Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-014/2016/1060
Názov:
Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu v Pôdohospodárskej platobnej agentúre
Účel kontrolnej akcie:
Zistiť stav v dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov, účelnosti a hospodárnosti vynaklad
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Pôdohospodárska platobná agentúra

IČO
30794323
Sídlo
Hraničná 12, 81526 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2014,2015
Termín kontroly
18.05.2016 - 20.09.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

PPA má v čl. 11 ods. 2 Smernice č. 12/2013 uvedený limit pre doklad z elektronickej registračnej pokladnice, ktorý nie je v súlade s limitom uvedeným v § 74 ods. 3 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 222/2004 Z.z.
PPA nemá v Smernici č. 12/2013, ani v inom internom predpise upravený spôsob tvorby a používania rezerv, ako to vyplýva z § 14 ods. 2 Opatrenia č. MF/16786/2007-31 nadväzne na § 26 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nevytvorením rezerv minimálne na súdne spory PPA nepostupovala v súlade s § 14 ods. 2 Opatrenia č. MF/16786/2007-31 a nadväzne s § 4 ods. 2 a § 26 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Miestne zoznamy používaného majetku a zostavy bez uvedenia názvu nespĺňali náležitosti inventúrneho súpisu podľa § 30 ods. 2 písm. a), b), e) a i) zákona o účtovníctve..
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nebolo preukázané vykonanie dokladovej inventúry komponentov výpočtovej a reprodukčnej techniky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nebol preukázaný stav hmotného majetku k 31.12.2014 údajmi fyzickej inventúry upravenými o prírastky a úbytky majetku za dobu od skončenia inventúry do konca účtovného obdobia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
PPA nepostupovala pri inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2014 a k 31.12.2015 v súlade so zákonom o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Ustanovenia smerníc súvisiacich so správou majetku štátu boli v rozpore s Opatrením MF SR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Zaúčtovaním osobných počítačov, monitorov a tlačiarne do majetku a nie do nákladov, neposkytovala účtovná závierka PPA správne údaje podľa § 7 ods. 1 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprávnym účtovaním majetku v obstarávacej cene 46 227,11 eur PPA nepostupovala v súlade so zákonom o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Klasifikovaním výdavkov za dodávku osobných počítačov, monitorov a tlačiarne s obstarávacími cenami do 1 700,00 eur ako kapitálových výdavkov a nie bežných výdavkov, PPA nepostupovala v súlade s Metodickým usmernením k Opatreniu MF.Nedodržaním ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie v zmysle Opatrenia MF SR, PPA nepostupovala v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Rozdielnym klasifikovaním výdavkov na rovnaký druh tovaru v rovnakej obstarávacej cene nepostupovala v súlade s Metodickým usmernením k č. MF/010175/2004-42. Nedodržaním ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie v zmysle Opatrenia č. MF/010175/2004-42 PPA nepostupovala v súlade s § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nedodržaním limitov výdavkov pri obstaraní SMV PPA nepostupovala v súlade s § 26 ods. 11 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a nadväzne s § 19 ods. 6 uvedeného zákona, nakoľko subjekt verejnej správy je povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia. Uvedeným konaním PPA porušila finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. j) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nevyradením SMV, ktoré boli odcudzené, resp. predané a nezaúčtovaním vyradenia SMV v účtovnom období, kedy došlo k ich predaju, prevodu správy, resp. odcudzeniu, PPA nepostupovala v súlade s § 3 ods. 1 zákona o účtovníctve a nadväzne s § 8 ods. 1 uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V dôsledku nesprávneho účtovania vyradenia majetku a vedenia SMV v účtovnej evidencii a evidencii majetku bez preukázateľných dokladov neposkytovala účtovná závierka verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, čím PPA nepostupovala v súlade s § 7 ods. 1 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
PPA nezabezpečila pri účtovaní vyradenia neupotrebiteľného majetku štátu preukázateľné účtovné záznamy, čím nepostupovala v súlade s § 32 ods. 1 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Uvedením nesprávnych cien v objednávkach PPA a následne faktúrach dodávateľa PPA uhradila viac o 558,00 eur, čím nepostupovala v súlade s § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Uvedeným konaním PPA porušila finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, nakoľko použila verejné prostriedky nad rámec oprávnenia, čím prišlo k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
PPA nesprávne zaúčtovala úhrady poistného do nákladov roka 2014 na účet 518, resp. do nákladov roka 2015 na účet 568. PPA v uvedených prípadoch nepostupovala podľa § 50 ods. 2 a ods. 3 Opatrenia č. MF/16786/2007-31, nakoľko výdavok bežného účtovného obdobia, ktorý sa týka nákladov v budúcom období, nezaúčtovala na účet 381 Náklady budúcich období. Nedodržaním Opatrenia č. MF/16786/2007-31 nepostupovala v súlade s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprávnym zaúčtovaním úhrad poistného PPA nepostupovala v súlade s § 3 ods. 2 zákona o účtovníctve a nadväzne s § 8 ods. 1 uvedeného zákona. V dôsledku nesprávneho účtovania poistného neposkytovala účtovná závierka verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, čím PPA nepostupovala v súlade s § 7 ods. 1 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou dokladov preukazujúcich úhradu poistného bolo zistené, že PPA nepostupovala podľa § 50 ods. 2 a ods. 3 Opatrenia č. MF/16786/2007-31, nakoľko výdavky bežného účtovného obdobia, ktoré sa týkali nákladov v budúcom období, nezaúčtovala na účet 381, ale do nákladov bežného účtovného obdobia.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že k DOVP bola priložená len Evidencia dochádzky (evidencia príchodu a odchodu) bez popisu vykonanej práce, čo nebolo v súlade s § 224 ods. 2 písm. e) zákonníka práce. Ku kontrole bola tiež predložená prezenčná listina so zoznamom preškolených zamestnancov (bez podpisov a programu školenia), ktorá nepreukázala výsledok dohodnutej práce, čo nebolo v súlade s § 223 ods. 1 zákonníka práce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
PPA v rámci plnenia úloh vyplývajúcich z dohôd, nepreukázala vyslanie zamestnancov na ZPC, nepostupovala v súlade s § 1 ods. 1 a § 10 zákona o cestovných náhradách
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 283/2002 Z.z.
Zabezpečovaním tlačiarenských služieb, ktoré boli v zmysle uvedeného prepočtu kontrolnej skupiny NKÚ SR drahšie ako vo vlastnej réžii a nájmom MFZ v cenách, za ktoré by bolo možné obstarať vlastné nové MFZ, konala PPA nehospodárne, čím nepostupovala v súlade s § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Zároveň PPA porušila finančnú disciplínu v zmysle § 31 ods. 1 písm. j) uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obstarávaním povinného zmluvného a havarijného poistenia SMV spôsobom vykonania prieskumu trhu zaslaním výzvy na predloženie ponúk mimo elektronického trhoviska PPA nepostupovala v súlade s § 91 ods. 1 písm. a) zákona o VO.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Späť