Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-072/2013/1030
Názov:
Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu vo vybraných krajských prokuratúrach a Generálnej prokuratúre SR.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť stav dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosti a efektívnosti vyna
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Generálna prokuratúra SR

IČO
00166481
Sídlo
Štúrova 2, 81285 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2011,2012
Termín kontroly
16.09.2013 - 07.11.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Niektorým ubytovaným osobám bola účtovaná za ubytovanie nesprávna - nižšia sadzba za ubytovanie.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Kontrolovaný subjekt nezaslal Úradu pre verejné obstarávanie oznámenie o priebežnom plnení predmetu verejného obstarávania podľa rámcovej dohody
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Neboli dodržované finančné limity v zmysle § 4 zákona o VO.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V dokumentácii na nákup tonerov kontrolovaný subjekt neurčil lehotu viazanosti ponúk.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
R8mcová dohoda bola uzatvorená po lehote viazanosti ponúk.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Inventúrne súpisy majetku neobsahovali deň začatia a ukončenia inventúry, stav majetku s uvedením jednotiek množstva.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Vyúčtovania pracovných ciest neobsahovali fotokópie evidencie jázd príslušných motorových vozidiel, ktoré by preukazovali spôsob dopravy, resp. čas prechodu slovenskej štátnej hranice.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V rámci predbežnej finančnej kontroly kontrolovaný subjekt potvrdzoval správnosť postupu vo VO i napriek tomu, že boli prekračované finančné limity.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zmluvy o ubytovaní boli zmluvnými stranami podpisované oneskorene.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V centrálnom registri zmlúv kontrolovaný subjekt neuverejnil rámcovú dohodu na dodávku tovaru.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Cestovný príkaz neobsahoval všetky podmienky, za akých sa služobná cesta uskutoční.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zamestnanci vyslaní na pracovnú cestu nemali vystavený cestovný príkaz.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zamestnanci predkladali po skončení pracovnej cesty písomné doklady k vyúčtovaniu náhrad s oneskorením.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Vodič bez príkazu na jazdu so služobným motorovým vozidlom prešiel 40 km, pričom nebol známy dôvod jazdy.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Vodičovi služobného motorového vozidla bolo umožnené parkovať v mieste svojho trvalého bydliska za obdobie od 01/2011 do 08/2013 z dôvodu zabezpečovania pohotovostných služieb, pričom týchto bolo za uvedené obdobie celkom 52.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie

Krajská prokuratúra

IČO
00166448
Sídlo
Vajnorská 47, 81256 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2011,2012
Termín kontroly
04.09.2013 - 30.10.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Ustanovenie § 38 ods. 2 zákona o prokuratúre nezodpovedá skutočnosti, nakoľko okresné prokuratúry nie sú rozpočtové organizácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V poznámke 27) zákona o prokuratúre, na ktorú sa odvoláva cit. ustanovenie, je uvedený neplatný, od 01.01.2005 zrušený zákon č. 328/1996 Z. z., ktorým sa ustanovujú nové sídla a obvody súdov, ... v znení neskorších predpisov, namiesto platného zákona č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov v SR a o zmene ... v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
KP BA nemala pre oblasť verejného obstarávania vypracovaný samostatný interný predpis a pokyn generálneho prokurátora SR zo 16. júna 2006 por. č. 14/2006 obsahoval finančné limity neaktuálne pre kontrolované obdobie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri podprahovej zákazke na čistiace a upratovacie práce v roku 2011 nebol pri verejnom obstarávaní dodržaný princíp transparentnosti v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko nebol z procesu vylúčený uchádzač, ktorý nesplnil podmienky účasti záujemcu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri podprahovej zákazke na čistiace a upratovacie služby v roku 2012 nebol pri verejnom obstarávaní dodržaný princíp transparentnosti v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, lebo z procesu nebol vylúčený uchádzač, ktorý nesplnil podmienky účasti záujemcu, nakoľko nepreukázal technickú alebo odbornú spôsobilosť, a to nepredložením zmlúv rovnakého charakteru za posledné tri roky v zmysle ustanovenia § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vynaložením nákladov navyše pri opakovanom verejnom obstarávaní upratovacích prác a služieb v roku 2012 došlo k nehospodárnemu konaniu podľa § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
