Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-037/2022/1090
Názov:
Nakladanie s majetkom a finančnými prostriedkami KSK a SC KSK
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom KSK a SC KSK podľa doručenýc
Stav KA:
Schválená v RPKČ
Správa o výsledku kontroly:
-

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Košický samosprávny kraj

IČO
35541016
Sídlo
Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2020-2021
Termín kontroly
21.02.2022 - 28.04.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Kontrolovaný subjekt tým, že nedôsledne vyplnil Požiadavku na vykonanie verejného obstarávania nepostupoval v súlade s Metodickým pokynom vydaným v zmysle Smernice pre oblasť VO.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Z predloženej dokumentácie nebolo zrejmé, na základe akých skutočností boli na predloženie indikatívnej cenovej ponuky vyzvané práve tieto spoločnosti, s osobitným akcentom na skutočnosť, že tiež nebolo zrejmé akým spôsobom kontrolovaný subjekt získal informáciu o mailovej adrese jednej z oslovených spoločností. Taktiež z predloženej dokumentácie nebolo zrejme, na základe akých skutočností boli stanovené požadované technické parametre. KSK nepostupoval v súlade s 117 ods. 1 zákona o VO, keďže nepostupoval v súlade s princípom transparentnosti a nezdokumentoval celý priebeh verejného obstarávania, tak aby jeho úkony boli preskúmateľné bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie. Zároveň nepostupoval v súlade s § 10 ods. 2 zákona o VO, konkrétne s princípom transparentnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z., 343/2015 Z.z.
KSK pri stanovení PHZ nepostupoval v súlade s 117 ods. 1 zákona o VO, keďže nepostupoval tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli hospodárne. Nezdokumentoval celý priebeh verejného obstarávania, tak aby jeho úkony boli preskúmateľné bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie. Zároveň nepostupoval v súlade s § 10 ods. 2 zákona o VO, konkrétne s princípom transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti., keďže opis predmetu zákazky uvedený vo Výzve na predloženie ponuky (pozn.: indikatívnej cenovej ponuky za účelom stanovenia PHZ z 27.10.2020) nebol jednoznačný a úplný (neobsahoval organizácie v pôsobnosti KSK, ktorým mali byť dodané teplomery /názvy, miesta/, resp. pasportizáciu. Obhliadka miesta montáže nebola umožnená. Nebolo zrejmé, na základe akých skutočností vyzvané spoločnosti vypracovali a predložili cenovú ponuku. Z dokumentácie nebolo zrejmé, akým spôsobom bolo možné naceniť položku doprava teplomerov na miesto plnenia (1 kpl), keď KSK nešpecifikoval, v ktorých 96 organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK mali byť teplomery namontované. Podľa požiadavky mali byť dodané do každej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ktorých v tom čase bolo 108.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z., 343/2015 Z.z.
KSK nepostupoval v súlade s 117 ods. 1 zákona o VO, keďže nepostupoval tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli hospodárne. Nezdokumentoval celý priebeh verejného obstarávania, tak aby jeho úkony boli preskúmateľné bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie. Zároveň nepostupoval v súlade s § 10 ods. 2 zákona o VO, že by sa KSK zaoberal pravdivosťou uvádzaných informácií a skutočnosťou, že boli predložené indikatívne cenové ponuky na rôzne typy prechodových teplomerov. Napriek tomu že samotný oslovený subjekt DUBAMI s. r. o. uviedol, že nespĺňa stanovené požiadavky, predložil cenovú ponuku (indikatívnu) v sume 84 179,712 s DPH (nečitateľná cena bez DPH 70 149,76 eur) sa KSK predmetnou skutočnosťou nezaoberal a stanovil PHZ ako priemer ceny z predložených dvoch cenových ponúk v sume 69 970,88 eur bez DPH.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z., 343/2015 Z.z.
