Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-008/2018/1060
Názov:
Politika lesného hospodárstva a nakladanie s majetkom v štátnych podnikoch
Účel kontrolnej akcie:
Poukázať na stav realizácie politiky a plnenia úloh, opatrení vyplývajúcich z Národného programu vyu
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

IČO
36038351
Sídlo
Námestie SNP 8, 97566 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2016, 2017
Termín kontroly
12.06.2018 - 19.12.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nebola zabezpečená transparentnosť pri výbere nájomcu formou OVS a neboli zaobstarané a zohľadnené všetky dostupné informácie potrebné pre odborné rozhodnutie štatutárneho orgánu pred uzatvorením nájomnej a podnájomnej zmluvy s Wood Working, s. r. o. Čadca a nájomnej zmluvy s MMM Wood, s. r. o. Michalová
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 111/1990 Zb.
Štatutárny orgán akceptoval v zmluve s Wood Working, s. r. o. Čadca neprimeranú pokutu, ktorej výška ani nebola navrhnutá štátnym podnikom, pričom štatutárny orgán bol povinný vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami podniku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 111/1990 Zb.
Uzatvoril zmluvy za jeden a štvrť milióna eur, s cieľom mediálnej propagácie činnosti štátneho podniku a zodpovednej práce jeho zamestnancov, ako odpoveď pre verejnosť na rôzne mediálne kauzy, pričom štatutárny orgán zodpovedá za hospodárnosť pri nakladaní s majetkom v správe podniku,
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 111/1990 Zb.
Nepreukázal opodstatnenosť, hospodárnosť a efektívnosť zvýšenia príspevku Závodisku, š. p. na dostihy zo sumy 3 000,00 eur v roku 2016 na sumu 50 000,00 eur v roku 2017, a tým ani zvýšenú pridanú hodnotu a ani prínos propagácie štátneho podniku, ako takmer monopolného dodávateľa drevnej hmoty. Príspevok z reprezentačného fondu na podobné aktivity v sume 50 000,00 eur poskytol Závodisku, š. p. štátny podnik aj v roku 2018, pričom štatutárny orgán zodpovedá za hospodárnosť pri nakladaní s majetkom v správe podniku.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 111/1990 Zb.
Dva OZ neprerokovali v ŠK škodu vzniknutú v súvislosti s neprihlásením pohľadávky do konkurzu a škodu vzniknutú v súvislosti s premlčaním pohľadávky, pričom štatutárny orgán zodpovedá za hospodárnosť pri nakladaní s majetkom v správe podniku
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 111/1990 Zb.
Štátny podnik neuviedol vo VS za rok 2016 a vo VS za rok 2017 informácie o výške ročnej odmeny riaditeľa štátneho podniku podľa § 21 ods. 1 písm. j) zákona o štátnom podniku, čím nepostupoval v súlade s § 9 ods. 6 uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 111/1990 Zb.
Štátny podnik nepostupoval pri inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v súlade s § 30 ods. 2 zákona o účtovníctve. Nadväzne nevykonaním inventarizácie podľa § 29 a § 30 štátny podnik nepostupoval v súlade s § 6 ods. 3 uvedeného zákona. Nemal vypracovaný súhrnný inventarizačný zápis za všetky jeho organizačné jednotky, ktorý by preukazoval vecnú správnosť vykázaného majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov za celý štátny podnik k 31. 12. príslušného roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Polročná správa za prvý polrok 2017 bola prerokovaná v DR po termíne na jej predloženie zakladateľovi, čím štátny podnik nekonal v súlade s Čl. VII. bod 7. písm. b) Štatútu DR. Ročná správa za rok 2017 bola podaná zakladateľovi s oneskorením, čím štátny podnik nekonal v súlade s Čl. VII. bod 7. písm. a) Štatútu DR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V priebehu výkonu kontroly platilo v plnom rozsahu šieste vydanie Smernice č. Sm OM 003 „Zásady obchodovania so surovým drevom a drevnou štiepkou“, s účinnosťou od 1. 1. 2014, tzn. že odberateľské zmluvy uzatvárané v roku 2018 neboli v súlade so Smernicou č. Sm OM 003 vzhľadom na to, že nebola zrušená žiadnym interným riadiacim aktom štátneho podniku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Štátny podnik nekonal v súlade so smernicou pre kontrolnú činnosť tým, že: • prípady riešené v škodovej komisii a prípady odovzdané orgánom činným v trestnom konaní boli uvedené len okrajovo, u prípadov riešených v škodovej komisii chýbala výška vzniknutej škody (2017), alebo výška uplatnenej škody (2016), • pri kontrolách vykonaných ostatnými odbornými útvarmi GR nebolo uvedené plnenie opatrení, • správy neobsahovali analýzu príčin a dôsledkov zistených nedostatkov, konkrétne návrhy na zlepšenie kontrolnej a riadiacej činnosti, zmeny interných smerníc, pokynov a usmernení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Štátny podnik nekonal v súlade so smernicou o činnosti škodových komisií tým, že: • v roku 2016 ŠK na GR rokovala len dvakrát a v roku 2017 tiež len dvakrát, • v rokoch 2016 a 2017 ŠK OZ a špecializovaných závodov štátneho podniku (s výnimkou OZ Sobrance) zasadali menej ako jedenkrát za tri mesiace, • dva OZ neprerokovali v ŠK škodu vzniknutú v súvislosti s neprihlásením pohľadávky do konkurzu a škodu vzniknutú v súvislosti s premlčaním pohľadávky, uvedené nebolo zároveň v súlade aj so smernicou o zabezpečení a správe pohľadávok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - Odštepný závod Beňuš

