Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-018/2019/1063
Názov:
Elektronické služby štátu a ich využívanie – kataster nehnuteľností
Účel kontrolnej akcie:
Preverenie projektu „Elektronické služby katastra nehnuteľností“, vyhodnotenie nákladov na jeho zave
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Geodetická a kartografický ústav Bratislava

IČO
17316219
Sídlo
Chlumeckého 4, 82745 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2009 až 2018
Stav kontroly
Ukončená

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

IČO
00166260
Sídlo
Chlumeckého 2, 82012 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2009 až 2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V zmysle článku 5 bod č. 5.4, Dodatku č. 9 k Zmluve o NFP „Prijímateľ sa zaväzuje sfunkčniť a dofinancovať nefungujúci projekt najneskôr v termíne do 31.12.2018. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o sfunkčnení a dofinancovaní Projektu najneskôr do 31.12.2018.“ Nakoľko k termínu 11/2019 predstavuje nevyčerpaný rozpočet projektu (vlastné zdroje) v celkovej výške 5 421 062,08 EUR, projekt nebol dofinancovaný v zmysle podmienok Zmluvy o NFP a jej dodatkov.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
V zmysle článku 8, bod 1 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP „Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a očíslovaného dodatku k tejto Zmluve, pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak.“ Nakoľko žiadosť o zmenu č. 10 nebola uzatvorená a schválená formou dodatku k Zmluve, považujeme Vyrozumenie SORO k žiadosti o zmenu za nedostatočnú formu zmeny podmienok zmluvy. Uvedeným tak ÚGKK SR pokračoval v implementácii projektu bez schválenej žiadosti o povolenie zmeny a bez uzatvoreného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Neuplatnením sankcie za omeškanie vo výške 25% t.j. 1 346 425,85 EUR, nepostupoval ÚGKK SR so zásadami hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti, kedy si mohol uplatnením sankcie znížiť nedočerpaný záväzok projektu, čím nebola zabezpečená požiadavka dodržania hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti z pohľadu ustanovenia § 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. zákona o rozpočtových pravidlách. Toto ustanovenie požaduje aby bol subjekt verejnej správy povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia, čím prišlo pri financovaní projektu ESKN k porušeniu finančnej disciplíny podľa ustanovenia § 31 ods.1 písm. j) tohto zákona.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nenasadením výstupu projektu Elektronické služby katastra nehnuteľností do produkčnej prevádzky nedošlo k automatickému odstúpeniu od zmluvy na poskytovanie služieb prostredníctvom Katastrálneho portálu. Celkovo realizovala v rokoch 2012 - 2019 firma NESS Slovensko a. s. v rámci kapitoly služby v súvislosti s portálom v hodnote 1 045 875,14 EUR s DPH, čím došlo vzhľadom na pôvodný termín ukončenia realizácie ESKN k duplicitnému financovaniu v uvedenej výške, konkrétne k porušeniu § 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa uvedeného predpisu je subjekt verejnej správy povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia, čím prišlo pri realizácii projektu ESKN k porušeniu finančnej disciplíny podľa ustanovenia § 31 ods.1 písm. j) tohto zákona.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Projekt ESKN pozostáva z 5 aktivít resp. blokov...IB, SI, CERS, REP, CSKN. Aktivity CERS-REP-CSKN nie sú ukončené (neexistencia záverečného preberacieho protokolu). Na základe predloženej dokumentácie bolo kontrolovaným subjektom deklarované, že funguje 64 KOOÚ cez „medzi-krok“ všeobecné podanie. Všeobecne podanie (všeobecná agenda) je služba sprístupnená prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy, ktorého prevádzkovateľom je NASES. Prostredníctvom tejto služby je možné poslať elektronické podanie napr. žiadosť, sťažnosť, námet alebo podnet na ktorýkoľvek orgán verejnej moci. Umožňuje vytvoriť podanie vyplnením na to určeného formulára, ktoré podávajúci odošle zvolenému orgánu verejnej moci. V súčasnosti je možné podať podanie prostredníctvom služby Všeobecná agenda na každý orgán verejnej moci, ktorý má na ústrednom portáli zriadenú elektronickú schránku. Vyššie spomenutá služba nie je súčasťou projektu ESKN a je využívaná ako náhradné riešenie pre aktivitu REP, ktorej funkcie supluje pre jej nefunkčnosť na viac ako 64 KOOÚ. REP je možné chápať ako kľúčový modul. Princíp používania všeobecnej agendy odporuje funkčnému zadaniu projektu ESKN pre príjem a odosielanie elektronických dokumentov s EP, ZEP alebo bez podpisu. Toto spracovanie má byť plne automatizované t.j. nemá byť potrebný manuálny zásah operátora systému elektronickej podateľne do procesu spracovanie elektronického procesu, čo je v rozpore s povahou spracovania podania „Všeobecná agenda“ orgánom verejnej moci. V prípade plnej funkčnosti by mal proces spracovania dokumentu následne automatizovane prejsť do výkonu funkcionalít modulu CERS. Na základe uvedeného kontrolná skupina NKÚ SR konštatuje, že modul REP nie je funkčný zmysle špecifikácie projektu a zároveň tým pádom systém ESKN nie je funkčný v zmysle detailnej špecifikácie projektu. Porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena n) porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Služby