Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-001/2016/1140
Názov:
Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť a zhodnotiť účinnosť verejných prostriedkov použitých na komunálne služby.
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Mesto Bojnice

IČO
00318001
Sídlo
Sládkovičova 1, 97201 Bojnice
Kontrolované obdobie
2012 - 2015
Termín kontroly
09.02.2016 - 19.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V období rokov 2012 a 2013 nebol PHSR mesta monitorovaný a každoročne nebolo vyhodnocované jeho plnenie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Akčný plán PHSR nebol doplnený o časový harmonogram realizácie a monitorovanie a hodnotenie jeho plnenia s ustanovením merateľných ukazovateľov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Aktualizácia PHSR schváleného v roku 2007 nebola vykonaná do 01.10.2010.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Správa o plnení PHSR bola za rok 2014 zaslaná na TSK štyri dni po zákonom stanovenom termíne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Podprogramy 4.8, 7.3, 11.1, 11.2, 11.3, 11.5, 11.7 nemali správne formulované zámery, napr. zabezpečiť starostlivosť o cintoríny, pretože opisovali služby a činnosti, ktoré mesto zabezpečovalo.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Na úrovni prvkov 6.1.3., 6.3.1., 7.2.1., 7.6.1., 11.5.1., 11.7.1. ciele formulované neboli, čím nebol dodržaný logický rámec prvkov.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Pri prvkoch 6.1.2. (jeden merateľný ukazovateľ) a 11.2.2. (jeden merateľný ukazovateľ ) boli určené merateľné ukazovatele, ale neboli stanovené plánované a následne ani skutočné hodnoty merateľných ukazovateľov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V jednom prípade pri podprograme 7.5 nebola stanovená skutočná hodnota merateľného ukazovateľa.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Na úrovni prvkov 6.1.1., 6.1.3., 6.3.1., 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.1.4., 7.2.1., 7.6.1., 11.1.2., 11.2.1., 11.3.1., 11.5.1., 11.7.1. neboli formulované merateľné ukazovatele, prostredníctvom ktorých by bolo možné merať plnenie cieľov.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Mesto Hanušovce nad Topľou

IČO
00332399
Sídlo
Mierová 333/3, 09431 Hanušovce nad Topľou
Kontrolované obdobie
2012 - 2015
Termín kontroly
01.02.2016 - 23.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

PHSR mesta na roky 2006 - 2016 nebol aktualizovaný v období od 01.01.2009 do 01.10.2010.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Mesto pri vypracovaní POH v roku 2014 nedodržalo lehotu na jeho predloženie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na schválenie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
V programovom rozpočte za kontrolované obdobie mesto nedefinovalo ciele vo všetkých programoch, resp. podprogramoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Prevádzkový poriadok pohrebiska, resp. predmetné VZN o pohrebníctve nebolo zverejnené na verejne prístupnom mieste na pohrebisku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 131/2010 Z.z.
Mesto ako správca miestnych komunikácií v kontrolovanom období neviedlo o týchto pozemných komunikáciách technickú evidenciu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 135/1961 Zb.
PHSR mesta okrem strategických cieľov, resp. prioritných oblastí neobsahoval systém monitorovania a hodnotenia jeho plnenia s ustanovením merateľných ukazovateľov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Mesto v kontrolovanom období nemonitorovalo a nehodnotilo dokument PHSR. Zároveň v roku 2015 do 31. mája mesto nezaslalo príslušnému vyššiemu územnému celku správu o jeho plnení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Nedefinovanie cieľov a merateľných ukazovateľov v programovom rozpočte: v podprograme 3.9 Miestne hospodárstvo v roku 2012 nebol definovaný cieľ a žiaden merateľný ukazovateľ, v podprograme 4.8 Cintorínske služby nebol definovaný žiaden cieľ ani merateľný ukazovateľ v celom kontrolovanom období. V podprograme 11.1 Verejná zeleň mesto nedefinovalo merateľný ukazovateľ. Podprogram 4.8 Cintorínske služby nemal stanovený žiaden cieľ a merateľný ukazovateľ.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Nedodržanie logického rámca vo všetkých preverovaných programoch, keďže v nich chýbali, neboli určené výsledkovo orientované ciele pomáhajúce splniť stanovené zámery jednotlivých programov.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Chýbajúce výsledkovo orientované ciele a k nim prislúchajúce merateľné ukazovatele. Kontrolou nebolo možné vyhodnotiť úspešnosť dosahovania stanovených cieľov a tým aj mieru účinnosti preverovaných programov.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Mesto nezisťovalo spokojnosť svojich obyvateľov s poskytovanými komunálnymi službami, keďže takýto prieskum nebol ani zadefinovaný ako cieľ v programovom rozpočte.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Nespokojnosť respondentov s celkovou úrovňou (kvalitou) mestom poskytovaných komunálnych služieb podľa výsledkov prieskumu. Polovica respondentov odpovedala negatívne. Na základe výsledkov prieskumu sa použitie prostriedkov na preverované komunálne služby javí ako neúčinné.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
POH mesto nemonitorovalo a nehodnotilo v rokoch 2014 a 2015.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Monitorovanie a hodnotenie programového rozpočtu bolo vykonávané formálne – z hľadiska dosahovania stanovených merateľných ukazovateľov a cieľov.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Mesto Jelšava

IČO
00328341
Sídlo
Námestie republiky 499, 04916 Jelšava
Kontrolované obdobie
2012- 2015
Termín kontroly
11.02.2016 - 21.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto nepostupovalo v súlade s § 12 písm. b) uvedeného zákona, podľa ktorého mesto zabezpečuje a koordinuje vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a pravidelne monitoruje a vyhodnocuje jeho plnenie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že mesto nepostupovalo v súlade s § 3d ods. 8 zákona o pozemných komunikáciách, podľa ktorého je mesto ako správca miestnych komunikácií povinné viesť o nich technickú evidenciu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 135/1961 Zb.
Vybrané programy mesta v programovom rozpočte obsahovali len formálne zámery, ciele a merateľné ukazovatele, ktoré neboli výsledkovo orientované a pri ich tvorbe nebola dodržaná logická a hierarchická postupnosť krokov, z čoho vyplývala aj formálnosť monitorovania a hodnotenia týchto programov.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Mesto v kontrolovanom období v rámci merateľných ukazovateľov programového rozpočtu nesledovalo podiel triedeného odpadu na celkovom komunálnom odpade, čím nebol zosúladený programový rozpočet s Programom odpadového hospodárstva mesta a tým sa nesledoval hlavný cieľ vyplývajúci z Programu odpadového hospodárstva na úrovní SR.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Opýtaní dostali v dotazníku príležitosť vyjadriť sa k ich záujmu, aby mesto zisťovalo ich spokojnosť s poskytovanými komunálnymi službami. Z prieskumu vyplynulo, že túto možnosť by využilo 72,73 % opýtaných, pričom najvhodnejšiu formu zisťovania spokojnosti by pre nich bol dotazník, internetový prieskum, alebo schránka sťažností a želaní.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Mesto Nová Baňa

IČO
00320897
Sídlo
Námestie Slobody 1, 96826 Nová Baňa
Kontrolované obdobie
2012 - 2015
Termín kontroly
03.02.2016 - 09.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

PHSR mesta pre roky 2007 - 2013 vypracovaný podľa zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja nebol v rokoch 2012 a 2013 upravený a nespĺňal náležitosti podľa § 8 ods. 3 a ods. 5 zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, podľa ktorých mal PHSR pozostávať z analyticko-strategickej časti a programovej časti. Chýbajúcimi náležitosťami boli programová časť obsahujúca najmä systém monitorovania a hodnotenia plnenia s ustanovením merateľných ukazovateľov, časový harmonogram jeho realizácie, finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
nedodržanie odporúčaného logického rámca
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Formulácia zámerov na úrovni programov bola správna,zámery boli formulované aj na úrovni podprogramov a projektov, pričom vychádzali najmä z úloh, ktoré vyplývali mestu z existujúcich strategických dokumentov.Niektoré z projektov boli časovo ohraničené.Väčšina cieľov programov obce bola formulovaná správne, t.j. boli realizovateľné, zrozumiteľné, vychádzali zo zámeru programu. MU sa v priebehu kontrolovaného obdobia menili najmä na základe očakávaní prirodzeného vývoja (napr. množstvo odpadu),na základe pripravovaných projektov (rekonštrukcie, výstavba chodníkov), z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, ale aj ich nesprávneho nastavenia, pričom sa mesto na pracovných poradách zaoberalo správnosťou stanovenia ukazovateľov programového rozpočtu ako aj dôvodmi ich prípadného neplnenia.Mesto každoročne monitorovalo a hodnotilo plnenie cieľov a MU.
Typ nedostatku: -

Obec Banka

IČO
35594233
Sídlo
Topoľčianska cesta 23, 92101 Banka
Kontrolované obdobie
2012 - 2015
Termín kontroly
03.02.2016 - 26.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec Banka nepreukázala aktualizáciu či predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre obdobie rokov 2007 - 2013, čo nebolo v súlade s s ustanovením § 8 ods. 5 zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Obec Banka nemala vypracovaný a platný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja po roku 2013, čím porušila ustanovenie § 12 písm. b) zákona o podpore regionálneho rozvoja.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Nebol zverejnený prevádzkový poriadok na cintoríne v obci Banka v súlade s § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 z.z. o pohrebníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 131/2010 Z.z.
Obec Banka nemala v kontrolovanom období vedenú technickú evidenciu miestnych komunikácií, čo nebolo v súlade s uastnovením § 3d ods. 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 135/1961 Zb.
Obec Banka merateľné ukazovatele do Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja nedoplnila, čím porušila ustanovenie § 18 ods. 2 zákona o podpore regionálnejo rozvoja.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Obec Banka nemonitorovala a nehodnotila Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja v rokoch 2007 - 2013.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.

