Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-010/2019/1120
Názov:
Plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR
Účel kontrolnej akcie:
Kontrola a vyhodnotenie stavu plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z pred
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Mesto Brezová pod Bradlom

IČO
00309443
Sídlo
M.R.Štefánika 1/1, 90613 Brezová pod Bradlom
Kontrolované obdobie
Druhý polrok 2017 - 2018, v prípade potreby aj súvisiace obdobie
Termín kontroly
19.02.2019 - 09.05.2019
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Detva

IČO
00319805
Sídlo
J.G.Tajovského 7, 96212 Detva
Kontrolované obdobie
Druhý polrok 2017 - 2018, v prípade potreby aj súvisiace obdobie
Termín kontroly
17.02.2019 - 20.05.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto nemalo vypracovanú a aktualizovanú koncepciu rozvoja ISVS podľa § 3 ods. 4 písm. a) zákona o ISVS, koncepcia rozvoja IS mesta bola rozpracovaná.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 275/2006 Z.z.

Mesto Handlová

IČO
00318094
Sídlo
Námestie Baníkov 7, 97251 Handlová
Kontrolované obdobie
Druhý polrok 2017 - 2018, v prípade potreby aj súvisiace obdobie
Termín kontroly
13.02.2019 - 14.05.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zverejňovanie povinných informácií o faktúrach za tovary, služby a práce v kontrolovanom období v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám bolo preverené na vzorke 20 faktúr. Kontrolou bolo zistené, že tieto neboli zverejňované v zákonom stanovenom rozsahu, keď v šiestich prípadoch neobsahovali identifikáciu povinne zverejňovanej zmluvy a v troch prípadoch identifikáciu povinne zverejňovanej objednávky, s ktorými súviseli. Uvedeným postupom bolo porušené ustanovenie § 5b ods. 1 písm. b) body 4 a 5 zákona o slobodnom prístupe k informáciám, podľa ktorého povinná osoba zverejňuje na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, v štruktúrovanej a prehľadnej forme pri faktúre za tovary, služby a práce identifikáciu zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou, resp. identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Zverejňovanie povinných informácií o objednávkach za tovary, služby a práce v kontrolovanom období v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám bolo preverené na vzorke desiatich objednávok. Kontrolou bolo zistené, že tieto neboli zverejňované v zákonom stanovenom rozsahu, keď v siedmich prípadoch neobsahovali identifikáciu povinne zverejňovanej zmluvy, s ktorou súviseli. Uvedeným postupom bolo porušené ustanovenie § 5b ods. 1 písm. a) bod 4 zákona o slobodnom prístupe k informáciám, podľa ktorého povinná osoba zverejňuje na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, v štruktúrovanej a prehľadnej forme pri objednávke tovarov, služieb a prác identifikáciu zmluvy, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Kontrolou webového sídla mesta bolo zistené, že mestom boli zverejnené minimálne dva súbory vo formáte „docx“ bez súčasného použitia formátu „odt“. Uvedeným postupom bolo porušené ustanovenie § 19 písm. d) výnosu o štandardoch ISVS, v zmysle ktorého štandardom pre textové súbory pri ich odosielaní alebo zverejňovaní vrátane ich zverejňovania na webovom sídle je súčasné používanie formátov „docx“ a „odt“ s rovnakým obsahom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 55/2014 Z.z.

Mesto Kremnica

IČO
00320781
Sídlo
Štefánikovo námestie 1/1, 96701 Kremnica
Kontrolované obdobie
Druhý polrok 2017 - 2018, v prípade potreby aj súvisiace obdobie
Termín kontroly
14.02.2019 - 02.05.2019
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Rajec

