Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-031/2012/1090
Názov:
Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti nakladania s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v samosprávnych krajoch
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami,
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Banskobystrický samosprávny kraj

IČO
37828100
Sídlo
Námestie SNP 23, 97401 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2011
Termín kontroly
05.02.2012 - 26.04.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Rozpočet BBSK na roky 2011 - 2013 neobsahoval zámery a ciele pre všetky zostanené programy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
BBSK nesprávne triedil podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie dlhodobé splátky úverov na podpoložku 821004 - splátky tuzemskej istiny z úverov krátkodobých
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri podlimitnej zákazke týkajúcej sa zabezpečovania stravovania zamestnancov BBSK formou stravných lístkov bol v súťažných podkladoch nejasne definovaný predmet zákazky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
BBSK použil nesprávnu ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie, keď zatriedil platbu fakultnej nemocnici, ktorá je právnickou osobou zriadenou štátom na podpoložku 644002 - transfery ostatným právnickým osobám namiesto 644001 - transfery právnickej osobe založenej štátom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
poslanci ZsBBSK odsúhlasili v roku 2011 dotáciu mestu Krupina vo výške 1 112,00 eur, z ktorej bol uhradený wellness pobyt členom tanečnej skupiny. Účel tejto dotácie bol v rozpore s § 8 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z., podľa ktorého môže vyšší územný celok poskytovať dotácie obciam na svojom území za účelom financovania spoločných úloh v záujme rozvoja územia VÚC. Taktiež bol účel v rozpore s VZN o poskytovaní dotácií, podľa ktorého BBSK môže poskytnúť dotácie obciam na území BBSK ako účasť na financovaní spoločných úloh v záujme rozvoja územia BBSK. Tým, že BBSK poskytol dotáciu na iný účel ako je definovaný v citovanom zákone a VZN, porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z., podľa ktorého je porušením finančnej disciplíny porušenie pravidiel a podmienok pri poskytovaní prostriedkov z rozpočtu verejnej správy subjektom verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Prijímatelia dotácie zaslali BBSK doklady potrebné na vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov v neskoršom termíne ako 30 kalendárnych dní od ukončenia projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá. V jednom prípade sa oneskoril prijímateľ s vyúčtovaním o takmer šesť mesiacov a v druhom prípade o takmer dva mesiace od ukončenia projektu. Podľa VZN o poskytovaní dotácií boli prijímatelia dotácie povinní predložiť doklady na vyúčtovanie poskytnutej dotácie do 30 kalendárnych dní po ukončení jednorazového projektu. BBSK nemal v zmluve ani vo VZN o poskytovaní dotácií upravené sankcie za nedodržanie termínu na zaslanie vyúčtovania.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Výkonnostná kontrola - Z vývoja merateľných ukazovateľov a ich vzájomnej korelácie vyplýva, že nedošlo k splneniu cieľa zefektívnenie dopravnej obslužnosti územia kraja. Dopravná obslužnosť bola zabezpečená, ale v súvislosti so stále klesajúcim počtom cestujúcich, nepriaznivým vývojom nákladov a stále prehlbujúcej sa strate nedošlo k jej zefektívneniu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Výkonnostná kontrola - Kontrolou predložených správ o spokojnosti cestujúcich v prímestskej doprave bolo zistené, že vyhodnotenia prieskumu spokojnosti zákazníkov vykonaných dopravcom boli za II. polrok 2010, I. polrok 2011 a II. polrok 2011 úplne totožné, s tými istými výsledkami, čím nebolo zo strany dopravcu v plnom rozsahu dodržané ustanovenie bodu 15 článku VI. zmluvy o výkone vo verejnom záujme č. 1335/2008/ODDDS.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Výkonnostná kontrola - Úhrady strát BBSK ani v jednom sledovanom roku nepokryli v plnom rozsahu dosiahnuté straty dopravcov za bežný rok, čoho dôsledkom je stále prehlbujúci sa dlh voči nim, ktorý BBSK zatiaľ rieši úhradami splátok v zmysle uzatvorených dohôd
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
BBSK evidoval náklady súvisiace s obstaraním už dokončených a do užívania odovzdaných stavieb na účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, čo nebolo v súlade s § 28 ods. 1 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 o postupoch účtovania pre RO, PO, štátne fondy obce a VUC
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
BBSK účtoval na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku položky nákladov, ktoré sa týkali zrušených resp. nerealizovaných prác, nepostupoval v súlade s § 61 ods. 7 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 o postupoch účtovania pre RO, PO, štátne fondy, obce a VUC
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
BBSK dlhodobú pohľadávku v sume 1 044,03 eur členil a účtoval ako krátkodobú, čo nebolo v súlade s § 16 ods. 1 a 2 a § 42 ods. 1 písm. a) opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 o postupoch účtovania pre RO,PO, štátne fondy, obce a VUC
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