KP BA dohodla účinnosť zmluvy o nájme budovy pre okresnú prokuratúru na Šenkvickej ul. 5 v Pezinku od skoršieho termínu, než bola zmluva zverejnená v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR, čím konala v rozpore s ustanovením § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V zmluve o nájme budovy na Šenkvickej ul. 5 v Pezinku došlo k omylu v dátume termínu plnenia, ktorý je dôležitý napríklad z hľadiska uplatnenia sankcií v zmysle uzatvorenej zmluvy, čím KP BA ako účastník zmluvy konala v rozpore s Občianskym zákonníkom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
KP BA konala v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách, nakoľko v čase podpísania zmluvy na nákup kamerového systému OASIS nemala na bežný rozpočtový rok na úhradu kapitálového výdavku zabezpečené finančné prostriedky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
KP BA v prípade faktúry za prekládku serverovne a za dodávku a montáž dvoch klimatizačných jednotiek nevykonala predbežnú finančnú kontrolu v súlade so zákonom o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Triedenie príjmov a bežných výdavkov na nesprávnych podpoložkách ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie, čím došlo zároveň k porušeniu ustanovenia § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zmluva o dielo uzavretá 12.05.2011 bola zverejnená až 10.02.2012, čo bolo v rozpore s ustanovením § 5a ods. 4 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
KP BA ako správca majetku štátu žiadnu z kontrolovaných uzatvorených nájomných zmlúv týkajúcich sa nehnuteľností v správe KP BA nepredložila na odsúhlasenie Ministerstvu financií SR, čo bolo v rozpore s ustanovením § 13 ods. 10 zákona o správe majetku štátu, podľa ktorého na platnosť zmluvy o nájme nehnuteľného majetku štátu sa vyžaduje súhlas uvedeného ministerstva. júcich sa nehnuteľností v správe KP BA, platných v kontrolovanom období, nepredložila na odsúhlasenie Ministerstvu financií SR, čo bolo v rozpore s ustanovením § 13 ods. 10 zákona o správe majetku štátu, podľa ktorého na platnosť zmluvy o nájme nehnuteľného majetku štátu sa vyžaduje súhlas uvedeného ministerstva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nájomcom nebola do výšky nájomného započítaná žiadna cena nájmu za ostatné zariadenie a vybavenie prenajatého bytu.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
KP BA neprepočítala cenu nájmu prenajímaného bytu na euro s presnosťou na 6 desatinných miest s účinnosťou od 20.11.2011 v zmysle novely cit. opatrenia uverejnenej vo FS č. 12/2011.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Inzerovaním ponuky dočasne prebytočného majetku štátu (nebytových priestorov) na prenájom v týždenníku došlo k porušeniu ustanovenia § 13 ods. 1 zákona o správe majetku štátu, nakoľko správca majetku štátu bol povinný takúto ponuku zverejniť v dennej tlači.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zatriedením výdavku na nesprávnu podpoložku bola vo FIN 1-04 na príslušných podpoložkách vykázaná nesprávna suma.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
KP BA nepreukázala vykonávanie ročného vyúčtovania zálohových platieb nájomníkovi za prenajímaný byt.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
KP BA dohodla v novej nájomnej zmluve s tým istým nájomcom za obchodné priestory ročné nájomné o 2 722,42 eur nižšie než záujemca ponúkol vo verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
KP BA nájomcovi v rozpore s uzatvorenou zmluvou a jej dodatkom č. 1 nevykonávala za obdobie 01.01.2010 – 31.12.2012 vyúčtovanie režijných nákladov spojených s užívaním nebytových priestorov.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
KP BA dovolila užívať budovu OST majiteľovi zariadenia, umiestneného v tejto budove, bezplatne, čím konala v rozpore s ustanovením § 3 ods. 3 zákona o správe majetku štátu.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
V prípade, že KP BA mala byť zapísaná na LV ako správca majetku štátu na budovu parc. č. 12211/40, pričom tento zápis nebol vykonaný, konala by v rozpore s ustanovením § 3 ods. 10 zákona o správe majetku štátu. Avšak nebolo možné z predložených dokladov jednoznačne posúdiť predmetný prípad nakladania s majetkom štátu ani zistiť, kto je skutočným vlastníkom budovy OST. Pritom KP BA za pozemok pod budovou OST platila nájom, ale za budovu nájomné od majiteľa zariadenia OST nepožadovala. Z toho vyplývalo, že z predmetnej budovy jej vznikli výdavky, ale nemala z nej žiadne príjmy.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
KP BA refakturovala náklady na elektrickú energiu na základe faktúr, na ktorých bola uvedená adresa odberného miesta, ktoré nezodpovedalo skutočnej adrese OP Pezinok.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Presťahovaním OP Pezinok do nových priestorov mala KP BA v nájme namiesto 420,2 m2 prenajatých 821,5 m2, čo bol takmer dvojnásobok; za priestory v pôvodnej budove KP BA platila nájom v sume 11 158,74 eur/rok, ale za priestory v novej budove platila nájom v sume 41 080,- eur/rok, čo bol takmer štvornásobok sumy oproti pôvodnému nájmu; prenájmom nových, dvojnásobne väčších priestorov než boli pôvodné, došlo aj k vyšším platbám za kúrenie a ďalšie služby spojené s nájmom. Vzhľadom na uvedené skutočnosti, najmä na štvornásobné zvýšenie sumy nájomného za nové priestory, KP BA nepostupovala v súlade s princípmi hospodárnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
