Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-036/2019/1027
Názov:
Dodržiavanie povinností vyplývajúcich štátnemu podniku Vojenské lesy a majetky zo zákona o verejnom obstarávaní a súvisiacich zákonov
Účel kontrolnej akcie:
Účelom KA bude preveriť: - zadávanie zákaziek VLM SR, š.p., - hospodárnosť a efektívnosť vynaklada
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.

IČO
31577920
Sídlo
Lesnícka 23, 96263 Pliešovce
Kontrolované obdobie
Od 01.01.2016 do 31.08.2019 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
17.09.2019 - 28.11.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

VLM SR, š. p. - v bode I.4 ) Výzvy na predkladanie ponúk (Vestník č. 128/2019 z 27.06.2019, zn. 15112-WYP) na predmet zákazky Protipovodňová ochrana na Balážovom potoku a v povodí toku Malina uviedol, že je organizácia riadená verejným právom, - vo Vestníku č. 157/2019 - 02.08.2019, 21817 – POP, uviedol Druh verejného obstarávateľa, Organizácia riadená verejným právom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Objednávky schválené generálnym riaditeľom VLM SR, š. p. neobsahovali cenu, nebol špecifikovaný počet objednaných verejných obstarávaní. Jedna objednávka bola vystavená v nasledovnom znení „Objednávame si u Vás zabezpečenie verejného obstarávania na činnosti podporované z dotácií v pôsobnosti MO SR na obdobie rokov 2017 – 2018“. Ďalšia objednávka bola vystavená v rovnakom znení, ale pre roky 2018 – 2019. Rok 2018 sa „prelínal“. VLM SR, š. p. nekonal pri objednávaní služieb, týkajúcich sa zabezpečenia verejného obstarávania s dostatočnou odbornou starostlivosťou, keďže objednával predmetné služby bez uvedenia cien, množstva a presnej špecifikácie objednávaných služieb.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 111/1990 Zb.
VLM SR, š. p. uhradil v zmysle vyššie uvedených Mandátnych zmlúv a objednávok v kontrolovanom období spolu sumu 78 648,72 eur s DPH VLM SR, š. p. kontrole NKÚ SR nepreukázal dodržanie hospodárnosti a efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov pri zabezpečovaní poskytovania služieb, týkajúcich sa realizácie verejného obstarávania. Predloženými vytlačenými zmluvami o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania jednoznačne nepreukázal, že prieskum trhu realizoval v čase pred vystavením objednávok, inominátnej zmluvy, resp. Mandátnych zmlúv uzatvorených so spoločnosťou PP & P Co.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
VLM SR, š. p. uhradil v zmysle vyššie uvedených zmlúv len v kontrolovanom období spolu sumu 734 200,47 eur, pričom výber predmetnej spoločnosti VLM SR, š. p. neodôvodnil, verejné obstarávanie nezrealizoval, s vyjadrením, že podľa ich názoru VLM SR, š. p. nie je verejným obstarávateľom. NKÚ SR na základe vykonanej kontroly konštatuje, že VLM SR, š. p. nepreukázal dodržanie hospodárnosti a efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov pri zabezpečovaní poskytovania právnych služieb a pri zabezpečovaní plnenia povinností oprávnenej osoby pre VLM SR, š. p.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