Obec Chorvátsky Grob

IČO
00304760
Sídlo
Nám. Josipa Andriča 17, 90025 Chorvátsky Grob
Kontrolované obdobie
2012 - 2015
Termín kontroly
17.02.2016 - 07.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Z dôvodu, že obec nemonitorovala a nehodnotila PHSR 1 a nemonitorovala ani PHSR 2, porušila § 12 písm. b) zákona o podpore regionálneho rozvoja, podľa ktorého obec zabezpečuje a koordinuje vypracovanie a realizáciu PHSR, pravidelne ho monitoruje a každoročne vyhodnocuje jeho plnenie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Chýbajúce zámery podpprogramov v rozpočtoch obce
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Určenie nevhodných a nedostatočných ukazovateľov v rozpočtoch obce
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Obec Dolná Krupá

IČO
00312398
Sídlo
Dolná Krupá 139, 91965 Dolná Krupá
Kontrolované obdobie
2012 - 2015
Termín kontroly
02.02.2016 - 12.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec ako správca MK neviedla o týchto pozemných komunikáciách technickú evidenciu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 135/1961 Zb.
PHSR 1 schválený pred 1. januárom 2009 obec neaktualizovala a nedoplnila ho o merateľné ukazovatele, neuviedla do súladu s ustanoveniami zákona o podpore regionálneho rozvoja do 1. októbra 2010.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Obec počas platnosti PHSR 1 nemonitorovala a nehodnotila tento dokument.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
PHSR 2 schválený po 01.01.2009 neobsahoval systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja obce s ustanovením merateľných ukazovateľov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Chýbajúci merateľný ukazovateľ v strategických, programových dokumentoch: „Spokojnosť obyvateľov obce s poskytovanými komunálnymi službami“.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nevykonávala prieskumy spokojnosti obyvateľov s poskytovanými KS
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nedostatočná propagácia a osveta separovania jednotlivých druhov odpadov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V jednotlivých programoch a podprogramoch zaoberajúcich sa KS chýbali výsledkovo orientované ciele pomáhajúce splniť stanovené zámery jednotlivých programov, niektoré merateľné ukazovatele boli nedostatočné, nevhodné a s cieľmi nesúvisiace.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Gajary

IČO
00304743
Sídlo
Hlavná 67, 90061 Gajary
Kontrolované obdobie
2012 - 2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec neaktualizovala PHSR 1 podľa zákona o podpore regionálneho rozvoja, ktorý nadobudol účinnosť od 01.01.2009, čím porušila § 18 ods. 2 tohto zákona, podľa ktorého sú obce povinné uviesť PHSR do súladu s ustanoveniami tohto zákona do 01.10.2010.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
PHSR 1 nemal určené merateľné ukazovatele, čím obec porušila § 8 písm. ods. 5 písm. d) zákona o podpore regionálneho rozvoja účinného od 01.01.2009.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
PHSR 2 nemal stanovené merateľné ukazovatele, čo nebolo v súlade s § 8 ods. 3 písm. d) zákona o podpore regionálneho rozvoja účinného od 01.01.2015.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
V rokoch 2012 až 2015 obec PHSR nemonitorovala a v rokoch 2012 a 2013 nehodnotila, čím porušila § 12 písm. b) zákona o podpore regionálneho rozvoja.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
V programových rozpočtoch v kontrolovanom období boli nesprávne, s určenými cieľmi logicky nesúvisiace merateľné ukazovatele, obec nedodržala logický rámec programov, logickú a hierarchickú postupnosť krokov, čím sa odklonila od dobrej praxe.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Jelka

IČO
00306011
Sídlo
Mierová 959/17, 92523 Jelka
Kontrolované obdobie
2012 - 2015
Termín kontroly
04.02.2016 - 02.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nemala na roky 2014 a 2015 vypracovaný PHSR, čím nevenovala dostatočnú pozornosť aktualizácii PHSR a neskoro reagovala na potrebu vypracovať nový PHSR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
POH obce bol predložený na schválenie Okresnému úradu životného prostredia v Galante 13.06.2014, t.j. po zákonom ustanovenej lehote (termín do štyroch mesiacov od vydania programu kraja, ktorý bol vydaný všeobecne záväznou vyhláškou Okresného úradu v Trnave č. 1/2014 z 22.01.2014).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
VZN na roky 2012 – 2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO, schválené ObZ, neupravovali miesta určené na ukladanie KO a na zneškodňovanie KO.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
VZN na rok 2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO, schválené ObZ, neupravovalo miesta určené na ukladanie KO a na zneškodňovanie KO.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
rozpočet neobsahoval zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu.Obec tým, že nemala zostavený rozpočet v programovej štruktúre, nevykonala ani monitorovanie a hodnotenie plnenia programov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec ako správca MK neviedla o týchto pozemných komunikáciách technickú evidenciu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 135/1961 Zb.
Nedodržaníie stanovenej lehoty (do 30.04.2013 - stanovenú vyhláškou Štatistického úradu č. 358/2011 Z. z. zo 07.10.2011, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 až 2014, príloha č. 2, bod 97, písm. d)) na poskytnutie údajov požadovaných na štatistické zisťovania - ročné výkazy o MK (MDVRR SR) 1 – 93
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
PHSR 1 schválený po 01.01.2009 neobsahoval v programovej časti zákonné náležitosti ako napr. inštitucionálne a organizačné zabezpečenie, finančné zabezpečenie, systém monitorovania a hodnotenia plnenia s ustanovením merateľných ukazovateľov a časový harmonogram realizácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Obec od roku 2008 PHSR 1 neaktualizovala, nedopĺňala, ani nemonitorovala a každoročne nevyhodnocovala jeho plnenie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Spokojnosť obyvateľov obce s poskytovanými komunálnymi službami nebola merateľným ukazovateľov v žiadnych strategických, progarmových dokumentoch a obec ani organizovane nezisťovala spokojnosť svojich obyvateľov s poskytovanými komunálnymi službami.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Kapušany

IČO
00327239
Sídlo
Kapušany 104, 08212 Kapušany
Kontrolované obdobie
2012 - 2015
Termín kontroly
09.03.2016 - 29.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V období od 01.01.2009 do 01.10.2010 PHSR obce nebol aktualizovaný, čo nebolo v súlade s § 18 ods. 2 zákona o podpore regionálneho rozvoja, účinného od 01.01.2009.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Pri vypracovaní POH v roku 2014 obec nedodržala lehotu na jeho predloženie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na schválenie, čo bolo v rozpore s § 6 ods. 5 zákona o odpadoch. Podľa predloženej dokumentácie obec požiadala o schválenie POH 13.06.2014. Príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, schválil POH obce Kapušany na roky 2011 – 2015, rozhodnutím zo 07.07.2014.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
Prevádzkový poriadok pohrebiska, platný v kontrolovanom období, nebol schválený VZN, čo bolo v rozpore s § 18 ods. 2 zákona o pohrebníctve, podľa ktorého prevádzkový poriadok pohrebiska schvaľuje obec VZN.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 131/2010 Z.z.
monitoring a vyhodnocovanie PHSR obce spôsobom uvedeným v bode 4 PHSR, resp. v stanovenom intervale dvakrát ročne nebolo v kontrolovanom období vykonávané. Obec v rokoch 2012 – 2014 nemonitorovala a nehodnotila tento dokument. Zároveň v roku 2015 do 31. mája nezaslala príslušnému vyššiemu územnému celku správu o plnení PHSR, čím nedodržala § 12 písm. b) zákona o podpore regionálneho rozvoja v platnom znení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
V rokoch 2014 a 2015 obec plnenie POH nemonitorovala a nehodnotila. Plnenie cieľov stanovených v POH obec vyhodnotila počas výkonu kontroly NKÚ SR.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
V roku 2014 boli v rámci programu Verejné osvetlenie čerpané výdavky na výmenu hniezd bezdrôtového rozhlasu, čo nemalo súvislosť so zámerom preverovaného programu.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Program 13 Cintorínske a pohrebné služby mal zámer definovaný ako dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce. Cieľ programu bol výstupovo orientovaný a zhodný so zámerom programu. Výstupmi programu boli kvalitné služby počas pohrebných obradov, zabezpečenie starostlivosti o cintorínske priestory a služby v obci a podpora širokého spektra záujmových organizácií vyjadrené štyrmi merateľnými ukazovateľmi. Podporenie širokého spektra záujmových organizácií nesúviselo so zámerom aj s cieľom programu. Podľa písomného vyjadrenia kontrolovaného subjektu zo 07.06.2016 tento program mal chybne uvedený názov (vynechaný text pri spracovaní ekonomickým úsekom obce). Správny názov mal byť Cintorínske, pohrebné, náboženské a iné spoločenské služby, správny názov projektu mal byť príspevky náboženským organizáciám.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Preverované programy boli členené na jeden samostatný podprogram. Z hľadiska programovej štruktúry bolo zbytočné deliť programy na jeden podprogram. Program je žiaduce deliť na podprogramy v prípade, že obec chce pomocou nich vyjadriť viacero špecifických, ucelených aktivít spojených tematicky a výdavkovo do jednej skupiny programu. Zároveň programy obsahovali projekty pod označením kapitálové výdavky, pričom projekt je časovo ohraničená aktivita, ktorá produkuje špecifický tovar alebo službu.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Pri tvorbe programovej štruktúry nebol dodržaný logický rámec programu, keďže absentovali výsledkovo orientované ciele. Výstupy projektov týkajúcich sa komunálnych služieb boli takmer vo všetkých prípadoch vyjadrené kvantitatívnymi merateľnými ukazovateľmi
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Spokojnosť obyvateľov obce s poskytovanými komunálnymi službami nebola hlavným strategickým zámerom obce, cieľom v programovom rozpočte, ani sa nevyskytla ako merateľný ukazovateľ v žiadnom z programov programového rozpočtu. Obec sledovala vývoj spokojnosti svojich obyvateľov s poskytovanými komunálnymi službami prostredníctvom rozhovorov na obecných akciách, resp. na iných spoločenských aktivitách.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Na otázku „Ste spokojný s celkovou úrovňou (kvalitou) obcou poskytovaných komunálnych služieb?“ najväčší počet respondentov (34,78 %) odpovedalo „skôr áno“, 30,44 % respondentov odpovedalo „áno“, z čoho vyplýva, že viac ako polovica respondentov odpovedalo pozitívne. Neutrálne kvalitu komunálnych služieb hodnotilo 17,39 % respondentov. Negatívne sa vyjadrili traja respondenti (13,04 %) a jeden z opýtaných (4,35 %) na danú otázku neodpovedal. Na základe hodnotiacich kritérií kontroly z pohľadu spokojnosti obyvateľov obce vyjadrenej v prieskume vyplýva, že použitie prostriedkov na preverované sa javí ako čiastočne účinné. Obcou zrealizované činnosti viedli k naplneniu základných povinností podľa zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Obec Lednické Rovne