KP BA vo vnútornom metodickom pokyne z 29.02.2012 pre inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov použila zastaranú terminológiu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
KP BA v smernici stanovila vykonanie inventarizácie k 31.10., a nie k termínu riadnej účtovnej závierky k 31.12. bežného roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vykonanie fyzickej inventúry hmotného majetku, nehmotného majetku, zásob aj peňažných prostriedkov k 31.10. bolo v rozpore so zákonom o účtovníctve, nakoľko v inom termíne než ku dňu zostavenia účtovnej závierky je možné vykonať len fyzickú inventúru hmotného majetku okrem zásob. Dokladovú inventúru je možné vykonať až po 31.12. príslušného roka, čím nemohla byť k 31.10.2012 inventarizácia ukončená. Ďalšie termíny vo veci ukončenia riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k zostaveniu účtovnej závierky KP BA krajský prokurátor nestanovil.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
KP BA žiadnym dokladom nepreukázala vykonanie dokladovej inventúry k 31.12.2012, vymenovanie príslušnej inventarizačnej komisie, resp. vymenovanie zamestnanca na vykonanie tejto inventúry. Vykonanie dokladovej inventúry podrobnejšie neupravuje ani vnútorný pokyn
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nebola vykonaná dokladová inventúra bankových účtov ani účtov pohľadávok, záväzkov a ďalších účtov, len k záverečnej správe z 29.01.2013 o vykonaní inventarizácie boli priložené inventúrne súpisy k niektorým účtom, všetky vyhotovené a podpísané osobou zodpovednou za účtovníctvo. Tieto inventúrne súpisy nepreukázali riadne vykonanie dokladovej inventúry
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Záverečnú správu o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov za rok 2012 z 29.01.2013 neschválil krajský prokurátor, ale v zastúpení krajského prokurátora ju podpísala osoba, ktorá bola krajským prokurátorom vymenovaná za predsedu ústrednej inventarizačnej komisie KP BA.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Podľa prílohy č. 3 záverečnej správy z inventarizácie za rok 2012 bol evidovaný majetok (DDM) spolu v sume 743 463,95 eur eur, ale podľa dokladovej inventarizácie bol na podsúvahovom účte majetok DDM v sume 738 112,50 eur. Predložený doklad o vyradenom majetku v sume 5 351,45 eur v období 01.10. – 31.10.2012, ktorý nebol zahrnutý do inventarizácie, vysvetľoval rozdiel v údajoch z inventarizácie k 31.12.2012. Z uvedeného vyplýva, že účtovníctvo KP BA nebolo v tomto prípade v súlade s evidenciou majetku.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Vzhľadom na roky nadobudnutia (1997 – 2005) väčšiny zariadení vyradenej výpočtovej techniky, mohli jej funkčnosť, morálnu a fyzickú opotrebovanosť posúdiť odborní zamestnanci, resp. zodpovední zamestnanci vyraďovacej komisie KP BA, a to v zmysle opatrenia č. 21, prijatého rozhodnutím krajského prokurátora v roku 2007 na základe predchádzajúcej kontroly NKÚ SR.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Zadať vypracovanie všeobecnej hodnoty majetku, ktorý už vzhľadom na jeho vek nebolo reálne odpredať, nakoľko bol morálne a fyzicky zastaraný, bolo v rozpore so zákonom o správe majetku štátu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
KP BA dala vypracovať posudok, ktorým znalec stanovil všeobecnú hodnotu majetku vo výške 4,54 eur bez DPH a 5,42 eur s DPH so záverom, že majetok s takouto nízkou všeobecnou hodnotou je ťažko predajný a je možné ho vyradiť z evidencie formou fyzickej likvidácie. Nakoľko tento majetok bol určený na vyradenie a likvidáciu, bolo zbytočné dať vypracovať takýto posudok. Preto finančné prostriedky v sume uhradené znalcovi za predmetný posudok boli vynaložené nehospodárne a zároveň došlo aj k porušeniu finančnej disciplíny.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
V Štatistickom registri organizácií je kontrolovaný subjekt zapísaný ako „Krajská prokuratúra“, ale v niektorých prípadoch dokumentov a interných predpisov uvádzal aj názov „Krajská prokuratúra v Bratislave“, pričom tieto dva rozdielne názvy organizácie použil v rovnakom období (napr. v prípade interných predpisov vydaných vo februári 2012). Podľa usmernenia Generálnej prokuratúry SR (ďalej len „GP SR“) č. VIII Spr 35/2011-50 z 29.11.2011 mala KP BA používať názov „Krajská prokuratúra Bratislava“. Táto skutočnosť nebola zavedená do Štatistického registra organizácií, ktorý vedie Štatistický úrad SR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Organizačný poriadok KP BA neobsahoval prílohu, ktorá by vyjadrovala štruktúru a počet funkčných miest. Tento organizačný poriadok obsahuje aj riadiace akty smerom k okresným prokuratúram (napr. čl. 11), ale z jeho textu ani z príloh nevyplývalo, ktoré okresné prokuratúry spadajú do kompetencie krajskej prokuratúry.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Krajská prokuratúra