IČO
36038351
Sídlo
Beňuš 455, 97664 Beňuš
Kontrolované obdobie
2016, 2017
Termín kontroly
16.08.2018 - 03.12.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V centrálnom registri zmlúv nebola zverejnená zmluva na nájom bytových priestorov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Lesné práce boli prevzaté OZ Beňuš na niektorých zákazkových listoch skôr ako boli skutočne ukončené, čím došlo k porušeniu smernice, podľa ktorej všetky vykonané práce na LO preberá priebežne, najneskôr do doby vyhotovenia účtovných dokladov v plnom rozsahu vedúci LO.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nevyhotovenie predpísaného výstupného dokumentu z kontrolného preberania prác na úrovni LS so stanovenými náležitosťami.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nebol vypracovaný predpísaný výstupný dokument o výsledku kontroly.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
„Vyhodnotenie a rozbor kontrolnej činnosti“ neobsahovalo predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Pri troch reklamáciách riešených na základe fotodokumentácie nebol prítomný aj zamestnanec vydávajúci tovar.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - Odštepný závod Košice

IČO
36038351
Sídlo
Moyzesova 18, 04239 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2016, 2017
Termín kontroly
13.09.2018 - 22.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - Odštepný závod Levice

IČO
36038351
Sídlo
Koháryho 2, 93401 Levice
Kontrolované obdobie
2016, 2017
Termín kontroly
04.09.2018 - 29.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - Odštepný závod Liptovský Hrádok

IČO
36038351
Sídlo
J. Martinku 110, 03311 Liptovský Hrádok
Kontrolované obdobie
2016, 2017
Termín kontroly
22.08.2018 - 28.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - Odštepný závod Námestovo

IČO
36038351
Sídlo
Miestneho priemyslu 569, 02901 Námestovo
Kontrolované obdobie
2016, 2017
Termín kontroly
07.08.2018 - 03.12.2018
Stav kontroly
Ukončená

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - Odštepný závod Považská Bystrica

IČO
36038351
Sídlo
Orlové 300, 01722 Považská Bystrica
Kontrolované obdobie
2016, 2017
Termín kontroly
20.08.2018 - 03.12.2018
Stav kontroly
Ukončená

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - Odštepný závod Prešov

IČO
36038351
Sídlo
Obrancov mieru 6, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
2016, 2017
Termín kontroly
16.08.2018 - 29.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nájomná zmluva obsahovala nejednoznačné ustanovenia ohľadne zverejnenia.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Nájomná zmluva neobsahovala úplne vylúčenie možnosti uzatvoriť podnájomný vzťah smerom k tretím osobám.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nájomná zmluva na nebytový priestor neobsahovala spôsob úhrady nájomného.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 116/1990 Zb.
V dvoch prípadoch žiadosti o udelenie súhlasu neobsahovali v prípade priameho predaja meno žiadateľa o kúpu a súhlas kupujúceho s použitím osobných údajov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V jednom prípade bola kúpna zmluva uzatvorená 01.03.2016, pričom schválenie odpredaja GR bolo až 04.04.2016.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kúpna zmluva na hnuteľný majetok nebola zverejnená.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - Odštepný závod Prievidza