KSK pri stanovení PHZ nepostupoval v súlade s § 6 ods. 18 zákona o VO, keďže v dokumentácii k verejnému obstarávaniu neuchovával aj informácie a podklady, na základe ktorých určil PHZ. V predloženej dokumentácii k verejnému obstarávaniu sa nenachádzali podklady týkajúce konkrétnych miest dodania predmetu obstarávania – uvedenie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK (keďže požadovaný počet teplomerov bol nižší, ako je počet organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
KSK pri stanovovaní lehoty na predkladanie ponúk nepostupoval v súlade s § 117 ods. 1 zákona o VO a § 10 ods. 2 uvedeného zákona, konkrétne s princípom transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti, keďže pri jej stanovení neprihliadal na zložitosť predmetu zákazky a čas potrebný na vypracovanie ponúk. Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou nepostupoval tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli hospodárne. Lehota na predkladanie ponúk bola necelé dva kalendárne dni. V takto stanovenej lehote je otázny čas na vysvetľovanie informácií uvedených vo Výzve na predloženie ponuky alebo inej poskytnutej dokumentácii, čo NKÚ SR považuje za relevantné vo vzťahu k neúplnému a nejednoznačnému opisu predmetu zákazky. Predmetné zistenie akcentuje fakt, že KSK stanovil lehotu na predloženie indikatívnej cenovej ponuky za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky 5 kalendárnych dní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z., 343/2015 Z.z.
KSK nepostupoval v súlade s 117 ods. 1 v spojení s § 10 ods. 2 zákona o VO, konkrétne s princípom transparentnosti, rovnakého zaobchádzania, princípom nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov vo verejnom obstarávaní, hospodárnosti a efektívnosti, keďže napriek skutočnosti, že išlo o osobu, ktorá podpisovala zmluvu, z predloženej dokumentácie nevyplývalo, že by sa KSK zaoberal existenciou prípadného konfliktu záujmov predsedu KSK, prijal vhodné opatrenia. Zároveň KSK nepostupoval v súlade s § 23 ods. 1 zákona o VO, keďže nepreukázal splnenie povinnosti zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Kontrolovaný subjekt doložením uvedených dokumentov nepostupoval v súlade s princípom transparentnosti podľa § 10 ods. 2 zákona o VO. Kontrolovaný subjekt parametre nevyužíva, čo poukazuje na nezabezpečenie hospodárnosti pri vynaložení finančných prostriedkov v procese obstarania. Pritom v zmysle pravidiel rozpočtového hospodárenia je KSK povinný používať verejné prostriedky na krytie nevyhnutných potrieb a opatrení vyplývajúcich z osobitných predpisov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
KSK nepostupoval v súlade s § 117 ods. 5 zákona o VO, keď uzavrel zmluvu s uchádzačom, ktorý nepreukázal splnenie podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) uvedeného zákona. V nadväznosti na uvedené pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou na dodanie dezinfekčnej služby nepostupoval v súlade s § 117 ods. 1 v spojení s § 10 ods. 2 zákona o VO a to najmä s princípom transparentnosti, efektívnosti a hospodárnosti, keďže zadal predmet zákazky uchádzačovi, ktorý nemal na predmetnú činnosť oprávnenie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že bez zverenia do správy umožnili PBT užívať organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti, nezabezpečil jeho ochranu a nepostupovali v súlade s § 7 ods.2 písm. b) zákona o majetku VÚC.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
Tým, že služba bola poskytnutá obchodnou spoločnosťou, ktorá na dojednaný predmet činnosti nemala oprávnenie kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 19 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Nedodržaním ustanoveného, alebo určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. k uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt vo vyššie uvedených prípadoch porušil ustanovenie § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite, podľa ktorého je orgán verejnej správy povinný overovať základnou finančnou kontrolou súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 písm. d) uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Čerpaním verejných prostriedkov v sume 133 466,64 eur na ochranné pomôcky obstarané pre podnikateľské subjekty poskytujúce zdravotnú a lekársku starostlivosť Úrad KSK nekonal v súlade s § 7 ods. 2 písm. b) zákona o majetku VÚC v nadväznosti na § 6 Zásad hospodárenia s majetkom KSK, ktorý neumožňuje bezodplatné poskytnutie majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z.

