Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-039/2013/1120
Názov:
Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vynaložených prostriedkov na výstavbu, opravu a údržbu pozemných komunikácií v správe VÚC a úlohy z toho vyplývajúce pre VÚC.
Účel kontrolnej akcie:
Kontrolou preveriť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť využitia prevedeného výnosu dane z motorovýc
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.

IČO
36836567
Sídlo
Majerská cesta 94, 97496 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2010-2012
Termín kontroly
20.02.2014 - 29.06.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

BBRSC, a.s. nepostupovala v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. v tom, že niektoré účtovné doklady neobsahovali podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke,
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
BBRSC, a.s. nepostupovala podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „zákona č. 513/1991 Zb.“) a stanov spoločnosti, keď predstavenstvo nezabezpečilo vyhotovenie zápisnice o valnom zhromaždení,
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 513/1991 Zb.
BBRSC, a.s. k zmluvám na údržbu ciest II. a III. triedy na rok 2011 a 2012 nevypracovala písomné dodatky pri zmenách finančného plánu údržby ciest na roky 2011 a 2012,
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Banskobystrický samosprávny kraj

IČO
37828100
Sídlo
Námestie SNP 23, 97401 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2010-2012
Termín kontroly
19.02.2014 - 16.06.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

BBSK neuplatnil správnu rozpočtovú klasifikáciu v súlade s osobitným predpisom § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z., keď v roku 2010 a 2011 nesprávne triedil bežné výdavky za údržbu ciest II. a III. triedy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Rozpočtové prostriedky neboli použité na účely, na ktoré boli v rozpočte VÚC schválené, keď rozpočtové prostriedky schválené v rozpočte BBSK na projekt Ráztoka a Nemecká v celkovej sume 242,19 EUR, boli použité na stavbu Cesta III/06634 Kostiviarska – Kynceľová – Sásová – I. etapa.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Nedodržaním účelu použitia rozpočtových prostriedkov v celkovej sume 242,19 EUR došlo k porušeniu finančnej disciplíny.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
K vykonaniu priebežnej finančnej kontroly BBSK nemal k dispozícii písomný pokyn predsedu BBSK, na základe ktorého mal vybrať finančnú operáciu vedúci organizačného útvaru, s ktorého činnosťou finančná operácia súvisí a ktorý je funkčne a organizačne nezávislý od organizačného útvaru zodpovedného za jej prípravu a realizáciu a za vykonávanie predbežnej finančnej kontroly.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Zásady kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra BBSK, ktoré nadobudli účinnosť 20.08.2008 neboli do ukončenia výkonu kontroly aktualizované v nadväznosti na zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Vo VZN č. 21/2012 z 20.12.2012 o zavedení miestnej dane – DzMV, v článku IV Zrušovacie a záverečné ustanovenia, bode 1 nebol uvedený správny osobitný predpis, ktorý sa vzťahuje na správu DzMV. Bol uvedený nesprávny legislatívny predpis - zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, ktorý bol účinný do 31.12.2011.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
Zmluva na údržbu ciest II. a III. triedy na rok 2010 nebola uzatvorená do 31.12.2009, ale 03.03.2010, čím nebol dodržaný článok II. ods. 2 písm. g) rámcovej zmluvy o údržbe, podľa ktorej mala byť osobitná zmluva o údržbe uzatváraná na každý kalendárny rok vždy do 31.12. predchádzajúceho roka.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Pri zmenách finančného plánu údržby a správy ciest na rok 2011 k zmluve na údržbu ciest II. a III. triedy na rok 2011 neboli podľa článku 3, bodu 3.4 a článku 10, bodu 10.2 vypracované písomné dodatky podpísané štatutárnymi zástupcami obidvoch strán.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Pri zmenách finančného plánu údržby a správy ciest na rok 2012 k zmluve na údržbu ciest II. a III. triedy na rok 2012 neboli podľa článku 3, bodu 3.4 a článku 10, bodu 10.2 vypracované písomné dodatky podpísané štatutárnymi zástupcami obidvoch strán.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Druhú časť prijatého opatrenia č. 14 z 10.05.2012 BBSK neplnil v tom, že do ukončenia výkonu kontroly nebol vykonaný vlastný prieskum spokojnosti s cieľom overiť si spokojnosť občanov s poskytovaním služieb dopravcov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Opatrenie č. 1 prijaté z kontroly NKÚ SR, vykonanej v roku 2012 bolo splnené čiastočne, keď BBSK neuplatnil správnu rozpočtovú klasifikáciu podľa § 4 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. a bežné výdavky triedil na nesprávnej podpoložke ekonomickej rozpočtovej klasifikácie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Členenie bežných výdavkov v rokoch 2010 - 2012 podľa evidencie v účtovníctve BBSK bolo: rutinná a štandardná údržba, rezerva na mimoriadne udalosti, zrážkové vody a výkon správy. Údaje o výdavkoch na bežné opravy a zimnú údržbu boli prevzaté z operatívnej evidencie správcu BBRSC. Rozdiely operatívnej evidencie správcu BBRSC oproti účtovníctvu BBSK boli spôsobené pri účtovaní a vykazovaní výkonov za december bežného roka. V rozpočte BBSK sa sleduje len čerpanie bežných výdavkov uhradených v rozpočtovom roku. Správca, BBRSC sleduje výkony údržby ciest za kalendárny rok (01.– 12. mesiac). V operatívnej evidencii sleduje členenie výkonov podľa činnosti – rozdelenie do deviatich skupín, podľa rámcovej zmluvy o údržbe.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Z hodnotenia plnenia cieľov programových rozpočtov rokov 2010 – 2012 v rámci programu Doprava vyplynulo, že merateľné ukazovatele boli stanovené skôr kvantitatívne ako kvalitatívne.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Systém vnútornej kontroly podľa zákona č. 502/2001 Z. z. upravovala do 28.02.2012 Smernica na zabezpečenie vykonávania predbežnej finančnej kontroly a priebežnej finančnej kontroly z 26.01.2009 v znení neskorších dodatkov. Od 01.03.2012 nadobudla účinnosť nová smernica o finančnej kontrole. Úrad BBSK sa vnútorne členil na odbory, oddelenia a útvary. Organizačný poriadok Úradu BBSK z 25.05.2010 mal 19 dodatkov. Od 01.06.2014 nadobudol účinnosť Organizačný poriadok Úradu BBSK, ktorým bol zrušený Organizačný poriadok Úradu BBSK z 25.05.2010. V priamej riadiacej pôsobnosti riaditeľa úradu je útvar krízového riadenia a 10 oddelení. V priamej riadiacej pôsobnosti kancelára predsedu BBSK sú štyri oddelenia.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Bratislavský samosprávny kraj