IČO
36038351
Sídlo
Švéniho 7, 97153 Prievidza
Kontrolované obdobie
2016, 2017
Termín kontroly
23.08.2018 - 03.12.2018
Stav kontroly
Ukončená

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - Odštepný závod Rožňava

IČO
36038351
Sídlo
Jovická 2, 04801 Rožňava
Kontrolované obdobie
2016, 2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neupravenie ocenenia majetku v obstarávaní opravnými položkami ku dňu zostavenia účtovnej závierky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
rizikový a neefektívny spôsob určenia ceny nájomného za prenájom roztrúsených lesných pozemkov vo vlastníctve štátu s malou výmerou, ktorý spočíva vo vyplácaní výnosov nájomcu po odpočítaní odôvodnených nákladov, resp. vo finančnom vyrovnaní ak vzniknú na predmete nájmu len náklady na ťarchu prenajímateľa.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
nezabezpečenie valorizácie nájomného z dôvodu objektívnych skutočností uvedených v nájomných zmluvách na prenájom ostatného majetku vo vlastníctve štátu (napr. z dôvodu inflácie)
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
prekročenie zmluvne dohodnutého objemu ťažby kalamitného dreva na pni bez súhlasu obchodného riaditeľa GR
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - Odštepný závod Smolenice

IČO
36038351
Sídlo
Trnavská 12, 91904 Smolenice
Kontrolované obdobie
2016, 2017
Termín kontroly
21.08.2018 - 06.12.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kritérium dobrej praxe
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - Odštepný závod Sobrance

IČO
36038351
Sídlo
Kúpeľská 69, 07301 Sobrance
Kontrolované obdobie
2016, 2017
Termín kontroly
22.08.2018 - 29.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt z dražby dreva konanej dňa 25.11.2016 v Sečovciach neuzatvoril s vydražiteľmi kúpne zmluvy, ale len vyhotovil faktúry
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - Odštepný závod Topoľčianky

IČO
36038351
Sídlo
Parková 7, 95193 Topoľčianky
Kontrolované obdobie
2016, 2017
Termín kontroly
23.08.2018 - 29.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - Odštepný závod Trenčín

IČO
36038351
Sídlo
Hodžova 38, 91152 Trenčín
Kontrolované obdobie
2016, 2017
Termín kontroly
19.08.2018 - 03.12.2018
Stav kontroly
Ukončená

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - Odštepný závod Šaštín

IČO
36038351
Sídlo
Pri rybníku 1301, 90841 Šaštín-Stráže
Kontrolované obdobie
2016, 2017
Termín kontroly
23.08.2018 - 03.12.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kritérium dobrej praxe
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - Odštepný závod Žarnovica

IČO
36038351
Sídlo
Železničná 613/13, 96681 Žarnovica
Kontrolované obdobie
2016, 2017
Termín kontroly
12.08.2018 - 21.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zmluvy obsahovali čestné prehlásenie kupujúceho, že tovar špecifikovaný v predmete zmluvy (keď sa predmet zmluvy bude týkať predaja ihličnatej guľatiny smrek/jedľa) dodaný od predávajúceho neprevedie bez jeho ďalšieho spracovania vlastnými kapacitami slúžiacimi k prevádzkovaniu podniku kupujúceho podľa § 5 Obchodného zákonníka na tretie osoby. Preverovanie či drevo, ktoré odberateľ nedokáže spracovať, nepredal tretej osobe a tým dodržal zmluvné podmienky, nebola zo strany OZ Žarnovica vykonávaná.