V prípade kontrolovaných zákaziek nebolo z predloženej dokumentácie zrejmé, kto a akým spôsobom stanovoval podmienky, uvádzané vo Výzve na predkladanie ponúk, napr. - v prípade, ak zákazka bola rozdelená na časti, z predloženej dokumentácie nevyplývalo, na základe akých skutočností kontrolovaný subjekt rozdelil zákazku na časti, - kto definoval podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti v predmetnom verejnom obstarávaní, - kto vypracoval opis predmetu zákazky, - kto stanovil lehoty vo verejnom obstarávaní a na základe akých skutočností boli stanovené, - kto a na základe akých skutočností stanovil výšku zábezpeky, dĺžku trvania RD, typ zmluvy, zmluvné podmienky, atď. Súťažné podklady boli schvaľované generálnym riaditeľom VLM SR, š. p. až po zaslaní Výzvy na predkladaní ponúk.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
NKÚ SR konštatuje, že v prípade zákaziek realizovaných VLM SR, š. p. (ktoré boli predmetom kontroly NKÚ SR), v rámci ktorých bol predložený rovnaký počet ponúk VLM SR, š. p. konali rozdielne. V niektorých prípadoch použitý postup zadávania zákazky zrušili a v iných odôvodnil jej nezrušenie. Takéto konanie VLM SR, š. p. považuje kontrolná skupina NKÚ SR za netransparentné, v rozpore s § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
V prípade zákaziek uvedených v bodoch 3.1.4.1., 3.1.4.2. tohto protokolu VLM SR, š. p. požiadal o predloženie indikatívnej cenovej ponuky za účelom stanovenia PHZ tri spoločnosti, dve z nich boli spoločnosť M & J Business, s. r. o. a KOPERBENT, s. r. o., Kopernica. V prípade zákazky uvedenej v bode 3.1.4.3. tohto protokolu VLM SR, š. p. stanovil PHZ na základe prieskumu trhu uskutočneného v rámci realizácie zákazky uvedenej v bode 3.1.4.2. tohto protokolu. VLM SR, š. p. stanovil PHZ spriemerovaním ponúk. V prílohe č. 3 RD uzatvorenej s úspešným uchádzačom M & J Business, s. r. o. - č. OV/05/91/076/2018 zo dňa 04.12.2018 (v celkovej cene 1 560 000 eur bez DPH) -bod 3.1.4.5. tohto protokolu - č. OV/05/91/032/2018 zo dňa 16.05.2018 (315 940,50 eur bez DPH) – bod 3.1.4.3 tohto protokolu - č. OV/05/91/033/2018 zo dňa 16.05.2018 (367 064 eur bez DPH) - bod 3.1.4.3 tohto protokolu bola uvedená ako subdodávateľ spoločnosť KOPERBENT, s. r. o., Kopernica 137, 967 01 Kopernica. Percentuálny podiel subdodávky bol 20 %
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Uchádzači ALL GEO – geodetické služby a M & J BUSINESS, s. r. o. (zákazka uvedená v bode 3.1.4.4.) s. r. o. mali v Článku 2 ods. 1 návrhu RD, ktorá bola súčasťou nimi predložených ponúk rovnakú chybu. V Článku 2 mali uvedené: „Predmet Rámcovej dohody je vzhľadom na výšku hodnoty v zmysle ustanovenia § 8 ods. 1 písm. b) bod 4 Zákona o verejnom obstarávaní považovaný za podlimitnú zákazku.“ Avšak v Prílohe č. 4 Obchodné podmienky (Rámcová dohoda) Výzvy na predkladanie ponúk, bolo v Článku 2 ods. 1 uvedené: „Predmet Rámcovej dohody je vzhľadom na výšku hodnoty v zmysle ustanovenia § 8 ods. 1 písm. b) bod 4 Zákona o verejnom obstarávaní považovaný za zákazku s nízkou hodnotou.“ Uchádzači ALL GEO – geodetické služby a M & J BUSINESS, s. r. o. v Článku 2 návrhu RD zhodne uviedli, že Rámcová dohoda je vyhotovená v rozsahu 13 strán. – avšak návrh uchádzača M & J BUSINESS, s. r. o mal 13 strán, ale uchádzača ALL GEO – geodetické služby mal 14 strán. RD č. OV/05/91/036/2018 (zákazka uvedená v bode 3.1.4.4) obsahovala prílohu č. 3 Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa, ktorú za úspešného uchádzača M & J BUSINESS, s. r. o. podpísal Martin Adamovič, konateľ, avšak pečiatka spoločnosti bola vybielená. Pôvodná pečiatka, ktorá bola na predmetnom dokumente bola pečiatka spoločnosti FOREST FARM – BS, s. r. o., Svätý Anton. V zmysle Výpisu z obchodného registra bol Martin Adamovič, 264 Prenčov 969 73 od 29.04.2011 do16.08.2019 konateľom spoločnosti FOREST FARM – BS, s. r. o., 969 72 Svätý Anton 2. Spoločnosť FOREST FARM – BS, s. r. o., 969 72 Svätý Anton 2 bola oslovená VLM SR, š. p. v rámci realizácie prieskumu trhu, týkajúceho sa rekultivácie plôch (zákazka uvedená v bode 3.1.4.5.) o predloženie indikatívnej cenovej ponuky za účelom stanovenia PHZ. NKÚ SR konštatuje, že predmetné konanie mohlo napĺňať znaky rozdelenia trhu a znaky koluzívneho správania, v dôsledku ktorého hospodárske subjekty koordinovali svoje správanie.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