IČO
00317462
Sídlo
Námestie slobody 32, 02061 Lednické Rovne
Kontrolované obdobie
2012 - 2015
Termín kontroly
04.02.2016 - 13.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Pre roky 2014 a 2015 obec používala - mala v platnosti PHSR na roky 2007-2013, ale tento nebol upravený ani schválený obecným zastupiteľstvom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Programový rozpočet na rok 2012 obsahoval len programy a podprogramy a neobsahoval zámery a ciele.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Nebola vedená technická evidencia miestnych komunikácií.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 135/1961 Zb.
PHSR obce (2007 - 2013) nebol v priebehu rokov do 1. októbra 2010 upravený.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Kontrolou monitorovania a hodnotenia PHSR bolo zistené, že PHSR v rokoch 2012 – 2014 nebol monitorovaný a nebolo každý rok vyhodnocované jeho plnenie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Programové rozpočty obce za obdobie rokov 2013 - 2015 neboli monitorované.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Merateľné ukazovatele výsledku, ktoré by umožňovali merať zlepšovanie výkonnosti komunálnych služieb neboli v programovom rozpočte stanovené. Tým, že neboli formulované výsledkovo orientované ciele a k nim prislúchajúce merateľné ukazovatele výsledku, nebol dodržaný logický rámec programov, teda logická postupnosť krokov, ktoré by viedli od plnenia merateľných ukazovateľov výstupu a výsledku k plneniu výstupových a výsledkových cieľov, a tým k naplneniu zámerov jednotlivých programov. Uvedený postup bol odklonom od dobrej praxe, nakoľko výsledky výstupov sú pre obyvateľov obce dôležitejšie ako samotné výstupy, aj keď sú nevyhnutným predpokladom dosiahnutia výsledku.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Obec Liptovské Sliače

IČO
00315745
Sídlo
Seč 635/2, 03484 Liptovské Sliače
Kontrolované obdobie
2012 - 2015
Termín kontroly
31.01.2016 - 11.05.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neurčenie merateľných ukazovateľov v podprograme rozpočtu Náboženské a iné spoločenské služby
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Obec nemala vypracovaný a platný PHSR na rok 2014.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Obec nepredložila svoj POH na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
Obec nezverejnila prevádzkový poriadok pohrebiska na verejnosti prístupnom mieste na pohrebisku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 131/2010 Z.z.
Obec do roku 2015 neviedla technickú evidenciu o spravovaných miestnych komunikáciách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 135/1961 Zb.
PHSR platný do roku 2013 nemal stanovené žiadne ukazovatele.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
PHSR platné od roku 2015 nemal stanovené plánované hodnoty k merateľným ukazovateľom, čo znemožnilo meranie pokroku.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Obec neaktualizovala a nedoplnila merateľné ukazovatele do PHSR platného do roku 2013.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Obec svoj PHSR platný do roku 2013 nemonitorovala ani nehodnotila.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
V PHSR platnom od r. 2015 nebola určená zodpovednosť za realizáciu jednotlivých cieľov, zámerov a aktivít.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
POH obce neobsahoval opatrenia na zníženie vzniku odpadov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
Obec nemonitorovala a nehodnotila plnenie svojho POH.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Spracovaniu programového rozpočtu nepredchádzalo zmapovanie existujúceho, východiskového stavu.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Programový rozpočet vypracovávala len jedna osoba, zodpovedná za financie, ktorá nemala v popise práce zabezpečenie žiadnej z komunálnych služieb.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Dve komunálne služby tvorili len jeden samostatný podprogram v rámci konkrétneho programu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zámer jedného programu a štyroch podprogramov boli nesprávne formulované ako ciele, opisovali služby zabezpečované obcou a nepopisovali budúci stav.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Merateľný ukazovateľ (plocha udržiavaných komunikácií) bol bez plánovanej cieľovej hodnoty.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Podprogram "cestná doprava" neobsahoval žiadne ciele týkajúce sa bezpečnosti na MK.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Podprogram "nakladanie s odpadmi" neriešil separovaný zber KO.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Zámer podprogramu "nakladanie s odpadmi" nebol bližšie špecifikovaný a konkretizovaný, čím nebol dodržaný jeho logický rámec.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Merateľný ukazovateľ - objem odvezeného odpadu na obyvateľa za rok nemal stanovenú mernú jednotku.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Podprogram "všeobecná pracovná oblasť" riešiaci čistotu v obci, obsahoval cieľ nesúvisiaci s čistotou obce.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Tri ciele podprogramu "všeobecná pracovná oblasť" sa mali merať a hodnotiť len pomocou jedného merateľného ukazovateľa, ktorý bol vo vzťahu k určeným cieľom nevhodný, bez priamej logickej súvislosti s cieľmi.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Podprogram "verejné osvetlenie" obsahoval dva ciele, ktoré nesúviseli s určeným zámerom efektívnej a hospodárnej prevádzky VO, čím nebol dodržaný logický rámec tohto podprogramu.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Päť cieľov podprogramu "verejné osvetlenie" sa malo hodnotiť a kontrolovať len jedným merateľným ukazovateľom, ktorý nebol konzistentný s určenými cieľmi.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
K cieľu podprogramu "Náboženské a iné spoločenské služby" nebol stanovený žiadny merateľný ukazovateľ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Programový rozpočet obce neobsahoval žiadne výsledkovo orientované ciele a merateľné ukazovatele.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Plánované cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sa medzi jednotlivými rokmi kontrovaného obdobia nemenili, ostávali rovnaké.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
PHSR, POH a programový rozpočet neboli vzájomne prepojené a nenadväzovali na seba.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Obec vykonávala niektoré činnosti iv oblasti komunálnych služieb mimo rámca svojho programového rozpočtu.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Obec pri zmenách svojho rozpočtu nemenila svoje programy a podprogramy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nemonitorovala a nehodnotila plnenie programového rozpočtu z hľadiska plnenia zámerov a cieľov, ale len z finančného hľadiska.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Obec nezverejňovala monitorovacie a hodnotiace správy programového rozpočtu.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Obec v kontrolovanom období nezisťovala spokojnosť svojich obyvateľov s poskytovanými komunálnymi službami.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Obec Lovinobaňa

IČO
00316172
Sídlo
SNP 1, 98554 Lovinobaňa
Kontrolované obdobie
2012 - 2015
Termín kontroly
01.02.2016 - 09.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec neviedla technickú evidenciu MK, čím nepostupovala v súlade s § 3d ods. 8 zákona o pozemných komunikáciách
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 135/1961 Zb.
Obec nemala platný PHSR na rok 2014, čím nepostupovala v súlade s § 12 písm. b) zákona o podpore regionálneho rozvoja
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Obec nemonitorovala a nehodnotila PHSR, čím nepostupovala v súlade s § 12 písm. b) zákona o podpore regionálneho rozvoja
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Obec neurčila výsledkovo orientované ciele a k nim prislúchajúce MU v podprogramoch týkajúcich sa MK, VO a cintorínov, čím sa odklonila od dobrej praxe
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Obec Lozorno

IČO
00304905
Sídlo
Hlavná 1, 90055 Lozorno
Kontrolované obdobie
2012 - 2015
Termín kontroly
01.02.2016 - 29.05.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec neviedla evidenciu pozemných komunikácií, čím nekonala v súlade s ustanovením § 3d ods. 8 zákona o pozemných komunikáciách
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 135/1961 Zb.
Obec nemonitorovala a nehodnotila PHSR 1 a nemonitorovala PHSR 2, čím porušila zákon o podpore regionálneho rozvoja.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
obec neaktualizovala PHSR 1 počas doby jeho splatnosti, čo nebolo v súlade so zákonom o podpore regionálneho rozvoja.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
neurčenie cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov PHSR. Nebolo možné hodnotiť a kontrolovať plnenie PHSR.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
nevhodné, nesprávne a nejednoznačné merateľné ukazovatele
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
neurčenie kvalitatívných merateľných ukazovateľov v programových rozpočtoch
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Obec Malinovo

IČO
00304921
Sídlo
L. Svobodu 17, 90045 Malinovo
Kontrolované obdobie
2012 - 2015
Termín kontroly
02.02.2016 - 29.05.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec v rokoch 2013 a 2014 nemala prijatý programový rozpočet, čím nekonala v súlade s § 4 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého rozpočet obce obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec ako správca miestnych komunikácií neviedla ich technickú evidenciu, čím nekonala v súlade s § 3d ods. 8 zákona o pozemných komunikáciách
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 135/1961 Zb.
Obec rozpočet na rok 2012 nemonitorovala a nehodnotila, čím nedodržala § 12 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
PHSR v rokoch 2012 – 2014 obec nemonitorovala a nehodnotila, čím nekonala v súlade s § 12 písm. b) zákona o podpore regionálneho rozvoja, podľa ktorého bola obec povinná každoročne monitorovať a vyhodnocovať plnenie PHSR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
PHSR na roky 2009 – 2018 mal stanovené merateľné ukazovatele, no tieto boli bez východiskových a plánovaných cieľových hodnôt. Bez určenia cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov nebolo možné hodnotiť a kontrolovať plnenie PHSR
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
neurčenie kvalitatívnych merateľných ukazovateľov vo všetkých preverovaných programoch, okrem podprogramu 5.3 Verejné osvetlenie.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
nejasne určené merateľné ukazovatele v programovom rozpočte na rok 2015 (v podprograme 4.3 Cintorínske služby, chýbajúce činnosti v programe 6. Odpadové hospodárstvo a podprograme 11.1 Verejná zeleň)
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Obec Maňa