IČO
00321575
Sídlo
Námestie SNP 2/2, 01522 Rajec
Kontrolované obdobie
Druhý polrok 2017 - 2018, v prípade potreby aj súvisiace obdobie
Termín kontroly
10.02.2019 - 11.04.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

mesto v rámci UPVS sprístupnilo dva formuláre, týkajúce sa priznania dane za užívanie verejného priestranstva. Podľa ustanovenia § 98b ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. mohlo mesto poskytovať elektronické služby v agende miestnych daní a poplatkov. Mesto však neupravilo podrobnosti o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických služieb všeobecne záväzným nariadením
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
mesto zverejnilo niektoré tlačivá výlučne vo formáte doc, ktorý bol formátom s odlišnou technickou špecifikáciou ako formát súboru docx. Niektoré tlačivá boli zverejnené výlučne vo formáte docx. Mesto navyše nezverejňovalo tlačivá v alternatívnom súborovom formáte odt
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 55/2014 Z.z.
mesto nesplilo dve prijaté opatrenia
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Mesto Turzovka

IČO
00314331
Sídlo
Turzovka 0, 02354 Turzovka
Kontrolované obdobie
Druhý polrok 2017 - 2018, v prípade potreby aj súvisiace obdobie
Termín kontroly
26.02.2019 - 22.04.2019
Stav kontroly
Ukončená

Obec Batizovce

IČO
00326119
Sídlo
Štúrova 29, 05935 Batizovce
Kontrolované obdobie
Druhý polrok 2017 - 2018, v prípade potreby aj súvisiace obdobie
Termín kontroly
12.02.2019 - 13.05.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec zverejňovala textové súbory, pri ktorých sa vyžaduje ďalšia úprava v nesprávnom formáte.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 55/2014 Z.z.
Webové sídlo obce neposkytovalo obsah v anglickom jazyku, ani základné informácie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 55/2014 Z.z.

Obec Bobrov

IČO
00314404
Sídlo
Vyšný koniec 173, 02942 Bobrov
Kontrolované obdobie
Druhý polrok 2017 - 2018, v prípade potreby aj súvisiace obdobie
Termín kontroly
27.02.2019 - 15.05.2019
Stav kontroly
Ukončená

Obec Brusno

IČO
00313491
Sídlo
Brusno 0, 97662 Brusno
Kontrolované obdobie
Druhý polrok 2017 - 2018, v prípade potreby aj súvisiace obdobie
Termín kontroly
13.02.2019 - 02.05.2019
Stav kontroly
Ukončená

Obec Bystričany

IČO
00318019
Sídlo
M.Nešpora 1, 97245 Bystričany
Kontrolované obdobie
Druhý polrok 2017 - 2018, v prípade potreby aj súvisiace obdobie
Termín kontroly
13.02.2019 - 14.05.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zverejňovanie povinných informácií o objednávkach za tovary, služby a práce v kontrolovanom období v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám bolo preverené na vzorke 15 objednávok. Kontrolou bolo zistené, že tieto neboli zverejňované v zákonom stanovenom rozsahu, keď v jednom prípade objednávka neobsahovala identifikáciu povinne zverejňovanej zmluvy, s ktorou súvisela. Uvedeným postupom bolo porušené ustanovenie § 5b ods. 1 písm. a) bod 4 zákona o slobodnom prístupe k informáciám, podľa ktorého povinná osoba zverejňuje na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, v štruktúrovanej a prehľadnej forme pri objednávke tovarov, služieb a prác identifikáciu zmluvy, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec v zmysle ustanovenia § 38 výnosu o štandardoch pre ISVS bola povinná v rámci štandardu pre periodické hodnotenie zraniteľnosti vykonávať pravidelné hodnotenie slabých miest a ohrození informačného systému verejnej správy identifikovaných podľa bezpečnostnej politiky najmenej raz ročne, v nadväznosti na Smernicu č. 6 – Informačná bezpečnosť, bod 4.6.5 – Prevencia vzniku bezpečnostných incidentov, podľa ktorej periodické hodnotenie slabých miest v informačných systémoch a vykonáva na pracovných poradách bezpečnostného tímu. Kontrolou bolo zistené, že periodické hodnotenie slabých miest v informačných systémoch v kontrolovanom období nebolo obcou uskutočnené, čím neboli dodržané ustanovenia vyššie uvedeného všeobecne záväzného právneho predpisu a internej smernice.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 55/2014 Z.z.
Obec v zmysle ustanovenia § 38 výnosu o štandardoch pre ISVS bola povinná v rámci štandardu pre periodické hodnotenie zraniteľnosti vykonávať pravidelné hodnotenie slabých miest a ohrození informačného systému verejnej správy identifikovaných podľa bezpečnostnej politiky najmenej raz ročne, v nadväznosti na Smernicu č. 6 – Informačná bezpečnosť, bod 4.6.5 – Prevencia vzniku bezpečnostných incidentov, podľa ktorej periodické hodnotenie slabých miest v informačných systémoch a vykonáva na pracovných poradách bezpečnostného tímu. Kontrolou bolo zistené, že periodické hodnotenie slabých miest v informačných systémoch v kontrolovanom období nebolo obcou uskutočnené, čím neboli dodržané ustanovenia vyššie uvedeného všeobecne záväzného právneho predpisu a internej smernice.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu

Obec Horná Súča

IČO
00311561
Sídlo
Horná Súča 233, 91333 Horná Súča
Kontrolované obdobie
Druhý polrok 2017 - 2018, v prípade potreby aj súvisiace obdobie
Termín kontroly
19.02.2019 - 12.05.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrola preukázala porušenie výnosu o štandardoch pre ISVS, keď na webovom sídle obce nebola funkčná funkcionalita vyhľadávania kľúčových výrazov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 55/2014 Z.z.
Deväť zverejnených zmlúv nebolo spracovaných tak, aby bolo zabezpečené rozoznávanie textových častí obsahu formátu súboru v tlačených fontoch ako textu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 55/2014 Z.z.

Obec Hrašné

IČO
00311634
Sídlo
Hrašné 3, 91614 Hrašné
Kontrolované obdobie
Druhý polrok 2017 - 2018, v prípade potreby aj súvisiace obdobie
Termín kontroly
19.02.2019 - 13.05.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Preverené zmluvy vo formáte pdf zverejnenné na webovom sídle boli naskenovanými obrázkami
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 55/2014 Z.z.
Na webovom sídle obce v sekcii tlačivá na stiahnutie bolo zverejnených viacerov súborov, pri ktorých sa vyžadovala ďalšia úprava vo formáte doc, a to bez súčasného použitia formátu textového súboru Open Office odt.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 55/2014 Z.z.

Obec Hronská Dúbrava

IČO
00320668
Sídlo
Hronská Dúbrava 112, 96612 Hronská Dúbrava
Kontrolované obdobie
Druhý polrok 2017 - 2018, v prípade potreby aj súvisiace obdobie
Termín kontroly
17.02.2019 - 13.05.2019
Stav kontroly
Ukončená

Obec Hubina

IČO
00682241
Sídlo
Hubina 169, 92221 Hubina
Kontrolované obdobie
Druhý polrok 2017 - 2018, v prípade potreby aj súvisiace obdobie
Termín kontroly
26.02.2019 - 15.05.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nezverejnila zmluvu o vydaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať na svojom webovom sídle.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec nezverejňovala objednávky na svojom webovom sídle.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Bezpečnostný projekt obce neurčoval postup pri revízii bezpečnostnej politiky povinnej osoby vrátane periodicity revízií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 55/2014 Z.z.
Obec nestanovila parametre definujúce maximálnu prípustnú dobu výpadku ISVS.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 55/2014 Z.z.
Druhá kópia archivačnej zálohy nebola v obci vytvorená.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 55/2014 Z.z.
Registratúrny poriadok obce v platný v kontrolovanom období neupravoval využívanie elektronických služieb v obci.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 395/2002 Z.z.