NKÚ SR nepovažuje stanovenú lehotu na predloženie indikatívnych cenových ponúk za primeranú, a to najmä vzhľadom na obťiažnosť predmetu zákazky. VLM SR, š. p. pri stanovovaní lehoty na predkladanie indikatívnych cenových ponúk nekonal v súlade s § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, konkrétne s princípom hospodárnosti a efektívnosti, keďže pri jej stanovovaní neprihliadal na zložitosť predmetu zákazky a čas potrebný na vypracovanie ponúk
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
VLM SR, š. p. pri stanovovaní PHZ nevzal do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sa týkali predmetu zákazky (napr. nebolo uvedené obdobie trvania zmluvy, jednoznačná výmera).
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Z predloženej dokumentácie nevyplývalo, že by sa VLM SR, š. p. zaoberal skutočnosťami, či osoby, menované za členov komisie spĺňali povinnosti vyplývajúce im z § 51 zákona o verejnom obstarávaní. Generálny riaditeľ VLM SR, š. p. menoval trojčlennú komisiu (otváranie ponúk, vyhodnotenie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a vyhodnotenie ponúk), pričom jeden z členov predmetnej komisie je podľa vyjadrenia VLM SR, š. p. v príbuzenskom pomere predsedníčky komisie). Predmetné konanie VLM SR, š. p. v konečnom dôsledku mohlo mať vplyv na objektivitu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
NKÚ SR nepovažuje stanovenú lehotu na predloženie indikatívnych cenových ponúk za primeranú, a to najmä vzhľadom na obťiažnosť predmetu zákazky. VLM SR, š. p. pri stanovovaní lehoty na predkladanie indikatívnych cenových ponúk nekonal v súlade s § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, konkrétne s princípom hospodárnosti a efektívnosti, keďže pri jej stanovovaní neprihliadal na zložitosť predmetu zákazky a čas potrebný na vypracovanie ponúk.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
V Opise predmetu zákazky boli o. i. uvedené požiadavky na potrebu disponovania so strojovým a technickým vybavením. Predmetné požiadavky boli kontrolovaným subjektom stanovené aj ako podmienky účasti vo verejnom obstarávaní. Oslovené spoločnosti mali informácie o niektorých stanovených podmienkach účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti poskytnuté vopred (aj keď v rámci prieskumu trhu, realizovaného za účelom stanovenia PHZ).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Z predloženej dokumentácie nevyplývalo, že by sa VLM SR, š. p. zaoberal skutočnosťami, či osoby, menované za členov komisie spĺňali povinnosti vyplývajúce im z § 51 zákona o verejnom obstarávaní. Generálny riaditeľ VLM SR, š. p. menoval trojčlennú komisiu (otváranie ponúk, vyhodnotenie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a vyhodnotenie ponúk), pričom jeden z členov predmetnej komisie je podľa vyjadrenia VLM SR, š. p. v príbuzenskom pomere s predsedníčkou komisie).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Ponuka uchádzača ENZA, s. r. o., Májová 1098, 022 01 Čadca bola otvorená a očíslovaná, pričom zápisnica z otvárania predmetnej ponuky nebola súčasťou predloženej dokumentácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
