Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-021/2021/1070
Názov:
Dostupnosť predprimárneho vzdelávania pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia na úrovni obcí
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť dostupnosť predprimárneho vzdelávania v obciach pre deti zo sociálne znevýhodneného prostre
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Mesto Hnúšťa

IČO
00318744
Sídlo
Francisciho 74, 98101 Hnúšťa
Kontrolované obdobie
roky 2018 - 2021, v prípade potreby aj iné súvisiace obdobie
Termín kontroly
10.08.2021 - 25.11.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto poskytlo MŠ dotáciu na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy vo výške 498 092,85 eur, čo nezodpovedalo výške podielovej dane určenej vo VZN a napočítanej na skutočný počet detí 194 v zmysle výkazu o počte detí MŠ v pôsobnosti mesta k 15.09.2019, ktorá mala byť v sume 618 084, 00 eur.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
Z hľadiska finančnej dostupnosti PPV, môže výška príspevku za pobyt dieťaťa ako aj neformálne poplatky v MŠ predstavovať finančnú bariéru hlavne v súvislosti s účasťou detí zo SZP a MRK, ktoré pochádzajú z viacčlenných domácností s nízkymi príjmami často finančne závislými na sociálnych dávkach a rodičovskom príspevku. Uvedené zistenie, týkajúce sa existencie finančnej bariéry pre niektoré rodiny s deťmi, je uvádzané najmä v celospoločenskom kontexte, nie ako nedostatok, za ktorý je priamo zodpovedné mesto.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
V prípade skončenia možnosti čerpania prostriedkov z fondov EÚ je financovanie a udržanie pracovných pozícií pedagogických asistentov a iných odborných zamestnancov materských z vlastných zdrojov mesta otázne. Uvedené zistenie je uvádzané najmä v celospoločenskom kontexte, nie ako nedostatok, za ktorý je priamo zodpovedné mesto. Vplyv tohto problému je ale vzhľadom na neisté finančné možnosti z rozpočtu mesta veľký.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie

Mesto Tornaľa

IČO
00319091
Sídlo
Mierová 14, 98201 Tornaľa
Kontrolované obdobie
roky 2018 - 2021, v prípade potreby aj iné súvisiace obdobie
Termín kontroly
01.08.2021 - 15.11.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Napriek tomu, že k nesplneniu povinnosti nahlásenia uvedenej skutočnosti došlo zo strany iných materských škôl, mesto tým, že nemalo k dispozícii legislatívou požadovanú presnú evidenciu, nemalo úplnú a pravdivú informáciu najmä o tom, v ktorých školách niektoré deti predprimárne vzdelávanie plnia. Úplné a presné informácie z evidencie sú pritom nevyhnutné pre plánovanie potrieb materskej školy, ale najmä na overenie dodržiavania povinnosti absolvovania predprimárneho vzdelávania. Povinnosť viesť takúto evidenciu vyplýva mestu z § 6 ods. 19 zákona o štátnej správe v školstve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Materská škola v kontrolovanom období nenahlásila informáciu o dochádzaní dieťaťa s trvalým pobytom v inej obci príslušnej spádovej materskej škole vo všetkých prípadoch, čo mohlo tejto materskej škole spôsobiť rovnaké problémy v evidencii, aké sú uvedené v kontrolnom zistení č. 1. Táto povinnosť materskej škole vyplýva z § 59a ods. 3 školského zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto v dodatku č. 6 k VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl platnom na rok 2021 neurčilo výšku príspevku na dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, aj keď vo výkaze Škol 40-01 vykázalo sedem takýchto detí, na základe ktorých bol mestu poukázaný podiel na výnose dani z príjmu fyzických osôb aj na tieto deti. Aj napriek tomu, že mesto v skutočnosti materskej škole poskytlo sumu vyššiu, ako malo, neurčením výšky príspevku pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami neboli uvedené pridelené finančné prostriedky pre materskú školu nárokovateľné, čo mohlo pre materskú školu predstavovať riziko.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto ako zriaďovateľ materskej školy vo VZN o zápise detí a ani iným spôsobom nerozhodlo, že príspevok v materskej školy sa neuhrádza za dieťa, ktoré a) má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom, b) nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku. Táto možnosť mestu vyplývala z § 28 ods. 7 školského zákona. V skutočnosti zákonní zástupcovia poplatok za materskú školu v uvedených prípadoch neplatili, týmto konaním bol však zo strany mesta vytvorený priestor pre nadmerné navýšenie poplatkov pre zákonných zástupcov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Finančné príspevky zákonných zástupcov za dieťa hradené na základe VZN mesta, v prípade ak rodina nespadá do výnimky z ich úhrad, ako aj ostatné náklady súvisiace s dochádzkou dieťaťa do materskej školy, mohli predstavovať pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia finančnú bariéru účasti v materskej škole.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Mesto pociťovalo úžitok z pôsobenia inkluzívneho tímu ako súčasti materskej školy najmä v období čerpania prostriedkov z EÚ fondov na pozíciu dvoch pedagogických asistentov. Ako aj v prípade zabezpečovania niektorých iných služieb na Slovensku, ktoré sú naviazané najmä na čerpanie prostriedkov z EÚ fondov, aj v tomto prípade sa preukázalo, že závislosť financovania na externých zdrojoch mala v čase ich nečerpania dopad na kvalitu poskytovanej služby. V prípade skončenia možnosti čerpania prostriedkov z fondov EÚ je financovanie a udržanie pracovných pozícií dvoch pedagogických asistentov z vlastných zdrojov mesta otázne.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Obec Barca