IČO
36063606
Sídlo
Sabinovská 16, 82005 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2010-2012
Termín kontroly
17.02.2014 - 29.05.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolnou skupinou bolo zistené, že zámery a tak isto aj samotné ciele, boli kontrolovaným subjektom formulované. Uvedené ciele neboli stanovené kvalitatívne, ale iba kvantitatívne. Cieľom bolo stanovené iba zabezpečenie zjazdnosti a bezpečnosti premávky na komunikáciách BSK a zabezpečenie vyhovujúceho stavu komunikácií v rámci BSK.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Programový rozpočet ako taký neplnil funkciu krátkodobého plánovacieho dokumentu a neumožňoval merať výkonnosť v oblasti dopravy pri vhodne nastavených merateľných ukazovateľoch.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Subjekt nemonitoroval a nehodnotil dopady uskutočnených činností v rámci pozemných komunikácií.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Útvaru hlavného kontrolóra nevykonal u správcu ciest, ktorého zmluvne určil Bratislavský samosprávny kraj, kontrolu činnosti spojenej so správou, údržbou, rekonštrukciou a opravou ciest II. a III. triedy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Košický samosprávny kraj

IČO
35541016
Sídlo
Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2010-2012
Termín kontroly
13.03.2014 - 26.06.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Ku dňu kontroly absentovala platná smernica o verejnom obstarávaní. Pre procesy verejného obstarávania neboli stanovené formálne postupy, termíny a zodpovednosti. O jednotlivých postupoch v realizovaných procesoch verejného obstarávania rozhodovalo vedenie KSK. To stanovilo, ktorý organizačný útvar resp. externý obstarávateľ zrealizuje proces verejného obstarávania.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Z hľadiska prehľadnosti, transparentnosti a následného vyhodnotenia by bolo vhodné podprogramy podrobnejšie rozčleniť na detailnejšie úrovne - na projekty (napr. v prípade investičných projektov Cesty KSK 6 - 12 by mohol byť každý investičný projekt prezentovaný samostatne). Takýmto spôsobom by bolo možné presnejšie a korektnejšie stanoviť a následne aj vyhodnotiť plnenie stanovených ukazovateľov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť

Nitriansky samosprávny kraj

IČO
37861298
Sídlo
Rázusova 2A, 94901 Nitra
Kontrolované obdobie
2010-2012
Termín kontroly
19.02.2014 - 23.06.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Verejný obstarávateľ neevidoval všetky doklady a dokumenty z použitého postupu VO a neuchoval ich päť rokov od uplynutia lehoty viazanosti ponúk, čím prišlo k porušeniu § 21 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
V roku 2012 neboli sťažnosti zaevidované v centrálnej evidencii sťažností
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 9/2010 Z.z.
V štyroch sťažnostiach nebol identický dátum doručenia sťažnosti tak, ako ho uvádzal odbor dopravy ÚNSK v príslušných listoch s dátumom doručenia uvedeným v centrálnej evidencii sťažností, v centrálnej evidencii sa tak nenachádzali dátumy skutočného doručenia sťažností na ÚNSK v zmysle § 10 zákona o sťažnostiach, ale v nej boli uvedené neskoršie dátumy oznámení o doručení sťažností.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 9/2010 Z.z.
V jednom prípade chýbali v centrálnej evidencii sťažností kompletné údaje o sťažovateľovi, čo nebolo v súlade s § 10 ods. 1 písm. b) zákona o sťažnostiach, pričom v centrálnej evidencii chýbali údaje o sťažovateľovi, ktorým bola právnická osoba, a to názov a sídlo, ako aj meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 9/2010 Z.z.
naviazanie na odporúčanie bez zistenia porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť

Prešovský samosprávny kraj

IČO
37870475
Sídlo
Námestie mieru 5043/2, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
2010-2012
Termín kontroly
23.02.2014 - 29.06.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Správa o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Prešovského samosprávneho kraja nebola predložená do stanovenej lehoty, čo nebolo v súlade so zákonom o samosprávnych krajoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 302/2001 Z.z.

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.

IČO
35960736
Sídlo
Štúrova 147, 94965 Nitra
Kontrolované obdobie
2010-2012
Termín kontroly
11.02.2014 - 23.06.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

dve RSÚC NR kraja nekonali v súlade so zákonom c 431/2001 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov nedodržaním postupov účtovania pre podnikateľov, keď neúčtovali o vyfrézovanom asfaltovom materiáli získanom pri opravách vozoviek ciest ako o zásobách a ktorý zároveň neocenili
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Regionálne cesty Bratislava a.s.

IČO
35947161
Sídlo
Čučoriedková 6, 82712 Bratislava-Vrakuňa
Kontrolované obdobie
2010-2012
Termín kontroly
23.03.2014 - 29.05.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Subjekt nevypracovával v roku 2010 podrobný finančný plán.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zmluvné vzťahy neboli výkonovo orientované.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

IČO
37936859
Sídlo
Jesenná 14, 08005 Prešov
Kontrolované obdobie
2010-2012
Termín kontroly
02.03.2014 - 26.06.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt v jednom prípade oneskorene zaradil stavbu na príslušný majetkový účet 021 – stavby,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja

IČO
37847783
Sídlo
Bulharská 39, 91853 Trnava
Kontrolované obdobie
2010-2012
Termín kontroly
17.03.2014 - 24.06.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nepreukázanie splnenia dvoch dojednaných zmluvných podmienok v zmluve o dielo
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Organizačná štruktúra nebola pri niektorých úsekoch organizácie v súlade s druhou časťou Organizačného poriadku
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
kontrolovaný subjket nemal vypracovaný plán bežnej údržby ciest
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Záznamy z vykonaných prehliadok neboli podpísané zodpovedným pracovníkom , ktorý obhliadku vykonal
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nedostatočne stanovené merateľné ukazovatele pri stanovených cieľoch programového rozpočtu TTSK
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