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - Odštepný závod Žilina

IČO
36038351
Sídlo
Nám. M.R. Štefánika 1, 01145 Žilina
Kontrolované obdobie
2016, 2017
Termín kontroly
15.08.2018 - 29.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik

IČO
00492531
Sídlo
Ulič -, 06767 Ulič
Kontrolované obdobie
2016, 2017
Termín kontroly
27.06.2018 - 10.12.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Hospodársky zámer na rok 2016 neobsahoval plán úverového zaťaženia.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 111/1990 Zb.
Hospodársky zámer na rok 2017 neobsahoval plán úverového zaťaženia a plán peňažných tokov pri použití nepriamej metódy
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 111/1990 Zb.
Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o štátnom podniku do obchodného registra, ktorým došlo k vymenovaniu zástupcu č. 1 a zástupcu č. 2 riaditeľa štátneho podniku od 01.05.2018 bol podaný do obchodného registra, Okresného súdu Prešov dňa 12.06.2018
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 530/2003 Z.z.
Nájomná zmluva medzi LPM Ulič, š.p. a Obcou Runina zo dňa 01.08.2000 uzatvorená na dobu neurčitú podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a prenájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov neobsahovala účel nájmu, spôsob úhrady nájmu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 116/1990 Zb.
Nájomná zmluva s dobou platnosti do roku 2019 č. 3/210/2010 uzatvorená medzi LPM Ulič, š.p. a Poľovníckym združením „Beskyd“ na prenájom robotníckeho prístrešku neobsahovala dátum uzatvorenia zmluvy, ani podpisy zmluvných strán.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Zmluva o nájme s dobou platnosti do roku 2019 medzi vlastníkmi poľovných pozemkov (vrátane LPM Ulič, š.p.) a Poľovníckou spoločnosťou Gazdoraň Starina bola uzatvorená dňa 17.02.2014, avšak na centrálnom registri zmlúv bola zverejnená až 25.06.2014
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Kontrolovaný subjekt pri stanovení minimálnej požiadavky štandardov vo výzve - Rekonštrukcia maštale, neuviedol odôvodnenie primeranosti tejto požiadavky, a tým nepostupoval v súlade s § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého verejný obstarávateľ odôvodní primeranosť každej určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti. Potreba uviesť odôvodnenie primeranosti vyplýva nielen explicitne už len samotnou požiadavkou zákona, ale aj taktiež stanovením podmienky jednej zákazky v sume 600 000,00 eur bez DPH, pričom PHZ bola stanovená na 559 818,74 eur bez DPH, z čoho vyplýva, že zákazku by mohol realizovať aj uchádzač, ktorý by disponoval jednou referenciou v sume PHZ, nakoľko vyžadovanie jednej referencie v sume PHZ vytvára dostatočný predpoklad na to, že plnenie zmluvy bude vykonávané takým zmluvným partnerom, ktorý zabezpečí jej bezproblémové plnenie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolou predloženej dokumentácie bolo zistené, že dokumentácia k verejnému obstarávaniu rekonštrukcie maštale neobsahovala písomné vyhlásenia osôb podieľajúcich sa na tvorbe súťažných podkladov o nestrannosti a dôvernosti spracúvaných informácii
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolou zverejňovania informácií v profile verejného obstarávateľa k zákazke - rekonštrukcia maštale, bolo zároveň zistené, že kontrolovaný subjekt uzatvoril zmluvu s úspešným uchádzačom dňa 15.10.2015, následne dodatok k zmluve dňa 16.02.2016 pričom až dňa 29.04.2016 bol v profile zverejnený odkaz na znenie zmluvy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolou zverejňovania informácií v profile verejného obstarávateľa, zákazka - rekonštrukcia maštale, bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nezverejnil dokument, ktorým došlo k dodaniu a prebratiu tovaru alebo poskytnutiu stavebnej práce a sumu skutočne uhradeného plnenia zo zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolou zverejňovania informácií v profile verejného obstarávateľa, zákazka - rekonštrukcia maštale, bolo zistené, že kontrolovaný subjekt zaslal informáciu o uzatvorení zmluvy v 15-ty deň po jej uzavretí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolovaný subjekt uzavrel Zmluvu o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1/2013, v ktorej akceptoval hodnotu predmetu zabezpečovacieho práva v sume 362 774,18 eur a potom, čo neboli uhradené pohľadávky po lehote splatnosti, nepristúpil k realizácii záložného práva v prípade pohľadávky voči Humenskej mliekarni, a.s v celkovej sume 481 722,00 eur s príslušenstvom.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 111/1990 Zb.
