Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-042/2022/1062
Názov:
Stav a úroveň plnenia vybraných opatrení prijatých Pôdohospodárskou platobnou agentúrou na základe kontrol NKÚ SR vykonaných v rokoch 2016 až 2020
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť a vyhodnotiť implementované zmeny, ktorých cieľom malo byť zvýšenie transparentnosti proces
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Pôdohospodárska platobná agentúra

IČO
30794323
Sídlo
Hraničná 12, 81526 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2020, 2021
Termín kontroly
16.03.2022 - 21.06.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

PPA nepostupovala pri vyhlasovaní výziev v súlade s bodom 5.4.1 ods. 3 Systému riadenia PRV SR 2014 - 2020/2022 (nedodržala plán vyhlasovania výziev).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedostatky v kontrolovaných vyhlásených výzvach
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Formálne vykonanie kontroly správnosti a kompletnosti návrhu výzvy č. 52/PRV/2022.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedostatky v manuáloch upravujúcich procesy a postupy pri administrácii prijatých ŽoNFP - komplikovane, neprehľadne, nejednoznačne upravené niektoré postupy, nedôsledne doplnené nové postupy, nesprávne uvedený časový harmonogram konania o ŽoNFP a lehoty pre výkon kontroly obstarávania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedodržiavanie časového harmonogramu konania o ŽoNFP v súlade s vyhlásenou výzvou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedodržiavanie postupov pri administrácii ŽoNFP podľa platného manuálu a jeho príloh.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
PPA akceptovala výdavky nespĺňajúce vymedzenie oprávnených aktivít realizácie projektu uvedené vo výzve - výdavky na výstavbu administratívnej budovy
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Rozpor medzi ustanoveniami článku 11 Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP, kapitoly 12 a kapitoly 15 Príručky pre prijímateľa.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
PPA nesplnila prijaté opatrenie - nezaktualizovala prílohu Príručky pre prijímateľa (oznámenie o plnení podmienok udržateľnosti projektu).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V manuáli odboru monitoringu nebol a nie je upravený postup PPA v prípade, keď prijímateľ NFP nezašle oznámenie k udržateľnosti projektu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Sekcia kontroly na mieste nemala v období od 01.03.2021 do 14.08.2021 vypracovaný a schválený ročný plán ex post kontrol na rok 2021.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Späť