VLM SR, š. p. nepreukázal NKÚ SR, že v priebehu procesu zadávania zákazky a súčasne procesu schvaľovania dotácie poskytovanej verejnému obstarávateľovi zo strany MO SR došlo k zmene (zníženiu) celkovej výmery, na ktorú budú verejnému obstarávateľovi poskytnuté finančné prostriedky. To znamená, že VLM SR, š. p. neuniesli dôkazné bremeno, týkajúce sa zrušenia použitého postupu zadávania zákazky. VLM SR, š. p. uchádzačom, ktorí predložili ponuku na druhú časť predmetu zákazky uviedol, že verejný obstarávateľ neplánuje použiť žiaden iný postup zadávania zákazky na uskutočnenie stavebných prác.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Napriek poskytnutej informácii VLM SR, š. p. uchádzačom, ktorí predložili ponuku na druhú časť predmetu zákazky uviedol, že neplánuje použiť žiaden iný postup zadávania zákazky na uskutočnenie stavebných prác v máji 2018 začal realizovať zákazku s nízkou hodnotou, predmetom ktorej bola Rekultivácia plôch formou frézovania – Stredné Slovensko (popísané v časti 3.1.4.4. protokolu) a v auguste 2018 začal realizovať zákazku Rekultivácia plôch formou frézovania – Stredné Slovensko (popísané v časti 3.1.4.5. protokolu).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
VLM SR, š. p. v dokumentácii k verejnému obstarávaniu neuchoval aj informácie a podklady, na základe ktorých určil PHZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
V zmysle predloženej dokumentácie bola ponuka uchádzača ALL GEO ALL GEO – Geodetické služby, s. r. o., 1. Mája 1167/7, 969 01 Banská Štiavnica predložená e – mailom dňa 31.05.2018 o 14:04 h., avšak bola vypracovaná, podpísaná a opatrená pečiatkou uchádzača až dňa 01.06.2018, to znamená až po odoslaní ponuky VLM SR, š. p.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
VLM SR, š. p. pri stanovovaní PHZ nevzal do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sa týkali predmetu zákazky (napr. nebolo uvedené obdobie trvania zmluvy, jednoznačné údaje, týkajúce sa miesta - plôch rekultivácie plôch).
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
NKÚ SR nepovažuje stanovenú lehotu na predloženie indikatívnych cenových ponúk za primeranú, a to najmä vzhľadom na obťiažnosť predmetu zákazky. VLM SR, š. p. pri stanovovaní lehoty na predkladanie indikatívnych cenových ponúk nepostupoval v súlade s § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, konkrétne s princípom hospodárnosti a efektívnosti, keďže pri jej stanovovaní neprihliadali na zložitosť predmetu zákazky a čas potrebný na vypracovanie ponúk
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Z predloženej dokumentácie nevyplývalo, že by sa VLM SR, š. p. zaoberal skutočnosťami, či osoby, menované za členov komisie spĺňali povinnosti vyplývajúce im z § 51 zákona o verejnom obstarávaní. Generálny riaditeľ VLM SR, š. p. menoval trojčlennú komisiu (otváranie ponúk, vyhodnotenie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a vyhodnotenie ponúk), pričom jeden z členov predmetnej komisie je podľa vyjadrenia VLM SR, š. p. v príbuzenskom pomere s predsedníčkou komisie).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
V oznámení o výsledku verejného obstarávania neuviedol, či zadávanie zákazky alebo zadávanie koncesie bude predmetom opätovného uverejnenia a to aj s osobitným zreteľom na skutočnosť, že VLM SR, š. p. ďalšie verejné obstarávanie na predmet zákazky „Chemické prípravky a materiál na ochranu lesa a mladých lesných porastov“ realizoval už v marci 2018.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