Preverením predložených materiálov, kúpnych zmlúv, splátkového kalendáru a faktúr uzatvorených a vystavených medzi LPM Ulič, š.p. a spoločnosťou/odberateľom, Bio Trans Sip s.r.o. bolo zistené, že zlá platobná disciplína odberateľa Bio Trans Sip s.r.o. sa prejavila už v roku 2016. Ďalej bolo zistené, že napriek úhrade záväzkov v zmysle splátkového kalendára už odberateľ nebol schopný splácať svoje nové záväzky za dodávky dreva na základe zmluvy č. 64/2017/LMU a č. 85/2017/LMU riadne a včas.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 111/1990 Zb.
Kontrolovaný subjekt k 31.12.2016 a k 31.12.2017 nevytvoril opravnú položku k pohľadávkam voči odberateľovi Revital Plus, s.r.o. v celkovej sume 3 801,60 eur, pri ktorých bolo riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 23054/2002-92, 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt účtovným dokladom č. 10160164 z 31.12.2016 vyradil pozemok z účtovníctva v nižšej hodnote, v sume 3 637,10 eur, ako bola jeho účtovná hodnota (obstarávacia cena: 7 143,00 eur)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 111/1990 Zb., 431/2002 Z.z.
Štátny podnik mal v kontrolovanom období v platnosti internú smernicu č. U-3/2004, v zmysle ktorej bol termín zostavenia ÚZ do 15.02. nasledujúceho roka, pričom ÚZ bola považovaná za zostavenú po jej podpísaní riaditeľom štátneho podniku. Kontrolou bolo zistené, že ÚZ k 31.12.2016 bola zostavená dňa 09.03.2017 a ÚZ k 31.12.2016 bola zostavená dňa 14.03.2017
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Štátny podnik nezabezpečil, aby DR schválila výber audítora na overenie ÚZ pred podpisom zmluvy o poskytovaní audítorských služieb č. 91/2016/LMU (číslo zmluvy dodávateľa: 02/03/2016-Audit) uzavretej dňa 20.12.2016.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 111/1990 Zb.
Kontrolovaný subjekt uviedol nesprávne údaje v poznámkach k účtovnej závierke k 31.12.2016 o rezervách na pestovnú činnosť, ktorú v skutočnosti nevytváral.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 111/1990 Zb., 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt v poznámkach k ÚZ k 31.12.2017 nesprávne uviedol vyčíslenie pohľadávok z obchodného styku a v časti o rezervách bola uvedená informácia o krátkodobých rezervách na lesnú a pestovnú činnosť, ktorú ani v roku 2017 nevytváral
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 111/1990 Zb., 431/2002 Z.z.
Pri inventarizácii materiálových zásob, DM vedených v operatívno-technickej evidencii na jednotlivých organizačných celkoch k 31.12.2016 v jednom prípade inventúrny súpis neobsahoval deň začatia inventúry a deň skončenia inventúry. Rovnako aj v jednom prípade v rámci vykonania inventarizácie k 31.12.2017
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V rokoch 2016 a 2017 kontrolovaný subjekt nevykonal inventarizáciu účtu 031 Pozemky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Štátny podnik nevytvoril opravnú položku k projektovej dokumentácii - Rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty Ruská Volová – Kopyto“ v sume 5 679,24 eur zo dňa 20.09.2012.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 23054/2002-92, 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt v rokoch 2016 a 2017 nevykonal inventarizáciu účtov: 221 - Bankové účty, 326 – Nevyfakturované dodávky, 335 – Pohľadávky voči zamestnancom, 343 - DPH, 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu, 347 – Ostatné dotácie a 378 – Iné pohľadávky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Štátny podnik nemal vypracovaný vnútorný predpis pre normy prirodzených úbytkov zásob dreva v prípade vykonávania inventarizácie drevných zásob k 31.12.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 23054/2002-92, 431/2002 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že vzhľadom na výmeru obhospodarovaných lesov a počet lesníkov vykonávali odborní lesní hospodári činnosť na lesných pozemkoch, ktorých súhrnná výmera presiahla 2 000 ha.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 326/2005 Z.z.
V roku 2016 jeden člen lesnej stráže vykonával svoju funkciu v obvode s priemernou výmerou 972 ha a v roku 2017 bola výmera pre výkon funkcie jedného člena lesnej stráže priemerne 921 ha, čo nebolo v súlade so zákonom o lesoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 326/2005 Z.z.