BBSK počas celej doby trvania zmluvy neprehodnotil opodstatnenosť zloženej zábezpeky v súvislosti s tým, že si dlhodobo plnil svoje finančné povinnosti v zmysle zmluvy a nežiadal o vrátenie zábezpeky,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
BBSK nesprávne zaúčtoval časovo rozlíšené úroky z úverov na účet 379 - Iné záväzky namiesto účtu 383 - Výdavky budúcich období , čo nebolo v súlade s § 50 ods. 7 opatrenia MF SR č MF/116786/2007-31 o postupoch účtovania pre RO,PO, štátne fondy, obce a VUC
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
BBSK nemal k syntetickému účtu 461 - Bankové úvery vytvorené analytické účty podľa jednotlivých úverov poskytnutých účtovnej jednotke a podľa jednotlivých bánk, čo nebolo v súlade s § 55 ods. 1 opatrenia MF SR č . MF 16786/2007-31 o postupoch účtovania pre RO, PO, štátne fondy, obce a VUC
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Preverením súladu platných zásad hospodárenia so zákonom č. 446/2001 Z. z. bolo zistené, že zásady hospodárenia s majetkom BBSK neobsahovali spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov v právnických osobách založených BBSK alebo v ktorých má BBSK postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V nájomnej zmluve BBSK nedohodol úhradu nákladov na služby spojené s nájmom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V kúpnej zmluve uzatvorenej medzi BBSK ako kupujúcim a obchodnou spoločnosťou ako predávajúcim , ktorej predmetom bol nákup motorového vozidla v sume 35 880,00 eur, nebolo preukázané jej schválenie v ZsBBSK, čím nebol dodržaný čl. 3 ods. 1 písm. b) zásad hospodárenia, podľa ktorého zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku BBSK v nadobúdacej hodnote od 33 200,00 eur za kus podliehajú schváleniu ZsBBSK.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
BBSK nesprávne zaúčtoval odplaty za zriadenie vecného bremena vyplývajúce na účet 641 - Tržby z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, čo nebolo v súlade s § 72 ods. 1 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 o postupoch účtovania pre RO, PO, štátne fondy, obce a VUC
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Záznam o priebežnej finančnej kontrole nebol odovzdaný vedúcemu organizačného útvaru a osoba, ktorá priebežnú kontrolu vykonala, neuviedla pri svojom podpise svoju funkciu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Bratislavský samosprávny kraj

IČO
36063606
Sídlo
Sabinovská 16, 82005 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2011
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Znížením rozpočtu kapitálových výdavkov bez predchádzajúceho schválenia zmeny rozpočtu zastupiteľstvom BSK
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov bez predchádzajúcej zmeny rozpočtu zastupiteľstvom BSK
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Doručením finančných a účtovných výkazov po zákonom stanovenej lehote
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neoznačením ponuky a obálky uchádzačov poradovým číslom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neuvedením dátumu poskytnutia súťažných podkladov záujemcom v evidencii prijatých žiadostí
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vydaním čestných vyhlásení členov komisie pred oboznámením sa so zoznamom uchádzačov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zaslaním oznámenia o výsledku verejného obstarávania po zákonom stanovenej lehote
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Poskytnutím preddavku na dobu dlhšiu ako tri mesiace
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Neuzatvorením zmluvy o výkone vo verejnom záujme
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Riadne a včas si neplnil svoje povinnosti správcu pohľadávky a nevyužíval všetky právne prostriedky na ich ochranu vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo právom právom chránených záujmov pred príslušnými orgánmi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neupravovaním výšky nájomného o infláciu a nenárokovaním si zaplatenia zmluvnej pokuty
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Nedodržaním predmetu a cieľa kontroly vykonanej na základe poverenia č. 4/2011 z 10.02.2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neuvedením podpisu člena kontrolnej skupiny na správe o výsledku kontroly
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zaslaním opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov po stanovenej lehote
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neuvedením opatrenia voči zamestnancom zodpovedným za nedostatky v správe o plnení resp. splnení opatrení
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neoznačením správy o plnení opatrení prezentačnou pečiatkou úradu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Košický samosprávny kraj

IČO
35541016
Sídlo
Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2011
Termín kontroly
31.01.2012 - 26.04.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Stanovenie finančných limitov v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom a ustanovenie dolného limitu hodnoty, ktorý zákon o verejnom obstarávaní nevymedzuje.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neúplná dokumentácia, chýbala správa o zákazke
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne uplatnená ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie pri triedení príjmov z predaja pozemkov a z predaja kapitálových aktív