IČO
00309061
Sídlo
nám. M.R. Štefánika 1, 94145 Maňa
Kontrolované obdobie
2012 - 2015
Termín kontroly
01.02.2016 - 31.05.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Maňa nebol počas platnosti aktualizovaný.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
V Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Maňa pre roky 2007 - 2013 ciele nemali stanovené merateľné ukazovatele.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Obec neviedla technickú evidenciu miestnych komunikácii
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 135/1961 Zb.
Pre roky 2012 a 2013 obec nevypracovala programový rozpočet
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Maňa pre rok 2007 - 2013 nebol počas platnosti monitorovaný a hodnotený
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Obec neupravovala programový rozpočet súčasne s úpravami finančného rozpočtu.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Zistenie ktoré nie je porušením všeobecne záväzných právnych predpisov
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Obec Moravské Lieskové

IČO
00311791
Sídlo
Moravské Lieskové 657, 91642 Moravské Lieskové
Kontrolované obdobie
2012 - 2015
Termín kontroly
04.02.2016 - 13.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Do 31.12.2014 nebolo pravidelne vyhodnocované plnenie PHSR, čím bol porušený zákon o podpore regionálneho rozvoja.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Vypracovaný POH nebol predložený príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na schválenie, čím bol porušený zákon o odpadoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
Zákon o odpadoch bol porušený, keď v roku 2012 nebol zavedený separovaný zber kovov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
Zákon o pozemných komunikáciách bol porušený, keď nebola vedená technická evidencia miestnych komunikácií v správe obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 135/1961 Zb.
Vo VZN o miestnych daniach neboli pri drobných stavebných odpadoch a pri vytriedených zložkách komunálnych odpadov stanovené miesta určené na ukladanie týchto odpadov a neboli ním stanovené dôvody nezavedenia triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. VZN tiež neupravovalo podrobnosti o nakladaní s biologicky rozložiteľnými kuchynskými a reštauračnými odpadmi od prevádzkovateľa kuchyne. Uvedeným postupom nebolo dodržané ustanovenie zákona o odpadoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
Logický rámec pri tvorbe programovej štruktúry nebol rešpektovaný, keď chýbajúce ciele pre oblasť miestnych komunikácií neposkytovali primeraný obraz o spôsobe naplnenia zámeru, keď finančné prostriedky alokované v podprograme verejné osvetlenie prispievali k dosahovaniu výstupov, ktoré neboli formulované v štruktúre cieľov a keď výdavky alokované do programu odpadového hospodárstva a podprogramu cintorínske a pohrebné služby nesúviseli s realizáciou činností v daných oblastiach.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Obec Močenok

IČO
00308439
Sídlo
Sv. Gorazda 629, 95131 Močenok
Kontrolované obdobie
2012 - 2015
Termín kontroly
11.02.2016 - 23.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

kontrolovaný subjekt nezabezpečil predĺženie platnosti PHSR 2006 - 2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
kontrolovaný subjekt nemal vypracovaný programový rozpočet
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
prevádzkové poriadky pohrebísk nemali formu VZN
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 131/2010 Z.z.

Obec Mútne

IČO
00314668
Sídlo
Mútne 194, 02963 Mútne
Kontrolované obdobie
2012 - 2015
Termín kontroly
03.02.2016 - 05.07.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nepreukázala NKÚ SR schválenie PHSR obecným zastupiteľstvom v zmysle § 8 ods. 7 zákona o podpore regionálneho rozvoja, podľa ktorého program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce a jeho aktualizáciu schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Obec nedodržala § 6 ods. 5 zákona o odpadoch, podľa ktorého je pôvodca odpadu povinný do štyroch mesiacov od vydania programu kraja podľa § 5 ods. 5 vypracovať nový program a predložiť ho príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na schválenie. POH obce bol so spätnou platnosťou vydaný na obdobie rokov 2011 – 2015. Dôvodom jeho vypracovania až v roku 2014 bola absencia POH Žilinského kraja.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
V kontrolovanom období mala obec prijaté VZN č. 13/2009 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestnom poplatku za KO a DSO v znení dodatku č. 1 z 21.12.2012. Toto VZN okrem iného upravovalo spôsob zberu a frekvenciu odvozov KO, DSO a separovaných zložiek KO. VZN č. 13/2009 neobsahovalo dôvody nezavedenia triedeného zberu BRKO, ktorý obec v kontrolovanom období nevykonávala, čím obec nedodržala § 39 ods. 6 zákona o odpadoch účinného od 01.01.2013, podľa ktorého obec upraví podrobnosti o nakladaní s KO a DSO vrátane BRKO všeobecne záväzným nariadením, v ktorom ustanoví okrem iného i dôvody nezavedenia triedeného zberu BRKO.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
V súlade so zákonom o pohrebníctve mala obec od 08.10.2012 schválený prevádzkový poriadok pre pohrebiská a DS vo forme VZN č. 15/2012 s účinnosťou od 01.01.2013. Pred rokom 2013 obec nemala prijatý žiadny prevádzkový poriadok pohrebiska, čím nedodržala § 18 ods. 2 zákona o pohrebníctve. Prevádzkový poriadok dvoch obecných cintorínov (na Nižnom konci a v centre obce pri kostole), ktorých súčasťou bol v každom aj DS, nebol prístupný verejnosti na mieste obvyklom na pohrebisku podľa § 18 ods. 2 zákona o pohrebníctve. Tým došlo k porušeniu tohto ustanovenia, podľa ktorého prevádzkový poriadok pohrebiska musí byť verejnosti prístupný na mieste obvyklom na pohrebisku.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 131/2010 Z.z.
Nezostavením viacročného programového rozpočtu, t. j. neurčením programov na minimálne trojročné obdobie obec nedodržala § 9 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú v rámci ich pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov obce najmenej na tri rozpočtové roky.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 538/2004 Z.z.
Technickú evidenciu MK obec ako ich správca viedla až od roku 2015. Z toho vyplýva, že v predchádzajúcom období nekonala v súlade s § 3d ods. 8 zákona o pozemných komunikáciách, podľa ktorého správcovia MK vedú o týchto pozemných komunikáciách technickú evidenciu.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 135/1961 Zb.
V PHSR bol z hľadiska možností obce nereálny cieľ opravy štátnej cesty. PHSR nepredchádzalo zmapovanie existujúceho, východiskového stavu. PHSR neobsahoval žiadne merateľné ukazovatele, systém svojho monitorovania a hodnotenia a konkrétny časový harmonogram realizácie niektorých zámerov. Bez merateľných ukazovateľov nebolo možné hodnotiť a kontrolovať plnenie PHSR, čo obec v kontrolovanom období ani nerobila.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
POH nepredchádzalo zmapovanie existujúceho, východiskového stavu, obec nehodnotila ani plnenie POH
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
V prípade programového rozpočtu sa s výnimkou roku 2015 hodnotilo len čerpanie finančných prostriedkov na jednotlivé programy, no nie plnenie určených zámerov a cieľov. Bolo to spôsobené jednak personálnym poddimenzovaním programového rozpočtovania a jednak chýbajúcimi merateľnými ukazovateľmi (v prípade VO), resp. ich chýbajúcimi plánovanými cieľovými hodnotami (v prípade údržby MK a VP). Pri zostavovaní programového rozpočtu obec nedodržala správnu, logickú programovú štruktúru, keďže niektoré KS boli rozdelené do viacerých programov a dve KS boli z pohľadu zámerov programov nesprávne zaradené. Niektoré merateľné ukazovatele boli vo vzťahu k cieľom nevhodné, logicky nesúvisiace, nedostatočné. Napríklad celkovou rozlohou cintorínskych plôch sa mala merať kvalita cintorínskych služieb. Väčšina zámerov programového rozpočtu bola správne formulovaná ako budúci želaný stav. Len dva zámery boli opisom činností ako budúci stav dosiahnuť. Všetky určené ciele boli výstupovo orientované zamerané na kvantitu, nie na kvalitu. Plánované hodnoty merateľných ukazovateľov okrem odpadového hospodárstva sa počas celého kontrolovaného obdobia nemenili, čo obec nenútilo zvyšovať výkonnosť a kvalitu zabezpečovaných KS. Obec vykonávala aj činnosti mimo programového rozpočtu, ako napr. výkup pozemkov pod MK, projekty regenerácie centra obce a rekonštrukcie VO spolufinancované EÚ.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Obec Palárikovo

IČO
00309176
Sídlo
Hlavná 82, 94111 Palárikovo
Kontrolované obdobie
2012 - 2015
Termín kontroly
11.02.2016 - 20.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

kontrolovaný subjekt ako vlastník miestnych komunikácií neviedol o nich technickú evidenciu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 135/1961 Zb.
PHSR 2007 - 2013 nebol aktualizovaný v súlade so zákonom, neobsahoval merateľné ukazovatele a nebol pravidelne monitorovaný a hodnotený
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z., 539/2008 Z.z., 539/2008 Z.z.
Kontrolovaný subjekt v rokoch 2012 - 2015 upravil výšku schválených rozpočtov len vo finančnej časti rozpočtu, pričom nedošlo k úprave programov a súčasne monitorovacie a hodnotiace správy programových rozpočtov v rokoch 2012 a 2013 neobsahovali informácie o plnení/neplnení cieľov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
vytvorenie "zistenia" za účelom možnosti nahrať odporúčanie
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť

Obec Seňa

IČO
00324698
Sídlo
Abovská 200, 04458 Seňa
Kontrolované obdobie
2012 - 2015
Termín kontroly
02.02.2016 - 08.05.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec v kontrolovanom období nemala vypracovaný PHSR. Nevypracovaním PHSR obec porušila ustanovenie § 12 písm. b) zákona o podpore regionálneho rozvoja, podľa ktorého obec vo svojej pôsobnosti na účely podpory regionálneho rozvoja zabezpečuje a koordinuje vypracovanie a realizáciu PHSR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
V kontrolovanom období obec neviedla technickú evidenciu o MK, čím ako ich správca porušila § 3d ods. 8 zákona o pozemných komunikáciách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 135/1961 Zb.
Kontrolou tvorby, monitorovania a hodnotenia preverovaných KS bol zistený nesúlad s metodickými materiálmi MF SR a dobrou praxou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevykonaním zmeny v programoch obce pri zmene rozpočtu porušila § 14 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Smolenice