IČO
35555777
Sídlo
Nám. Maratónu mieru 1, 04266 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2010-2012
Termín kontroly
11.03.2014 - 11.06.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Stanovené podmienky na preukázanie technickej spôsobilosti sa javia ako neprimerané, čo nebolo v súlade s § 9 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého verejný obstarávateľ pri zadávaní zákaziek musí uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Úhradou faktúr nad dohodnuté množstvo Správa ciest KSK nekonala v súlade s § 9 ods. 3 písm. e) zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, keď predbežná finančná kontrola bola vykonaná formálne.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Správa ciest KSK nepredložila záujemcom súťažné podklady, ktoré by obsahovali výkaz výmer požadovaného diela, na základe ktorého by mohli títo určiť cenu diela, kontrolovaný subjekt následne reálne porovnať a vyhodnotiť predložené ponuky jednotlivých záujemcov, nebola splnená podmienka § 9 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého verejný obstarávateľ pri zadávaní zákaziek musí uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Vzhľadom na to, že Správa ciest KSK pri obstarávaní a realizácií predmetného diela nešpecifikovala potrebný rozsah vykonávaných prác, zmluvy o dielo a dodatky neobsahovali rozpočet diela, nebolo možné preukázať zo strany kontrolovaného subjektu hospodárne a efektívne vynakladania verejných prostriedkov na realizáciu tejto stavby, čím nebol dodržaný § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Na dodatočné vyžiadanie ku kontrole NKÚ SR boli predložené rozpočty k uvedeným stavbám bez uvedenia zhotoviteľa, podpisu a dátumu spracovania.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)

IČO
37915568
Sídlo
Brnianska 3, 91105 Trenčín
Kontrolované obdobie
2010-2012
Termín kontroly
05.03.2014 - 15.06.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V správe o zákazke nebola uvedená identifikácia vylúčeného uchádzača, odôvodnenie jeho vylúčenia.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
V zriaďovacej listine nebolo uvedené vecné a finančné vymedzenie majetku.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Pridelené prostriedky na kapitálové výdavky boli rozpísané na nesprávne položky ekonomickej klasifikácie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Boli uzatvorené dodatky ku dvom zmluvám o dielo na práce, ktoré neboli zadefinované v pôvodnom predmete zákazky bez vykonania verejného obstarávania v zmysle uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Predbežná finančná kontrola pred úhradou kapitálového výdavku bola vykonaná formálne, pretože bol overený súlad pripravovanej finančnej operácie s rozpočtom napriek tomu, že v položke EK neboli rozpočtované finančné prostriedky vo výške potrebnej na úhradu faktúry.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Prostriedky na opravu, údržbu a rekonštrukciu ciest boli vynaložené hospodárne a efektívne, ale neboli vynaložené dostatočne účinne. Dôvodom nedostatočnej účinnosti bol zhoršujúci sa technický stav ciest v období rokov 2004 – 2012, aj keď v období rokov 2010 – 2012, ktoré boli predmetom kontroly, bol stav ciest zlepšený.
Doba odpisovania vykonaných modernizácií ciest bola stanovená v zmysle interných predpisov zriaďovateľa na 50 rokov, čo bolo približne päťkrát viac ako ich technická životnosť.
Rôzne sumy vo výkazoch pre rozdielnych príjemcov, napr. pre Štatistický úrad SR, pre zriaďovateľa, pre Finančnú správu SR a pod., pričom nebolo možné jednoznačne preukázať, ako boli údaje zostavené a prečo sa odlišovali.

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja

IČO
42054575
Sídlo
M.Rázusa 104, 01001 Žilina
Kontrolované obdobie
2010-2012
Termín kontroly
09.03.2014 - 12.06.2014
Stav kontroly
Ukončená

