Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-030/2019/1110
Názov:
Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom vo vybraných subjektoch územnej samosprávy.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedka
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Obec Frička

IČO
00321940
Sídlo
Frička 43, 08602 Gaboltov
Kontrolované obdobie
Rok 2017, pre potreby objektívneho posúdenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobie
Termín kontroly
07.03.2019 - 27.06.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Od júla 2017 do konca roka nebola predložená žiadna dokumentácia, ktorá by preukazovala zasadanie obecného zastupiteľstva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Štatút obce nebol od roku 2007 aktualizovaný a odvolával sa na neplatné ustanovenia zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Zo strany obce nebolo zabezpečené povinné zverejňovanie informácií týkajúcich sa činnosti obecného zastupiteľstva v roku 2017 v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec nemala v čase výkonu kontroly vypracovaný pracovný poriadok a organizačný poriadok obecného úradu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec nevedela preukázať zverejnenie návrhu rozpočtu najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec nevedela preukázať, že návrh rozpočtu obce na rok 2017 bol predložený obecnému zastupiteľstvu na schválenie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb., 583/2004 Z.z.
Výročná správa obce za rok 2017 nebola overená audítorom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Rozpočet obce nebol zostavený ako programový a zároveň obec neprijala uznesenie o neuplatňovaní programového rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Rozpočet obce na rok 2017 nebol zostavený ako viacročný.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 493/2011 Z.z.
Miestny poplatok za komunálny odpad bol vyrubovaný platobným výmerom, nie rozhodnutím.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
Zmeny rozpočtu ani rozpočtové opatrenia neboli predmetom rokovania obecného zastupiteľstva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb., 583/2004 Z.z.
Vydané rozhodnutia o vyrubení miestnych daní, resp. platobné výmery o vyrubení poplatku za komunálny odpad neboli doručované do vlastných rúk a z uvedeného dôvodu nebolo možné určiť právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutí, resp. platobných výmerov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z., 563/2009 Z.z.
Obec neviedla operatívnu evidenciu o rozpočtových opatreniach.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Záverečný účet obce za rok 2017 bol schválený bez výroku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Záverečný účet obce za rok 2017 nebol prerokovaný do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nemala vykonaný audit účtovnej závierky za rok 2017.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb., 431/2002 Z.z., 583/2004 Z.z.
Obec nezasielala výzvy na úhradu daňových nedoplatkov, čím nevyužila všetky právne prostriedky na ochranu svojho majetku a majetkových práv.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
V dvoch prípadoch obec nevyzvala daňové subjekty na podanie daňového priznania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Obec neúčtovala o skutočnej výške daňových a nedaňových pohľadávok, ale odhadom.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Nesprávnym účtovaním o výške daňových a nedaňových pohľadávok obce boli v súvahe vykázané nesprávne údaje.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec uhradila faktúry za služby, ktorých dodanie nevedela preukázať.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Obec nezabezpečila preukázateľnosť účtovných záznamov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Obec uhradila preddavok z rozpočtu obce, ktorý nebol vopred zmluvne dohodnutý.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Obec uhradila výdavky na reprezentačné účely, pričom nemala vypracovaný interný predpis, ktorý by upravoval uhrádzanie výdavkov na reprezentačné a propagačné účely a súčasťou neboli doklady, ktoré by preukázateľne deklarovali, pri akej príležitosti sa na reprezentáciu obce poskytli.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Obec poskytla návratné finančné výpomoci z rozpočtu obce fyzickým osobám.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Obec poskytla zo svojho rozpočtu finančné príspevky, pričom nepreukázala stanovenie podmienok pre poskytovanie dotácií vydaním VZN. Poskytnutím finančných prostriedkov porušila finančnú disciplínu.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Obec nemala vypracované a zastupiteľstvom schválené zásady hospodárenia s majetkom obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
V kúpno-predajných zmluvách obec stanovila hodnoty pozemkov bez znaleckého alebo iného odborného posudku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Náklady súvisiace s obstaraním pozemkov boli nesprávne účtované do nákladov, nie na obstarávací účet.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
Obec nevykonala inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov za rok 2017. Nevykonaním inventarizácie bolo účtovníctvo obce nepreukázateľné.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Na krycích listoch nebol overený súlad podľa § 6 ods. 4 zákona .č 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov a vyjadrenie, či pripravovaná finančná operácia je alebo nie je v súlade s rozpočtom, osobitnými prepismi,...
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Na dokladoch súvisiacich s finančnou operáciou chýbal dátum vykonania základnej finančnej kontroly, podpis štatutára obce a vyjadrenie, či je alebo nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Plány kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky neboli zverejnené najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Hlavná kontrolórka v roku 2017 nevypracovávala správy o výsledkoch kontrol, a teda ich ani nepredkladala obecnému zastupiteľstvu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2017 nebola predložená na rokovanie obecného zastupiteľstva do 60 dní po skončení kalendárneho roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
V kontrolovanom období neboli zo strany hlavnej kontrolórky vypracované odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a návrhu záverečného účtu obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
V roku 2017 obec prijala bankový úver zo strany hlavnej kontrolórky nebolo preverené dodržanie podmienok obce pred prijatím návratných zdrojov financovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nezabezpečila účinný systém kontroly a nevytvorila vhodné podmienky na jej nezávislý výkon.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Hrabské

IČO
00322059
Sídlo
Hrabské 103, 08606 Hrabské
Kontrolované obdobie
Rok 2017, pre potreby objektívneho posúdenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobie
Termín kontroly
07.03.2019 - 27.06.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Súčasťou viacročného rozpočtu neboli údaje podľa čl. 9 ods. 1 ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, a to údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 493/2011 Z.z.