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nesprávne uplatnená ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie pri triedení príjmov z predaja pozemkov a z predaja kapitálových aktív
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V stavebnom denníku nie sú zapísané všetky dôležité údaje o stavebných prácach, o vykonávaní štátneho stavebného dohľadu, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonávaním stavby a autorského dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh výstavby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V inventarizačnom zázname neboli uvedené výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov s účtovným stavom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Inventarizačný súpis neobsahoval názov účtovnej jednotky, deň začatia inventúry, deň, ku ktorému bola inventúra vykonaná a deň skončenia inventúry.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt svoje právo na vymáhanie pohľadávok neuplatňoval pred príslušnými orgánmi
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Subjekt nezaradil stavby na účet 021 – Stavby
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Subjekt účtoval o dlhodobom hmotnom majetku napriek právoplatnému rozhodnutiu o povolení užívania časti stavby v rozpore s Opatrením MF č.24501/2003-92
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Nitriansky samosprávny kraj

IČO
37861298
Sídlo
Rázusova 2A, 94901 Nitra
Kontrolované obdobie
2011
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Posledné rozpočtové opatrenie za rok 2011 bolo schválené predsedom NSK až v roku 2012. Týmto zároveň došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
NSK po uzavretí zmluvy pri podprahovej zákazke neposlal informáciu o uzavretí zmluvy ÚVO v určenom termíne.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Pri podlimitnej zákazke po uzavretí zmluvy NSK neposlal informáciu o uzavretí zmluvy ÚVO v určenom termíne.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
NSK v 5 prípadoch nevylúčil z vyúčtovania dotácií a v 1 prípade z vyúčtovania zmluvy o poskytovaní služieb doklady, ktoré sa nevzťahovali na účel, na ktoré boli poskytnuté.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
NSK zaúčtoval obstaranie nehmotného majetku na účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, keď NSK nesprávne účtoval o vzniknutej škode na cudzom majetku na účte 549 – Manká a škody, keď NSK obstaraný materiál účtoval na účte 518 – Ostatné služby a keď NSK zaplatené cestovné poistenie nesprávne účtoval na účte 518 – Ostatné služby,
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
NSK nevymáhal spôsobenú škodu od zamestnanca, ktorý ju spôsobil.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
NSK neoprávnene uhradil cestovné poistenie pre osoby, ktoré neboli jeho zamestnancami,
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Zásady hospodárenia s majetkom NSK neobsahovali predpísané náležitosti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Inventúrne súpisy v 90 prípadoch neupravovali určené náležitosti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
NSK v 10 prípadoch nevyhotovil inventúrny súpis.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nájomné za prenajatý majetok NSK nedosahovalo ani sumu odpisov tohto majetku.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Prešovský samosprávny kraj

IČO
37870475
Sídlo
Námestie mieru 5043/2, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
2011
Termín kontroly
05.02.2012 - 19.04.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Smernica na postup pri aplikácii zákona o verejnom obstarávaní nebola aktualizovaná v zmysle prijatých noviel v rokoch 2010-2011.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Neboli určené podmienky účasti podľa §26 zákona a ďalšie požiadavky podľa § 27 až § 30.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vo výzve na rokovanie neboli uvedené kritériá vyhodnotenia ponuky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Informácia o uzatvorení zmluvy ÚVO bola zaslaná po stanovenej 14-dňovej lehote.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Predpokladaná hodnota zákazky nebola určená v čase oznámenia o vyhlásení VO do vestníka ÚVO.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Bola určená rozdielna PHZ v oznámení vyhlásení VO do vestníka ÚVO.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nestanovil vo výzve na rokovacie konanie podmienku účasti uchádzačov, dodatočne v priebehu vyhodnocovania splnenia účasti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nestanovil PHZ v deň uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zábezpeka nebola stanovená zákonom stanovenej výške.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt vybral uchádzača, ktorý v čase posúdenia splnenia podmienok nepredložil požadované doklady.