ESKN nie sú nasadené plošne v zmysle špecifikácie projektu. Ku dňu ukončenia kontroly bolo funkčných len 8 KOOÚ napriek stanovenému dokončeniu aktivít k 28.2.2019. Konaním s týmto výsledným spomenutým stavom došlo k porušeniu § 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Toto ustanovenie požaduje aby bol subjekt verejnej správy povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia, čím prišlo pri realizácii projektu ESKN k porušeniu finančnej disciplíny podľa ustanovenia § 31 ods.1 písm. n) tohto zákona porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté. Doterajšie využitie služieb nie je v súlade s predpokladaným využitím v rámci ekonomického modelu podporeného CBA s v nej stanovenými prínosmi a nákladmi pre 10. rok od začiatku projektu, ktoré boli kľúčové pri prvotnom schválení a rozhodovaní o realizácii projektu.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Prijímateľ nemá podpísané integračné SLA kontrakty resp. Dohody o úrovni poskytovaných služieb (SLA) a post implementačných zmien v zmysle špecifikácie projektu, čím porušil Usmernenie SORO 14/2014 o integrácii ISVS a nezrealizoval aktivity potrebné pre plnú funkčnosť projektu ESKN.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Prijímateľ nemá zabezpečené záložné riešenie systému poskytujúceho štátom garantované základné služby obyvateľom a zároveň nevyvíja dostatočnú aktivitu k realizácii deklarovaného cloudového riešenia. Porušenie zákona č. 95/2015 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Riadenie v správe informačných technológií verejnej správy § 16 Prevádzka, servis a podpora informačných technológií verejnej správy odsek 1 písmeno c) a odsek 4.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Na základe preverenej predloženej dokumentácie je možné konštatovať, že: • systém ESKN nie je funkčný: - podľa predloženého projektu (technickej dokumentácie, funkčnej špecifikácie), - v zmysle rozsahu nasadenia do plošnej prevádzky, - z dôvodu absencie integračných SLA zmlúv. • pre projekt neexistuje záložné riešenie. • dielo nie je prevzaté v súlade so ZoD nakoľko aktivity REP, CERS a CSKN nie sú ukončené a plne funkčné v zmysle projektu. Stanovisko ÚGKK SR zo dňa 01.03.2019 o ukončení projektu adresované SORO o tom, že „elektronické služby sú nasadené v zmysle zmluvy o NFP“ je nesprávne, zavádzajúce a v rozpore so zmluvnými podmienkami s dodávateľom ako aj s podmienkami poskytnutia NFP. Svojim konaním prijímateľ viacnásobne porušil prílohu č. 1 ZoNFP, Všeobecné zmluvné podmienky: 1. článok 7 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU bod 1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený projekt v súlade so zmluvou a dodržať termín ukončenia realizácie aktivít Projektu.. 2. prijímateľ podstatným spôsobom porušil ZoNFP článok 9 UKONČENIE ZMLUVY, bod 2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu, odsek 2.4. podstatné porušenia zmluvy písmeno d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej a časovej realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré prijímateľovi vyplývajú zo zmluvy. Porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena n) porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
V zmysle článku 3, bod 8, všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP je prijímateľ zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Hlavné aktivity 1, 2 a 3 projektu nie sú ukončené a nasadené do produkčnej prevádzky v zmysle Zmluvy o NFP, čím nemohlo dôjsť k naplneniu merateľných ukazovateľov. Aktivita Publicita a informovanosť nie je ukončená, nakoľko nebola uskutočnená Záverečná konferencia projektu, nebola vydaná Tlačová správa a nebola osadená Trvalo vysvetľujúca tabuľa. Neposkytnutím týchto informácií, resp. poskytnutie nepravdivých informácií v záverečnej monitorovacej správe prišlo k porušeniu pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté v zmysle § 31 ods. 1 písmena n) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Vzhľadom na aktuálny stav projektu ESKN a jeho komplikovaný priebeh je možné zmluvy so spoločnosťami KPMG Slovensko a EEA s veľmi všeobecným popisom predmetov plnenia, považovať v zmysle § 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 31 ods.1 písm. j) za porušenie povinnosti zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia verejných prostriedkov. Nedostatočne nastavené a dodržiavané procesy riadenia resp. riadenia rizík, riadenia kvality, riadenia požiadaviek, riadenia incidentov a problémov sú v prijímateľom zachytené aj v Správe o stave implementácie projektov OPIS v rezorte ÚGKK SR k 30.júnu 2018.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
ÚGKK SR nemá uzavretú zmluvu pre poskytovanie servisných služieb podpory a prevádzky pre všetky elektronické služby katastra nehnuteľností a základe predloženej dokumentácie prebieha proces prípravy verejného obstarávania na novú servisnú s rozvojovú zmluvu. Aktuálna zmluva bola uzatvorená 21.11.2016 na 48 mesiacov t.j. v čase výkonu kontroly bola zmluva ešte 1 rok v platnosti. Uzatvorenie takejto zmluvy pri súčasnom stave implementácie projektu nie je opodstatnené. Nie je vykryté celé obdobie udržateľnosti projektu. Porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena n) porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Späť