VLM SR, š. p. bez ohľadu na výšku ponuky úspešného uchádzača, stanovil v súťažných podkladoch sumu, ktorá nemohla byť prekročená. Nešlo však o max. výšku cenovej ponuky úspešného uchádzača, ktorá v prípade 1. časti predmetu zákazky bola predložená vo výške 306 745,97 eur bez DPH a v prípade 2. časti predmetu zákazky predložená vo výške 26 274,10 eur bez DPH. VLM SR, š. p. nepostupoval v súlade s § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, keďže obchodné podmienky stanovil spôsobom umožňujúcim nedodržanie cenovej ponuky predloženej úspešným uchádzačom. Kontrolovaný subjekt uskutočnil elektronickú aukciu, pričom sa uskutočnila vo vzťahu k ponuke uchádzača AGROFERT, a. s., ktorý predložil: - na 1. časť predmetu zákazky ponuku vo výške 306 745,97 eur bez DPH, po uskutočnení elektronickej aukcie bola ponuková cena 306 745,97 eur bez DPH. V elektronickej aukcii predmetný uchádzač predložil cenovú ponuku nižšiu o 0 eur bez DPH). - na 2. časť predmetu zákazky ponuku vo výške 26 247,10 eur bez DPH, po uskutočnení elektronickej aukcie bola ponuková cena 26 274,10 eur bez DPH. V elektronickej aukcii predmetný uchádzač predložil cenovú ponuku nižšiu o 0 eur bez DPH).“
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
VLM SR, š. p. bez ohľadu na výšku ponuky úspešného uchádzača, stanovil v súťažných podkladoch sumu, ktorá nemohla byť prekročená. Nešlo však o max. výšku cenovej ponuky úspešného uchádzača, ktorá v prípade 1. časti predmetu zákazky bola predložená vo výške 306 745,97 eur bez DPH a v prípade 2. časti predmetu zákazky predložená vo výške 26 247,10 eur bez DPH. VLM SR, š. p. nepostupoval v súlade s § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, keďže obchodné podmienky stanovil spôsobom umožňujúcim nedodržanie cenovej ponuky predloženej úspešným uchádzačom.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
VLM SR, š. p. pri realizácii predmetnej zákazky nepostupoval v súlade s § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, konkrétne s princípom hospodárnosti a efektívnosti, keďže v bode 8 Čl. I. vyššie uvedených RD bolo uvedené, že: - „Rozpočtovými prostriedkami sa na účely tejto Dohody rozumie suma vo výške 307 866,77 eur (slovom: tristosedemtisícosemstošesťdesiatšesť eur a sedemdesiatsedem centov) bez dane z pridanej hodnoty, ktorá predstavuje najvyššiu možnú celkovú hodnotu predmetu plnenia podľa tejto Dohody za celé obdobie jej trvania.“ Avšak cenová ponuka uchádzača AGROFERT, a. s bola vo výške 306 745,97 eur bez DPH - Rozpočtovými prostriedkami sa na účely tejto Dohody rozumie suma vo výške 26 302,38 eur (slovom: dvadsaťšesťtisíctristodva eur a tridsaťosem centov) bez dane z pridanej hodnoty, ktorá predstavuje najvyššiu možnú celkovú hodnotu predmetu plnenia podľa tejto Dohody za celé obdobie jej trvania.“ Avšak cenová ponuka uchádzača AGROFERT, a. s bola vo výške 26 274,10 eur bez DPH.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
VLM SR, š. p. v Oznámení o výsledku verejného obstarávania v Časti V.2.2) Informácie o ponukách uviedol, že ponuky boli doručené od malého a stredného podniku. NKÚ SR uvádza, že v prípade uchádzača AGROFERT, a. s. sa nejednalo o malý alebo stredný podnik, čo sám uchádzač vo svojich ponukách predložených na obidve časti predmetu zákazky aj potvrdil. Takéto konanie VLM SR hodnotí NKÚ SR ako zavádzajúce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