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nepoužil postup zadania podprahovej zákazky, ale použil postup pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nájomca nepredložil potrebnú dokumentáciu súvisiacu so stavebnými úpravami podľa nájomnej zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne triedenie výdavkov súvisiacich s obstaraním dlhodobého majetku za vykonané práce a dodávky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nepostupoval v súlade s Rozpočtovou klasifikáciou pri obstarávaní dlhodobého majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Postupoval v rozpore s Opatrením MF SR MF/16786/2007-31, keď fakturované práce súvisiace s obstarávaním dlhodobého majetku účtoval do nákladov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nepremietol fakturované práce do majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nezabezpečil správnosť vedenia účtovníctva v súvislosti s fakturovanými prácami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Majetok neviedol v účtovníctve, čím v účtovnej závierke za rok 2011 bola nesprávne vykázaná hodnota majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neboli vykonané práce a dodávky na čistiace rohože a oprave obvodového plášťa v súlade s fakturáciou.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Neboli vykonané práce a dodávky na čistiace rohože a oprave obvodového plášťa v súlade s fakturáciou.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Vnútroorganizačná smernica pre vedenie účtovnístva a Interná smernica o evidencii, odpisovaní a vyraďovaní majetku nebola upravená podľa zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vnútroorganizačná smernica pre vedenie účtovníctva nebola upravená podľa zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Smernica pre činnosť krajskej inventarizačnej komisie nebola vypracovaná v zmysle Zásad hospodárenia PSK.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Majetok neúčtoval na podsúvahovom účte.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Majetok neúčtoval na podsúvahovom účte.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V inventúrnych súpisoch nesprávne zatriedil majetok a v inventarizačnom zápise nesprávne vykázal účtovný stav majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V inventúrnych súpisoch nesprávne zatriedil majetok a v inventarizačnom zápise nesprávne vykázal účtovný stav majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Materiál nezaúčtoval na sklad.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Materiál nezaúčtoval na sklad.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vo vnútornom predpise nestanovil a nedefinoval jednotlivé druhy materiálov,ktoré by účtoval na priamo do spotreby, bez jeho účtovania na sklad.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Majetok nezaradil na príslušný majetkový účet pri jeho zaradení do užívania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt uzatvoril neúplnú a nejednoznačnú zmluvu o nájme a neúčtoval o ročnom nájomnom podľa uzatvorenej zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt uzatvoril neúplnú a nejednoznačnú zmluvu o nájme a neúčtoval o ročnom nájomnom podľa uzatvorenej zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt uzatvoril neúplnú a nejednoznačnú zmluvu o nájme a neúčtoval o ročnom nájomnom podľa uzatvorenej zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt uzatvoril neúplnú a nejednoznačnú zmluvu o nájme a neúčtoval o ročnom nájomnom podľa uzatvorenej zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt uzatvoril neúplnú a nejednoznačnú zmluvu o nájme a neúčtoval o ročnom nájomnom podľa uzatvorenej zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neúčtoval o záväzkoch pri ich vzniku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neúčtoval o záväzkoch pri ich vzniku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neúčtoval o záväzkoch pri ich vzniku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neúčtoval o záväzkoch pri ich vzniku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V Smernici na zabezpečeniepredbežnej finančnej kontroly a priebežnej, rovnako aj v Zásadách obehu účtovných dokladov nebol uvedený podpisový vzor vedúceho odboru dopravy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Trenčiansky samosprávny kraj

IČO
36126624
Sídlo
K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín
Kontrolované obdobie
2011
Termín kontroly
31.01.2012 - 25.04.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

TSK vykonal zmenu rozpočtu dodatočne, až po úhrade kapitálového výdavku, tým hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami nebolo realizované podľa schváleného rozpočtu. Pri čerpaní kapitálových výdavkov bolo rozpočtové opatrenie č. 48 N zo dňa 30.06.2011 k nákupu budovy zrealizované až po úhrade kapitálového výdavku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Finančné výkazy zostavené ku dňom 31.03.2011 (2 dni po termíne - 02.05.2011), 30.09.2011 (1 deň po termíne - 31,10.2011) a 31.12.2011 (4 dni po termíne - 08.02.2012, resp. 6 dní po termíne - 10.02.2012) neboli predložené MF SR v stanovených termínoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Finančné výkazy zostavené ku dňom 31.03.2011 (2 dni po termíne - 02.05.2011), 30.09.2011 (1 deň po termíne - 31,10.2011) a 31.12.2011 (4 dni po termíne - 08.02.2012, resp. 6 dní po termíne - 10.02.2012) neboli predložené MF SR v stanovených termínoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Účtovná jednotka nedodržala opatrenie MF SR číslo MF/20414/2007-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termíny a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy, pretože zaslala MF SR finančné výkazy po stanovenom termíne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Finančné výkazy boli na MF SR zaslané oneskorene
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Finančný výkaz bol na MF SR zaslaný oneskorene
