Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-051/2013/1030
Názov:
Kontrola hospodárenia a kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia vybraných vysokých škôl za rok 2012.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri použití verejných prostriedkov a na
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Slovenská technická univerzita v Bratislave

IČO
00397687
Sídlo
Vazovova 5, 81243 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
05.05.2013 - 25.06.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

kontrolovaný subjekt zatriedil na faktúre províziu za sprostredkovanie ako všeobecné služby
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
kontrolovaný subjekt neuviedol v poznámkach správnu výšku záväzkov z obchodného styku po lehote splatnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
kontrolovaný subjekt neúčtoval o alikvotnej časti zmluvnej pokuty z nájomných zmlúv k 31.12.2012
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
kontrolovaný subjekt nezverejnil faktúru na svojom webovom sídle
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
kontrolovaný subjekt podpísal dodatok č. 2 k nájomnej zmluve neskôr ako nadobudol účinnosť
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
kontrolovaný subjekt nepožadoval úhradu zmluvnej pokuty za omeškanie s platením nájomného k 31.12.2012
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
kontrolovaný subjekt mal v platnosti internú smernicu o verejnom obstarávaní, ktorá nebola novelizovaná s platnou legislatívou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

IČO
00165361
Sídlo
Limbová 12, 83303 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
19.05.2013 - 11.07.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

operatívna evidencia rozpočtových opatrení nebola vedená
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nezabezpečenie súladu údajov účtovného výkazu Súvaha k nadväznosti na Poznámky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nepreukázateľnosť účtovných záznamov následnými preukázateľnými dokladmi
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
nepreukázanie dodržania hospodárnosti, efektívnosti použitia verejných prostriedkov a zároveň porušenie rozpočtovej disciplíny
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
nepreukázaním hospodárnosti, efektívnosti použitia verejných prostriedkov a ich úhradou došlo k porušeniu finančnej disciplíny
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
nevykonávaním predbežnej finančnej kontroly správne, respektíve vôbec
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
nedodržanie pravidla menej ako 50 % výrobných nákladov je pokryté tržbami
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
nezabezpečenie požadovanej správnosti vyplnenia finančných výkazov k zúčtovaniu poskytnutých dotácií zo ŠR
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nevykonávanie rozpočtovej klasifikácie na likvidačných listoch faktúr
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
nevykonanie inventarizácie majetku hmotnej a nehmotnej povahy
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
nevykonaním inventarizácie nebolo preukázaná správnosť vedenia účtovníctva, inventúrne súpisy neobsahovali požadované údaje, podpisy a zistenie skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
neodvedenie finančných zostatkov k 31.12.2011 a k 31.12.2012 na príslušné účty v Štátnej pokladnici počas inventarizácií pokladní
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
zakúpenie stravných lístkov v takom množstve, že stav k 31.12.2012 predstavoval hodnotu 1 764,00 eur, k inventarizácii cenín nevrátené dodávateľovi, prostriedky neboli použité na krytie nevyhnutných potrieb pri zachovaní hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti ich použitia
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
nedodržanie použitia verejných prostriedkov na krytie nevyhnutných potrieb pri zachovaní hospodárnosti .... súčasne došlo k porušeniu finančnej disciplíny
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
nevykonaním inventarizácie v roku 2012 pri ostatnom majetku, záväzkoch a pohľadávkach
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
nevykonaním inventarizácie majetku, záväzkov a pohľadávok v roku 2012
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
nenachádzaním sa dokladov v dokumentácii z procesu verejného obstarávania od prípravy až po realizáciu
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk nebolo úspešným uchádzačom odoslané bezodkladne
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
služby v oblasti verejného obstarávania v objeme 30 951,80 eur v roku 2012 ktoré boli realizované formou dohôd o vykonaní práce externými osobami neboli realizované verejným obstarávaním pre podprahové zákazky
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
pri právnych službách taktiež nebolo realizované verejné obstarávanie pre podprahové zákazky, finančný objem bol vo výške 39 010,00 eur.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
pri zmluve o výpožičke bol deklarovaný dátum podpisu len zo strany preberajúceho a pri všetkých zmluvách týkajúcich sa nakladania s majetkom boli zistené nezrovnalosti pri identifikácii zmluvných strán, nesprávne uvádzanie identifikačných údajov ako DIČ a IČ DPH.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
správca pohľadávky štátu nekonal tak, aby úroky z omeškania alebo poplatky z omeškania sa riadne a včas uplatnili
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
neplnením si zmluvných povinností včas, neuhrádzaním záväzkov, vznikli penalizačné faktúry, úhradou verejné prostriedky neboli použíté na krytie nevyhnutných potrieb
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
realizovaním oneskorených úhrad a uhrádzaním úrokov a poplatkov z omeškania na základe penalizačných faktúr dodávateľmi konal nehospodárne a porušil finančnú disciplínu
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny

Vysoká škola výtvarných umení

IČO
00157805
Sídlo
Hviezdoslavovo nám. 18, 81437 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
19.05.2013 - 01.07.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neposkytnutie súťažných podmienok na základe písomného vyžiadania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nepreukázané zaslanie výzvy na predloženie ponuky minimálne trom vybraným uchádzačom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
inventúrne súpisy neobsahovali všetky zákonné náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nebolo správne vykonané porovnanie fyzického stavu s účtovným stavom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
inventarizačné zápisy inventarizačných komisií neobsahovali všetky povinné náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedostatočnou inventarizáciou nebola preukázaná vecná správnosť účtovníctva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevymáhanie úrokov v zmysle zmlúv o nájme
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Späť