Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-041/2022/1062
Názov:
Systém riadenia, financovania a plnenia vybraných úloh NPPC
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť systém riadenia, financovania a dohľadu MPRV SR pri plnení kontraktov s NPPC.
Stav KA:
Schválená v RPKČ

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

IČO
00156621
Sídlo
Dobrovičova 12, 81266 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2019-2021
Termín kontroly
28.03.2022 - 16.10.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Usmernenie MPRV SR č. 998/2015-310 o zabezpečení činností medzi MPRV SR a NPPC z 11.03.2015 nebolo aktualizované v zmysle organizačného poriadku.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Smernica MPRV SR č. 4506/2019 o zabezpečení rozpočtového procesu z 10.04.2019 nebola aktualizovaná v zmysle organizačného poriadku.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V Správe o plnení úloh v preberacích protokoloch, ktorými NPPC odovzdáva výsledky riešených úloh MPRV SR za kontrakty rokov 2020 a 2021 chýbajú dátumy kedy boli uskutočnené kontrolné dni, čo nebolo v súlade s Usmernením k zabezpečeniu činnosti medzi MPRV SR a NPPC (Príloha č.1 Preberací protokol).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Preberacie protokoly riešených úloh v Správe o plnení úloh v zmysle Kontraktu č. 381/2018/MPRV SR-300 a Kontraktu č. 576/2019/MPRV SR–041 (šesť preberacích protokolov) boli bez uvedenia dátumu, tak ako stanovil vzor tlačiva uvedeného v prílohe č. 1 usmernenia, čo nebolo v súlade s čl. II ods. 5 Usmernenia k zabezpečeniu činností medzi MPRV SR a NPPC. Preverením Správy o plnení úloh v zmysle Kontraktu č. 576/2019/MPRV SR–041, NKÚ SR zistil, že Preberací protokol riešených úloh za rok 2020, sekcie poľnohospodárstva (10 úloh RPVV a 39 ÚOP) bol protokolárne odovzdaný 23.06.2021, čo nebolo v súlade s čl. II ods. 5 písm. d) Usmernenia k zabezpečeniu činností medzi MPRV SR a NPPC, to znamená najneskôr päť dní po skončení odpočtu VS NPPC. Ďalej bolo zistené, že v Preberacom protokole riešených úloh za rok 2020, sekcie pozemkových úprav (3 úlohy RPVV a 3 ÚOP) boli protokolárne odovzdané 24.06.2021. Pri kontrole Preberacieho protokolu k riešeným úlohám Kontraktu č. 576/2019/MPRV SR–041v pôsobnosti MPRV SR – štátny tajomník (objednávateľ) bolo zistené, že chýbal podpis objednávateľa na preberacom protokole.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Systém, ktorý predpokladal podporné financovanie rastlinnej a živočíšnej výroby prostredníctvom súboru motivačných opatrení pri tejto ÚOP v rokoch 2019 až 2021 bol v skutočnosti realizovaný tak, že z celkovej sumy 45,6 mil. eur bolo určených 45,1 mil. eur na získanie údajov a informácií (za vyplnenie dotazníkov) od podnikateľských subjektov živočíšnej a rastlinnej výroby a zvyšná suma 0,5 mil. eur bola určená na úhradu prevádzkových nákladov. NKÚ SR na základe uvedeného konštatuje, že použitie finančných prostriedkov vo výške 45,1 mil. eur za získanie údajov a informácií (za vyplnenie dotazníkov) nebolo v súlade s § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. NKÚ SR zároveň konštatuje, že neboli dodržané princípy finančného riadenia podľa § 5 ods. 2 zákona o finančnej kontrole a audite, kedy orgán verejnej správy je povinný určiť pri poskytovaní a použití verejných financií také podmienky, aby bolo zabezpečené hospodárne, efektívne, účinné a účelné hospodárenie s verejnými financiami.