Obec Igram

IČO
00800252
Sídlo
Igram 217, 90084 Igram
Kontrolované obdobie
Druhý polrok 2017 - 2018, v prípade potreby aj súvisiace obdobie
Termín kontroly
04.03.2019 - 14.05.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nezverejnila faktúry za rok 2018 v lehote najneskôr do 30 dní od ich úhrady.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Objednávky neboli zverejnené v lehote do desiatich pracovných dní odo dňa vyhotovenia,.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Zverejnené objednávky vo viacerých prípadoch neobsahovali celkovú hodnotu objednaného plnenia, alebo maximálne odhadovanú hodnotu objednaného plnenia a identifikáciu zmluvy, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.

Obec Kaplna

IČO
00655627
Sídlo
Kaplna 39, 90084 Kaplna
Kontrolované obdobie
Druhý polrok 2017 - 2018, v prípade potreby aj súvisiace obdobie
Termín kontroly
04.03.2019 - 16.05.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Štruktúrovaná forma zverejnených faktúr za rok 2018 a 2019 neobsahovala správny popis fakturovaného plnenia, identifikáciu zmluvy a objednávky, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a objednávkou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
obec nezverejnila faktúry najneskôr do 30 dní od ich úhrady, čím nekonala v súlade s § 5b ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Objednávky č. 5/2017 – č. 9/2017 obec zverejnila 17.03.2018 bez štruktúrovanej prehľadnej formy ako skenovaný dokument vo formáte .pdf a .jpg bez možnosti spracovania a rozoznávania textových častí obsahu.Uvedené formáty dokumentov pri zverejňovaní objednávok použila obec aj v nasledujúcich obdobiach.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 55/2014 Z.z.
Štruktúrovaná forma objednávok neobsahovala identifikáciu zmluvy, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou. Ďalej pri zverejnených objednávkach č. 2/2019 – č. 4/2019 bola uvedená nesprávna identifikácia zmluvy a v dvoch prípadoch chýbal údaj o dátume vyhotovenia objednávky,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
V troch prípadoch zverejnené objednávky za rok 2018 neobsahovali údaj o celkovej hodnote objednaného plnenia alebo maximálnu odhadovanú hodnotu objednaného plnenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Nevytvárala archivačné zálohy IS v dvoch kópiách, z ktorých jedna mala byť uložená v inom objekte.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 55/2014 Z.z., 55/2014 Z.z.

Obec Kolárovice

IČO
00321362
Sídlo
Kolárovice 0, 01354 Kolárovice
Kontrolované obdobie
Druhý polrok 2017 - 2018, v prípade potreby aj súvisiace obdobie
Termín kontroly
13.03.2019 - 16.05.2019
Stav kontroly
Ukončená

Obec Nová Bystrica

IČO
00314145
Sídlo
Nová Bystrica 0, 02305 Nová Bystrica
Kontrolované obdobie
Druhý polrok 2017 - 2018, v prípade potreby aj súvisiace obdobie
Termín kontroly
13.03.2019 - 16.05.2019
Stav kontroly
Ukončená

Obec Oravský Biely Potok

IČO
00314706
Sídlo
Oravský Biely Potok 0, 02742 Oravský Biely Potok
Kontrolované obdobie
Druhý polrok 2017 - 2018, v prípade potreby aj súvisiace obdobie
Termín kontroly
27.02.2019 - 15.05.2019
Stav kontroly
Ukončená