IČO
00649520
Sídlo
Barca 0, 98251 Barca
Kontrolované obdobie
roky 2018 - 2021, v prípade potreby aj iné súvisiace obdobie
Termín kontroly
01.08.2021 - 15.11.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nemala od 10. 07. 2021 vypracovanú legislatívou požadovanú evidenciu o deťoch, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a tým ani o tom, v ktorých školách ho plnia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neuzatvorením dohôd o spádovosti s materskými školami nebolo miesto pre deti z obce s povinným predprimárnym vzdelávaním nárokovateľné, čím bola ohrozená možnosť plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Neexistenciou dohody o spádovosti tiež nebola zabezpečená ochrana týchto detí, nakoľko žiadna materská škola o nich nemala informáciu a v prípade neplnenia si tejto povinnosti nemala na základe čoho začať konanie pre neplnenie si povinností zo strany zákonných zástupcov.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Z hľadiska geografickej dostupnosti boli identifikované bariéry, ktoré mohli v aktuálnom školskom roku prispieť k skutočnosti, že v obci nebola dosiahnutá plná zaškolenosť detí s povinným predprimárnym vzdelávaním. Uvedené malo s najväčšou pravdepodobnosťou vplyv aj na nízku úroveň dochádzky v prípade niektorých detí, ktoré materskú školu navštevovali.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Obec Gemerská Ves