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

IČO
35555777
Sídlo
Nám. Maratónu mieru 1, 04266 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2020-2021
Termín kontroly
22.02.2022 - 28.04.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Kontrolovaný subjekt predložil vo viacerých prípadoch súhlas na začatie postupu zadávania zákaziek v zmysle zákona o VO až po vyhodnotení zákaziek alebo ho nepredložil vôbec, čím bol porušený Pokyn predsedu KSK č. 2/2020, Pokyn predsedu KSK č. 14/2020, resp. Pokyn predsedu č. KSK 4/2021
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
PHZ na nájom sypačov nebola platná v čase začatia postupu zadávania zákazky, čím bolo porušené ustanovenie § 6 ods. 1 zákona o VO.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Obstaranie štyroch nákladných automobilov, ktoré mali najazdené od 1 964 km do 7 790 km namiesto nových nákladných automobilov bolo v rozpore s čl. II. bod 3 kúpnej zmluvy č. 176/09/2020/SCKSK, podľa ktorého mali byť dodané nové vozidlá.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obstaraním nákladných automobilov, ktoré mali najazdené od 1 964 km do 7 790 km namiesto nových vozidiel tak, ako to bolo uvedené pri VO a v uzatvorenej kúpnej zmluve, bolo porušené ustanovenie § 7 ods. 1 zákona o majetku VÚC.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nevystavil uchádzačovi referenciu, čím bol porušený § 12 ods. 3 zákona o VO
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Netransparentné VO a porušenie ustanovenia § 10 ods. 2 zákona zákona o VO bolo zistené pri zákazke "objektová ochrana areálov SC KSK“, ktorá nebola správne vyhlásená ako zákazka na dodanie tovaru, ale ako zákazka na dodanie stavebných prác a pri určení PHZ nebolo zrejmé, na základe čoho bola stanovená.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Netransparentné VO a porušenie ustanovenia § 117 ods. 1 zákona o VO bolo zistené pri zákazke: „mulčovanie nežiadúcich drevín“, keď zápisnica z vyhodnotenia ponúk bola vypracovaná skôr ako víťazný uchádzač predložil dodatočne doklady a súčasne preukázateľným spôsobom neboli doručené doklady členom komisie na vyhodnotenie ponúk,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Netransparentné VO a porušenie ustanovenia § 117 ods. 1 zákona o VO bolo zistené pri zákazke: „výmena úsekov oplotenia areálov stredísk SC KSK“ tým, že súťažili tri firmy, z toho dve firmy mali konateľov s rovnakým priezviskom a rovnakou adresou trvalého bydliska a tretia firma, ktorá v rámci určenia PHZ ponúkla najnižšiu cenu, nebola do súťaže oslovená.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Kontrolovaný subjekt zverejnil faktúru na svojom webovom sídle po zákonom stanovenej lehote, čím bolo porušené ustanovenie § 5b ods. 2 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Pri dodávke bezkontaktných teplomerov nebol vybraný dodávateľ s najnižšou cenou, čím bolo porušené ustanovenie § 44 ods. 1 zákona o VO.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Nákup bezkontaktných teplomerov bol v sume 1 763,13 eur nehospodárny, čím boli porušené ustanovenia § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nákup bezkontaktných teplomerov bol v sume 1 763,13 eur nehospodárny, čím boli porušené ustanovenia § 31 ods. 1 písm. j) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Porušenie dohody o pracovnej činnosti bolo zistené, keď podľa súpisov vykonaných prác bola vykonaná iná pracovná činnosť ako činnosť uvedená v dohode o pracovnej činnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nezabezpečil hospodárnosť použitia verejných prostriedkov tým, že zanedbal povinnosť registrácie vozidiel vykonávajúcich údržbu ciest do elektronického mýtneho systému, v dôsledku čoho bola spôsobená škoda vo výške 59 940,00 eur (vrátane trov konania), a tým porušil ustanovenia § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nezabezpečil hospodárnosť použitia verejných prostriedkov tým, že zanedbal povinnosť registrácie vozidiel vykonávajúcich údržbu ciest do elektronického mýtneho systému, v dôsledku čoho bola spôsobená škoda vo výške 59 940,00 eur (vrátane trov konania), a tým porušil ustanovenia § 31 ods. 1 písm. j) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt v roku 2020 v 56 prípadoch vykonával údržbu vymedzených úsekov ciest bez splnenia povinnosti registrácie vozidiel vykonávajúcich údržbu v elektronickom mýtnom systéme, čím nepostupoval podľa § 3 ods. 2 zákona o výbere mýta.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 474/2013 Z. z.
Späť