Trenčiansky samosprávny kraj

IČO
36126624
Sídlo
K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín
Kontrolované obdobie
2010-2012
Termín kontroly
03.03.2014 - 24.06.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou zriaďovacej listiny SC TSK bolo zistené, že táto neobsahovala vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý jej bol zverený do správy, čo nebolo v súlade s ustanovením § 21 ods. 9 písm. g) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy), v zmysle ktorého zriaďovacia listina rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie obsahuje vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý je rozpočtovej organizácii alebo príspevkovej organizácii zverený do správy pri jej zriadení.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Určením predpokladanej hodnoty zákazky za vykonanie verejného obstarávania ako ceny 2 000 eur s DPH a 5 449,00 eur s DPH bolo zároveň porušené ustanovenie § 5 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, v zmysle ktorého predpokladaná hodnota zákazky na účely tohto zákona sa určuje ako cena bez DPH.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolou bol ďalej preverený súlad fakturácie súvisiacej s verejným obstarávaním zákazky s nízkou hodnotou na výkon stavebného dozoru stavby „Zlepšení dostupnosti pohraničí v okolí Velké Javořiny“ s platobnými podmienkami vyplývajúcimi z mandátnej zmluvy uzatvorenej dňa 10.10.2011. Kontrolovanému subjektu boli v súvislosti s výkonom stavebného dozoru vystavené nasledovné faktúry: - Faktúra č. 02/00003/12 vystavená dňa 27.01.2012 v sume 1 041,54 eur. Súpis vykonaných prác od 03.11.2011 do 07.11.2011. - Faktúra č. 02/00021/12 vystavená dňa 23.05.2012 v sume 433,65 eur. Súpis vykonaných prác od 16.04.2012 do 30.04.2012 - Faktúra č. 02/00045/12 vystavená dňa 11.07.2012 v sume 4 598,81 eur. Súpis vykonaných prác od 02.05.2012 do 28.06.2012 - Faktúra č. 02/00070/12 vystavená dňa 15.08.2012 v sume 5 699,28 eur. Súpis vykonaných prác od 03.07.2012 do 27.07.2012 - Faktúra č. 02/00084/12 vystavená dňa 12.09.2012 v sume 7 761,65 eur. Súpis vykonaných prác za mesiac august. Vystavením faktúry č. 02/00070/12 dňa 15.08.2012 a faktúry č. 02/00084/12 dňa 12.09.2012 2- krát za dva mesiace bolo porušené ustanovenie čl. 7.2 mandátnej zmluvy , v zmysle ktorého mandatár je oprávnený vystaviť mandantovi faktúru jedenkrát za dva mesiace. Kontrolou faktúry č. 02/00003/12 vystavenej dňa 27.01.2012 bolo ďalej zistené, že táto neobsahovala označenie živnostenského registra. Tým, že faktúra neobsahovala označenie živnostenského registra bolo porušené ustanovenie čl. 7.7 mandátnej zmluvy, v zmysle ktorého faktúra vyhotovená mandatárom v súlade s platnou legislatívou mala obsahovať minimálne údaj o označení živnostenského registra.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolou dokumentácie k verejnému obstarávaniu č. TSK/2010/02986 podprahová zákazka, predmetom ktorého bolo zabezpečenie výkonu stavebného dozoru na stavbe „Rekonštrukcia a modernizácia úsekov cesty III/050043 Uhrovec – Kšiná a č. III/05004 Žitná – Radiša – Omastiná“ bolo zistené, že v súťažných podkladoch bolo za účelom výberu najvýhodnejšej ponuky stanovené kritérium na vyhodnotenie ponúk, ako najnižšia cena vrátane DPH za uskutočnenie požadovanej služby v eur. Cenovú ponuku na uvedený predmet obstarania predložili traja uchádzači v stanovenej lehote na predkladanie ponúk. Dňa 26.04.2010 bola vyhotovená zápisnica z vyhodnotenia ponúk podprahovej zákazky, v ktorej boli ponuky od jednotlivých uchádzačov vyhodnocované ako cena v eur s DPH. Víťazom podprahovej zákazky sa stala súkromná spoločnosť z Trenčína, ktorá splnila podmienky účasti a predložila najnižšiu ponuku 60 690,00 eur s DPH. Dňa 25.01.2012 bola uzavretá s víťazným uchádzačom príkazná zmluva na výkon stavebného dozoru, v ktorej bola stanovená zmluvná cena 61 200,00 eur s DPH. Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu bola s víťazným uchádzačom uzatvorená zmluva na vyššiu sumu ako bola uvedená v zápisnici z vyhodnotenia ponúk z dôvodu zmeny sadzby DPH z 19% na 20% v roku 2011 aj napriek tomu, že ustanovenia príslušnej novely zákona o DPH ako aj zákona o verejnom obstarávaní neobsahovali žiaden zákonný dôvod, ktorý by oprávňoval kontrolovaný subjekt zmeniť vysúťaženú sumu z vyššie uvedeného dôvodu. Uzavretím zmluvy, ktorá bola v rozpore s víťaznou cenovou ponukou predloženou úspešným uchádzačom bolo porušené ustanovenie § 45 zákona o verejnom obstarávaní, v zmysle ktorého uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou víťazným uchádzačom alebo uchádzačmi v nadväznosti na § 99 ods. 1 písm. i) zákona o verejnom obstarávaní, v zmysle ktorého pri zadávaní podprahových zákaziek verejný obstarávateľ postupuje podľa prvej časti a uzavrie zmluvu podľa § 45 s úspešným uchádzačom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolou zápisnice s vyhodnotenia ponúk bolo zistené, že táto obsahovala zoznam vylúčených uchádzačov bez uvedenia dôvodu ich vylúčenia, čím bolo porušené ustanovenie § 42 ods. 8 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, v zmysle ktorého zápisnica o vyhodnotení ponúk obsahuje najmä zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia v nadväznosti na § 99 ods.1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, v zmysle ktorého pri zadávaní podprahových zákaziek verejný obstarávateľ postupuje podľa prvej časti a postupuje pri vyhodnocovaní ponúk podľa § 42.