Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-017/2015/1040
Názov:
Výdavky na technickú pomoc v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013.
Účel kontrolnej akcie:
Skontrolovať oprávnenosť výdavkov vybranej vzorky operácií technickej pomoci v rámci Program rozvoja
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

IČO
00156621
Sídlo
Dobrovičova 12, 81266 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2008-2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zamestnanci plnili zároveň funkciu KP ako aj funkciu RO pre TP. Medzi činnosťami, ktoré má vykonávať SOTP v zmysle Koncepcie je okrem iného aj overovanie súladu ŽoRA s pravidlami oprávnenosti, s krátkodobým plánom TP, s rozpočtom TP, predkladanie ŽoP na PPA, implementácia aktivít TP, informovanie predkladateľov ŽoRA o postupe pri predkladaní. SOTP je v zmysle Koncepcie RO pre TP, avšak niektoré z uvedených činností spadajú pod činnosti, ktoré má vykonávať KP. V Koncepcii nebolo jednoznačne vymedzené rozdelenie činností, ktoré má SOTP vykonávať ako RO, ako KP a ktoré činnosti sa týkajú administratívneho a vecného zabezpečenia TP. Činnosť SOTP nebola vymedzená ani v platnom organizačnom poriadku MPRV SR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Interný manuál Orgánu finančného riadenia pre programové obdobie rokov 2007 - 2013 verzia 1.0, nezohľadňoval časovú postupnosť organizačných zmien MPRV SR uskutočnených v rokoch 2008 - 2014. Orgán finančného riadenia nepostupoval v súlade s SFR, nakoľko manuál neobsahoval v čase všetky ustanovenia, ktoré mu určoval platný SFR .
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kritériá na výber projektov neboli kontrolnej skupine NKÚ SR predložené. Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu výberové kritériá neboli stanovené vzhľadom na špecifické postavenie operácií TP, nakoľko TP nie je projektové opatrenie a všetky podmienky sú priamo definované ustanoveniami programového dokumentu PRV SR 2007 - 2013.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neuvedenie spôsobu výpočtu sadzby odmeny hodnotiteľa za zhodnotenie jedného projektu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V niektorých prípadoch bola predbežná finančná kontrola bola bez uvedenia dátumu jej vykonania, niektoré záznamy neobsahovali náležitosti podľa ods. 3 § 9 zákona č. 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite a doplnení niektorých zákonov, v niektorých prípadoch sa nenachádzali záznamy z predbežnej finančnej kontroly,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Nebol zabezpečený oddelený účtovný systém, resp. v účtovníctve nebol použitý vhodný kód pre všetky transakcie, ktoré súviseli s TP
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedostatočný výkon predbežnej finančnej kontroly
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Započítanie DPH, ktoré je v rámci TP neoprávneným výdavkom došlo k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov a vzniku nezrovnalosti v sume 34,18 EUR
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s ods.1 § 9 zákona č. 225/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní pri zadávaní zákaziek postupovať podľa tohto zákona, nakoľko zadalo zákazku bez existencie výnimky z aplikácie predmetného zákona. Kontrolovaný subjekt neuniesol dôkazné bremeno použitia predmetnej zákazky. Výdavky vo výške 118 404,10 EUR bez DPH neboli použité v súlade so stanovenými podmienkami na ich použitie
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 9 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, konkrétne s princípom rovnakého zaobchádzania, princípom nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princípom transparentnosti a princípom hospodárnosti a efektívnosti. Nepostupoval tiež v súlade s § 5 citovaného zákona, nakoľko predložená dokumentácia neobsahovala výpočet predpokladanej hodnoty zákazky. Výdavky na zabezpečenie pracovno - informačných výjazdov ministra do regiónov v súvislosti s riešením aktuálnych problémov PRV 2007 - 2013 vo výške 29 600 EUR neboli MPRV SR použité v súlade so stanovenými podmienkami na ich použitie.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Vykonávanie overovania vecnej a finančnej kontroly ako i oprávnenosti aktivít, ktoré boli predkladané do rozhodovacieho výboru, nebolo kontrolovaným subjektom preukázané. V zložkách ŽoP, ktoré boli kontrolnej skupine NKÚ SR predložené, sa doklad preukazujúci vykonanie overenia oprávnenosti aktivity, súlad s krátkodobým plánom a dostupnosťou prostriedkov v rozpočte nenachádzal.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Pôdohospodárska platobná agentúra

IČO
30794323
Sídlo
Hraničná 12, 81526 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2008-2014
Termín kontroly
25.02.2015 - 01.07.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nepostupovanie v súlade s Manuálom sekcie kontroly odboru kontroly projektových podpôr PPA pre PRV SR 2007 - 2013, v tom že nie vždy bolo zo správ KNM zrejmé, či a akým spôsobom boli overené všetky nevyhnutné podmienky požadované v zmysle Nariadení ES a záväzných dokumentov SR (napr. nebol popísaný spôsob vedenia analytického účtovníctva a pod.). KNM bola vykonávaná v niektorých prípadoch formálne na nedostatočnej úrovni úrovni
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nepostupovanie v súlade s nariadením Komisie (EU) č. 65/2011 tým, že PPA nevykonávala overovanie prekrývania sa výdavkov v ŽoP s výdavkami v rámci iných projektov realizovaných KP.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Formálne a nedostatočné vykonávanie administratívnej kontroly
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedodržanie podmienok rozhodovacieho výboru
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Nedodržanie postupu pri financovaní operácií TP stanoveného v Systéme finančného riadenia EPFRV
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
zaúčtovanie oprávnených výdavkov vrátane DPH pod nesprávnym kódom zdroja financovania. KP nezabezpečil oddelený účtovný systém, resp. nebol použitý vhodný kód pre všetky transakcie, čím došlo k nedodržaniu čl. 75 ods. 1 písm. c), i) nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, Systému finančného riadenia EPFRV ako i Schvaľovacej listiny.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Duplicitným započítaním položiek za ubytovanie došlo k vyplateniu neoprávnených výdavkov v sume 357,79 EUR, čím došlo k nedodržaniu čl. VIII ods. 3 Schvaľovacej listiny, nakoľko finančné prostriedky neboli vyplatené v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
vo vyučtovaní pracovnej cesty, ani v priloženej ŽoP nebolo zo strany zamestnancov doložené zdôvodnenie nevyužitia zabezpečeného stravovania a rovnako nebolo zo strany KP uvedené, akým spôsobom overil, že zamestnanci nevyužili zabezpečené stravovanie z dôvodov, ktoré nezavinili
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne údaje v pracovných výkazoch, priložených k faktúram, nesprávne odpovede v KL z administratívnej kontroly
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedodržanie zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko pred predkladaním ponúk boli niektorí záujemcovia navzájom o svojom množnom záujme zúčastinť sa predmetného VO vopred informovaní; KP zadal zákazku "Sprostredkovanie nákupu leteniek a služieb súvisiacich so zahraničnými pracovnými cestami zamestnancov PPA" ako podlimitnú, avšak táto mala byť zadaná ako nadlimitná, na základe čoho nepostupovala v súlade s § 9 ods. 1 a § 9 ods. 2 zákona; nepredloženie kompletnej dokumentácie k VO
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nepoužitie výnimky pri financovaní aktivít, ktorá by potvrdzovala oprávnenosť použitého systému refundácie, čím došlo k nedodržaniu postupov stanovených v Syst.fin.riadenia EPFRV
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Späť