IČO
00318701
Sídlo
Gemerská Ves 109, 98262 Gemerská Ves
Kontrolované obdobie
roky 2018 - 2021, v prípade potreby aj iné súvisiace obdobie
Termín kontroly
10.08.2021 - 15.11.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Tým, že v školskom roku 2019/2020 a 2020/2021 MŠ prijala o jedno dieťa naviac oproti rozhodnutiu RÚVZ o stanovenej kapacite MŠ v Gemerskej Vsi, MŠ nepostupovala v súlade s § 28 ods. 10 školského zákona
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 245/2008 Z.z.
Obec a jej MŠ nedokázala kapacitne zabezpečiť zaškolenosť všetkých detí, za ktoré bola podaná žiadosť o prijatie do MŠ, preto bola súčasná kapacitná dostupnosť MŠ vyhodnotená ako nedostatočná.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Obec poskytla MŠ v roku 2020 dotáciu na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy vo výške 58 028,07 eur, čo nezodpovedalo výške dotácie určenej v predmetnom VZN v sume 60 826,75 eur, čo nebolo v súlade s § 6 ods. 12 písm. h) zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Celková suma poskytnutých finančných prostriedkov MŠ bola zároveň nižšia ako bolo obci poukázané z výnosu dane z príjmov fyzických osôb napočítanej podľa počtu detí v MŠ uvedenom vo výkaze o počte detí v MŠ.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
Obec neurčila všeobecne záväzným nariadením výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za stravu v MŠ v rokoch 2020 a 2021, ktorý vyberala v sume 1,45 eur, čo nebolo v súlade s § 140 ods. 10 školského zákona. Zároveň v ňom neurčila doplatok za deti v HN, ktorý vyberala v roku 2020 v sume 0,25 eur a v roku 2021 vo výške 0,15 eur.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 245/2008 Z.z.
Za roky 2018 – 2020 nemala obec vo svojich dokumentoch upravenú výšku mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, čím nekonala v súlade s § 6 ods. 24 školského zákona.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 245/2008 Z.z.
Obec po skončení projektu nebude môcť finančne podporiť ďalšie fungovanie inkluzívneho tímu z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Uvedené zistenie je uvádzané najmä v celospoločenskom kontexte, nie ako nedostatok, za ktorý je priamo zodpovedná obec. Vplyv tohto problému je ale vzhľadom na nedostatočné finančné možnosti z rozpočtu obce významný.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie

Obec Rimavská Seč

IČO
00319023
Sídlo
Rimavská Seč 0, 98042 Rimavská Seč
Kontrolované obdobie
roky 2018 - 2021, v prípade potreby aj iné súvisiace obdobie
Termín kontroly
04.08.2021 - 14.11.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

K.Z. č. 1: MŠ okrem písomného oznámenia obecnému úradu mala povinnosť ohlásiť zákonných zástupcov, ktorí neprihlásili svoje dieťa na plnenie povinného PPV, ktorí tým nedbali o jeho riadne plnenie, príslušnému orgánu štátnej správy. Znemožnila tak príslušnému orgánu prešetriť túto záležitosť. Oznamovacia povinnosť vyplývala z § 5 ods. 15 a 16 zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
K.Z. 2: Normatív na dieťa MŠ, stanovený v prílohe VZN č. 3/2015, platnej v roku 2018 v celkovej sume 1 556,10 eur, bol v porovnaní so sumou podielovej dane 2 297,75 eur na rok 2018 nižší o 741,65 eur.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
K.Z. 3: Obec v roku 2018 a 2019 neurčila všeobecne záväzným nariadením výšku: - mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ v zmysle § 6 ods. 24 zákona o štátnej správe v školstve a § 28 ods. 5 školského zákona, - príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej je zriaďovateľom podľa § 140 ods. 10 školského zákona.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 245/2008 Z.z.
K.Z. 4: Kontrolou bola identifikovaná finančná bariéra vo forme poplatkov za MŠ. Finančné príspevky zákonných zástupcov za pobyt dieťaťa v materskej škole hradené na základe všeobecne záväzného nariadenia obce, ako aj ďalšie neformálne príspevky v MŠ môžu predstavovať finančnú bariéru účasti detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na predprimárnom vzdelávaní, čo dokumentuje aj výška evidovaných nedoplatkov a vyjadrenia MŠ.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
K. Z. 5: V prípade skončenia NP, je financovanie a udržanie pracovných pozícií dvoch pedagogických asistentov z vlastných zdrojov obce otázne, čo môže mať vplyv na kvalitu výchovno-vzdelávacej činnosti. Podľa vyjadrenia zamestnancov obce zo 07.10.2021, obec by bola ochotná financovať týchto zamestnancov, ak by mala dosť finančných prostriedkov. Uvedené zistenie je uvádzané najmä v celospoločenskom kontexte, nie ako nedostatok, za ktorý je priamo zodpovedná obec. Vplyv tohto problému je ale vzhľadom na nedostatočné finančné možnosti z rozpočtu obce významný.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Sirk