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Vyhodnotenie tohto cieľa bolo všeobecné a formálne. Výstupom bola Správa o riešení úlohy za príslušný rok a analýzy neslúžili v zmysle cieľa prvovýrobcom ako odporúčania pre optimalizáciu chovateľských a pestovateľských systémov. NKÚ SR konštatuje, že tento cieľ nebol splnený.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Preverením Správy za úlohu č. 69 v zmysle kontraktu č. 381/2018/MPRV SR-300 – (III. Pilier) medzi MPRV SR a NPPC za rok 2019 kontrolóri zistili, že v Dodatku č. 6 nie je uvedený termín pre hmotný výstup Správy o riešení úlohy. Uvedená správa bola vypracovaná ako výstup z úlohy v zmysle dodatku č. 6 kontraktu a zaslaná sekcii poľnohospodárstva, MPRV SR (objednávateľ), ktorý prebral materiál elektronicky (31.08.2020). Odovzdávací protokol nehmotného realizačného výstupu - metodiky bol bez uvedenia podpisov a dátumov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Správa o plnení úloh v zmysle kontraktu bola vypracovaná k úlohe č. 69 formálne, nakoľko výsledky analýzy v čase vyhodnotenia úlohy neboli ešte spracované v správe za úlohu č. 69 v zmysle kontraktu č. 381/2018/MPRV SR-300 medzi MPRV SR a NPPC za rok 2019 (III. pilier), avšak verejný odpočet NPPC za rok 2019 sa konal 29.05.202. Z vyhodnotenia úlohy nie je zrejmé či bola splnená alebo len čiastočne.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V dodatku č. 5 k úlohe č. 78 nie je uvedený termín pre hmotný výstup Správy o riešení úlohy. Odovzdávací protokol nehmotného realizačného výstupu – metodiky, ktorý je súčasťou Správy III. Pilier 2020 neobsahoval podpisy a ani dátum odovzdávajúcej a preberajúcej organizácie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Správa o plnení úloh v zmysle kontraktu č. 576/2019/MPRV SR-041 medzi MPRV SR a NPPC za rok 2020 bola vypracovaná k úlohe č. 78 formálne, nakoľko výsledky analýzy v čase vyhodnotenia úlohy neboli ešte spracované v správe k úlohe č. 78 (Správa III. Pilier 2020), avšak verejný odpočet NPPC za rok 2020 sa konal 28.05.2021.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Správa o plnení úloh v zmysle kontraktu č. 576/2019/MPRV SR–041 za rok 2020 neobsahovala Stanovisko sekcie poľnohospodárstva k vecne príslušným úlohám materiálu v zmysle čl. II ods. 5. Usmernenia k zabezpečeniu činností medzi MPRV SR a NPPC.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V Správe o plnení úloh v zmysle Kontraktu č. 433/2020/MPRV SR–5000 medzi MPRV SR a NPPC za rok 2021 k ÚOP č. 83 sú uvedené len všeobecné informácie o dotazníkoch zaslaných v rámci ŽV, RV a AMO (v celkovom počte 5 584 dotazníkov) a o vypracovaní nehmotného realizačného výstupu. Ďalej boli identifikované časové nezrovnalosti týkajúce sa plánovanej doby riešenia. Vo vyhodnotení úlohy nie sú žiadne informácie v rámci spracovania úlohy, spôsobe podpory (okrem počtu dotazníkov pre chovateľov a pestovateľov a celkovej sume skutočných nákladov zo ŠR 29 623 370,45 eur). Taktiež absentuje hodnotenie prínosu a informácie o situácii v hodnotených odvetviach RV, ŽV a AMO, ktoré by mali následne slúžiť ako podporné rozhodovacie nástroje na zefektívnenie chovateľských a pestovateľských systémov aplikovaných v SR. Správa o plnení úloh za rok 2021 neuviedla žiadne ďalšie informácie k Správe k ÚOP č. 83 v súvislosti so splnením cieľa úlohy v zmysle kontraktu, k analýzam a vytvoreniu nehmotného realizačného výstupu tvorby komplexnej informačnej databázy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V dodatku č. 6 k úlohe č. 83 nie je uvedený