Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-020/2021/1070
Názov:
Politika lesného hospodárstva a nakladanie s majetkom v štátnom podniku Vojenské lesy a majetky SR.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť správu lesov štátnym podnikom a zhodnotiť využívanie lesného a poľnohospodárskeho majetku.
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.

IČO
31577920
Sídlo
Lesnícka 23, 96263 Pliešovce
Kontrolované obdobie
roky 2019 a 2020 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
28.02.2021 - 03.08.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

VLM SR je samostatná právnická osoba, ktorá má sídlo na území Slovenska a účtuje v sústave podvojného účtovníctva. Štátny podnik má povinnosť účtovať majetok a záväzky, náklady a výnosy, výdavky a príjmy vo svojich účtovných knihách a zobrazovať ich v účtovnej závierke samostatne bez ich vzájomného započítavania podľa § 7 ods. 5 zákona o účtovníctve. VLM SR nepredložili účtovné doklady k vzniku záväzku voči MO SR, pričom mali k dispozícii zmluvy o prevode správy majetku, ktoré boli uzatvorené medzi nimi podľa Občianskeho zákonníka a doklady o prevzatí drevnej hmoty od MO SR, ako sú protokoly o evidencii vyťaženej dreviny. Kontrolovaný subjekt nepostupoval podľa § 2 ods.1, § 50 ods. 6 postupov účtovania pre podnikateľov. Išlo o hodnotu v sume 209 tis. eur (bez DPH) za roky 2018 a 2019. Štátny podnik nepredložil účtovné doklady k vzniku pohľadávok voči MO SR, pričom mal k dispozícii dohody o poskytnutí služby (+ dodatky), ktoré boli uzatvorené podľa § 269 Obchodného zákonníka, doklady o odovzdaní a prevzatí drevnej hmoty. VLM SR nepostupoval podľa § 2 ods. 1, § 48 ods. 3 postupov účtovania pre podnikateľov. Išlo o hodnotu v sume 225 tis. eur (bez DPH) za roky 2017 až 2019. Kontrolovaný subjekt nepredložil účtovné doklady, ktoré by deklarovali vzájomné započítanie pohľadávok, ktoré sú súvahové účtovné operácie vykazované účtovným zápisom na účte príslušnej pohľadávke a záväzku na základe interného účtovného dokladu bez vplyvu na výsledok hospodárenia štátneho podniku. Postup štátneho podniku pri zápočte pohľadávok nebol v súlade s § 7 ods. 5 zákona o účtovníctve. Nevykazovaním vyššie uvedených hospodárskych operácii v účtovníctve si štátny podnik ovplyvňoval pohyb a stav záväzkov, pohľadávok, tržieb (výnosov), zásob, nákladov vrátane výsledku hospodárenia v obdobiach, ktorých sa to týkalo. Štátny podnik nepostupoval vo vyššie uvedených prípadoch v súlade s § 3 ods. 4, § 7 ods. 1,5, § 8 ods. 3, § 11 ods. 3 zákona o účtovníctve, § 72, § 74 zákona o DPH. Kontrolovaný subjekt uviedol vo svojich vyjadreniach zo dňa 15.06.2021, 30.06.2021, že vo svojom účtovníctve eviduje iba rozdiel faktúr hodnôt na základe dohody o započítaní pohľadávok. Štátny podnik predložil daňové doklady (faktúry), ktoré obsahovali rozdiel súm z dohôd o započítaní pohľadávok uzatvorených medzi kontrolovaným subjektom a MO SR. Ďalej predložil bankový výpis o prijatej platbe od MO SR a súbor vo formáte MS Excel, ktorý obsahoval účtovné zápisy k vzniku pohľadávok, tržbám a prijatým platbám od MO SR na bankový účet štátneho podniku v sume 233,95 eur (+ DPH) a v sume 17 793,40 eur (+ DPH). Uvedené hospodárske transakcie mali vplyv na peňažné toky VLM SR a výsledok hospodárenia. MF SR poskytlo súhlas k započítaniu pohľadávok medzi MO SR a štátnym podnikom. Ďalej bolo zistené, že štátny podnik nepreukázal ako evidoval nakúpenú drevinu od MO SR a drevinu pri službách, ktoré poskytuje MO SR vo svojich zásobách a ako ju oceňuje. Štátny podnik deklaroval vo svojich vyjadreniach, že drevinu odplatne prevedenú na VLM SR od MO SR (napr. podľa zmlúv o prevode správy vo vzorke ide o objem dreviny 5 233,2 m3), pri dohodách o poskytnutých službách eviduje v zásobách vo svojom účtovníctve ako nedokončenú výrobu. Štátny podnik nedoložil po opakovaných žiadostiach NKÚ SR doklady, ktoré by uvedené tvrdenia potvrdili a mali charakter účtovného dokladu alebo účtovného záznamu, čo nebolo v súlade s § 10, § 32 zákona o účtovníctve. Drevina získaná od MO SR (nákupom) alebo odpadové drevo získané pri realizácii služieb pre MO SR malo vstupovať do procesov štátneho podniku ako priamy materiál, keďže VLM SR účtuje stav a pohyb zásob nedokončenej výroby, ktoré oceňuje vlastnými nákladmi podľa § 43 ods. 2 písm. b), ods. 7, písm. a) postupov účtovania pre podnikateľov. Táto drevina pri ich prevzatí (obstaraní) od MO SR alebo odpadové drevo pri odovzdávaní služieb nemala v tom čase charakter nedokončenej výroby, pretože drevina neprešla výrobným procesom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nevyužil súťažné prostredie pri nakladaní s majetkom v správe podniku a pri priamom zadaní nezdôvodnil jeho ekonomickú efektívnosť, čím nepreukázal dodržanie povinností podľa § 19 ods. 3 zákona o štátnom podniku, podľa ktorého riaditeľ riadi činnosť podniku a ako štatutárny orgán koná vo všetkých jeho veciach; o. i. zodpovedá za hospodárnosť pri nakladaní s majetkom v správe podniku; je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 111/1990 Zb.