VLM SR, š. p. neposlal ÚVO oznámenia o výsledku verejného obstarávania za každý kalendárny štvrťrok (do 30 dní po skončení štvrťroka), keďže išlo o zmluvy (objednávky) uzavreté na základe RD.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
VLM SR, š. p. uzatvoril v roku 2017 so spoločnosťou M&J BUSINESS, s. r. o., Svätý Anton dve RD, RD_c1_OV_05_91_044_2017 a RD_c2_OV_05_91_045_2017, ktoré zverejnil v CRZ 11.09.2017, v roku 2018 tri RD: RD_OV_05_91_032_2018 a RD_OV_05_91_033_2018 obe zverejnené v CRZ 16.05.2018 a rámcovú dohodu RD_OV_05_91_076_2018 zverejnenú v CRZ 05.12.2018. VLM SR, š. p. v roku 2017 zverejnil údaje o dvoch faktúrach súvisiacich so zverejnenými RD, nezverejnil údaje o faktúre s dodávateľským číslom 2101711008 súvisiacej s RD_c1_OV_05_91_044_2017, ktorú štátny podnik uhradil z dotácií MO SR dňa 04.12.2017. Nezverejnením údajov na svojom webovom sídle o faktúre č. 2101711008 uhradenej z dotácii v čase do 30 dní od jej zaplatenia súvisiacej s RD_c1_OV_05_91_044_2017 nekonal VLM SR, š. p. v súlade s § 5b ods. 1 písm. b), ods. 2 a ods. 4 zákona o slobode informácií, podľa ktorého povinná osoba zverejní na svojom webovom sídle údaje o vyhotovenej faktúre do 30 dní od dňa zaplatenia faktúry a je povinná ich zverejňovať nepretržite počas piatich rokov odo dňa ich zverejnenia. V čase výkonu kontroly VLM SR, š. p. zverejnil údaje o faktúre č. 2101711008.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z., 211/2000 Z.z., 211/2000 Z.z.
VLM SR, š. p. uzatvorili dňa 01.10.2004 Zmluvu o poskytovaní poradenstva s JUDr. Milošom Barbušom, advokátom a s účinnosťou od 01.02.2007 Zmluvu o poskytovaní právnych služieb s JUDr. Barbuš, JUDr. Barbušová, Advokátska kancelária, Bratislava (na dobu neurčitú) a Dodatok č. 1 s JUDr. Barbuš, Advokátska kancelária, Bratislava, ktorý nadobudol účinnosť 02.01.2010. Podľa článku VI. zmluvy budú výdavky plynúce z tejto zmluvy advokát a advokátka povinní pri fakturácii zmluvnej odmeny presne špecifikovať. Na webovom sídle VLM SR, š. p. za kontrolované obdobia neboli zverejnené žiadne faktúry prijaté od JUDr. Barbuš, JUDr. Barbušová, Advokátska kancelária, čo nebolo v súlade s prechodným ustanovením k úpravám účinným od 01.01.2011 § 22c ods. 1 zákona o slobode informácií, podľa ktorého sa ustanovenia tohto zákona vzťahujú aj na faktúru doručenú alebo zaplatenú po 01.01.2011.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
VLM SR, š. p. uzatvoril s obchodnou spoločnosťou PP & P Co., s. r. o. Bratislava osem mandátnych zmlúv a jednu nepomenovanú zmluvu, ktoré boli platné a účinné v kontrolovanom období. Predmetom mandátnych zmlúv bola realizácia verejného obstarávania. Nepomenovaná zmluva: „Spôsob stanovenia ceny – odhadovaný rozsah služieb, Zabezpečenie procesu VO na činnosti podporované z dotácií v pôsobnosti MO SR“ bola uzatvorená 05.01.2017 na realizáciu deväť zákaziek v sume 24 750,00 eur. Kontrolou bolo zistené, že VLM SR, š. p. tri mandátne zmluvy zverejnil v CRZ: MZ_02_2015 dňa 21.12.2015, MZ_LV_01_2017 dňa 16.06.2017, MZ_LU_01_2017 dňa 16.06.2017. Na svojom webovom sídle za rok 2018 zverejnil informácie o dvoch mandátnych zmluvách a za rok 2019 boli zverejnené informácie o troch mandátnych zmluvách uzatvorených s uvedenou spoločnosťou. Nepomenovaná zmluva uzatvorená 05.01.2017 nebola zverejnená. Nezverejnením nepomenovanej zmluvy uzatvorenej 05.01.2017 VLM SR, š. p. nekonal v súlade s § 5a ods. 2 a ods. 