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neuvedenie dátumov a podpisov na krycích listoch k návrhom zmlúv – dokladoch súvisiacich s pripravovanou finančnou operáciou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neuvedenie zákonom stanovených náležitostí v správe o zákazke
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Krycie listy k dodávateľským faktúram, t. j. doklady súvisiace s pripravovanými finančnými operáciami obsahovali iba informáciu o vykonaní predbežnej finančnej kontroly pred úhradou záväzku a neobsahovali overenie súladu pripravovanej finančnej operácie so schváleným rozpočtom, osobitnými predpismi, uzatvorenými zmluvami,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Na jednom krycom liste bol vyznačený výkon predbežnej finančnej kontroly bez uvedenia dátumu, kedy bola vykonaná predbežná finančná kontrola.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Rozpočtové opatrenie k výdavku bolo vykonané až 52 dní po úhrade výdavku, z čoho vyplynulo, že predbežná finančná kontrola bola vykonaná formálne až po úhrade finančnej operácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Rozpočtové opatrenie k výdavku bolo vykonané až 52 dní po úhrade výdavku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne vykonaná oprava účtovného dokladu prepísaním označenia rozpočtových položiek a účtov, na ktorých sa výdavok zatriedil a zaúčtoval.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Krycie listy k dodávateľským faktúram, t. j. doklady súvisiace s pripravovanými finančnými operáciami obsahovali iba informáciu o vykonaní predbežnej finančnej kontroly pred úhradou záväzku a neobsahovali overenie súladu pripravovanej finančnej operácie so schváleným rozpočtom, osobitnými predpismi, uzatvorenými zmluvami,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt neminimalizoval náklady na vykonanie činnosti v súvislosti s prevádzkou služobného motorového vozidla - vozidlo nevyužíval, napriek tomu, že uhrádzal poistenie vozidla.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zaplatením poistného za služobné motorové vozidlo, ktoré nebolo používané na zabezpečenie činnosti kontrolovaného subjektu v roku 2011 neboli použité verejné prostriedky na krytie nevyhnutných potrieb pri zachovaní hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti ich použitia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nehospodárne vynaloženie verejných prostriedkov na poistenie služobného motorového vozidla v celkovej sume 252,05 eur v roku 2011, ktoré nebolo používané na zabezpečenie činnosti TSK.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V inventarizačnom zápise z riadnej inventarizácie peňažných prostriedkov v hotovosti v pokladni TSK vykonanej dňa 14.12.2011 chýbalo meno, priezvisko a podpisový záznam jedného člena inventarizačnej komisie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Inventúrne súpisy z vykonanej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov neobsahovali podpisový záznam osoby zodpovednej za skutočný stav majetku, deň začatia, deň, ku ktorému bola inventúra vykonaná a deň skončenia inventúry, podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku, sídlo účtovnej jednotky, miesto uloženia majetku, stav majetku s uvedením ceny, obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom neupravovali všetky oblasti stanovené zákonom o majetku vyšších územných celkov, keď v nich neboli uvedené spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených vyšším územným celkom, alebo v ktorých má vyšší územný celok postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv, s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nevykonaním predbežnej finančnej kontroly v súvislosti s uzatvorením zmlúv o nájme nebytových priestorov, o výpožičke, o spolupráci, o umiestnení a prevádzkovaní bankomatu a o podnájme.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Uzatvorenie zmluvy o spolupráci, ktorá upravovala, že zmluvné strany uzatvoria samostatnú zmluvu pre tvorbu spoločných propagačných materiálov a samostatnú zmluvu upravujúcu podmienky nájmu, ktoré následne neboli uzatvorené.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
TSK zmluvne neupravil podmienky nájmu, a tým nevyužil všetky právne prostriedky na ochranu svojho majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
TSK nepreukázal preverenie dodržania podmienok na prijatie uvedených návratných zdrojov financovania pred ich prijatím.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavný kontrolór nesplnil úlohy ustanovené zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy keďnepreukázal preverenie dodržania podmienok na prijatie uvedených návratných zdrojov financovania pred ich prijatím,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V zázname z kontroly vykonanej na základe poverenia nebol uvedený podpis štatutárneho orgánu TSK.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V dohode o vykonaní práce bol uvedený ako zamestnávateľ iba TSK bez uvedenia (mena a priezviska) štatutárneho orgánu zamestnávateľa.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Trnavský samosprávny kraj

IČO
37836901
Sídlo
Starohájska 6868/10, 91701 Trnava
Kontrolované obdobie
2011
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Schválený rozpočet TTSK na roky 2011 - 2013 neobsahoval ciele.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
TTSK realizoval v priebehu rozpočtového roka úhrady výdavkov bez zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zmeny rozpočtu neboli schválený príslušným orgánom VÚC