IČO
00312983
Sídlo
SNP 52, 91904 Smolenice
Kontrolované obdobie
2012 - 2015
Termín kontroly
03.02.2016 - 07.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Preverením obligatórnych zákonných náležitostí VZN č. 46/2013 bolo zistené, že predmetné VZN neupravovalo spôsob nakladania s elektroodpadmi z domácností, čo nebolo v súlade § 39 ods. 6 zákona o odpadoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
obec predložila svoj POH na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy 24.06.2014, t. j. po stanovenej zákonnej lehote nepostupovala v súlade § 6 ods. 5 zákona o odpadoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
rozpočet neobsahoval zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu, obec nekonala v súlade s § 4 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec neupravila a neaktualizovala PHSR 1 (napr. oblasť merateľných ukazovateľov) v zmysle nového zákona o podpore regionálneho rozvoja, čím nekonala v súlade s ustanovením § 18 ods. 2 zákona o podpore regionálneho rozvoja účinného od 01.01.2009, podľa ktorého PHSR obce schválený pred 01.01.2009 sa mal uviesť do súladu s ustanoveniami nového zákona o podpore regionálneho rozvoja.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
obec nemonitorovala a nehodnotila PHSR 1, čím nekonala v súlade s ustanovením § 12 písm. b) zákona o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov, podľa ktorého obec za účelom podpory regionálneho rozvoja pravidelne monitoruje a každoročne vyhodnocuje jeho plnenie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
obec nezaslala do 31.05.2015 správu o plnení PHSR 1 vyššiemu územnému celku, čím nekonala v súlade s ustanovením § 12 písm. b) zákona o podpore regionálneho rozvoja, podľa ktorého obec bola povinná zasielať správu o plnení PHSR každoročne do 31.05. príslušnému vyššiemu územnému celku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
merateľné ukazovatele v PHSR niektorých stanovených aktivít a projektov mali síce charakter indikátorov definujúcich cieľové hodnoty, ktoré sa majú dosiahnuť, ale nemali určenú východiskovú hodnotu voči ktorej sa bude posudzovať, resp. porovnávať dosiahnutý stav (napr. pri opatrení B 2.4 zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia mala obec stanovenú cieľovú hodnotu zníženie o 20 %). Aj z tohto dôvodu boli merateľné ukazovatele stanovené nesprávne, nakoľko bez stanovenia východiskovej hodnoty merateľných ukazovateľov nemožno reálne hodnotiť dosiahnutie stanovených cieľov v čase.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Na základe hodnotiacich kritérií kontroly z pohľadu spokojnosti obyvateľov obce (spokojných len 21,43 %) možno konštatovať, že vynakladanie finančných prostriedkov na preverované KS sa javí ako neúčinné.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Obec Solčany

IČO
00311081
Sídlo
Hviezdoslavova 50, 95617 Solčany
Kontrolované obdobie
2012 - 2015
Termín kontroly
14.02.2016 - 19.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec súčasne s úpravou finančného rozpočtu, počas roka neupravovala programový rozpočet
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec ako vlastník miestnych komunikácií neviedla technickú evidenciu miestnych komunikácií
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 135/1961 Zb.
Obec nemala stanovené merateľné ukazovatele k jednotlivým cieľom a tým nevedela vykonať zhodnotenie plnenia príslušných cieľov v programovom rozpočte.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Programové rozpočty boli pre roky 2013,2014,2015 boli vypracované ako jednoročné.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nesledovala a zároveň nehodnotila počas platnosti Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2011 - 2016
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Obec v kontrolovanom období nemonitorovala a nehodnotila programové rozpočty.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Záverečné účty pre roky 2012, 2013,2014 neobsahovali hodnotenie programových rozpočtov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Zistenie ktoré nie je porušením všeobecne záväzných predpisov
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Obec Spišský Štvrtok

IČO
00329631
Sídlo
Tatranská 4, 05314 Spišský Štvrtok
Kontrolované obdobie
2012 - 2015
Termín kontroly
31.01.2016 - 05.07.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja a Program rozvoja obce nebol vypracovaný v zmysle zákona o podpore regionálneho rozvoja, programové dokumenty neboli priebežne aktualizované, monitorované a hodnotené
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja neobsahoval analýzu finančných potrieb a možností financovania programu, inštitucionálne a organizačné zabezpečenie realizácie programu, finančné zabezpečenie opatrení a aktivít, systém monitorovania a hodnotenia vrátane stanovenia merateľných ukazovateľov ako aj časový harmonogram
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Program rozvoja obce neobsahoval inštitucionálne a organizačné zabezpečenie realizácie programu, monitorovanie programu navrhovalo možné indikátory a zdroj informácií bez kvantitatívneho stanovenia merateľných ukazovateľov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
V jednom prípade nebol v programovom rozpočte v podprograme stanovený cieľ a merateľné ukazovatele
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Programy a podprogramy v programovom rozpočte boli prevažne orientované na výstup a nie na výsledok
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Niektoré merateľné ukazovatele boli vo vzťahu k cieľom nevhodné a logicky nesúvisiace
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
V programovom rozpočte sa hodnotilo len finančné čerpanie prostriedkov na jednotlivé programy, no nie plnenie zámerov a cieľov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.