6, podľa ktorých povinne zverejňovaná zmluva, ktorá sa týka nakladania s jej majetkom a ktorej účastníkom bola povinná osoba sa zverejňuje v crz. Nezverejnením údajov na svojom webovom sídle o faktúrach s dodávateľským číslom 16042 a č. 16043 prijatých v roku 2016, ktoré súviseli s mandátnou zmluvou MZ_02_2015, ktorú VLM SR, š. p. zverejnili v crz 21.12.2015 a nezverejnením údajov o faktúrach č. 18022 a č. 18023 prijatých v roku 2018, ktoré súviseli mandátnou zmluvou MZ_LV_01_2017, ktorú VLM SR, š. p. zverejnili v CRZ 16.06.2017, štátny podnik nekonal v súlade s § 5b ods. 1 písm. b), ods. 2 a ods. 4 zákona o slobode informácií podľa ktorého povinná osoba zverejní na svojom webovom sídle údaje o vyhotovenej faktúre do 30 dní od dňa zaplatenia faktúry a je povinná ich zverejňovať nepretržite počas piatich rokov odo dňa ich zverejnenia. V čase výkonu kontroly VLM SR, š. p. zverejnil údaje o faktúrach s dodávateľským číslom 16042 a č. 16043 prijatých v roku 2016 a údaje o faktúrach č. 18022 a č. 18023 prijatých v roku 2018.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z., 211/2000 Z.z.
Údaje o cene vo zverejnených faktúrach neobsahovali informáciu či cena bola s DPH alebo bez DPH, čo nebolo v súlade s ustanovením § 5b ods. 1b) bod 3. zákona o slobodnom prístupe k nformáciám, podľa ktorého sú zverejňované údaje o faktúre s celkovou hodnotou fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre, ako aj údaj o tom, či je suma vrátane DPH, alebo či je suma bez DPH. V čase výkonu kontroly VLM SR, š. p. doplnil na svojom webovom sídle informáciu k údajom o cene vo faktúrach tak, že uvedená cena je vrátane DPH.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Kontrolou vybranej vzorky výpisov z registra partnerov verejného sektora neboli zistené nedostatky.
Od 26.04.2015 do 14.12.2016 bola DR VLM SR, š. p. dvojčlenná, čo nebolo v súlade s § 20 ods. 1 zákona o štátnom podniku, podľa ktorého je počet členov rady, určených zakladateľom vždy nepárny a môže byť maximálne deväť. Zároveň došlo k nedodržaniu ustanovenia čl. 15 ods. 4 organizačného poriadku VLM SR, š. p., podľa ktorého je funkčné obdobie rady päť rokov, pričom v zmysle rozhodnutia zakladateľa je rada trojčlenná . Tým, že DR zasadala a rokovala v roku 2016 v dvojčlennom zložení DR nebol dodržaný čl. 3 ods. 1 štatútu DR, podľa ktorého je DR VLM SR, š. p. trojčlenná, zložená z predsedu a dvoch členov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 111/1990 Zb.
Podľa čl. 9 uzatvorených RD objednávateľ VLM SR, š. p. a zhotoviteľ vzájomne zmluvne ustanovili, že zhotoviteľ o. i. strpí výkon kontroly a vnútorného auditu a poskytne súčinnosť na vykonanie kontroly o. i. aj odborom kontroly objednávateľa. Odbor kontroly objednávateľa, ani iný útvar vnútornej kontroly VLM SR, š. p. nebol počas platnosti a účinnosti RD v rokoch 2016 až 2019 zriadený. V ustanovení čl. 9 RD sa zmluvné strany odvolávali na tom v čase podpisovania RD, už dlhšie neplatný zákon č. 502 / 2001 Z. z. Od 01.01.2016 nadobudol účinnosť nový zákon č. 357 / 2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príprava a kontrola uzatvárania týchto RD tak zo strany VLM SR, š. p. vykazovala známky formálnosti. Nejednoznačnosťou ustanovení čl. 9 uvedených RD, uzavretých s externou obchodnou spoločnosťou nedošlo pri úprave zmluvného vzťahu k odstráneniu všetkého, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov podľa § 43 Občianskeho zákonníka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Späť