Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-001/2019/1033
Názov:
Účtovné závierky hlavného mesta SR Bratislava
Účel kontrolnej akcie:
Účelom KA je preveriť správnosť a hodnovernosť vykazovania vybraných položiek individuálnej účtovnej
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

IČO
00603481
Sídlo
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2016, 2017, 2018
Termín kontroly
04.08.2019 - 28.11.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Tým, že hlavné mesto SR Bratislava vložilo do registra účtovných závierok individuálnu účtovnú závierku zostavenú k 31.12.2016, ktorej údaje nesúhlasia s údajmi v účtovníctve (v hlavnej knihe), otvorilo účtovné knihy po uložení závierky do registra účtovných závierok, vykonalo účtovné zápisy – zaúčtovalo opravné položky k pohľadávkam a transferom ako opravu chýb minulých období v celkovej výške 11 506 981,59 eur prostredníctvom účtu 428, čo nebolo v súlade s § 53 ods. 5 Postupov účtovania pre ROPO, zostavilo ďalšiu účtovnú závierku, ktorá bola súčasťou Správy audítora, s rozdielnym údajmi ako v pôvodne zverejnenej účtovnej závierke, nepostupovalo podľa § 7 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, a o finančnej situácii účtovnej jednotky a § 8 uvedeného zákona, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Tým, že hlavné mesto SR Bratislava účtovalo opravné položky k pohľadávkam prostredníctvom účtu 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov, nepostupovalo v súlade s § 15 ods. 4 Postupov účtovania pre ROPO, podľa ktorého sa tvorba opravnej položky účtuje na ťarchu nákladov a v prospech príslušného účtu opravných položiek a § 15 ods. 5, podľa ktorého opravné položky sa zúčtujú znížením alebo zrušením v prospech výnosov a na ťarchu príslušného účtu opravných položiek, ak inventarizácia v nasledujúcom účtovnom období nepreukáže opodstatnenosť ich existencie alebo výšky, alebo pominuli dôvody ich existencie v priebehu účtovného obdobia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Tým, že hlavné mesto SR Bratislava neuviedlo v Poznámkach k IÚZ k 31.12.2017 zmenu metodiky tvorby opravných položiek k pohľadávkam, nepostupovalo v súlade s § 7 ods. 3 zákona o účtovníctve, podľa ktorého o zmene účtovných zásad a účtovných metód je účtovná jednotka povinná informovať v účtovnej závierke v poznámkach
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že v roku 2018 neúčtoval o zrušení opravných položiek v celkovej výške 8,3 mil. eur (2,5 mil. eur + 5,8 mil. eur) v prospech výnosov, ale len súvahovo, nepostupoval v súlade s § 15 ods. 2 Postupov účtovania pre ROPO, podľa ktorého sa opravné položky zúčtujú znížením alebo zrušením v prospech výnosov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Hlavné mesto tým, že v roku 2018 zaúčtovalo zrušenie opravných položiek a odúčtovanie pohľadávok z majetku mesta v celkovej výške 8,3 mil. eur (5,8 mil. neidentifikovateľná pohľadávka + 2,5 mil. eur voči spoločnosti METRO Bratislava, a. s.) bez relevantných dokladov, preukazujúcich opodstatnenosť tejto účtovnej transakcie, nepostupovalo v súlade s § 8 ods. 4 a § 32 ods. 1 písm. a) a písm. b) zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovníctvo účtovnej jednotky je preukázateľné, ak všetky záznamy sú preukázateľné. Za preukázateľný účtovný záznam sa považuje iba účtovný záznam, ktorého obsah priamo dokazuje skutočnosť alebo ktorého obsah dokazuje skutočnosť nepriamo, obsahom iných preukázateľných účtovných záznamov. Odúčtovaním týchto pohľadávok z majetku mesta bez relevantných dokladov, preukazujúcich tak pôvod vzniku neidentifikovateľných pohľadávok ako aj úkony k ich vymoženiu, kontrolovaný subjekt konal aj v rozpore s ustanoveniami § 7 ods. 2 písm. c) a písm. d) zákona o majetku obcí, podľa ktorých orgány obce sú povinné používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi a viesť majetok v účtovníctve podľa zákona o účtovníctve. Súčasne tým kontrolovaný subjekt nedodržal čl. 80 ods. 1 písm. c) Štatútu hlavného mesta, podľa ktorého sú mestské orgány povinné majetok Bratislavy zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať v prospech rozvoja Bratislavy a jej obyvateľov a používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Hlavné