Obec Staškov

IČO
00314293
Sídlo
Jozefa Kronera 588, 02353 Staškov
Kontrolované obdobie
2012 - 2015
Termín kontroly
02.02.2016 - 20.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Štatistické ročné výkazy o komunálnom odpade z obce (ŽP 6-01) prezentujúce informácie a skutočnosti o komunálnych odpadoch a o ochrane životného prostredia vyhotovené za kontrolované obdobie obsahovali neúplne vykázané údaje o príslušných finančných ukazovateľoch. Výdavky boli vykázané len sumárne za oblasť ochrany životného prostredia ako celku bez ich logického členenia na jednotlivé čiastkové aktivity podľa medzinárodnej klasifikácie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
PHSR obce na roky 2007 až 2013 bol schválený uznesením ObZ č. 13/2006 z 24.11.2006. Jeho platnosť bola podľa uznesenia ObZ č. 4/2015 z 29.05.2015 vo väzbe na uznesenie ObZ č. 184/2015 z 26.08.2015 predĺžená do prijatia nového PHSR. Predĺžením jeho platnosti až v roku 2015 reagovala obec na potrebu vypracovania nového PHSR oneskorene.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
PHSR na roky 2007 – 2013 nepozostával z požadovanej analyticko-strategickej časti a programovej časti, ktoré by obsahovali všetky stanovené súčasti, t.j. príslušné analýzy, stratégie a hodnotenia, finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít a systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu. Obec nevypracovaním aktualizácie tohto programového dokumentu nepostupovala podľa ustanovenia § 18 ods. 2 zákona o podpore regionálneho rozvoja, podľa ktorého je obec povinná PHSR schválený pred 1. januárom 2009 uviesť do súladu s ustanoveniami tohto zákona v termíne do 1. októbra 2010.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Realizačná časť PHSR na roky 2015 až 2022 nebola zameraná na systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja obce s ustanovením merateľných ukazovateľov a na časový harmonogram realizácie programu a finančná časť neobsahovala finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, čím kontrolovaný subjekt nepostupoval podľa ustanovení § 8 ods. 3 písm. d) a e) zákona o podpore regionálneho rozvoja účinného od 1. januára 2015, ktorý stanovoval takúto štruktúru tohto dokumentu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Neustanovením dôvodov nezavedenia triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov vo VZN nepostupovala obec podľa ustanovenia § 39 ods. 6 zákona o odpadoch. Oprávnené príčiny nezavedenia takéhoto zberu obcami sú zákonom o odpadoch taxatívne vymedzené, pričom za jeden z opodstatnených dôvodov sa považuje aj skutočnosť, ak obec preukáže, že najmenej 50 % obyvateľov kompostuje vlastný odpad.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
Prevádzkový poriadok pohrebiska mala obec ako prevádzkovateľ zriadeného pohrebiska schválený s účinnosťou od 1. januára 2013 formou VZN, ktorým bolo zrušené predchádzajúce VZN účinné od roku 1999. Prevádzkový poriadok obsahoval stanovené obligatórne náležitosti. Vykonanou kontrolou na mieste bolo zistené, že predmetný prevádzkový poriadok nebol verejnosti prístupný na mieste obvyklom na pohrebisku, čo bolo v rozpore s povinnosťou ustanovenou § 18 ods. 2 zákona o pohrebníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 131/2010 Z.z.
Prevádzkovanie domu smútku bolo v kontrolovanom období zabezpečované prenechaním jeho prevádzkovania právnickej osobe, ktorá na základe zmluvy realizovala aj poskytovanie niektorých služieb vykonávaných prevádzkovateľmi pohrebiska (vykopanie a zasypanie hrobu, exhumácie, prevádzka chladiaceho zariadenia), čo vyplývalo aj z prevádzkového poriadku pohrebiska. Samotné prevádzkovanie domu smútku zmluvným prevádzkovateľom však z prevádzkového poriadku pohrebiska nebolo zrejmé, naopak správu domu smútku mala podľa tohto poriadku vykonávať obec.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V kontrolovanom období obec nemala vypracovaný a schválený aktuálny plán údržby (zimnej a letnej) a obnovy miestnych komunikácií a verejných priestranstiev, plán prevádzky a údržby verejného osvetlenia, ani plán údržby verejnej zelene, miestneho cintorína a domu smútku.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Programový rozpočet zostavený na rozpočtový rok 2012 vykazoval finančné údaje roku 2012 chybne ako údaje roku 2011.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Programové rozpočty zostavené na rozpočtové roky 2013 a 2014 neboli predložené na schválenie a schválené ObZ spolu s rozpočtom obce zostaveným na rovnaké obdobie podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
V priebehu kontrolovaných rozpočtových rokov boli rozpočtovými opatreniami vykonané zmeny a následné úpravy rozpočtov, ktorými neboli súčasne realizované aj zmeny príslušných programov obce, t.j. nebolo zrejmé, ktorých programov sa zmeny vo výdavkoch týkali. Obec tým nepostupovala podľa ustanovenia § 14 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého zmeny rozpočtu vrátane zmeny programov obce schvaľuje príslušný orgán obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Projekty spolufinancované z prostriedkov EÚ a z prostriedkov štátneho rozpočtu neboli zahrnuté v príslušnom programovom rozpočte obce, ktorý mal byť priebežne aktualizovaný a spolu s vykonanými zmenami finančného rozpočtu mal byť doplnený o zámery, ciele a merateľné ukazovatele realizovaných projektov. Pôvodne definované programy bez tejto úpravy neodzrkadľovali realizovanú skutočnosť a ich plnenie tak bolo formálne. Finančné prostriedky vynaložené na predmetné projekty boli finálne premietnuté až v príslušnom koncoročnom hodnotení plnenia programov obce formou finančného čerpania.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
PHSR a POH boli vypracovávané externými dodávateľmi, pričom obec do tvorby programov nezapojila v dostatočnej miere svojich obyvateľov. Tí podľa vykonaného dotazníkového prieskumu nemali dostatok vedomostí o zámeroch a cieľoch svojej obce v oblasti komunálnych služieb.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Ciele v oblasti komunálnych služieb stanovené PHSR do roku 2022 nemali definované príslušné merateľné ukazovatele. Cieľ vzťahujúci sa na komunálne služby, vyplývajúci z PHSR do roku 2013 nemal výstupy, ktoré sa mali dosiahnuť modernizáciou a kultiváciou sídla definované príslušnými merateľnými ukazovateľmi v plánovanej číselnej alebo logickej hodnote. Nestanovenie merateľných ukazovateľov s plánovanými hodnotami znemožnilo merať pokrok, resp. úspešnosť pri plnení cieľov a prispôsobovať ďalšie aktivity reálnym potrebám obce.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Programy obce týkajúce sa komunálnych služieb stanovené v predchádzajúcom aj v aktuálnom PHSR neobsahovali východiskový bod, stav, voči ktorému sa má posudzovať dosiahnutý stav, plnenie zámeru a cieľa prostredníctvom merateľných ukazovateľov a nezahŕňali jednoznačne ani cieľový bod s hodnotou, ktorý sa má dosiahnuť. V predmetných programoch obce stanovených v PHSR do roku 2022 nebol určený časový harmonogram ich realizácie a plnenia a ani príslušná zodpovednosť za ich plnenie. V oboch PHSR neboli na činnosti v oblasti komunálnych služieb, t.j. na jednotlivé opatrenia a aktivity vyčlenené príslušné finančné prostriedky.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
V prípade zámeru týkajúceho sa biologicky rozložiteľných odpadov zneškodňovaných skládkovaním, vyplývajúceho z POH chýbal východiskový bod, voči ktorému sa má posudzovať dosiahnutý stav, plnenie zámeru a cieľa.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Zostaveniu programových rozpočtov na príslušné obdobia nepredchádzalo dôkladné zmapovanie existujúceho, východiskového stavu v oblastiach pokrývajúcich komunálne služby, od ktorého by sa mali odvíjať formulácie zámerov, cieľov a plánované cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov. Pri určovaní programovej štruktúry rozpočtu sa nestanovili a neurčili priority vo väzbe na aktuálne potreby obce a jej obyvateľov vyplývajúce najmä z existujúcich strategicko-plánovacích programových dokumentov. Zámery, ciele, opatrenia a príslušné aktivity týkajúce sa oblasti komunálnych služieb, určené ako základné programové východiská v PHSR a POH sa nepremietli v rozhodujúcej miere do programovej štruktúry rozpočtov. Ich napĺňanie a realizovanie nebolo v programoch rozpočtov optimálne a komplexne zapracované, už vôbec nie prostredníctvom vhodne a logicky určených merateľných ukazovateľov.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Tvorbu, monitorovanie a hodnotenie programového rozpočtu nemala obec v kontrolovanom období upravené vnútorným predpisom, t.j. nevymedzila ani príslušnú zodpovednosť a časový harmonogram rozpočtového procesu. Programové rozpočty obce boli zostavované spravidla osobou zodpovednou za financie a rozpočet, ktorej agendou neboli komunálne služby. Na tvorbe zámerov a cieľov sa v minimálnej miere spolupodieľali aj iné osoby. Bez poznania jestvujúceho stavu, požiadaviek obyvateľov obce ako konečných užívateľov komunálnych služieb a bez zapojenia viacerých osôb zodpovedných za realizáciu (výkon) komunálnych služieb programový rozpočet objektívne nemohol plniť funkciu základného krátkodobého plánovacieho nástroja. Takto zostavený programový rozpočet, ktorý nebol výsledkom hlbšej analýzy nemohol objektívne reflektovať na požiadavky ostatných zainteresovaných strán a mať pre obec reálny pozitívny prínos.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Obec pri zostavovaní svojho programového rozpočtu nedodržala v oblasti komunálnych služieb správnu logickú programovú štruktúru. Niektoré komunálne služby boli riešené vo viacerých programoch, či podprogramoch začlenených do rozdielnych programov. Iné komunálne služby (údržba verejnej zelene, údržba miestneho cintorína s domom smútku) neboli v programovom rozpočte obsiahnuté vôbec. Takéto zoskupenie činností jednotlivých komunálnych služieb do viacerých programov zneprehľadňovalo programový rozpočet ako celok a narúšalo logický rámec jednotlivých programov.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Všetky preverené programy a podprogramy sa mali splniť v priebehu jedného kalendárneho roka, a to aj také projekty ako vybudovanie zberného dvora a revitalizácia verejných priestranstiev v obci. Tieto dva projekty nemali určené žiadne časové harmonogramy realizácie. Hlavné programy a podprogramy upravujúce preverované komunálne služby, resp. činnosti a aktivity vedúce k ich naplneniu sa rok čo rok opakovali, ostávali prakticky bez zmeny s rovnakými cieľmi. Z časového hľadiska tak v oblasti komunálnych služieb programový rozpočet obce obsahoval časovo neohraničené programy.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Obec pri formulovaní väčšiny preverených programov a podprogramov nedodržala zásady správneho programového rozpočtovania. Okrem niektorých výnimiek boli všetky zámery programov a najmä podprogramov nesprávne formulované ako ciele, popisujúce konkrétne činnosti, služby zabezpečované obcou, či výstup týchto činností a nie ako budúci želaný stav. Boli príliš konkrétne a úzko špecifikované. Neboli formulované ako výzva. Niektoré zámery boli úplne totožné (formulované rovnako) s cieľmi, ktoré ich mali bližšie konkretizovať a rozviesť.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Všetky ciele preverených programov a podprogramov boli výstupovo orientované, zamerané na kvantitu a nie na kvalitu. Obec tak ani v jednom zo svojich programov nedodržala logický rámec, keďže im chýbali výsledkovo orientované ciele pomáhajúce splniť zámery programov. Ciele niektorých podprogramov boli vo vzťahu k určeným zámerom nedostatočné.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Vážnym nedostatkom programových rozpočtov obce boli merateľné ukazovatele, pomocou ktorých sa malo hodnotiť a kontrolovať ich plnenie, a teda aj účinnosť prostriedkov vynaložených na komunálne služby. V drvivej väčšine boli buď nesprávne určené, logicky nesúviseli s cieľmi, ktoré mali merať, boli nedostatočné, alebo nemali určenú cieľovú hodnotu, prípadne neboli vôbec určené.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Obec v kontrolovanom období priebežne nesledovala (nemonitorovala) a žiadnym spôsobom nevyhodnocovala plnenie zámerov a cieľov stanovených v POH. Pôvodný aj aktuálne platný PHSR obce neboli v kontrolovanom období monitorované ani vyhodnocované, čím obec nepostupovala podľa ustanovenia § 12 písm. b) zákona o podpore regionálneho rozvoja, podľa ktorého obec vo svojej pôsobnosti na účely podpory regionálneho rozvoja pravidelne monitoruje svoj PHSR a každoročne vyhodnocuje jeho plnenie a podľa toho istého ustanovenia zákona účinného od 1. januára 2015 zasiela každoročne do 31. mája príslušnému vyššiemu územnému celku správu o jeho plnení. Nemonitorovanie a nehodnotenie príslušného PHSR negatívne ovplyvňuje plnenie stanovených opatrení a aktivít.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Monitorovanie plnenia programov obce bolo v kontrolovanom období realizované iba v rozpočtovom roku 2014 a 2015. Podľa príslušných monitorovacích správ bolo vykonané v prípade rozpočtového roku 2014 dňa 11.12.2014 a v prípade rozpočtového roka 2015 dňa 28.10.2015, hoci správa deklarovala jeho vykonanie k 30. júnu 2015. Obec tým nepostupovala podľa Praktického a konkrétneho manuálu pre tvorbu programových štruktúr na úrovni miestnej a regionálnej územnej samosprávy, podľa ktorého sa monitorovanie vykonáva jedenkrát počas rozpočtového roka k 30. júnu. V týchto monitorovacích správach obec hodnotila len finančné čerpanie jednotlivých programov, no nie priebežné dosahovanie určených zámerov a cieľov. Navyše obec vykonávala monitorovanie až koncom príslušných rozpočtových rokov, čím bolo povrchné a formálne.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
V prípade rozpočtových rokov 2012 a 2013 nebolo monitorovanie plnenia programov obce realizované vôbec, čím obec nepostupovala podľa ustanovenia § 12 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého obce hospodária s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu a počas roka monitorujú plnenie programov obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
V prípadoch, keď hodnotením programových rozpočtov bolo zistené neplnenie stanovených cieľov, obec túto skutočnosť žiadnym spôsobom v komentári nezdôvodnila a reálne žiadne nápravné opatrenia neprijala. Predmetné správy obsahovali v niektorých prípadoch informácie o plánovaných hodnotách merateľných ukazovateľov, ktoré však nezodpovedali schválenej očakávanej skutočnosti. Skutočne dosiahnuté hodnoty tak vtedy boli porovnávané s chybnými údajmi, v dôsledku čoho boli výsledky takého hodnotenia skreslené.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Hlavným zámerom POH obce bolo do roku 2015 zvýšiť podiel separovaných odpadov v rámci komunálnych odpadov na úroveň 35 %. Z údajov predložených obcou o množstvách komunálneho odpadu podľa jednotlivých druhov vyplýva, že obec tento cieľ určený POH nesplnila. Podiel vyseparovaného odpadu na celkovom komunálnom odpade dosiahol v roku 2015 hodnotu 16,32 %, čo bolo o 18,68 % menej ako stanovoval cieľ. Cieľ obce tak bol plnený na 46,63 %, čo z hľadiska hodnotiacich kritérií kontroly predstavuje neúčinné použitie verejných prostriedkov a v prípade tohto zámeru aj neúčinný POH.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Zverejnený nebol aktuálny POH obce. Monitorovacie a hodnotiace správy programového rozpočtu neboli obcou v kontrolovanom období zverejňované. PHSR a POH neboli obcou monitorované, ani hodnotené, takže o ich plnení, resp. neplnení obec ani neinformovala.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
V kontrolovanom období obec organizovane nezisťovala a nevyhodnocovala spokojnosť svojich obyvateľov s poskytovanými komunálnymi službami, ani nesledovala jej vývoj, keďže takýto prieskum nebol ani zadefinovaný ako cieľ v programovom rozpočte. Spokojnosť obyvateľov obce s poskytovanými komunálnymi službami nebola ani hlavným strategickým zámerom obce, ani sa nevyskytla ako merateľný ukazovateľ v žiadnom z kontrolovaných programov programového rozpočtu.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Obec Tomášov