IČO
00166456
Sídlo
Partizánska cesta 1, 97562 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2011,2012
Termín kontroly
09.09.2013 - 03.11.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

KP BB neviedla operatívnu evidenciu o rozpočtových opatreniach v členení podľa zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
KP BB triedila výdavky na nesprávnych podpoložkách ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
KP BB nevystavila objednávky a tieto nepriložila k účtovným záznamom, cestovné príkazy boli bez podpisu schvaľujúceho pracovníka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri predložení písomných dokladov na vyúčtovanie CP neboli dodržané stanovené termíny. pri predložení písomných dokladov na vyúčtovanie CP neboli dodržané stanovené termíny. pri predložení písomných dokladov na vyúčtovanie CP neboli dodržané stanovené termíny. pri predložení písomných dokladov na vyúčtovanie CP neboli dodržané stanovené termíny. pri predložení písomných dokladov na vyúčtovanie CP neboli dodržané stanovené termíny. pri predložení písomných dokladov na vyúčtovanie CP neboli dodržané stanovené
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Krajská prokuratúra

IČO
00166464
Sídlo
Mojmírova 5, 04162 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2011,2012
Termín kontroly
24.09.2013 - 06.11.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Účtovné záznamy týkajúce sa technického zhodnotenia stavby neobsahovali súpis vykonaných prác a dodaných materiálov za položku rekonštrukcia sedlového svetlíka, čím kontrolovaný subjekt neviedol účtovníctvo preukázateľne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Účtovné záznamy týkajúce sa technického zhodnotenia stavby neobsahovali súpis vykonaných prác a dodaných materiálov za položku rekonštrukcia sedlového svetlíka. Bez podrobného súpisu vykonaných prác nebolo možné vykonať dôkladné prebratie uskutočnených prác od dodávateľa stavby. Zároveň bola nedostatočne vykonaná predbežná finančná kontrola.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri realizácii verejného obstarávania „Podprahovej zákazky - Zabezpečenie kancelárskeho nábytku pre Krajskú prokuratúru Košice“ KP nevypracovala správu o zákazke podľa § 21 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
KP od 01.03.2012 nepotvrdzovala vykonanie predbežnej finančnej kontroly vyjadrením, že pripravovaná finančná operácia je alebo nie je v súlade napr. s uzatvorenými zmluvami, rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov, internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
KP vykonala šesť priebežných finančných kontrol v roku 2012, z ktorých predložila súhrnný Záznam z vykonania priebežných kontrol zo dňa 08.01.2013. Kontrolou bolo zistené, že z priebežných kontrol neboli vypracované samostatné záznamy s požadovanými zákonnými náležitosťami
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
KP mala v správe garáž, inv. č. 1/801/002. Uvedený nehnuteľný majetok štátu nebol zapísaný v katastri nehnuteľnosti ako stavba. Na LV č. 1856 boli evidované iba zastavané plochy a nádvoria o výmere 34 m2 na parcele číslo 1969/87, bez evidencie predmetnej garáže ako stavby. Garáž stála na pozemku vo vlastníctve mesta. KP nezabezpečila zapísanie opísaného nehnuteľného majetku štátu v katastri nehnuteľností.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
KP mala v správe garáž, inv. č. 1/801/002. Uvedený nehnuteľný majetok štátu nebol zapísaný v katastri nehnuteľnosti ako stavba. Na LV č. 1856 boli evidované iba zastavané plochy a nádvoria o výmere 34 m2 na parcele číslo 1969/87, bez evidencie predmetnej garáže ako stavby. Garáž stála na pozemku vo vlastníctve mesta. KP nezabezpečila zapísanie opísaného nehnuteľného majetku štátu v katastri nehnuteľností, čím nezabezpečila nehnuteľný majetok štátu proti jeho zmenšeniu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
KP mala v správe nehnuteľný majetok štátu, evidovaný na LV č. 6943 na parcele č. 2886/4 ako garáž. Porovnaním LV s evidenciou majetku bolo zistené, že garáž nebola zaevidovaná v evidencii majetku samostatne, ale ako administratívna budova ku ktorej patril pod jej inv. č.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
KP mala na prízemí administratívnej budovy v Košiciach, evidovanej pod inv. č. 1/801/001, služobný byt, ktorý mal samostatný vchod. Uvedený služobný byt nebol evidovaný v evidencii majetku samostatne, ale pod rovnakým inv. č. ako administratívna budova. Nezaevidovanie služobného bytu v evidencii majetku pod samostatným inventárnym číslom neposkytovalo verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré boli predmetom účtovníctva
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
KP mala na prízemí administratívnej budovy v Košiciach služobný byt. Služobný byt bol naprojektovaný a v roku 1967 postavený ako dvojizbový. V roku 1982 bol služobný byt rozšírený o jednu izbu, ktorá bola stavebne upravená a k bytu pričlenená z administratívnych priestorov, slúžiacich na hlavnú činnosť prokuratúry. Využívanie časti administratívnej budovy KP v Košiciach na bývanie bolo v rozpore so stavebným zákonom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