mesto tým, že odúčtovanie pohľadávok v celkovej výške 8,3 mil. eur nebolo schválené mestským zastupiteľstvom nepostupovalo v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého je obecnému zastupiteľstvu vyhradené schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa majetku obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Kontrolovaný subjekt v dôsledku nižšie vytvorených opravných položiek k pohľadávkam v sume 839 tis. eur v roku 2018, neviedol účtovníctvo správne podľa § 8 ods. 2 Postupov účtovania pre ROPO, čím nepostupoval v súlade s § 8 ods. 1 Postupov účtovania pre ROPO, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná viesť účtovníctvo správne a úplne. Kontrolovaný subjekt tým, že v Súvahe k 31.12.2018 vykázal nesprávnu výšku opravných položiek v sume 839 tis. eur, IÚZ neposkytovala informácie v súlade s § 17 ods. 9 zákona o účtovníctve, podľa ktorého informácie v účtovnej závierke musia byť pre používateľa užitočné, posudzujú sa z hľadiska ich významnosti a musia byť zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že nezohľadnil skutočný stav vymožiteľnosti pohľadávok, nepostupoval podľa: - § 26 ods. 4 zákona o účtovníctve, podľa ktorého „ocenenie majetku sa upraví opravnými položkami, ak existuje opodstatnený predpoklad zníženia hodnoty majetku pod jeho účtovnú hodnotu. Opravné položky sa zrušia alebo sa zmení ich výška, ak nastane zmena predpokladu zníženia hodnoty.“ - § 15 ods. 5 Postupov účtovania pre ROPO, podľa ktorého „opravné položky k pohľadávkam sa tvoria najmä k pohľadávkam, pri ktorých je opodstatnené predpokladať, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, k sporným pohľadávkam voči dlžníkom, s ktorými sa vedie spor o ich uznanie.“ - čl. 5 ods. 7 smernice 6/2017 O riadení pohľadávok, podľa ktorého „pohľadávky po lehote splatnosti sú posudzované oddelením účtovníctva a pohľadávok. Pri posúdení návratnosti pohľadávky sa sleduje výška pohľadávky, vzťahy s dlžníkom, finančná situácia dlžníka, dĺžka lehoty po splatnosti, história platobnej disciplíny dlžníka a pod.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Tým, že kontrolovaný subjekt uhradené pohľadávky viedol v účtovníctve a nezaúčtoval zníženie pohľadávok do obdobia, s ktorým účtovný prípad súvisel, konal v rozpore s ustanovením § 3 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka účtuje a vykazuje účtovné prípady v období, s ktorým časovo a vecne súvisia; ak túto zásadu nemožno dodržať, účtovná jednotka ich zaúčtuje a vykáže v období, keď sa tieto skutočnosti zistili. Týmto konaním boli účtovné výkazy skreslené a majetok nadhodnotený, čím nebolo dodržané ustanovenie § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná viesť účtovníctvo správne, úplne a preukázateľne. V súvislosti s týmto účtovným prípadom nebola vykonaná ZFK v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Tým, že kontrolovaný subjekt pohľadávku voči spoločnosti J & T REAL ESTATE, a. s. za predaj mestského majetku vo výške 1 051 963,09 eur za celé obdobie od roku 2004 do roku 2018 nevymáhal, konal v rozpore s ustanovením § 7 ods. 2 zákona o majetku obcí, podľa ktorého orgány obce sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať a za tým účelom sú povinné najmä chrániť majetok pred stratou alebo zneužitím a používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi. Kontrolovaný subjekt nedodržal čl. 80 ods. 1 písm. c) Štatútu hlavného mesta, podľa ktorého sú mestské orgány povinné majetok Bratislavy zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať v prospech rozvoja Bratislavy a jej obyvateľov a používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi. Kontrolovaný subjekt v rokoch 2004 až 2017 nepostupoval v súlade s § 29 ods. 1 zákona o účtovníctve, pretože dokladovou inventúrou neoveril či stav pohľadávky v účtovníctve zodpovedá skutočnosti.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Kontrolovaný subjekt tým, že od januára 2015 do septembra 2019 na úhradu pohľadávky nedohodol s dlžníkom jednoznačné pravidlá pre zápočet vecného plnenia, resp. riadnu splatnosť nájomného a nevyužil všetky právne prostriedky na vymáhanie dlhu vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi, konal v rozpore s § 7 ods. 2 písm. c) zákona o majetku obcí a čl. 80 ods. 1 Štatútu hlavného mesta.