IČO
00328812
Sídlo
Sirk 71, 04964 Sirk
Kontrolované obdobie
roky 2018 - 2021, v prípade potreby aj iné súvisiace obdobie
Termín kontroly
10.08.2021 - 15.11.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec a jej MŠ nedokázala kapacitne zabezpečiť zaškolenosť všetkých detí, za ktoré bola podaná žiadosť o prijatie do MŠ, preto bola kapacitná dostupnosť MŠ vyhodnotená ako nedostatočná.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Vplyvom zavedenia povinného PPV a nárastom počtu žiadostí o prijatie do MŠ sa zvýšili nároky na kapacitu MŠ, čím bola obec nútená od školského roku 2021/2022 zaviesť dvojzmennú prevádzku, čo mohlo mať vplyv na kvalitu výchovy a vzdelávania v MŠ, keď bol výchovno-vzdelávací proces pre deti skrátený na pol dňa.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Tým, že obec určila aj ostatné podmienky prijatia na PPV vo svojom VZN o prijímaní detí do MŠ, ktoré sú v kompetencii riaditeľa MŠ, porušila § 59 ods. 2 školského zákona. Ostatné podmienky prijímania určí riaditeľ MŠ a zverejní ich na verejne prístupnom mieste alebo na webovom sídle MŠ, ak ho má zriadené.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 245/2008 Z.z.
Obec neurčila všeobecne záväzným nariadením pre materské školy a školské zariadenia vo svojej pôsobnosti podrobnosti financovania MŠ a školských zariadení, lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude financovať MŠ ako aj výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ, čím porušila § 6 ods. 12 písm. c) zákona o štátnej správe v školstve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
Obec nebola aktívna pri vytváraní výchovno-vzdelávacích podmienok v MŠ pre deti tým, že sa nezapojila do projektov podporujúcich inkluzívne vzdelávanie, čo považuje NKÚ SR vzhľadom k vysokému počtu detí so ŠVVP za žiadúce.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie

Obec Sútor

IČO
00319082
Sídlo
Sútor 0, 98001 Sútor
Kontrolované obdobie
roky 2018 - 2021, v prípade potreby aj iné súvisiace obdobie
Termín kontroly
04.08.2021 - 24.11.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

K.Z. č. 1: Kontrolou bola identifikovaná kapacitná bariéra dostupnosti predprimárneho vzdelávania pre deti z obce, nakoľko v obci neexistovala materská škola a podľa vyjadrenia obce deti do začiatku školského roka 2021/2022 materskú školu nenavštevovali. Absencia kapacít mala v kontrolovanom období negatívny dopad na účasť detí v predprimárnom vzdelávaní.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
K.Z.č. 2: Nakoľko obec nemala s inou obcou uzatvorenú dohodu o spádovej MŠ a deti z obce navštevovali cirkevnú MŠ, nemali deti s povinným PPV nárokovateľné miesto v žiadnej MŠ. Neexistenciou dohody o spádovosti nebola zabezpečená ochrana týchto detí, nakoľko žiadna materská škola o nich nemala informáciu a v prípade výskytu neplnenia si povinnosti prihlásiť dieťa na plnenie povinného PPV nemala na základe čoho začať konanie pre neplnenie si uvedenej povinnosti zo strany zákonných zástupcov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
K.Z.č. 3: Napriek tomu, že v obci bolo v kontrolovanom období priemerne 40 detí vo veku 3 až 5 rokov, nemala vlastnú MŠ a v roku 2019 bola prijatá novela školského zákona, ktorou sa zaviedlo povinné PPV, obec nevyužila v rokoch 2018-2020 možnosť a nezapojila sa do projektov EÚ podporujúcich budovanie kapacít MŠ.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Telgárt