KP vykonala jeden prevod vlastníctva majetku štátu - služobného auta značky Škoda Felícia, rok výroby 1999, inv. č. 6/444/048 spolu s príslušenstvom na základe kúpnej zmluvy zo dňa 23.05.2012, uzavretej medzi KP ako predávajúcim a fyzickou osobou ako kupujúcim. Uvedenie KP v zmluve ako predávajúceho bolo v rozpore so zákonom o správe majetku štátu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt prenajímal do 15.09.2012 jedno garážové státie v dvojgaráži vo svojom sídle na základe nájomnej zmluvy č. 19/2009 uzavretej dňa 29.12.2009 medzi KP ako správcom majetku štátu a zamestnancom KP v Košiciach. Preverovaním postupu pri prenechávaní majetku štátu do uvedeného nájmu bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nevydal rozhodnutie o dočasnej prebytočnosti majetku štátu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt prenajímal do 15.09.2012 jedno garážové státie v dvojgaráži vo svojom sídle na základe nájomnej zmluvy č. 19/2009 uzavretej dňa 29.12.2009 medzi KP ako správcom majetku štátu a zamestnancom KP v Košiciach. Preverovaním postupu pri prenechávaní majetku štátu do uvedeného nájmu bolo zistené, že kontrolovaný subjekt neponúkol prebytočný majetok štátu písomne tým štátnym rozpočtovým organizáciám alebo štátnym príspevkovým organizáciám v regióne, v ktorom sa tento prebytočný majetok štátu nachádzal, tzn. nevykonal ponukové konanie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt prenajímal do 15.09.2012 jedno garážové státie v dvojgaráži vo svojom sídle na základe nájomnej zmluvy č. 19/2009 uzavretej dňa 29.12.2009 medzi KP ako správcom majetku štátu a zamestnancom KP v Košiciach. Preverovaním postupu pri prenechávaní majetku štátu do uvedeného nájmu bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nevykonal ani osobitné ponukové konanie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt prenajímal do 15.09.2012 jedno garážové státie v dvojgaráži vo svojom sídle na základe nájomnej zmluvy č. 19/2009 uzavretej dňa 29.12.2009 medzi KP ako správcom majetku štátu a zamestnancom KP v Košiciach. Preverovaním postupu pri prenechávaní majetku štátu do uvedeného nájmu bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nemal súhlas na nakladanie s predmetným majetkom štátu, udelený zriaďovateľom, alebo Ministerstvom financií SR, čím nebola splnená podmienka platnosti nakladania s majetkom štátu podľa zákona o správe majetku štátu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Preverovaním postupu pri vykonávaní inventarizácie majetku bolo zistené, že inventúrne súpisy majetku neobsahovali meno a priezvisko hmotne zodpovednej osoby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Preverovaním postupu pri vykonávaní inventarizácie majetku bolo zistené, že inventúrne súpisy majetku neobsahovali • meno a priezvisko osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt bol štátnou rozpočtovou organizáciou, ktorá svojim rozpočtom bola napojená na kapitolu Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (ďalej len „GP“). KP bola nadriadený orgán siedmim okresným prokuratúram, ktoré patrili do jej územnej pôsobnosti a boli jej preddavkovými organizáciami. Kontrolou bolo zistené, že § 38 ods. 2 zákona o prokuratúre určuje okresné prokuratúry ako rozpočtové organizácie, čo nie je v súlade so skutočným stavom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
KP mala v kontrolovanom období platné dva vnútorne predpisy upravujúce verejné obstarávanie zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác s nízkou hodnotou. Preverovaním súladu uvedených pokynov GP SR so zákonom o verejnom obstarávaní bolo zistené, že finančné limity určené pokynom GP SR č. 14/2006 pre zákazky s nízkou hodnotou, pri ktorých bolo možné vykonať obstarávanie bez prieskumu trhu boli v období od 01.04.2011 do 03.09.2012 okrem limitu na drobný nákup, stanovené vyššie ako umožňoval zákon o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
KP postupovala pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly podľa interného Príkazu GP z 30. júla 2004 o finančnom riadení a finančnej kontrole, ktorý upravoval základné princípy vykonávania predbežnej, priebežnej a následnej finančnej kontroly a jednotného systému finančného riadenia na GP. Predmetná smernica neobsahovala legislatívne zmeny zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Krajská prokuratúra

IČO
35629061
Sídlo
Damborského 1, 94966 Nitra
Kontrolované obdobie
2011,2012
Termín kontroly