Obec Pitelová

IČO
00320919
Sídlo
Pitelová 79, 96611 Pitelová
Kontrolované obdobie
Druhý polrok 2017 - 2018, v prípade potreby aj súvisiace obdobie
Termín kontroly
19.02.2019 - 15.05.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Pri zverejnených faktúrach za tovary, služby a práce na webovom sídle obec nezverejnila údaje v zmysle § 5b ods. 1 písm. b) zákona o slobode informácií, podľa bodu 4 identifikáciu zmluvy, ak faktúra súvisela s povinne zverejňovanou zmluvou a podľa bodu 5 identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisela s objednávkou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Pri niektorých zverejnených faktúrach za tovary, služby a práce na webovom sídle obec nezverejnila údaje v zmysle § 5b ods. 1 písm. b) zákona o slobode informácií, podľa bodu 6 dátum doručenia faktúry a podľa bodu 7c. identifikačné číslo, ak ho mal dodávateľ fakturovaného plnenia pridelené.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec nepostupovala v súlade s § 5b ods. 2 zákona o slobode informácii, keď niektoré objednávky nezverejnila na webovom sídle obce do desiatich pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Na webovom sídle obce nebol v zmysle § 15 ods. 1 písm. g) výnosu o štandardoch pre ISVS poskytnutý obsah webového sídla obce v anglickom jazyku, a to v rozsahu informácií uvedených v § 15 ods. 1 písm. e) výnosu o štandardoch pre ISVS, keď na jednej webovej stránke webového sídla neboli uvedené informácie týkajúce sa kompetencií a poskytovaných služieb správcu obsahu, ktoré vyplývajú z osobitných predpisov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 55/2014 Z.z.
Tvar e-mailovej adresy prevádzkovateľa webovej stránky nebol v súlade s § 27 písm. a) bodu 3 výnosu o štandardoch pre ISVS, podľa ktorého e-mailové adresy prevádzkovateľov webových stránok orgánov verejnej správy slúžiace pre ich komunikáciu s inými orgánmi verejnej správy a verejnosťou majú pred deliacim znakom @ tvar „webmaster“.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 55/2014 Z.z.
Obec nepostupovala podľa § 39 písm. b) výnosu o štandardoch pre ISVS, keď nevyhotovovala archivačné zálohy v dvoch kópiách a zálohovanie a archivovanie nevykonala podľa článku 15 internej Smernice Bezpečnostná politika v určenej periodicite.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 55/2014 Z.z.
Obec nevykonala fyzické ukladanie prevádzkových záloh podľa § 40 písm. a) výnosu o štandardoch pre ISVS.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 55/2014 Z.z.

Obec Priechod

IČO
00313769
Sídlo
Priechod 157, 97611 Priechod
Kontrolované obdobie
Druhý polrok 2017 - 2018, v prípade potreby aj súvisiace obdobie
Termín kontroly
13.02.2019 - 15.04.2019
Stav kontroly
Ukončená

Obec Radoma

IČO
00330914
Sídlo
Radoma 0, 09042 Radoma
Kontrolované obdobie
Druhý polrok 2017 - 2018, v prípade potreby aj súvisiace obdobie
Termín kontroly
13.02.2019 - 14.05.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nezverejňovala prehľad objednávok tovarov, služieb a prác do desiatich pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia a prehľad faktúr do 30 dní odo dňa ich zaplatenia, čím konala v rozpore s § 5b ods. 2 zákona o slobode informácií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
V prehľade objednávok neboli uvedené nasledujúce údaje: • údaj o tom, či je suma vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez dane z pridanej hodnoty, • identifikácia zmluvy, ak objednávka súvisela s povinne zverejňovanou zmluvou, • dátum vyhotovenia objednávky, • údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala ( meno a priezvisko fyzickej osoby, funkciu fyzickej osoby) čo bolo v rozpore s § 5b ods.1 písm. a) bod 3., 4., 5. a 7 zákona o slobode informácií. Zoznam objednávok za roky 2017 a 2018 obec na webovom sídle zverejnila až 11.02.2019. V prehľade doručených faktúr neboli uvedené nasledujúce údaje: • údaj o tom, či je suma vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez dane z pridanej hodnoty, • identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisela s povinne zverejňovanou zmluvou, • identifikácia objednávky, ak faktúra súvisela s objednávkou, čo bolo v rozpore s § 5b ods.1, písm. b) bod 3., 4.a 5 zákona o slobode informácií. Zoznam faktúr za rok 2017 neboli zverejnené vôbec a za rok 2018 ich obec na webovom sídle zverejnila až 11.02.2019.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.