Kontrolou na mieste bolo zistené, že v jednom lesnom poraste neboli všetky stromy určené na výrub vyznačené farebným znakom na koreňovom nábehu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 232/2006 Z.z.
Kontrolou na mieste bolo zistené, že v troch prípadoch bola vykonaná ťažba bez súhlasu na ťažbu dreva a v dvoch prípadoch bola ťažba vykonaná vo väčšom objeme, ako bolo uvedené v súhlase na ťažbu dreva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 326/2005 Z.z.
Kontrolovaný subjekt dňa 08.03.2016 uzatvoril zmluva č. 46/2016/LMU s Romanom Čižmárom na práce – prebierky do 50 rokov na LS Klenová s dohodnutou dobou platnosti do 31.03.2016. Zmluva bola zverejnená dňa 31.03.2016, a teda nadobudla účinnosť deň po skončení dohodnutej doby platnosti. Podľa čl. II. bodu 2.1. sa práce vykonajú podľa objednávok k tejto zmluve. Na základe zmluvy bola vytvorená objednávka až 01.04.2016, pričom dodávateľ vystavil faktúru s odkazom na uvedenú zmluvu dňa 30.04.2016 na sumu 1 361,39 eur s DPH. Zmluva obsahovala ustanovenie, že zmena zmluvy môže byť uskutočnená len formou písomného dodatku uzavretého na základe dohody zmluvných strán
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt dňa 16.02.2017 uzatvoril zmluvu č. 25/2017/LMU s PK Forest s.r.o. na vykonanie ťažbových prác na LS Ulič s účinnosťou od 28.02.2017. Podľa čl. II. bodu 2.1. sa práce vykonajú podľa objednávok k tejto zmluve. Preverením vystavenej faktúry, dodacieho listu a objednávky bolo zistené, že objednávka č. 1Z/2/2017/04/LS bola s odkazom na uvedenú zmluvu vytvorená dňa 01.02.2017, pričom objednávka bola vytvorená na LS Klenová, a teda na vykonanie prác na danej LS. Ďalej bola vystavená objednávka č. 1Z/3/2017/04/LS taktiež na LS Klenová. Z objednávok a dodacích listov z 28.02.2017 a 31.03.2017 (taktiež s odkazom na uvedenú zmluvu), podpisov, miesta podpisu, vyplýva, že práce boli vykonané na LS Klenová, a teda v rozpore so zmluvou podľa ktorej mohol dodávateľ uskutočniť ťažbu iba na LS Ulič. Zmluva obsahovala ustanovenie, že zmena zmluvy môže byť uskutočnená len formou písomného dodatku uzavretého na základe dohody zmluvných strán.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt uzatvoril dňa 09.10.2017 zmluvu o dielo č. 153/2017/LMU s VYSOKAJ, s.r.o. na práce v pestovnej činnosti - prerezávky na LS Stakčín na výmeru 15,48 ha v sume 2 089,80 eur bez DPH s dobou platnosti do 31.10.2017. Podľa čl. II. bodu 2.1. sa práce vykonajú podľa objednávok k tejto zmluve. Objednávky boli vytvorené po uplynutí platnosti zmluvy. Faktúry boli vystavené za práce v novembri a decembri 2017. Z uvedeného vyplýva vystavenie objednávky a plnenie zo zmluvy až po uplynutí doby jej platnosti. Zmluva obsahovala ustanovenie, že zmena zmluvy môže byť uskutočnená len formou písomného dodatku uzavretého na základe dohody zmluvných strán.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt uzatvoril dňa 09.10.2017 zmluvu o dielo č. 154/2017/LMU s Miroslavom Hančákom (nie je platca DPH) na práce v pestovnej činnosti na SL Ulič. Podľa čl. II. bodu 2.1. sa práce vykonajú podľa objednávok k tejto zmluve. Boli dohodnuté prerezávky – 15 ha a výrub trasy elektrického vedenia – 2 135 m2 celkovo v sume 2 013,00 eur bez DPH. Preverením faktúry, dodacieho listu a objednávky bolo zistené, že prerezávky boli vykonané o výmere 8,03 ha a výrub trasy o výmere 8 470 m2 a celková fakturovaná suma bola 2 323,56 eur bez DPH. Z uvedeného vyplýva navýšenie dohodnutej sumy a zmenu predmetu diela oproti zmluvne dohodnutému. Zmluva obsahovala ustanovenie, že zmena zmluvy môže byť uskutočnená len formou písomného dodatku uzavretého na základe dohody zmluvných strán.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V štyroch prípadoch preverených zmlúv na dodanie prác tieto zmluvy obsahovali ustanovenie, že zmena zmluvy môže byť uskutočnená len formou písomného dodatku uzavretého na základe dohody zmluvných strán. Na základe preverených prípadov, kde došlo k zmenám zmluvne dohodnutých podmienok kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 272 ods. 2 Obchodného zákonníka, podľa ktorého ak písomne uzavretá zmluva obsahuje ustanovenie, že sa môže meniť alebo zrušiť iba dohodou strán v písomnej forme, môže sa zmluva meniť alebo zrušiť iba písomne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