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Vylúčenému uchádzačovi bolo dňa 14.12.2012 doručené oznámenie o jeho vylúčení s uvedením odôvodnenia vylúčenia pre nesplnenie podmienok účasti a poučenia o možnosti podania žiadosti o nápravu do 10 dní od doručenia oznámenia, ktorú vylúčený uchádzač nevyužil. Zábezpeka vylúčeného uchádzača, zložená na účet verejného obstarávateľa v súvislosti s podprahovou zákazkou, bola uvoľnená dňa 18.01.2013 bankovým prevodom. Uvedeným postupom bolo porušené ustanovenie § 36 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, v zmysle ktorého verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvoľní pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní, ak uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a verejný obstarávateľ a obstarávateľ ho vylúčil z verejného obstarávania a uchádzač nepodal námietku proti postupu verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v lehote podľa § 138 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
S víťaznou obchodnou spoločnosťou uzavrel kontrolovaný subjekt zmluvu o dielo na zmluvnú cenu 126 728,60 eur s DPH, ktorá bola podpísaná dňa 29.03.2013, t. j. v lehote viazanosti ponúk. Kontrolou bolo zistené, že v uvedenej zmluve o dielo si kontrolovaný subjekt neuplatnil právo nezaplatiť zhotoviteľovi minimálne 5 % a najviac 10 % z dohodnutej ceny, čím bolo porušené ustanovenie § 12 ods. 1 písm. b) bodu 3 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, podľa ktorého za kvalitu verejnej práce zodpovedá stavebník, ktorý je povinný najmä počas uskutočňovania verejnej práce v zmluve vyhradiť si právo nezaplatiť zhotoviteľovi najmenej 5 % a najviac 10 % z dohodnutej ceny do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní verejnej práce alebo jej ucelenej časti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 254/1998 Z.z.
Kontrolou zákaziek s nízkou hodnotou a podprahových zákaziek bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nedostatočne vykonal predbežnú finančnú kontrolu. Kontrolovaný subjekt používal na uzatvorených zmluvách interný doklad „Krycí list“, na ktorom mali zodpovedné osoby potvrdiť vykonanie predbežnej finančnej kontroly. Na uvedenom doklade súvisiacom s pripravovanou finančnou operáciou chýbali v piatich prípadoch dátumy a podpisy osôb zodpovedných za rozpočet, v štyroch prípadoch dátumy a podpisy osôb zodpovedných za správu majetku a v dvoch prípadoch podpisy osôb zodpovedných za verejné obstarávanie. Neuvedením dátumov a podpisov na „Krycích listoch“ kontrolovaný subjekt porušil ustanovenie § 9 odsek 3 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“), podľa ktorého vykonanie predbežnej finančnej kontroly potvrdzujú osoby zodpovedné za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo iné odborné činnosti podľa charakteru finančnej operácie podpisom a uvedením dátumu jej vykonania na doklade súvisiacom s pripravovanou finančnou operáciou. Pokračovaním vo finančnej operácii zároveň kontrolovaný subjekt porušil ustanovenie § 9 odsek 4 zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého finančné operácie nemožno vykonať alebo v nich pokračovať bez ich overenia predbežnou finančnou kontrolou. Finančnou operáciou je v zmysle ustanovenia § 2 odsek 2 písmeno j) zákona o finančnej kontrole príjem alebo použitie verejných prostriedkov v hotovosti alebo bezhotovostne, právny úkon alebo iný úkon majetkovej povahy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.
Dňa 15.06.2011 bola na TSK doručená sťažnosť na výtlky a rozpad vozovky na ceste č. III/06449 medzi Ješkovou Vsou a Skýcovom. Kontrolou bolo zistené, že TSK ako orgán verejnej správy príslušný na jej vybavenie nevyhotovil zápisnicu o prešetrení sťažnosti, čím bolo porušené ustanovenie § 19 ods. 1 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach“), v zmysle ktorého orgán verejnej správy príslušný na prešetrenie sťažnosti vyhotoví zápisnicu o prešetrení sťažnosti. Sťažnosť bola vybavená písomným oznámením výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi ako neopodstatnená, pričom odôvodnenie výsledku prešetrenia sťažnosti nevychádzalo zo zápisnice o prešetrení sťažnosti. Uvedeným postupom bolo porušené ustanovenie § 20 zákona o sťažnostiach, v zmysle ktorého oznámenie musí obsahovať odôvodnenie výsledku prešetrenia sťažnosti, ktoré vychádza zo zápisnice.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 9/2010 Z.z., 9/2010 Z.z.
Kontrolou bolo preukázané, že neexistoval efektívny kontrolný systém dane z motorových vozidiel z dôvodu, že správu a kontrolu dane vykonával iný subjekt, ktorý nebol prijímateľom výnosu z tejto dane.
Zámery a ciele programových rozpočtov boli pravidelne monitorované a hodnotené. Kontrolou bolo preverené, že v niektorých prípadoch neboli merateľné ukazovatele podľa potreby prehodnotené, keď skutočné hodnoty merateľných ukazovateľov vo významnej miere nedosahovali plánovanú hodnotu a napriek tomu boli vyhodnotené ako splnené. Vo vyhodnotí programového rozpočtu neboli uvedené dôvody, pre ktoré neboli merateľné ukazovatele splnené alebo boli plnené len čiastočne.
Kontrolou bolo preverené majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod cestami, kde sa potvrdila vysoká miera nevysporiadania uvedených pozemkov s ich vlastníkmi. Uvedená situácia predstavuje riziko pre čerpanie eurofondov v oblasti cestného hospodárstva v programovom období 2014 – 2020.
Preverením spôsobu odpisovania majetku bolo zistené, že cestné komunikácie boli na základe rozhodnutia účtovnej jednotky odpisované v rámci stavieb po dobu 50 rokov, ktorá vzhľadom na použité spôsoby ich rekonštrukcie a technického zhodnotenia v zmysle platných technických predpisov nezodpovedala reálnej dobe predpokladanej životnosti cestných komunikácií.