Napriek tomu, že dopyt po drevnej hmote bol väčší ako jej ponuka, nevyužíval kontrolovaný subjekt súťažné prostredie pri nakladaní s majetkom v správe podniku, ale aj naďalej si vyberal odberateľov formou priameho rokovania, čím nepreukázal dodržanie povinností podľa § 19 ods. 3 zákona o štátnom podniku, podľa ktorého riaditeľ riadi činnosť podniku a ako štatutárny orgán o. i. koná vo všetkých jeho veciach; zodpovedá za hospodárnosť pri nakladaní s majetkom v správe podniku; je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 111/1990 Zb.
Tým, že odpis pohľadávky voči obchodnej spoločnosti DREVO SV, s.r.o. v celkovej sume 103 409,62 eur schválil riaditeľ OZ, nepostupoval kontrolovaný subjekt podľa čl. 11, písm. h) organizačného poriadku štátneho podniku, podľa ktorého patrí upúšťanie od vymáhania pohľadávok a odpis pohľadávok do výlučnej právomoci generálneho riaditeľa.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou vybranej vzorky bolo zistené, že VLM SR v rokoch 2019 - 2020 v dostatočnej miere neplnili opatrenia v oblasti zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok, keďže v centrálnom registri zmlúv neboli zverejnené niektoré z kontrolovaných dokumentov ako zmluva č. OV/05/91/012/2020, uzatvorená so spoločnosťou advokátska kancelária JUDr. Miloš Barbuš a JUDr. Renáta Barbušová, ako aj dodatok k predmetnej zmluve, ďalej mandátne zmluvy č. OV-05-91-022-2019, OV-05-91-023-2019 a dodatok č.1, faktúry k zmluve OV-05-91-024-2019 a ZO-663-2020, uzatvorené so spoločnosťou PP&P Co., s.r.o , ktoré boli predložené v rámci kontrolovaného obdobia 2019 – 2020. Uvedené konanie nebolo v súlade s § 5a, ods. 1, 2 zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ani s § 47a ods. 4 občianskeho zákonníka, ktorý stanovuje, že ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy alebo od udelenia súhlasu, v prípade že jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo. Povinne zverejňované zmluvy podľa § 5a ods. 2 zákona o slobodnom prístupe k informáciám musia mať kumulatívne splnené nasledovné podmienky: zmluva sa týka nakladania s majetkom povinnej osoby podľa § 2 ods. 3 predmetného zákona, zmluva nie je uzatvorená v bežnom obchodnom styku a zmluva nie je uzatvorená v rozsahu predmetu podnikania alebo činnosti povinnej osoby podľa § 2 ods. 3 zapísanej v OR SR. Predmetné zmluvy o poskytnutie právnej služby a mandátne zmluvy v rámci realizácie procesu VeO predstavovali povinne zverejňované zmluvy v zmysle § 5a zákona, keďže spĺňali všetky tri kumulatívne predpoklady povinne zverejňovanej zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Príkazný list GR VLM SR č.16/2020 z 29.5.2020 vydaný aj v nadväznosti na uvedené kontrolné zistenia NKÚ SR z roku 2019 upravoval náležitosti objednávok a procesy pri vystavovaní objednávok za tovary, práce a služby. V bode č.1 príkazu bol definovaný povinný obsah objednávky, vrátane celkovej hodnoty objednaného plnenia, alebo maximálnej odhadovanej hodnoty objednaného plnenia bez DPH. Podľa bodu č. 2 príkazu sa o. i. povinnosť vystavovania objednávok s náležitosťami podľa bodu č.1 týka aj objednávok, vystavovaných na základe uzatvorených rámcových dohôd a zmlúv. Kontrolou bolo zistené, že napriek týmto opatreniam niektoré objednávky schválené GR VLM SR neobsahovali množstvo ani celkovú cenu za služby v oblasti verejného obstarávania. Pri objednávke č. 2000035 z 09.01.2020 na vypracovanie návrhu smernice GR VLM SR o zadávaní zákaziek v podmienkach a jeho OZ nebolo uvedené množstvo, jednotková ani celková cena; pri objednávke č. 2000144 z 22.9.2020 na poradenstvo a procesné úkony v oblasti obstarávania bola uvedená hodinová sadzba, ale nebolo uvedené množstvo ani celková cena za uvedené služby. VLM SR nepreukázali v uvedených prípadoch pri objednávaní služieb, týkajúcich sa zabezpečenia verejného obstarávania s dostatočnou odbornou starostlivosťou, keďže v niektorých prípadoch objednávali predmetné služby bez uvedenia celkových cien a objednaného množstva. V zmysle § 19 ods. 3 zákona o štátnom podniku riaditeľ riadi činnosť podniku a ako štatutárny orgán koná vo všetkých jeho veciach; zodpovedá za hospodárnosť pri nakladaní s majetkom v správe podniku. Riaditeľ je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami podniku; je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie, týkajúce sa predmetu rozhodnutia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 111/1990 Zb.
Späť