IČO
00313874
Sídlo
Telgárt 70, 97673 Telgárt
Kontrolované obdobie
roky 2018 - 2021, v prípade potreby aj iné súvisiace obdobie
Termín kontroly
01.08.2021 - 15.11.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Napriek tomu, že k nesplneniu povinnosti nahlásenia uvedenej skutočnosti došlo zo strany inej materskej školy, obec tým, že nemala k dispozícii legislatívou požadovanú presnú evidenciu, nemala úplnú a pravdivú informáciu o všetkých deťoch s trvalým pobytom v obci, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. Úplné a presné informácie z evidencie sú pritom nevyhnutné pre plánovanie potrieb materskej školy, ale najmä pre overenie dodržiavania povinnosti absolvovania predprimárneho vzdelávania. Povinnosť viesť takúto evidenciu vyplýva obci z § 6 ods. 19 zákona o štátnej správe v školstve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Materská škola na základe nesprávnej evidencie detí nepovažovala za potrebné oznámiť túto skutočnosť spádovej materskej škole, čo mohlo zapríčiniť príslušnej materskej škole rovnaké problémy v evidencii, aké sú spomenuté v kontrolnom zistení č. 1. Povinnosť riaditeľa materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté, oznámiť túto skutočnosť riaditeľovi spádovej materskej školy, vyplýva z § 59a ods.3 školského zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Materská škola si aj z dôvodu nesprávnej evidencie obce nesplnila svoju povinnosť ohlásiť príslušnému orgánu štátnej správy a obci, v ktorej má dané dieťa nahlásený trvalý pobyt, že zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania svojho dieťaťa a znemožnila tak príslušnému orgánu štátnej správy prešetriť túto záležitosť a vyviesť dôsledky pre zodpovedného zákonného zástupcu. Povinnosť zabezpečiť, aby mala obec, a tým aj štát, informáciu o deťoch, ktoré neplnia povinné predprimárne vzdelávanie, vyplýva materskej škole z § 5 ods. 15 zákona o štátnej správe v školstve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kapacitná dostupnosť materskej školy v obci bola na základe uvedených skutočností, najmä s ohľadom na jej budúce potreby, vyhodnotená ako nedostatočná. Podporným argumentom pre toto vyhodnotenie je aj skutočnosť, že obec v kontrolovanom období nevyvinula žiadnu snahu o rozšírenie kapacity ani napriek tomu, že kapacita materskej školy bola vyhodnotená samotnou obcou ako nedostatočná už pred kontrolovaným obdobím. Súčasná kapacita materskej školy mohla mať podľa kontroly negatívny vplyv na možnosť prijatia mladších detí.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Finančné príspevky zákonných zástupcov za dieťa v materskej škole hradené na základe všeobecne záväzného nariadenia obce, v prípade ak rodina nespadá do výnimky z ich úhrad, ako aj ostatné náklady súvisiace s dochádzkou dieťaťa do materskej školy, predstavovali pre niektoré rodiny zo sociálne znevýhodneného prostredia finančnú bariéru účasti v materskej škole, čo potvrdila vo svojom vyjadrení aj samotná obec.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Obec pociťovala úžitok z pôsobenia inkluzívneho tímu ako súčasti materskej školy najmä v období čerpania prostriedkov z EÚ fondov na pozíciu pedagogického asistenta a rodičovského asistenta. Ako aj v prípade zabezpečovania iných sociálnych služieb na Slovensku, ktoré sú naviazané najmä na čerpanie prostriedkov z EÚ fondov, aj v tomto prípade sa preukázalo, že závislosť financovania na externých zdrojoch má v čase ich nečerpania dopad na kvalitu poskytovanej služby. V prípade skončenia možnosti čerpania prostriedkov z fondov EÚ je financovanie a udržanie pracovných pozícií pedagogického a rodičovského asistenta z vlastných zdrojov obce otázne.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Obec Šíd

IČO
00316423
Sídlo
Šíd 0, 98601 Šíd
Kontrolované obdobie
roky 2018 - 2021, v prípade potreby aj iné súvisiace obdobie
Termín kontroly
04.08.2021 - 24.10.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

