 6. 2016. Stanovisko HK k ZÚ za rok 2016 bolo vypracované 23. 6. 2017 a ObZ ho vzalo na vedomie a schválilo na zasadnutí 29. 6. 2017. Uvedené stanoviská HK neboli odborné stanoviská, pretože HK v nich prezentoval kompletný návrh ZÚ bez svojho komentára, tzn. že sa nezaoberal posúdením napr. plnenia rozpočtu, spôsobu vyčíslenia výsledku hospodárenia, tvorbe fondov, celkovému dlhu obce. HK preveril len formálne náležitosti ZÚ, tzn. jeho úplnosť a zverejnenie v zmysle zákona. Uviedol v závere tiež povinnosť tvorby rezervného fondu, pričom vzhľadom k vyčíslenému schodku, ako základne pre tvorbu fondov, nemohol byť rezervný fond tvorený. Tým, že HK vypracoval namiesto odborného stanoviska len formálne stanovisko k ZÚ za rok 2015 a 2016 nekonal v súlade s 18f ods. 1 písm. c) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého HK vypracúva odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v ObZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Bolo predložené stanovisko HK z 21. 9. 2016, kde bolo zistené dodržanie podmienok pre prijatie NZF v zmysle § 17 ods. 6 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, tzn. že výška celkového dlhu nepresiahne 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a súčasne suma ročných splátok NZF, vrátane úhrady výnosov, nepresiahne sumu 25 %. Podľa uvedeného stanoviska HK z 21. 9. 2016: Celková suma dlhu (bankové úvery a úvery ŠFRB obci nesplácané) 304 225,67 eur Bežné príjmy predchádzajúceho rozpočtového roka 732 780,00 eur z toho: 60 % skutočných bežných príjmov tvorí 439 668,00 eur Ročná splátka istiny 139 582,00 eur z toho: 25 % skutočných bežných príjmov tvorí 183 195,00 eur Podľa finančného výkazu FIN 5-04 k 30. 9. 2016 bol dlh obce v sume 379 386,67 eur, z toho suma 225 670,00 eur bola preklenovacím úverom, ktorý sa nepočíta do celkového dlhu obce, čo nebolo v stanovisku uvedené. Úver zo ŠFRB ešte nebol prijatý. Bežné príjmy predchádzajúceho rozpočtového roka 2015 boli v sume 753 278,81 eur (Časť I. a III. finančného výkazu FIN 1-12 k 31. 12. 2015). Nesprávnym vyčíslením celkového dlhu obce nekonal HK v súlade s § 17 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého do celkovej sumy dlhu obce podľa odseku 7 sa nezapočítavajú záväzky z NZF v sume NFP poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou a orgánom podľa osobitného predpisu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Uznesením ObZ z 24. 2. 2015 bol daný súhlas ku kúpe bytových domov B1 a B2 formou úveru zo ŠFRB, dotácie z MDVaRR SR a z vlastných zdrojov obce. ObZ tiež dodatočne súhlasilo so zmluvou o budúcej zmluve č. 713/2014 o budúcom odkúpení bytových domov a tiež so ako zabezpečením záväzku voči MDVaRR SR a ŠFRB, ktorý spočíval v založení budovy obecného úradu a budovy základnej školy v ich prospech. Nebolo predložené stanovisko HK k prijatiu úveru zo ŠFRB v sume 415 100,00 eur. Pri tomto úvere bolo riziko, že jeho splátky môžu vstúpiť pri nedodržania istých podmienok do dlhu obce, na ktoré mal vo svojom stanovisku HK upozorniť. Ak splátky nájomníkov bytového domu (predpis nájomného) nepokryjú úver prijatý zo ŠFRB, tak nepokrytá časť splátok tohto úveru, príp. aj celé splátky úveru, vstúpia do celkového dlhu obce. V roku 2015 (30. 12. 2015) mala obec príjmy z krátkodobého bankového úveru v sume 225 670,00 eur (preklenovací úver) na rekonštrukciu verejného osvetlenia a z dlhodobého bankového úveru v sume 13 364,00 eur na rekonštrukciu verejného osvetlenia (spolufinancovanie obce), ktoré boli schválené ObZ 15. 12. 2015. HK nepredložil ObZ stanovisko o dodržaní podmienok pre prijatie úveru v sume 13 364,00 eur, ktorý sa započítava do celkového dlhu obce, ako aj upozornenie k preklenovaciemu úveru v sume 225 670,00 eur, že je to predfinancovanie NFP z Európskej únie a štátneho rozpočtu SR, ktoré nezvyšuje celkový dlh obce a nezvýši ani celkovú sumu ročných splátok za podmienky, že sa splatí jednorazovo a predčasne. V roku 2016 (30. 9. 2016) mala obec príjem z krátkodobého bankového úveru v sume 80 000,00 eur na obstaranie technickej vybavenosti k bytovému domu. Úver v sume 80 000, 00 eur bol schválený ObZ 14. 3. 2016. Nevypracovaním stanovísk k prijatiu NZF nekonal HK v súlade s § 17 ods. 14 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého dodržanie podmienok pre prijatie NZF podľa odseku 6 preveruje pred ich prijatím HK obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
HK bol do funkcie zvolený ObZ 12. 6. 2015 s nástupom do zamestnania od 19. 6. 2015. Pred svojim zvolením do funkcie vykonával podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia a od 5. 8. 2015 založil aj obchodnú spoločnosť. Podnikateľskú činnosť mu schválilo ObZ na svojom zasadnutí 17. 9. 2015. Tým, že HK vykonával od 19. 6. 2015 do 16. 9. 2015, tzn. tri mesiace, podnikateľskú činnosť bez súhlasu ObZ nekonal v súlade s § 18 ods. 1 zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého HK nesmie bez súhlasu ObZ podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Späť