02.09.2013 - 05.11.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V desiatich prípadoch u dvoch prokurátorov dočasne pridelených na výkon funkcie prokurátora na trestný odbor GP SR nebol v cestovných príkazoch písomne určený spôsob dopravy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Vo viacerých prípadoch, kedy bola vykonaná preprava prokurátorov okresných prokuratúr a KP Nitra, nemali prepravované osoby vystavené cestovné príkazy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V jednom prípade nebol v cestovnom príkaze zamestnanca Okresnej prokuratúry Nové Zámky písomne určený spôsob dopravy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V troch prípadoch bol zamestnanec Okresnej prokuratúry Topoľčany vyslaný pracovníkom oprávneným na povolenie cesty neskôr, ako bola pracovná cesta uskutočnená podľa vyúčtovania cestovného príkazu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V deviatich prípadoch si zamestnanec Okresnej prokuratúry Nitra poverený prepravou zamestnancov, vyúčtoval v cestovnom príkaze aj ďalšie dni, kedy nebol písomne vyslaný na pracovnú cestu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V dvoch prípadoch zamestnávateľ nevykonal vyúčtovanie pracovnej cesty do desiatich pracovných dní odo dňa predloženia písomných dokladov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V dvoch prípadoch nebolo u zamestnanca Okresnej prokuratúry Nitra na cestovnom príkaze určené miesto skončenia pracovnej cesty.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V piatich prípadoch prokurátorka do desiatich pracovných dní odo dňa skončenia pracovnej cesty zamestnávateľovi nepredložila písomné doklady potrebné na vyúčtovanie náhrad.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V jednom prípade bolo zistené, že zamestnanec poverený prepravou pracovníkov KP Nitra a okresných prokuratúr uskutočnil v jeden deň dve pracovné cesty, pričom si vo vyúčtovaní uplatnil stravné pre časové pásmo 5 až 12 hodín za každú pracovnú cestu osobitne.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V jednom prípade bolo zistené, že zamestnanec poverený prepravou pracovníkov KP Nitra a okresných prokuratúr uskutočnil v jeden deň dve pracovné cesty, pričom si vo vyúčtovaní uplatnil stravné pre časové pásmo 5 až 12 hodín za každú pracovnú cestu osobitne.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt k niektorým inventúram majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov nevyhotovil inventúrne súpisy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Inventúrne súpisy neobsahovali zákonom stanovené náležitosti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nevykonal fyzickú inventúru pri majetku hmotnej povahy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt vyhotovil z inventarizácie budov zápisnicu s názvom „Inventarizačný zápis o inventarizácii budov v správe KP Nitra, častí nehnuteľností, ktoré nie sú v správe KP Nitra a technických zhodnotení nehnuteľností vo výpožičke k 31.10.2012“, ktorá nebola inventarizačným zápisom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Krajská prokuratúra Nitra jednotlivé technické zhodnotenia, vykonané na budovách v jej správe, zaradila v minulosti ako samostatný majetok.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt pri zaradení technického zhodnotenia nedodržal postupy účtovania.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nevyhotovením inventúrnych súpisov nezabezpečil preukázateľnosť účtovníctva.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nevytvoril opravnú položku k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nevytvoril opravnú položku k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Krajská prokuratúra

IČO
17069807
Sídlo
Masarykova 16, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
2011,2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt, tým nepostupoval v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Tým, že faktúry neboli preukázateľné lebo ich obsah priamo, nepriamo a ani iným spôsobom nedokazoval skutočnosť, kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 8 ods. 1 a ods. 4, § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve a zároveň nepostupoval ani v súlade s § 32 ods. 1 písm. b) citovaného zákona. Tým, že faktúry neboli preukázateľné lebo ich obsah priamo, nepriamo a ani iným spôsobom nedokazoval skutočnosť, kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 8 ods. 1 a ods. 4, § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve a zároveň nepostupoval ani v súlade s § 32 ods. 1 písm. b) citovaného zákona. Tým, že faktúry neboli preukázateľné lebo ich obsah priamo, nepriamo a ani iným spôsobom nedokazoval skutočnosť, kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 8 ods. 1 a ods. 4, § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve a zároveň nepostupoval ani v súlade s § 32 ods. 1 písm. b) citovaného zákona.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Tým, že KP Prešov asfaltový koberec o výmere 217,99 m2 neviedla v účtovníctve ani v operatívnej evidencii, konala v rozpore s ustanovením § 3 ods. 9 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správe majetku štátu“), nakoľko správca majetku štátu je povinný viesť o majetku štátu účtovníctvo v rozsahu a spôsobom stanoveným zákonom o účtovníctve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