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Hlavné mesto tým, že od 27.02.2017, t. j. od termínu protokolárneho prevzatia predmetu nájmu nekonalo, zanedbalo povinnosti pri správe svojho majetku uložené v § 7 ods. 2 písm. c) zákona o majetku obcí, v zmysle ktorého je povinné používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi. Hlavné mesto nedodržalo čl. 80 ods. 1 písm. c) Štatútu hlavného mesta, podľa ktorého je mesto povinné svoj majetok chrániť, zhodnocovať a je povinné používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi. Hlavné mesto nepostupovalo v súlade so smernicou č. 6/2017 O riadení pohľadávok, podľa ktorej správu nedaňových pohľadávok a ich riadenie upravoval čl. 2 ods. 2.1 a správu daňových pohľadávok a ich riadenie upravoval čl. 3 ods. 3.1.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Tým, že kontrolovaný subjekt takmer rok od právoplatnosti rozsudku pohľadávku od dlžníka nevymáhal a nevyužil ďalšie právne kroky na včasné uplatňovanie svojich práv pred príslušnými orgánmi, konal v rozpore s ustanovením § 7 ods. 2 písm. c) zákona o majetku obcí a tiež v rozpore s čl. 80 ods. 1 Štatútu hlavného mesta.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Tým, že pohľadávka vedená v účtovníctve voči spoločnosti J & T REAL ESTATE, a. s. za predaj mestského majetku vo výške 1 051 963,09 eur bola odpísaná bez predchádzajúceho schválenia MsZ, hlavné mesto nepostupovalo v súlade s § 15 ods. 3 tohto VZN, podľa ktorého trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky nad 500 eur schvaľuje MsZ. Kontrolovaný subjekt uvedeným konaním porušil § 6 ods. 3 zákona o majetku obcí, podľa ktorého je správca majetku povinný nakladať s ním v súlade s týmto zákonom a so zásadami hospodárenia s majetkom obce. Uvedeným konaním hlavné mesto obmedzilo kompetenciu MsZ určenú v § 9 ods. 2 písm. e) zákona o majetku obcí, a to schvaľovať nakladanie s majetkovými právami nad hodnotu určenú v zásadách hospodárenia.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Kontrolovaný subjekt tým, že návrhy na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky nad 500 eur, resp. odpis pohľadávok, okrem šiestich prípadov, nepredkladalo na schválenie MsZ, nepostupoval v súlade s § 15 ods. 3 VZN č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom, podľa ktorého trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky nad 500 eur schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Uvedeným konaním porušil § 6 ods. 3 zákona o majetku obcí, podľa ktorého je správca majetku povinný nakladať s ním v súlade s týmto zákonom a so zásadami hospodárenia s majetkom obce.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Kontrolovaný subjekt tým, že nezabezpečil overenie súladu finančnej operácie, t. j. odpis pohľadávok pred ich zaúčtovaním, nepostupoval v súlade s § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite, ktorý ukladá orgánu verejnej správy povinnosť overovať vždy súlad každej finančnej operácie alebo jej časti základnou finančnou kontrolou na príslušných stupňoch riadenia a v súlade s čl. 3 bodom 3.1 smernice zásady vykonávania finančnej kontroly v platnom znení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Tým, že primátor hlavného mesta nepredkladal raz ročne mestskému zastupiteľstvu informáciu o odpustených pohľadávkach, nepostupoval v súlade s § 15 ods. 5 VZN č. 18/2011 o zásadách hospodárenia. Uvedeným konaním porušil § 6 ods. 3 zákona o majetku obcí, podľa ktorého je správca majetku povinný nakladať s ním v súlade s týmto zákonom a so zásadami hospodárenia s majetkom obce.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Tým, že kontrolovaný subjekt kontrolovaný subjekt neprerokovával škodové prípady týkajúce sa odpisu pohľadávok v škodovej komisii, nepostupoval v súlade s § 7 ods. 2 písm. c) zákona o majetku obcí a s čl. 80 ods. 1 písm. c) Štatútu hlavného mesta.