Obec Ratnovce

IČO
00011002
Sídlo
Ratnovce 152, 92231 Ratnovce
Kontrolované obdobie
Druhý polrok 2017 - 2018, v prípade potreby aj súvisiace obdobie
Termín kontroly
25.02.2019 - 15.05.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nezverenila dve objednávky na svojom webovom sídle
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Zverejnené objednávky na webovej stránke obce neobsahovali povinne zverejňovaný údaj ako je cena za dodanú službu alebo tovar
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec nemala vypracovanú koncepciu rozvoja informačných systémov verejnej správy
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 275/2006 Z.z.
Obec neustanovila podrobnosti o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických služieb ohľadom miestnych daní a poplatkov VZN a neuverejnila ho na svojom webovom sídle
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
Obec nemala stanovené parametre definujúce maximálnu dobu výpadku ISVS.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 55/2014 Z.z.
Obec nevykonávala pravidelné hodnotenie slabých miest a ohrození informačného systému verejnej správy, identifikovaných podľa bezpečnostnej politiky povinnej osoby s periodicitou najmenej raz ročne.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 55/2014 Z.z.
Obec nemala druhú kópiu uloženú v inom objekte, v akom sa nachádzali technické prostriedky ISVS.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 55/2014 Z.z.

Obec Rozhanovce

IČO
00324655
Sídlo
SNP 48, 04442 Rozhanovce
Kontrolované obdobie
Druhý polrok 2017 - 2018, v prípade potreby aj súvisiace obdobie
Termín kontroly
04.03.2019 - 23.05.2019
Stav kontroly
Ukončená

Obec Ruská Nová Ves

IČO
00327727
Sídlo
Ruská Nová Ves 0, 08005 Ruská Nová Ves
Kontrolované obdobie
Druhý polrok 2017 - 2018, v prípade potreby aj súvisiace obdobie
Termín kontroly
25.02.2019 - 13.05.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec v 16 prípadoch nezverejňovala zmluvy v strojovo čitateľnej podobe, ale vo forme scanu dokumentu, čím nepostupovala v súlade s § 18 písm. d) výnosu o štandardoch pre ISVS.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 55/2014 Z.z.

Obec Skalité

IČO
00314285
Sídlo
Skalité 598, 02314 Skalité
Kontrolované obdobie
Druhý polrok 2017 - 2018, v prípade potreby aj súvisiace obdobie
Termín kontroly
13.03.2019 - 16.05.2019
Stav kontroly
Ukončená

Obec Slaská

IČO
00320994
Sídlo
Slaská 0, 96622 Slaská
Kontrolované obdobie
Druhý polrok 2017 - 2018, v prípade potreby aj súvisiace obdobie
Termín kontroly
14.02.2019 - 12.05.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou údajov na webovom sídle obce na vzorke 88 faktúr bolo zistené, že pri 13-tich faktúrach chýbala identifikácia súvisiacej zmluvy, ktorá bola povinne zverejnená, čo nebolo v súlade s § 5b ods. 1 písm. b) bod 4 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec v prípade IS VS Mzdy a personalistika nezdokladovala vyhodnocovanie slabých miest a ohrození IS VS s periodicitou najmenej raz ročne, čo nebolo v súlade s § 38 výnosu o štandardoch pre IS VS.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 55/2014 Z.z.
K IS VS Mzdy a personalistika nebolo zdokladované splnenie povinnosti stanoviť parametre IS VS, ktoré definujú maximálnu prípustnú dobu výpadku IS VS a splnenie povinnosti vytvoriť a zaviesť opatrenia, zamerané na riešenie obnovy prevádzky v prípade výpadku IS VS, čo nebolo v súlade s § 35 písm. i) výnosu o štandardoch pre IS VS.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 55/2014 Z.z.