IČO
00156621
Sídlo
Dobrovičova 12, 81266 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2016, 2017
Termín kontroly
31.05.2018 - 28.01.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nedostatky zistené pri kontrole štátnych podnikov a NLC , ktoré by MPRV SR ako zakladateľ resp. zriaďovateľ malo riešiť systematicky
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Implementácia viacerých schválených opatrení nebola plnená, resp. opatrenia sú plnené pomalšie, než sa očakávalo aj od rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. V AP NLP neboli stanovené monitorovacie indikátory plnenia cieľov (kvalitatívne a kvantitatívne).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 697/2015
Minister, resp. ministerka si nesplnili úlohu uloženú vládou SR, keď: • nezriadili KR, čím neboli vytvorené inštitucionálne predpoklady na plnenie opatrení, • nepredložila vyhodnotenie plnenia opatrení AP NLP, vrátane možnej aktualizácie jeho rámcových cieľov na nasledujúce obdobie do 30.11.2018 a niekoľko dní pred odpočtom úloh z neho vyplývajúcich, požiadala o predĺženie termínu do 13.06.2020 z dôvodov, že strategické ciele ES 2030 neboli v súlade so strategickými cieľmi AP NLP
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 697/2015
V rámci opatrení AP NPVPD SR neboli stanovené monitorovacie indikátory plnenia (kvalitatívne a kvantitatívne), prostredníctvom ktorých by ministerstvo mohlo hodnotiť ich pokrok a operatívne reagovať na vzniknutý stav v ich plnení, resp. neplnení.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 225/2014
Vypracovaný AP schválený vo vláde SR z dôvodu zabezpečenia, koordinácie, realizácie a kontroly opatrení, ich implementácia do praxe stále mešká, a to aj napriek tomu, že boli zriadené poradné orgány zodpovedné za ich implementáciu, avšak od roku 2016 bez zástupcov dotknutých ústredných orgánov štátnej správy. Z výsledkov kontroly vyplýva, že viacero cieľov a opatrení, a to aj v dôležitých oblastiach lesnej politiky, nebolo splnených najmä z dôvodu nezabezpečenia finančných prostriedkov. Členovia KR, zriadenej na celú realizáciu AP NPVPD SR, pravidelne poukazovali na nedostatok finančných prostriedkov a navrhovali, aby zo strany vedenia KR a vedenia ministerstva boli prijaté konkrétne opatrenia na získanie nevyhnutných rezortných a mimorezortných zdrojov, čo však nebolo zrealizované. Od mája 2014, kedy bol AP NPVPD SR schválený, až k 31.12.2018 boli na plnenie opatrení AP čerpané verejné prostriedky v celkovej sume 105 500 eur, čo predstavovalo len 2,0 % plnenie z predpokladaného objemu finančných prostriedkov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 225/2014

Národné lesnícke centrum

IČO
42001315
Sídlo
T.G.Masaryka 22, 96092 Zvolen
Kontrolované obdobie
2016, 2017
Termín kontroly
13.06.2018 - 16.12.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

NLC neuzatvorilo čiastkové zmluvy na vypracovanie PSL s platnosťou na obdobie rokov 2017 - 2026 a 2018 - 2027 v lehote podľa zákona
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 326/2005 Z.z.

Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik

IČO
36856096
Sídlo
Starohájska 29, 85227 Bratislava-Petržalka
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená
Späť