K.Z. č. 1: Kapacitná dostupnosť materskej školy v obci bola na základe uvedených skutočností, s ohľadom na jej opakované prekračovanie a s ohľadom na jej budúce potreby, vyhodnotená ako nedostatočná. Súčasná kapacita materskej školy mohla mať podľa kontroly negatívny vplyv na možnosť prijatia mladších detí. V ďalšom školskom roku je veľký predpoklad, že väčšinu detí v materskej škole budú opäť tvoriť päťročné deti s povinnosťou plnenia predprimárneho vzdelávania. Na základe uvedeného možno konštatovať, že obec v uvedenom období nevyužívala evidenciu obyvateľov vo vzťahu k 3 až 5 ročným deťom pre účely plánovania kapacít v materskej škole.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
K.Z. č. 2: MŠ okrem písomného oznámenia obecnému úradu mala povinnosť ohlásiť aj príslušnému orgánu štátnej správy, že zákonný zástupca nedbá o riadne plnenie povinného vzdelávania svojho dieťaťa, a tak znemožnila príslušnému orgánu štátnej správy prešetriť túto záležitosť. Táto oznamovacia povinnosť vyplývala z § 5 ods. 15 a 16 zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
K.Z. č. 3: Tým, že v školských rokoch 2019/2020 bolo prijatých 18 detí pri kapacite stanovenej RÚVZ na 16 detí a v školskom roku 2021/2022 bolo prijatých 20 detí pri kapacite stanovenej RÚVZ na 18 detí, nepostupovala MŠ v súlade s § 28 ods. 10 školského zákona, podľa ktorého, ak sú splnené požiadavky podľa osobitného predpisu, najvyšší počet detí v triede podľa odseku 9 sa môže zvýšiť o tri deti. Požiadavky podľa osobitného predpisu sú citované v § 3 ods. 2 vyhlášky o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, podľa ktorej: „V predškolskom zariadení a prevádzkarni pre starostlivosť o deti predškolského veku musí byť na jedno dieťa najmenej 4 m2 plochy dennej miestnosti, ktorá plní funkciu herne a spálne, a ak je spálňa stavebne oddelená, najmenej 3 m2 plochy herne. Na jedno ležadlo na spanie musí by najmenej 1,7 m2. Priestor na odkladanie ležadiel a lôžkovín musí umožňovať ich riadne prevetrávanie. Na jednu stoličku v jedálni musí byť najmenej 1,4 m2 plochy jedálne“. Požiadavkami podľa osobitného predpisu bolo prijať maximálne toľko detí, koľko bolo stanovených rozhodnutím RÚVZ.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 245/2008 Z.z.
K.Z. č. 4: Obec v rokoch 2018 až 2020 a do 30.09.2021 neurčila podľa § 6 ods. 12 písm. c), tretieho bodu zákona o štátnej správe v školstve všeobecne záväzným nariadením výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy alebo školského zariadenia; v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy, skutočného stravníka alebo na jedno hlavné jedlo alebo doplnkové jedlo.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
K.Z. č. 5: Obec stanovila v prílohe 1 VZN č. 2/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl na dieťa MŠ na rok 2021 sumu 2 655,00 eur, ktorá bola nižšia o 364,73 eur ako finančné prostriedky na dieťa MŠ napočítané v rámci podielovej dane v sume 3 029,73 eur.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
K.Z. č. 6: Obec neurčila všeobecne záväzným nariadením výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ v sume 3,50 eur, ktorý MŠ vyberala od roku 2013, čo nebolo v súlade s § 6 ods. 24 zákona o štátnej správe v školstve a § 28 ods. 5 školského zákona.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 245/2008 Z.z.