Trnavský samosprávny kraj

IČO
37836901
Sídlo
Starohájska 6868/10, 91701 Trnava
Kontrolované obdobie
2010-2012
Termín kontroly
05.03.2014 - 25.06.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Právnická osoba založená TTSK účtovala faktúry hradené z poskytnutého kapitálového transferu priamo do nákladov, čím nepostupovala podľa zmluvy o poskytnutí dotácie, v ktorej bol stanovený spôsob nakladania s finančnými prostriedkami poskytnutými TTSK.TTSK nedostatočne preveril vyúčtovanie dotácie obchodnej spoločnosti a nedohodol spôsob zhodnotenia svojho majetku.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
TTSK nedostatočne preveril vyúčtovanie dotácie obchodnej spoločnosti a nedohodol spôsob zhodnotenia svojho majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
TTSK poskytol účelovú dotáciu obchodnej spoločnosti z prostriedkov prijatého úveru, pričom poskytnutím dotácie nemožno zvýšiť celkový dlh TTSK.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Finančné prostriedky na komunikácie neboli rozpísané a čerpané tak, aby zodpovedali objektívne výdavkom na jednotlivé programy (napr. výdavky na rekonštrukciu ciest boli alokované do programu 1. Plánovanie, manažment a kontrola), čím nebola dodržaná zásada transparentnosti pre verejnosť z pohľadu posúdenia účelu a výsledného efektu vynakladania rozpočtových prostriedkov do jednotlivých oblastí.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Žilinský samosprávny kraj

IČO
37808427
Sídlo
Komenského 2622/48, 01109 Žilina
Kontrolované obdobie
2010-2012
Termín kontroly
11.02.2014 - 01.06.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

NKÚ SR získal uistenie, že činnosti boli vykonávané účinne a efektívne. Krátkodobé zámery a ciele programových rozpočtov boli previazané s dlhodobými cieľmi a zámermi programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, boli pravidelne a na základe relevantných údajov monitorované, hodnotené a v prípade potreby prehodnocované. Úspešné plnenie krátkodobých a strednodobých cieľov podporoval aj vnútorný kontrolný systém.
Späť