KP Prešov nepostupovala ani v súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), podľa ktorého je účtovná jednotka povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a nepostupovala ani v súlade s § 8 ods. 1, 2, 3 citovaného zákona, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt tým, že nezabezpečil, aby všetky jeho účtovné záznamy boli preukázateľné v súlade s § 32 zákona o účtovníctve, porušil § 8 ods. 4 citovaného zákona, keď jeho účtovníctvo nebolo preukázateľné. Kontrolovaný subjekt tým, že nezabezpečil, aby všetky jeho účtovné záznamy boli preukázateľné v súlade s § 32 zákona o účtovníctve, porušil § 8 ods. 4 citovaného zákona, keď jeho účtovníctvo nebolo preukázateľné. Kontrolovaný subjekt tým, že nezabezpečil, aby všetky jeho účtovné záznamy boli preukázateľné v súlade s § 32 zákona o účtovníctve, porušil § 8 ods. 4 citovaného zákona, keď jeho účtovníctvo nebolo preukázateľné
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Tým, že faktúry neboli preukázateľné lebo ich obsah priamo, nepriamo a ani iným spôsobom nedokazoval skutočnosť, kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 8 ods. 1 a ods. 4, § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve a zároveň nepostupoval ani v súlade s § 32 ods. 1 písm. b) citovaného zákona.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
že údaje týkajúce sa objednávok č. 4 (752012) z 18.04.2013 a č. 10 (812012) z 18.04.2012 na nákup kancelárskeho materiálu a objednávka č. 2 (1162012) zo 06.06.2012 na opravu výpočtovej techniky neboli zverejnené s uvedením celkovej hodnoty objednaného plnenia, čím KP Prešov nepostupovala v súlade s § 5b zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Tým, že stavba objektu SO 06 vonkajšie terénne úpravy pri AB OP Kežmarok v roku 2011 bola realizovaná len čiastočne, pričom faktúry č. 20110490 zo dňa 02.12.2011 a č. 20110468 zo dňa 02.12.2011 kontrolovaný subjekt uhradil zhotoviteľovi v zmluvne dohodnutej celej sume 55 465,12 eur, došlo k poskytnutiu verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia v sume 1 498,67 eur, čím bola porušená finančná disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Predbežná ani priebežná kontrola vecnej správnosti účtovných dokladov (zmluva o dielo č. 7/2011, prílohy dodávateľa k úhrade faktúry a mandátna zmluva č. 46/2011)) pred úhradou fakturovanej sumy nebola zo strany KP Prešov riadne vykonaná, čo bolo v rozpore s ustanoveniami § 9 a § 10 zákona č. 502/2001 Z.. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite“).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nedodržaním postupov účtovania podľa § 50 Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov (ďalej len „Postupy účtovania“), bol porušený § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Krajská prokuratúra

IČO
35629045
Sídlo
Legionárska 7158/5, 91250 Trenčín
Kontrolované obdobie
2011,2012
Termín kontroly
03.09.2013 - 04.11.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nebolo sledované vecné a finančné plnenie programovej štruktúry, cieľov a merateľných ukazovateľov, čiže nebolo vykonávané monitorovanie a hodnotenie programovej štruktúry, a tým nebol dodržaný postup v zmysle ustanovenia Čl. 8 Monitorovanie a hodnotenie metodického pokynu na usmernenie programového rozpočtovania
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V súvislosti s prípravou a vyhotovením súťažných podkladov pri podprahových zákazkách neboli vypracované vyhlásenia o nestrannosti a dôvernosti spracúvaných informácií, každého kto sa zúčastnil na ich príprave a vyhotovení, čo bolo v roku 2011 v rozpore s ustanovením § 34 ods. 10 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a v roku 2012 v rozpore s ustanovením § 34 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Pri všetkých podprahových zákazkách neboli poslané úradu pre verejné obstarávanie informácie o uzavretí zmlúv, čím nebolo dodržané ustanovenie § 101 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Na faktúre za elektrickú energiu bol vyčíslený sankčný úrok, ktorý nebol zaúčtovaný na podpoložke ekonomickej klasifikácie pokuty a penále, ale celá suma dodávateľskej faktúry bola zatriedená na podpoložku energie. Sankčný úrok za elektrickú energiu nebol správne zatriedený podľa ekonomickej klasifikácie, čím bolo porušené ustanovenie § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zároveň bolo porušené opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktoré je záväzné pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtu verejnej správy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Na viacerých zmluvách boli zaznamenané vykonania priebežnej finančnej kontroly s uvedením mena, podpisu a dátumu jej vykonania. Z vykonaných priebežných finančných kontrol neboli vypracované záznamy alebo správy z priebežných finančných kontrol, čím neboli dodržané ustanovenia § 10 ods. 3 a 4 zákona o finančnej kontrole
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Krajská prokuratúra

IČO
35629053
Sídlo
Dolné Bašty 1, 91744 Trnava
Kontrolované obdobie
2011,2012
Termín kontroly
05.09.2013 - 07.11.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt rozdelil zákazku týkajúcu sa upratovacích služieb na dve samostatné zákazky s nízkou hodnotou .