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Rozpočtové prostriedky TTSK neboli použité na účely, na ktoré boli v rozpočte schválené.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
TTSK použil nesprávne podpoložky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Monitorovanie programov TTSK neobsahovalo náležitosti podľa Praktického a konkrétneho manuálu pre tvorbu programových štruktúr a internej smernice TTSK.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Tovar, ktorý bol predmetom verejného obstarávania sa obstaral vo vyššej cene ako bolo možné tovar obstarať.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
TTSK nevypracoval pri verejnom obstarávaní správu o zákazke.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
TTSK nezrušil svoje príspevkové organizácie napriek k tomu, že im bolo zrušené povolenie na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení a tým neplnia úlohy VÚC.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Poskytnutie dotácie bolo nesprávne zaúčtované
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Dotácia bola poskytnutá v nižšej sume, ako bola minimálna výška dotácie stanovená vo výzve na prekladanie žiadostí o dotáciu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Kópia výpisu z príslušného registra, v ktorom bol žiadateľ zapísaný bola staršia ako jeden mesiac.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vyúčtovanie dotácie bolo predložené po stanovenom termíne.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
TTSK porušil pravidlá a podmienky pri poskytovaní prostriedkov zo svojho rozpočtu.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Faktúra neobsahovala ustanovenie zmluvy, koré oprávňuje fakturovať a deň odoslania faktúry.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
TTSK stanovil nesprávnu výšku opravnej položky.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Vyraďovacej komisii nebol predložený návrh na vyradenie majetku a neboli vypracované protokoly o vyradení majetku.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Predložené správy o výsledku kontroly neobsahovali miesto vykonania následnej finančnej kontroly a písomné potvrdenie o prevzatí správy kontrolovaným subjektom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Dva predložené účtovné doklady neobsahovali dátum vykonania predbežnej finančnej kontroly.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Žilinský samosprávny kraj

IČO
37808427
Sídlo
Komenského 2622/48, 01109 Žilina
Kontrolované obdobie
2011
Termín kontroly
31.01.2012 - 01.05.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Znenie Zásad rozpočtového procesu ŽSK (Smernice č. 78/2009) upravujúce v ustanovení čl. IX ods. 3 právomoc predsedu ŽSK vykonávať zmeny rozpočtu na základe splnomocnenia zastupiteľstvom, bolo aj v čase realizovania kontroly NKÚ SR v jej ustanovení čl. IX ods. 7 formulované v zmysle predchádzajúceho mandátu zrušeného dňom 28.02.2010, čo bolo v rozpore so skutočným aktuálnym oprávnením podľa Uznesenia č. 5/3 zo dňa 16.02.2010.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
ŽSK relevantne nezdôvodnil stanovenie hranice nevykonávania postupu zadávania zákaziek s nízkou hodnotou pod limitom určeným všeobecne pre všetky dodávky tovarov, prác a služieb v sume 5 000,00 eur. Takto určená hranica zadávania zákaziek s nízkou hodnotou, ktorú mal ŽSK a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti stanovenú v internom predpise o verejnom obstarávaní (Smernica č. 74/2008) nezaručovala preukázateľne hospodárne a efektívne použitie verejných prostriedkov podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Pri uzatváraní rámcovej kúpnej zmluvy č. 14/2011 zo dňa 24.10.2011 na dodanie tovaru, kontrolovaný subjekt v nej nesprávne uviedol obchodné meno predávajúceho, ktoré obsahovalo dodatok odlišujúci sa v druhu podnikania a pod takto uvedeným obchodným menom podľa živnostenského listu č. OŽP-A/2006/01528-2/CR1 zo dňa 10.03.2006 nevykonával predávajúci právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V rámcovej kúpnej zmluve č. 17/2011 uzatvorenej dňa 23.11.2011 neuviedol kontrolovaný subjekt úplné sídlo predávajúceho, t.j. právnickej osoby zapísanej v obchodnom registri, čo nebolo v súlade s Obchodným zákonníkom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Rámcová kúpna zmluva č. 15/2011 zo dňa 31.10.2011 bola za predávajúceho, t.j. obchodnú akciovú spoločnosť uzatvorená iba podpredsedom predstavenstva. Podľa výpisu z obchodného registra Okresného súdu Žilina v čase podpisu tejto rámcovej kúpnej zmluvy konali vo veciach zaväzujúcich spoločnosť všetci členovia predstavenstva, pričom sa za spoločnosť podpisovali najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden bol predsedom alebo podpredsedom predstavenstva. Z uvedenéh vyplýva, že nebol dodržaný spôsob konania v mene spoločnosti zapísaný v OR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Rámcovú kúpnu zmluvu č. 17/2011 na čiastkový predmet obstarania v rámci podprahovej zákazky uzatvoril kontrolovaný subjekt s dodávateľom dňa 23.11.2011, následne mal povinnosť poslať Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) informáciu o uzatvorení zmluvy najneskôr do 14 dní po jej uzavretí. Podľa potvrdenia ÚVO o prijatí oznámenia o uzatvorení zmluvy, bolo toto odoslané verejným obstarávateľom dňa 14.12.2011. Týmto konaním nedodržal ŽSK zákonom určenú lehotu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Náklady za materiál v sume 12,00 eur, uskutočnené na základe dodávateľskej faktúry int. č. 2011FD2170 boli nesprávne zaúčtované na ťarchu účtu 518 - Ostatné služby, čím došlo vo výkaze ziskov a strát k nadhodnoteniu stavu tohto účtu a súčasne k podhodnoteniu stavu účtu 501 - Spotreba materiálu, kde sa účtujú náklady za spotrebovaný materiál.