termín pre hmotný výstup Správy o riešení úlohy. Odovzdávací protokol nehmotného realizačného výstupu – metodiky, ktorý je súčasťou Správy III. Pilier 2021 neobsahoval podpisy a ani dátum odovzdávajúcej a preberajúcej organizácie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolný deň nebol vykonaný pri kontrole plnenia k ÚOP č. 69, 78 a 83 riešených v rámci kontraktov medzi MPRV SR a NPPC v rokoch 2019 až 2021, čo nebolo v súlade s prílohou k dodatkom ku kontraktom č. 2 k ÚOP č. 69, 78 a 83. NKÚ SR konštatuje, že nastavený systém kontrolných dní v zmysle Usmernenia k zabezpečeniu činnosti medzi MPRV SR a NPPC (čl. II ods. 2) neumožňuje vykonávať kontrolné dni pre úlohy, ktorých časové obdobie plnenia je kratšie ako polročné riešenie úloh, avšak v kontraktoch k predmetným ÚOP č. 69, 78 a 83 sa uvádza, že „odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úloh kontraktu“, čo sa navzájom vylučuje. So zreteľom na uvedené NKÚ SR identifikoval systémovú chybu v kontrolnom mechanizme.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

IČO
42337402
Sídlo
Hlohovecká 2, 95141 Lužianky
Kontrolované obdobie
2019-2021
Termín kontroly
24.03.2022 - 16.10.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

kontrolou boli identifikované formálne nedostatky v dodatkoch č. 2, č. 4 , č. 5 a č.6 ku Kontraktu za rok 2019, v dodatkoch č. 2, č. 5 a č. 6 ku Kontraktu na rok 2020 a v dodatkoch č. 1 a č. 2 ku Kontraktu na rok 2021. Vo všetkých uvedených prípadoch nebol na dodatkoch uvedený dátum podpisu zhotoviteľa (kontrolovaného subjektu). V prípade dodatku č. 4 ku Kontraktu za rok 2020 nebol uvedený dátum podpisu objednávateľa (ministerstva).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
v kontraktoch neboli uvedené dátumy uzavretia zmluvy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 498/2011 Z.z.
pri úlohe č. 68 bolo zistené, že hodnotenie splnenia požadovaných cieľov bolo formálne a všeobecné, bez konkrétnych výstupov s písomným odkazom za 17 situačných správ.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
NKÚ SR preverením zmlúv vrátane jej príloh identifikoval nesúlad vo vykazovaných údajoch medzi prílohou č. 1, ktorú tvorila informácia o počte ošípaných z CEHZ a údajmi, ktoré vykazovali chovatelia v dotazníku – príloha č. 2.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Pri neúplne vyplnených dotazníkoch bola ZFK vykonaná formálne a nedostatočne a neodhalila porušenie zmluvných podmienok.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
žiadny z predložených údajov nebol kontrolou na mieste preverený pred výplatou odmeny, táto bola postavená na čestnom prehlásení chovateľa a nebolo možné potvrdiť resp. vyvrátiť oprávnenosť výdavkov súvisiacich s realizáciou tejto časti úlohy č. 83.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
výkon ZFK v súvislosti s realizovanými platbami pri AMO bol síce vykoný v súlade s § 6 a § 7 zákona o finančnej kontrole, ale jej výkon bol formálny, čo potvrdzuje 9 záznamov, v ktorých kontrolovaný subjekt vyznačil súlad s rozpočtom za rok 2022 napriek tomu, že uvedená úloha bola financovaná zo zdrojov v roku 2021.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
neboli vykonané kontroly správnosti ZFK, neboli vykonávané kontrolné dni pre vybrané úlohy kontraktu (úlohy č. 69, č. 78 a č. 83), ktoré z hľadiska finančnej významnosti tvoria jednu z nosných oblastí napĺňania kontraktu a neboli vykonávané kontroly na mieste.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Späť