Obec Trenčianska Teplá

IČO
00312045
Sídlo
M. R. Štefánika 376/30, 91401 Trenčianska Teplá
Kontrolované obdobie
Druhý polrok 2017 - 2018, v prípade potreby aj súvisiace obdobie
Termín kontroly
19.02.2019 - 12.05.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Pri 29 zverejňovaných faktúrach neboli uvádzané odvolávky na zmluvy alebo objednávky, ktoré s nimi súviseli.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Dve zverejnené zmluvy neboli spracované tak, aby bolo zabezpečené rozoznávanie textových častí obsahu formátu súboru v tlačených fontoch ako textu, pričom takýto súbor nie je iba skenovaným obrázkom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 55/2014 Z.z.

Obec Trenčianske Bohuslavice

IČO
00312061
Sídlo
Trenčianske Bohuslavice 135, 91306 Trenčianske Bohuslavice
Kontrolované obdobie
Druhý polrok 2017 - 2018, v prípade potreby aj súvisiace obdobie
Termín kontroly
17.02.2019 - 25.04.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nemala vypracovanú koncepciu rozvoja ISVS.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 275/2006 Z.z.
Webové sídlo obce nemalo vytvorenú anglickú verziu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 55/2014 Z.z.
Na webovom sídle obce v sekcii tlačivá bolo zverejnených viacero súborov vo formáte doc a docx, a to bez súčasného použitia formátu textového súboru odt s rovnakým obsahom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 55/2014 Z.z.
Zverejnené zmluvy neboli spracované v správnych formátoch, v tlačenom fonte ako text, preverené na vzorke 10 súborov, 2 zmluvy boli naskenovanými obrázkami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 55/2014 Z.z.
Štandardy názvoslovia elektronických služieb boli porušené, keď pri e-mailových adresách zamestnancov nebolo vždy pred deliacim znakom @použité celé meno a priezvisko.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 55/2014 Z.z.

Obec Veľká Lomnica

IČO
00326666
Sídlo
Tatranská 175, 05952 Veľká Lomnica
Kontrolované obdobie
Druhý polrok 2017 - 2018, v prípade potreby aj súvisiace obdobie
Termín kontroly
12.02.2019 - 13.05.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Preverením zverejňovania tlačív na zabezpečenie jednotlivých agend obce bolo zistené, že obec v 25 prípadoch nezabezpečila používanie správneho súborového formátu textových súborov. Nedodržaním štandardov pre textové súbory obec nekonala v súlade § 19 písm. d) výnosu MF SR č. 55/2014 Z. z.o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 55/2014 Z.z.

Obec Vígľaš

IČO
00320382
Sídlo
Zvolenská 1, 96202 Vígľaš
Kontrolované obdobie
Druhý polrok 2017 - 2018, v prípade potreby aj súvisiace obdobie
Termín kontroly
17.02.2019 - 13.05.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Niektoré zverejnené .pdf súbory sú iba skenovaným obrázkom, niektoré neboli zverejnené v požadovanom formáte textového súboru Portable Document Format (.pdf) minimálne vo verzii 1.3 a maximálne vo verzii 1.5
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 55/2014 Z.z.
Pri dvoch faktúrach z preverených faktúr obec neuviedla identifikáciu zmluvy, ak faktúra súvisela s povinne zverejňovanou zmluvou ani identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisela s objednávkou.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec v roku 2017 vypracovala formulár slabých miest a ohrození, no konkrétne hodnotenie v ňom nebolo uvedené a v roku 2018 boli hodnotené slabé miesta a ohrozenia ISVS avšak nie zvolenou formou, ktorou obec deklarovala splnenie tohto opatrenia v správe o splnení/ plnení prijatých opatrení.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 55/2014 Z.z.

Obec Ďurďošík

IČO
00324124
Sídlo
Ďurďošík 0, 04445 Ďurďošík
Kontrolované obdobie
Druhý polrok 2017 - 2018, v prípade potreby aj súvisiace obdobie
Termín kontroly
18.03.2019 - 06.05.2019
Stav kontroly
Ukončená
Späť