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Náklady na reprezentáciu v sume 495,00 eur, realizované na základe dodávateľskej faktúry int. č. 2011FD2147 boli nesprávne zaúčtované na ťarchu účtu 501 - Spotreba materiálu, čím došlo vo výkaze ziskov a strát k nadhodnoteniu stavu tohto účtu a súčasne k podhodnoteniu stavu účtu 513 - Náklady na reprezentáciu. Zároveň bol predmetný výdavok nesprávne zatriedený na podpoložku 633006 - Všeobecný materiál, čím došlo vo finančnom výkaze o plnení rozpočtu k nadhodnoteniu tejto podpoložky a súčasne k podhodnoteniu podpoložky 633016 - Reprezentačné.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Náklady na reprezentáciu v sume 259,00 eur, uskutočnené na základe dodávateľskej faktúry int. č. 2011FD2124 boli nesprávne zaúčtované na ťarchu účtu 518 - Ostatné služby, čím došlo vo výkaze ziskov a strát k nadhodnoteniu stavu tohto účtu a súčasne k podhodnoteniu stavu účtu 513 - Náklady na reprezentáciu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Výdavok za služby v sume 198,00 eur, uskutočnený na základe dodávateľskej faktúry int. č. 2011FD2148 bol vzhľadom na jeho povahu nesprávne rozpočtovo zatriedený na podpoložku 636001 - Nájomné za nájom budov, objektov, alebo ich častí, čím došlo vo finančnom výkaze o plnení rozpočtu k nadhodnoteniu tejto podpoložky a súčasne k podhodnoteniu položky 637 - Služby, kde sa klasifikujú výdavky za služby dodávateľským spôsobom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Výdavok za kontrolu zariadení požiarnej ochrany v sume 235,32 eur, uskutočnený na základe dodávateľskej faktúry int. č. 2011FD2156 bol vzhľadom na povahu vykonaných služieb nesprávne rozpočtovo zatriedený na podpoložku 635004 - Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, kde sa klasifikujú výdavky za opravy a údržbu. Týmto došlo vo finančnom výkaze o plnení rozpočtu k nadhodnoteniu tejto podpoložky a súčasne k podhodnoteniu položky 637 - Služby, kde sa klasifikujú výdavky za špeciálne služby realizované dodávateľským spôsobom v súvislosti so zariadeniami a prostriedkami požiarnej ochrany.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Náklady za kontrolu zariadení požiarnej ochrany spolu v sume 655,96 eur, uskutočnené na základe dodávateľských faktúr int. č. 2011FD2116 a int. č. 2011FD2115 boli nesprávne zaúčtované na ťarchu účtu 511 - Opravy a udržiavanie, čím došlo vo výkaze ziskov a strát k nadhodnoteniu stavu tohto účtu a súčasne k podhodnoteniu stavu účtu 518 - Ostatné služby, kde sa účtujú náklady na zrealizované služby. Zároveň boli predmetné výdavky nesprávne rozpočtovo zatriedené na podpoložku 635004 - Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, kde sa klasifikujú výdavky za opravy a údržbu, čím došlo vo finančnom výkaze o plnení rozpočtu k nadhodnoteniu tejto podpoložky a súčasne k podhodnoteniu položky 637 – Služby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Výdavky za zálohovanie dát servera, inštalácie, pripojenia databáz a správu dátových skladov spolu v sume 12 212,98 eur, uskutočnené na základe dodávateľských faktúr int. č. 2011FD2140 a int. č. 2011FD2135 boli nesprávne rozpočtovo zatriedené na podpoložku 635002 - Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, kde sa triedia výdavky za údržbu a opravy spojené so spomalením a predchádzaním fyzického opotrebenia, čím došlo vo finančnom výkaze o plnení rozpočtu k nadhodnoteniu tejto podpoložky a súčasne k podhodnoteniu položky 637 – Služby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kapitálový výdavok za výkon odborného autorského dohľadu v sume 3 833,33 eur, uskutočnený na základe dodávateľskej faktúry int. č. 2011FI0076 bol vzhľadom na povahu vykonaných prác nesprávne rozpočtovo zatriedený na podpoložku 717002 - Rekonštrukcia a modernizácia, čím došlo vo finančnom výkaze o plnení rozpočtu k podhodnoteniu položky 716 - Prípravná a projektová dokumentácia, kde sa klasifikujú výdavky za autorský dozor. Súčasne tým došlo k nadhodnoteniu položky 717 - Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia, kde sa triedia napr. výdavky za stavebný dozor.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kapitálové výdavky za nákup špeciálne upraveného motorového vozidla a za nákup motorového vozidla spolu v sume 48 747,00 eur, uskutočnené na základe dodávateľských faktúr int. č. 2011FI0003 a int. č. 2011FI0002 boli nesprávne rozpočtovo zatriedené na podpoložku 713004 - Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, čím došlo vo finančnom výkaze o plnení rozpočtu k nadhodnoteniu tejto podpoložky a súčasne k podhodnoteniu položky 714 - Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Príjem z predaja pozemkov v sume 8 100,00 eur, realizovaný na základe kúpnej zmluvy č. 3182146110 bol nesprávne rozpočtovo zatriedený na položku 231 - Príjem z predaja kapitálových aktív, čím došlo vo finančnom výkaze o plnení rozpočtu k nadhodnoteniu tejto položky a súčasne k podhodnoteniu podpoložky 233001 - Z predaja pozemkov, kde sa klasifikujú príjmy z predaja pozemkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Porušenie finančnej disciplíny bolo kontrolnou skupinou identifikované v prípade poskytnutia preddavku formou bežných výdavkov, realizovaného v súvislosti s obstaraním materiálu spolu v sume 484,90 eur, uskutočneného na základe zálohovej faktúry int. č. 2011FD2185, ktorý nebol písomne dohodnutý. O predmetnom preddavku bolo účtované prostredníctvom účtu 314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Preverením vykonávania finančnej kontroly na vzorke dodávateľských a odberateľských faktúr nebolo v 152 prípadoch (dodávateľské faktúry int. č. 2011FI0058 - dobropis a int. č. 2011FD2152, odberateľské faktúry int. č. 20112001 až int. č. 20112150) pripravovaných finančných operácií spolu v sume 28 209,04 eur preukázané realizovanie predbežnej finančnej kontroly. Z toho v jednom prípade bola predbežná finančná kontrola vykonaná formálne spolu s dodatočne vyhotovenou objednávkou, a to až dňa 28.12.2011, t.j. v deň doručenia dodávateľskej faktúry int. č. 2011FD2152, ktorou bolo fakturované posúdenie projektovej dokumentácie. K skutočnému písomnému objednaniu služby došlo už dňa 01.12.2011 a posudok, t.j. predmet zákazky bol podľa dostupnej dokumentácie prevzatý dňa 21.12.2011.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V monitorovacích správach absentoval komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných výstupov alebo výsledkov a zároveň aj návrhy na operatívne riešenia zistených nedostatkov, čo znamená, že neboli vypracované v zmysle odporúčaní, ktoré upravoval Praktický a konkrétny manuál pre tvorbu programových štruktúr na úrovni miest. a regionálnej územ. samosprávy vypracovaný MF SR. Zároveň bol zistený nesúlad na základe porovnania merateľných ukazovateľov uvedených v monitorovacích správach s podkladmi preukazujúcimi plnenie stanovených merateľných ukazovateľov v tom, že uvádzané skutočné hodnoty merateľného ukazovateľa, t.j. objemu objednaných kilometrov za rok (v tis. km) k 30.06.2009, k 30.06.2010 a k 30.06.2011 zodpovedali skutočným hodnotám uvádzaným a dosiahnutým až k 31.12. príslušného roka.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolou inventúrnych súpisov bola v siedmich prípadoch (kód umiestnenia: 108, 301, 302, 2 x KS 05, 2 x KS 01) zistená absencia povinného obsahového údaja, t.j. mena, priezviska a podpisového záznamu hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri kontrole postupu a spôsobu nakladania s prebytočným majetkom ŽSK bolo kontrolovanému subjektu v štyroch prípadoch (inv. č. OTE/14-09/0531, inv. č. OTE/14-09/0519, inv. č. OTE/14-09/0520, inv. č. OTE/14-09/0516) preukázané, že pri predaji trvale prebytočného majetku nebol dodržaný určený spôsob realizácie majetku, ktorý bol zadefinovaný štatutárnym orgánom správcu majetku v návrhu na určenie majetku za prebytočný zo dňa 26.04.2011 a 03.10.2011 a v rozhodnutí predsedu ŽSK o prebytočnosti majetku ŽSK zo dňa 26.04.2011 a 03.10.2011 v časti, týkajúcej sa kúpnej ceny za funkčné mobilné telefóny s ukončenou dobou viazanosti. Podľa predložených kúpnych zmlúv a príjmových pokladničných dokladov zo dňa 04.01.2012 uhradili kupujúci kúpnu cenu v cene, ktorá bola v rozpore s rozhodnutím o spôsobe naloženia s týmto prebytočným majetkom ŽSK.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
V jednom prípade (inv. č. OTE/14-11/0586) bolo ŽSK preukázané, že odpredal žiadateľovi hnuteľný majetok spôsobom priameho predaja bez predchádzajúceho rozhodnutia o trvalej prebytočnosti tohto majetku, pričom o prebytočnosti tejto hnuteľnej veci s nadobúdacou hodnotou do 1 700,00 eur rozhoduje štatutárny orgán správcu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V 5 prípadoch bolo zistené, že uzatvorené zmluvy o zverení majetku č. 277/2011/OVS zo dňa 29.06.2011, č. 278/2011/OVS zo dňa 28.06.2011, č. 279/2011/OVS zo dňa 20.06.2011, č. 280/2011/OVS zo dňa 16.06.2011 a č. 281/2011/OVS zo dňa 23.06.2011, ktorými bol podľa ustanovenia § 6 a § 6a ods. 2 zákona č. 446/2001 Z. z. zverený správcom v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK do správy hnuteľný majetok v celkovej sume 51 482,38 eur, bezodplatne na dobu neurčitú, neobsahovali písomný protokol o odovzdaní tohto majetku, ktorý mal dokumentovať skutočné fyzické odovzdanie tohto majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V prípade dotácie poskytnutej na základe zmluvy č. 395/2011/OSV z vlastných príjmov ŽSK bolo zistené, že ŽSK ako poskytovateľ dotácie toleroval porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté, keďže prijímateľ dotácie neviedol poskytnutý finančný príspevok na samostatnom bankovom účte. Predmetný bankový účet obsahoval aj iné finančné zdroje, čím prijímateľ dotácie nekonal podľa zmluvy.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Preverením stavu plnenia opatrení kontrolovaného obdobia roku 2011 bolo zistené, že z celkových štyroch prijatých opatrení boli skutočne splnené tri opatrenia úplne a čiastočne splnené jedno opatrenie (opatrenie č. 2). Opatrenie č. 2 - „V zmysle opatrenia č. MF/16786/2007-31 dodržiavať obsahové vymedzenie účtových skupín účtovej triedy 5 - Náklady“ vyhodnotil ŽSK ako trvalo plnené. Podľa zistení uvedených v bode 2.2 protokolu bolo predmetné opatrenie plnené čiastočne, nakoľko preverením vybratej vzorky účtovných dokladov bola v 5 prípadoch zistená nesprávna aplikácia účtov účtovej triedy 5 – Náklady.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Späť