IČO
00305120
Sídlo
1. mája 5, 90044 Tomášov
Kontrolované obdobie
2012 - 2015
Termín kontroly
02.02.2016 - 09.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

kontrolovaný subjekt nevenoval dostatočnú pozornosť aktualizácii PHSR , neskoro reagoval na potrebu vypracovania nového dokumentu, a tým posunul jeho účinnosť.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
obec nedodržala zákonnú povinnosť priebežne aktualizovať PHSR
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Prevádzkový poriadok cintorína nebol obcou vydaný a schválený OZ ako VZN.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 131/2010 Z.z.
Rozpočet obce nebol ani v jednom z kontrolovaných rokov vypracovaný a schválený ako programový so zámermi , cieľmi a merateľnými ukazovateľmi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec rozpočty nemonitorovala a nehodnotila
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec ako správca miestnych komunikácií neviedla ich technickú evidenciu (pasport)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 135/1961 Zb.
Kontrolou správnosti zostavenia PHSR 1 bolo zistené, že obsahovo nezodpovedal ustanoveniu cit. paragrafu zákona. Opatrenia za kontrolované KS nemali zadefinované výstupy ani aktivity, ktoré by mala obec realizovať. Nebola tu určená zodpovednosť a časový harmonogram, predpoklady plnenia cieľov a opatrení. V dokumente neboli stanovené žiadne plánované cieľové hodnoty MU, voči ktorým by sa dal posudzovať dosiahnutý stav alebo plnenie zámerov, cieľov a opatrení, chýbal v ňom zmapovaný východiskový stav.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
neurčenie merateľných ukazovateľov v rozpočtoch
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Obec Turňa nad Bodvou

IČO
00691313
Sídlo
Moldavská cesta 419/49, 04402 Turňa nad Bodvou
Kontrolované obdobie
2012 - 2015
Termín kontroly
24.01.2016 - 16.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

PHSR neobsahoval systém monitorovania a hodnotenia plnenia PHSR obce s ustanovením merateľných ukazovateľov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Obec nemala Program rozvoja obce a PHSR schválený pred 1.1.2015 neuviedla do súladu s ustanoveniami zákona účinného od 1.1.2015 do 31.12.2015.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Obec viedla technickú evidenciu miestnych komunikácií. Podľa údajov vykázaných v ročnom výkaze o MK za rok 2012 MK (MDVRR SR) 1 – 93 obec spravovala komunikácie v dĺžke 10,1 km o rozlohe 40 222 m2, čo nesúhlasilo na passport MK , rozdiel 1 123 bm.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 135/1961 Zb.
Obec nemala spracované plány zimnej a letnej údržby a obnovy MK, plány údržby VZ, miestneho cintorína a DS a plán prevádzky a údržby verejného osvetlenia.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Prevádzkový poriadok pre verejný cintorín v Turni nad Bodvou nebol vyvesený v plnom znení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 131/2010 Z.z.
Obec nesplnila vlastné opatreníia stanovené v POH (ani stanovené pre SR).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
Obec nemala spracovaný osobitný vnútorný predpis pre tvorbu, monitorovanie a hodnotenie programového rozpočtu.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Obec pri tvorbe svojho programového rozpočtu nedodržala správnu, logickú štruktúru. Výdavky na činnosti súvisiace so správou VZ, VP a prevádzky zberného dvora boli okrem príslušných podprogramov zaradené aj v programe 3 Interné služby, podprograme 3.13 Nákladná doprava (preprava). Rozdelenie činností a výdavkov na vyššie uvedené KS do viacerých programov zneprehľadňovala programovú štruktúru rozpočtu ako celok.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Formálne stanovenie zodpovedných osôb za programy PRG
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Program 4. Služby občanom, Podprogram 4.4. Cintorínske a pohrebné služby mal stanovený zámer „dôstojné miesto posledného odpočinku zosnulých“. V rámci uvedeného podprogramu bol vytvorený osobitný prvok 4.4.1. Dom smútku, ktorý mal určený zámer zabezpečiť prevádzkovanie domu smútku s cieľom zabezpečiť dôstojný výkon pohrebných obradov. Zámer bol nesprávne formulovaný ako činnosť zabezpečovaná obcou a nie ako budúci želaný stav. Obec si stanovila kvantitatívny merateľný ukazovateľ plánovaný počet obradov za rok, ktorý bol v jednotlivých rokoch kontrolovaného obdobia plánovaný v počte 30. Takto stanovený merateľný ukazovateľ logicky nesúvisí so stanoveným zámerom programového prvku. Merateľný ukazovateľ pre prvok podprogramu 4.4. Cintorínske a pohrebné služby bol nejednoznačný k stanovenému cieľu, pričom ho nebolo možné hodnotiť a jeho prostredníctvom sledovať mieru pokroku voči východiskovému stavu.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
V podprograme 6.1. Zber a odvoz odpadu – zámerom bol adresný systém OH ochraňujúci životné prostredie s cieľom zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia obce a zvyšovanie podielu separovaných odpadov na celkovom odpade. V rámci uvedeného podprogramu bolo stanovených 10 kvantitatívnych merateľných ukazovateľov, u niektorých neboli stanovené merné jednotky. Podľa stanoveného merateľného ukazovateľa nebolo možné objektívne posúdiť dodržanie cieľa z krajského POH, ale ani programového rozpočtu obce v podprograme 6.1.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Podprogram 6.3. Technické opatrenia nakladania s odpadmi bol stanovený zámer „technické monitorovanie nepovoleného ukladania odpadov“ s cieľom zamedziť vytváraniu čiernych skládok odpadov na území obce 2015. V roku 2015 obstarala obec 3 fotopasce, nebolo však vyhodnotené, ako bol cieľ a zámer podprogramu splnený, či uvedeným opatrením reálne došlo k eliminovaniu čiernych skládok, čo by bolo možné preukázať napr. aj zaznamenaním trendového vývoja v jednotlivých rokoch kontrolovaného obdobia.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Obec komunikovala s občanmi aj formou videoprenosov zo zasadnutí OZ, ktoré boli prenášané káblovou TV.
Typ nedostatku: -
Program 7. Komunikácie mal stanovený zámer „kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra“.V rámci uvedeného programu bol vytvorený o. i. podprogram 7.3. Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií so zámerom „Dobrý technický stav komunikácií v obci“ a stanoveným cieľom zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci. Merateľný ukazovateľ – plocha udržiavaných komunikácií v obci v m2. Plánovaná hodnota počas celého kontrolovaného obdobia bola 50 655 m2, ako skutočnosť bola uvádzaná tá istá hodnota. Prostredníctvom takto postaveného merateľného ukazovateľa nebolo možné získať informáciu o reálne plánovaných, ale ani realizovaných činnostiach, a či boli finančné zdroje použité efektívnym spôsobom. Bol nedostatočný a nebolo možné merať pokrok, výslednú hodnotu. Chýbal aj východiskový stav. Keďže nebolo určené, čo sa považovalo za splnenie cieľa, bol takýto merateľný ukazovateľ nekontrolovateľný a určený cieľ nehodnotiteľný.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Minimálne prepojenie zámerov a cieľov medzi strategickými dokumentami obce.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Obec počas platnosti PHSR osobitne nehodnotila tento dokument, a tým nepostupovala v súlade s § 12 písm. b) zákona o podpore regionálneho rozvoja, v zmysle ktorého obec pravidelne monitoruje a hodnotí PHSR a každoročne do 31. mája zasiela príslušnému VUC správu o jeho plnení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Obec pravidelne nemonitorovaĺa svoj PHSR a každoročne do 31. mája nezaslala príslušnému VUC správu o jeho plnení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Obec nesplnila cieľ stanovený v krajskom POH prenesenom do vlastného POH, ani vlastný cieľ týkajúci sa % separovaného odpadu z domácností.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
V monitorovacích a hodnotiacich správach k programovému rozpočtu obec vyhodnotila stanovené ciele jednotlivých programov bolo vo viacerých prípadoch formálne. Napr. v roku 2012 prvok podprogramu 4.4.1 Dom smútku – zámerom bolo zabezpečiť prevádzkovanie domu smútku s cieľom zabezpečiť výkon pohrebných obradov. Obec stanovila merateľný ukazovateľ plánovaný počet obradov za rok. Vo vyhodnotení uviedla, čo predmetná aktivita zahŕňala, nebolo vyhodnotené dosiahnutie cieľa, v nadväznosti na stanovený merateľný ukazovateľ.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Pri podprograme 5.5. Prevádzka VO bol stanovený cieľ maximalizovať bezpečnosť obyvateľov obce vo večerných a nočných hodinách, pričom merateľný ukazovateľ bol počet opravených svietidiel VO. Plánovaný počet opravených svietidiel bol síce dosiahnutý, no pretože tento merateľný ukazovateľ logicky nesúvisel s určeným cieľom, jeho splnenie nebolo možné vyhodnotiť.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Subjekt hodnotil a monitoroval programové rozpočty na základe plánovanej hodnoty a skutočnej dosiahnutej hodnoty. V prípade preverovaných KS išlo len o výstupy. Ciele a merateľné ukazovatele boli nastavené na kvantitu, nie kvalitu.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec na základe projektu "Rekonštrukcia autobusových zastávok na informačné kiosky" obdržala peňažný dar od Nadácie Slovenskej sporiteľne. Do výkonu kontroly obec nezabezpečila v zmysle uzatvorenej zmluvy propagáciu obce tak, aby autobusové zastávky plnili úlohu informačných kioskov.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Obec nerealizovala prieskum spokojnosti občanov s realizovanými komunálnymi službami.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Obec Valaliky