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt rozdelil zákazku na dve samostatné zákazky s nízkou hodnotou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt uzatvoril na poskytovanie čistiacich a upratovacích služieb zmluvu o dielo.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Počas platnosti zmluvy na poskytovanie čistiacich a upratovacích služieb vrátane jej dodatkov boli celkovo vyfakturované dodávky služieb v sume 77 955,01 eur, čím bol prekročený finančný limit stanovený zákonom o verejnom obstarávaní pre zákazku s nízkou hodnotou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Počas platnosti zmluvy na poskytovanie čistiacich a upratovacích služieb vrátane jej dodatkov boli celkovo vyfakturované dodávky služieb v sume 77 955,01 eur, čím bol prekročený finančný limit stanovený zákonom o verejnom obstarávaní pre zákazku s nízkou hodnotou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Tým, že bol prekročený finančný limit stanovený zákonom o verejnom obstarávaní, kontrolovaný subjekt nepreukázal pri zadávaní zákaziek uplatňovanie princípu rovnakého zaobchádzania, princípu nediskiminácie uchádzačov alebo záujemcov, princípu transparentnosti a princípu hospodárnosti a efektívnosti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt neevidoval všetky doklady týkajúce sa predmetnej zákazky a neuchovával ich pod dobu päť rokov po uzavretí zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt uzatvoril dodatky k neplatnej zmluve a nevykonal verejné obstarávanie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt uzatvoril dodatky k neplatnej zmluve a nevykonal verejné obstarávanie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Tým, že kontrolovaný subjekt uzatvoril dodatky k neplatnej zmluve a nevykonal verejné obstarávanie, zároveň nepreukázal zachovanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia verejných prostriedkov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Vykonanie predbežnej finančnej kontroly bolo formálne, bez náležitého overenia kontrolovaných skutočností.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal iba vedúci zamestnanec.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nesprávne zatriedil výdavky na podpoložku ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nesprávne zatriedil výdavky na podpoložku ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
V dvoch prípadoch bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nevyužíval zverený majetok (služobné motorové vozidlo a rekreačnú chatu).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Krajská prokuratúra

IČO
35996072
Sídlo
Moyzesova 20, 01104 Žilina
Kontrolované obdobie
2011,2012
Termín kontroly
12.09.2013 - 05.11.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V piatich prípadoch vo finančnom objeme 5 283,53 eur kontrolovaný subjekt nesprávne zatriedil bežné výdavky na nesprávnu podpoložku rozpočtovej klasifikácie, a tým nebola dodržaná povinnosť uplatňovania rozpočtovej klasifikácie podľa opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V štyroch prípadoch v mesiaci 12/2012 poskytla dodávateľom preddavky v celkovej sume 9 617,80 eur, ktoré nemala vopred v zmluve písomne dohodnuté a tým nedodržala ustanovenie § 19 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z., predmetné preddavky zároveň finančne nevysporiadala do konca rozpočtového obdobia podľa ustanovenia § 19 ods. 10 uvádzaného zákona a pri ich poskytnutí ich KP Žilina nezaúčtovala prostredníctvom účtu 314 Poskytnuté prevádzkové preddavky, čím konala v nesúlade s ustanovením § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. Uvedeným konaním došlo k porušeniu finančnej disciplíny.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
V jednom prípade KP Žilina bolo preukázané, že na liste vlastníctva č. 3225 z 12.12.2006, je ako vlastník pozemkov a nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. Čadca uvedená krajská prokuratúra a nie Slovenská republika.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Späť