Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-011/2011/0011
Názov:
Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí.
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Obec Nesvady

IČO
00306606
Sídlo
Obchodná 23, 94651 Nesvady
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

niektoré podprogramy obsahovali výdavky, ktoré nesúviseli s aktivitou a stanoveným cieľom
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec v priebehu roka schválila navýšenie výdavkov z rozpočtu ale neidentifikovala finančné zdroje na krytie tejto požiadavky a túto zmenu nevykonala rozpočtovým opatrením
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec neviedla operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
záverečný účet obce neobsahoval hodnotenie plnenia programov obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Späť