Rozpočet príjmov a výdavkov bol upravovaný v priebehu roka účtovníčkou obce v rozpočtovom informačnom systéme obce na základe skutočného plnenia príjmov a čerpania výdavkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec neviedla operatívnu evidenciu rozpočtových opatrení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Nevykonávaním rozpočtových opatrení obec nedostatočne sledovala vývoj svojho hospodárenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Z obecného bankového účtu v rokoch 2014 - 2018 boli uhradené na bankový účet pracovníčky obce (L.J.) platby bez preukázaného právneho dôvodu v celkovej sume 24 767,88 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 357/2015 Z. z., 502/2001 Z.z., 523/2004 Z.z.
Obec uhradila pracovníčke obce (L..J.) čistú mzdu vrátane daňového bonusu v sume 602,63 eur počas MD, pričom nedošlo k uzatvoreniu nového pracovného pomeru, resp. dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Verejné prostriedky (odvody zo mzdy L.J.) v sume 139,73 eur boli použité nehospodárne.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Obec neinventarizovala majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov za roky 2015 - 2017.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Inventarizácia dlhodobého hmotného majetku, bankových účtov, pokladnice, pozemkov a pohľadávok za rok 2018 nezodpovedala požiadavkám zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Neoprávnené bezhotovostné prevody boli v účtovníctve zaúčtované najmä ako úhrada mzdy, úhrada faktúr a výbery v hotovosti z banky. Následne boli uskutočnené vklady do pokladnice, pričom uvedené skutočnosti mali vplyv na vykazovanie záväzkov (úhrada mzdy a faktúr) a ovplyvnili správnosť vykázaných konečných zostatkov v pokladnici.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 419/2007 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Obec poskytla svojim obyvateľom pomoc, ktorých postihol požiar až 40 resp. 70 dní od požiaru v celkovej sume 10 500,00 eur,
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec nesprávne účtovala vznik pohľadávky za nákup sporákov v nájomných bytoch v sume 9600,00 eur.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 419/2007 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Obec konala nehospodárne, keď kúpila dva sporáky pre sociálne slabšie rodiny v sume 660,76 eur.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Obec poskytla verejné prostriedky zo svojho rozpočtu v sume 7 500,00 eur bez schválenia v ObZ a bez uvedenia osôb a ich podpisov na VPD potvrdzujúcich príjem finančných prostriedkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 394/2012 Z.z., 357/2015 Z. z., 523/2004 Z.z.
Obec uhrádzala náklady za práce, tovary a služby z normatívnych finančných prostriedkov pre ZŠ v celkovej sume 24 847,20 eur, pričom ich dodanie nepreukázala.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Obec nepreukázala použitie účelovo určených finančných prostriedkov pre ZŠ za rok 2015 v sume 8 939,74 eur a za rok 2016 v sume 11 813,33 eur a zároveň uvedené finančné prostriedky nevrátila na účet poskytovateľa,
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec uhradila trom poslancom ObZ odmeny v celkovej sume vyššej o 15 369,88 eur ako určovali zásady odmeňovania obce.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Starosta obce používal v rokoch 2015 - 2018 vlastné motorové vozidlo na služobné účely bez písomnej dohody, resp. schválenia v ObZ, pričom mu boli vyplatené cestovné náhrady v sume 20 116,69 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 283/2002 Z.z., 523/2004 Z.z.
Obec použila v roku 2015 návratné zdroje financovania v celkovej sume 18 620,61 eur na financovanie bežných výdavkov, pričom tieto neboli splatené do konca roka z príjmov bežného rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec uviedla vo výkaze o dani z nehnuteľností za rok 2017 nesprávne údaje.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
Obec nevyrubovala v rokoch 2015 - 2018 poplatok za komunálny odpad rozhodnutím.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z., 582/2004 Z.z.
Obec nesprávne účtovala o vzniku daňovej, resp. nedaňovej pohľadávky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 419/2007 Z.z., 431/2002 Z.z.
Predpis daňových a nedaňových pohľadávok bol upravovaný na základe nepreukázateľných interných dokladov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nevymáhala nedoplatky za nájomné v rómskych bytoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Pohľadávky za nájomné a príjmy za nájomné evidované v účtovníctve obce za roky 2015 - 2018 nezodpovedali skutočnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Obec neuverejnila v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za zákazku "Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Hrabské".
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Zmluva o dielo z 24.10.2016 medzi obcou a dodávateľom stavebných prác "Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Hrabské" nebola zverejnená na webovom sídle obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Hlavná kontrolórka z vykonaných kontrol vypracovávala správy z finančnej kontroly na mieste, pričom správne mali byť vypracované návrhy správ, keďže kontrolou boli zistené nedostatky,
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Obec nevykonávala predbežnú, resp. základnú finančnú kontrolu v súlade so zákonom o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z., 357/2015 Z. z., 502/2001 Z.z.
Späť