K.Z. č. 7: Obec uzatvorila s MPSVR SR kúpnu zmluvu, v ktorej sa zaviazala, že bude odkúpené nehnuteľnosti využívať na zriadenie a prevádzkovanie MŠ s kuchyňou a jedálňou a s výkonom poskytovania všeobecne prospešných služieb začne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva. Kontrolná skupina vykonala dňa 01.10.2021 za účasti starostu obce obhliadku nehnuteľností a vnútorných priestorov, z ktorej bola vyhotovená fotodokumentácia. Predmetná nehnuteľnosť sa nachádzala v takom stave ako bola odkúpená. V budove nebola zriadená a prevádzkovaná MŠ s kuchyňou a jedálňou. Obec to odôvodnila tým, že v roku 2020 a čiastočne aj v roku 2021 mala finančné ťažkosti aj kvôli Covidu. Nekonaním obce došlo k porušeniu povinnosti uvedenej v bode 3.3 kúpnej zmluvy a § 11 ods. 3 zákona o správe majetku štátu, v zmysle ktorého kupujúci podľa § 8e písm. d) citovaného zákona bol povinný s výkonom poskytovania všeobecne prospešných služieb začať do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva. Vlastnícke právo k predmetu kúpy obec nadobudla 08.10.2019 a do 09.10.2021 nezriadila MŠ s kuchyňou a jedálňou.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
K.Z. č. 8: Obec odkúpila v roku 2019 budovu bývalého detského domova, na ktorú nemala vlastné zdroje. Uzatvorila zmluvu o úvere na celkovú sumu 50 000,00 eur, z ktorej použila 20 000,00 eur na kúpu nehnuteľnosti, kde mala zriadiť a prevádzkovať MŠ s kuchyňou a jedálňou a začať s výkonom poskytovania všeobecne prospešných služieb od 09.10.2021. Ďalej neinvestovala finančné prostriedky tak, aby splnila účel prevodu vlastníctva, dohodnutý v kúpnej zmluve v stanovenej lehote. Obec nevykonala žiadne právne úkony smerujúce k naplneniu účelu zmluvy, ani v období pred pandémiou Covid-19 nekonala minimálne rok od uzavretia zmluvy. Uvedeným konaním obec vynaložila verejné prostriedky nehospodárne, čím porušila finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. j) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Verejné financie neboli vynaložené v súlade s § 2 písm. l) zákona o finančnej kontrole a audite na vykonanie činnosti alebo obstaranie tovarov, prác a služieb v správnom čase, vo vhodnom množstve a kvalite za najlepšiu cenu. V súvislosti s tým, obec nepostupovala v zmysle § 7 zákona o majetku obcí, podľa ktorého sú orgány obce povinné hospodáriť v prospech rozvoja obce a jej občanov a nadobudnutý majetok zveľaďovať a zhodnocovať.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 138/1991 Zb., 523/2004 Z.z.
K.Z. č. 9: Obec v rokoch 2018 až 2021 nevyužila možnosť zapojiť sa do projektov na rozšírenie kapacity MŠ ani do projektov podporujúcich inkluzívne vzdelávanie. Podľa písomného vyjadrenia zo 06.09.2021 sa obec nezapojila do projektov EÚ z dôvodu, že nemá dobré skúsenosti a neúspešne skončili žiadosti na rôzne projekty. Vznikli jej výdavky, ktoré musela zaplatiť aj v prípade, že bola žiadosť zamietnutá.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
K.Z. č. 10: Podľa programu rozvoja obce mal jeho monitorovanie realizácie uskutočňovať Výbor pre program rozvoja obce a pravidelne pripravovať správy o postupe realizácie a príprave projektov, o vlastnej činnosti a o iných aktivitách súvisiacich s jeho plnením. Výbor mal vydať k realizácii stanovisko a predložiť ho poslancom na ObZ pri schvaľovaní ročných rozpočtov. Monitorovanie a vyhodnocovanie programu rozvoja obce nebolo vykonávané. V súvislosti s tým nebolo vyhodnocované ani plnenie opatrenia, ktoré sa týkalo rekonštrukcie a modernizácie MŠ a priestorov budovy MŠ tak, aby zodpovedala štandardom pre PPV. Neboli ani vykonané ďalšie kroky smerujúce k sprevádzkovaniu odkúpenej budovy a rozšíreniu kapacít materskej školy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Späť