IČO
00324850
Sídlo
Poľná 8, 04413 Valaliky
Kontrolované obdobie
2012- 2015
Termín kontroly
02.02.2016 - 30.05.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou úprav rozpočtov v kontrolovanom období bolo zistené, že obec pri zmenách rozpočtov za roky 2012 – 2015 rozpočtovými opatreniami, v priebehu rozpočtového roka, nevykonala zmenu programov obce. Nevykonaním zmien programov obce pri zmene rozpočtov obec konala v rozpore s § 14 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Nestanovením merateľných ukazovateľov a ich plánovaných hodnôt ako nástroja na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľov nebolo možné merať pokrok a úspešnosť pri ich plnení, prispôsobovať a určovať ďalšie činnosti a aktivity bezprostredne súvisiace s plnením stanovených zámerov a cieľov. Nesplnením povinnosti uviesť PHSR obce do súladu s ustanoveniami zákona o podpore regionálneho rozvoja, účinného od 1. januára 2009, porušila obec § 18 ods. 2 tohto zákona.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Obec tým, že vo svojej pôsobnosti na účely podpory regionálneho rozvoja neanalyzovala a nehodnotila úroveň rozvoja svojho územia a jeho častí, pravidelne nemonitorovala a 31.05. nezaslala príslušnému vyššiemu územnému celku správu o jeho plnení, konala v rozpore s § 12 písm. a) a b) zákona o podpore regionálneho rozvoja.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 539/2008 Z.z.

Obec Veľké Uherce

IČO
00311294
Sídlo
Veľké Uherce 360, 95841 Veľké Uherce
Kontrolované obdobie
2012 - 2015
Termín kontroly
09.02.2016 - 19.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Rozpočet obce v období rokov 2012-2015 neobsahoval zámery a ciele.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Technická evidencia komunikácií nebola vedená obcou ako správcom komunikácií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 135/1961 Zb.
Prevádzkový poriadok pohrebiska schválený formou VZN nebol verejnosti prístupný na mieste obvyklom na pohrebisku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 131/2010 Z.z.
V období rokov 2012 a 2013 nebol PHSR obce monitorovaný a každoročne nebolo vyhodnocované jeho plnenie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Akčný plán v rámci PHSR obce nebol do 01.10.2010 doplnený o hodnotenie jeho plnenia s ustanovením merateľných ukazovateľov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z., 539/2008 Z.z.

Obec Zohor

IČO
00305235
Sídlo
Dolná 46, 90051 Zohor
Kontrolované obdobie
2012 - 2015
Termín kontroly
03.02.2016 - 07.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Štruktúru PHSR na roky 2008 - 2015 tvoril audit, analytická, strategická a implementačná časť. V zmysle § 8 ods. 3 zákona o podpore regionálneho rozvoja účinného od 01. 01. 2009 mal PHSR pozostávať z analyticko–strategickej časti a programovej časti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Obec neuviedla PHSR do 01.10.2010 do súladu s ustanoveniami zákona o podpore regionálneho rozvoja, čím nekonala v súlade s § 18 ods. 2 citovaného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
PHSR neobsahoval v zmysle zákona účinného od 01.01.2015 analytickú, strategickú, programovú, realizačnú a finančnú časť, čím došlo k porušeniu § 8 ods. 3 zákona o podpore regionálneho rozvoja.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Obec neuviedla PHSR do súladu so zákonom o podpore regionálneho rozvoja do 31.12.2015, v znení zákona účinnom od 01.01.2015, čím nekonala v súlade s ustanoveniami § 18a uvedeného zákona
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Obec v kontrolovanom období neviedla technickú evidenciu pozemných komunikácií v súlade s § 3d ods. 8 zákona o pozemných komunikáciách
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 135/1961 Zb.
Obec PHSR v rokoch 2012 - 2015 nemonitorovala a v rokoch 2012 a 2013 nehodnotila v zmysle § 12 ods. b zákona o podpore regionálneho rozvoja.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Nevhodné, logicky nesúvisiace merateľné ukazovatele programových rozpočtov a v niektorých prípadoch ciele totožné so zámerom programov. Neurčenie výsledkovo orientovaných cieľov a k nim prislúchajúcich merateľných ukazovateľov v podprogramoch týkajúcich sa MK, VO, VZ a cintorína.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Obec Zvolenská Slatina

IČO
00320447
Sídlo
SNP 370/19, 96201 Zvolenská Slatina
Kontrolované obdobie
2012 - 2015
Termín kontroly
08.02.2016 - 27.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

PHSR 2011-2015 v programovej časti neobsahoval merateľné ukazovatele
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
v PHSR do roku 2020 nebola dodržaná obsahová náplň jeho jednotlivých častí
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
nedodržanie logického rámca programu pri formulovaní, zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
obec v rokoch 2012-2015 nevykonala monitorovanie a vyhodnocovanie plnenia PHSR 2011-2015 a v roku 2015 nezaslala príslušnému vyššiemu územnému celku správu o jeho plnení
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 539/2008 Z.z.

Obec Čečejovce

IČO
00324078
Sídlo
Čečejovce 0, 04471 Čečejovce
Kontrolované obdobie
2012 - 2015
Termín kontroly
03.02.2016 - 21.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec neupravila uvedené VZN č. 2/2009 v súlade s § 39 ods. 6 zákona o odpadoch, podľa ktorého mala obec upraviť podrobnosti o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi, ktoré sú komunálnym odpadom..
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
PHSR nebol aktualizovaný z hľadiska časového harmonogramu jeho realizácie v rokoch 2012 - 2015 a neobsahoval finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít.Tým, že PHSR nebol aktualizovaný podľa platnej legislatívy, obec nedodržala § 18 ods. 2 zákona o podpore regionálneho rozvoja.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Neplnením povinnosti hodnotiť výsledky plnenia PHSR porušila obec zároveň § 12 písm. b) zákona o podpore regionálneho rozvoja.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Nepredložením POH obce na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva obec porušila § 6 ods. 4 a 8 zákona o odpadoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
Kontrolou tvorby, monitorovania a hodnotenia preverovaných KS bol zistený nesúlad s metodickými materiálmi MF SR a dobrou praxou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v prípade získania finančných prostriedkov v priebehu programového obdobia neschválila zmenu v programovom v rozpočte. Nevykonaním zmeny v programe obce pri zmene rozpočtu porušila § 14 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Ľubica

IČO
31942547
Sídlo
Gen. Svobodu 127, 05971 Ľubica
Kontrolované obdobie
2012 - 2015
Termín kontroly
31.01.2016 - 09.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou bolo zistené, že obec nepredložila plán odpadového hospodárstva obce v termíne do 31.05.2014
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
Obec nevyhotovila plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý by obsahoval merateľné ukazovatele
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Obec počas kontrolovaného obdobia plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja nemonitorovala a nehodnotila
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Obec nezaslala do 31.05. správu o plnení plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja príslušnému vyššiemu územnému celku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Obec v rokoch 2013 a 2014 nemala stanovený zámer ani merateľný ukazovateľ v rámci podprogramu 3.11 Zberný dvor, zvoz a spracovanie odpadov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec pri zmenách rozpočtu rozpočtovými opatreniami nemenila svoje programi resp. podprogrami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec mala výstupovo formulované ciele a merateľne ukazovatele ktoré neumožňovali objektívne zlepšovanie, resp. neumožňovali meranie výkonnosti zabezpečovaných KS, ich kvality, ako aj spätnej väzby od samotných užívateľov, t. j. občanov obce
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Obec Štiavnik

IČO
00321672
Sídlo
Štiavnik 0, 01355 Štiavnik
Kontrolované obdobie
2012 - 2015
Termín kontroly
02.02.2016 - 20.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nesprávne vykázanie údajov vo výkaze o miestnych komunikáciách
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
neakutalizovanie PHSR obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
nepredloženie POH obce orgánu štátnej správy v stanovenom termíne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
nesprístupnenie prevádzkového poriadku pohrebiska verejnosti na mieste obvyklom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 131/2010 Z.z.
absentácia MU na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľov a určenia zodpovednosti za plnenie programov ako aj vyčlenenie financií na predmetné činnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
nedostatočne vedená technická evidencia pozemných komunikácií
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 135/1961 Zb.
programové rozpočty zostavované len jednou osobou
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
narušený logický rámec programového rozpočtu
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
činnosti sa vykonávali bez toho, aby boli zadefinované ako projekt, cieľ
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
absentácia výsledkovo orientovaných cieľov
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
nesprávne formulované merateľné ukazovatele
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
absentácia MU
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
cieľ 6.1.1 nesúvisel so zámerom podprogramu a programu
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
absentácia hodnôt MU na roky 2016 - 2017
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
zodpovednosť za program určená len všeobecne
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
formálne vypracovanie strategických dokumentov
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
nemonitorovanie, nehodnotenie PHSR a POH obce
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
nezaslanie správy o plnení PHSR
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
absentácia koncoročného hodnotenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
programový rozpočet plnil funkciu krátkodobého plánovacieho dokumentu len čiastočne
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
nemonitorovanie a nezisťovanie spokojnosti obyvateľov
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
plnenie cieľov POH a PHSR a ich účinnosť nikto nekonroloval
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
nezverejňovanie plánu práce komunálnych služieb ako aj PHSR a POH
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Späť