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Tým, že hlavné mesto nemá definovanú významnosť vnútorným predpisom, čo umožňuje zamestnancom oddelenia účtovníctva a pohľadávok ľubovoľne individuálne rozhodovať, ktorá chyba je významná a ktorá nie, a ovplyvňovať tak výsledok hospodárenia aktuálneho roku, nie je zabezpečené dodržanie ustanovenia § 7 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, a o finančnej situácii účtovnej jednotky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Tým, že hlavné mesto SR Bratislava účtovalo zníženie rezervy na súdne spory v hodnote 7,5 mil. eur prostredníctvom účtu 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov ako opravu chyby minulého obdobia, pričom rezerva bola ocenená odhadom právnika ku dňu zostavenia účtovnej závierky, nepostupovalo v súlade s § 14 ods. 3 Postupov účtovania pre ROPO, podľa ktorého sa tvorba rezerv účtuje na ťarchu nákladov, ich použitie a zrušenie v prospech výnosov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Tým, že hlavné mesto SR Bratislava účtovalo opravné položky k majetku prostredníctvom účtu 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov ako opravu chýb minulého obdobia v celkovej výške 2 075 tis. eur, nepostupovalo v súlade s § 15 ods. 6 Postupov účtovania pre ROPO, podľa ktorého sa tvorba opravnej položky účtuje na ťarchu nákladov a v prospech príslušného účtu opravných položiek a § 15 ods. 7, podľa ktorého opravné položky sa zúčtujú znížením alebo zrušením v prospech výnosov a na ťarchu príslušného účtu opravných položiek, ak pominuli dôvody ich existencie v priebehu účtovného obdobia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Tým, že inventúrne súpisy k účtom obstarania dlhodobého hmotného majetku a opravných položiek k tomuto majetku neobsahovali náležitosti podľa § 30 ods. 2 písm. e) a h) zákona o účtovníctve, t. j. podpisy zamestnancov zodpovedných za príslušný druh majetku a odporúčania na posúdenie reálnosti ocenenia majetku na účely úpravy ocenenia majetku, kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná inventarizovať majetok podľa § 29 a 30. Tým, že k inventarizácii neboli priložené doklady k stanoveniu návrhu výšky opravných položiek, kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s čl. 5 Smernice č. 6/2017 O riadení pohľadávok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že nezabezpečil vypracovanie preukazných inventúrnych súpisov k rezervám, nepostupoval podľa § 30 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého inventúrny súpis je účtovný záznam, ktorý zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva (§ 8 ods. 4) a musí obsahovať zákonom predpísané náležitosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Tým, že kontrolovaný subjekt pri inventarizácii nezohľadnil informácie o vývoji súdnych sporov, v dôsledku čoho hodnota rezerv vykázaných v účtovníctve bola nadhodnotená, nepostupoval v súlade s § 29 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého inventarizáciou majaetku overuje účtovná jednotka, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedná skutočnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Hlavné mesto tým, že nevykonalo dokladovú inventúru skutočného stavu pohľadávok po lehote splatnosti nepostupovalo podľa § 29 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého inventarizáciou overuje účtovná jednotka, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti a § 30 ods. 1 citovaného zákona, podľa ktorého pri tých druhoch majetku, pri ktorých nemožno vykonať fyzickú inventúru, sa skutočný stav zisťuje dokladovou inventúrou. Táto skutočnosť bola zistená napr. pri pohľadávkach vedených voči spoločnosti BROKERS, spol. s r. o., spoločnosti J & T REAL ESTATE, a. s. Hlavné mesto tým, že nezabezpečilo vypracovanie preukazných inventúrnych súpisov podľa § 30 ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého inventúrny súpis je účtovný záznam, ktorý zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva (§ 8 ods. 4) a musí obsahovať zákonom predpísané náležitosti nepostupovalo v súlade s § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná inventarizovať majetok podľa § 29 a § 30.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Hlavné mesto tým, že nevykonalo inventarizáciu AÚ pohľadávok 378 3, 3784 a 3785 08, nepostupovalo v súlade s § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná inventarizovať majetok podľa § 29 a § 30. Hlavné mesto tým, že nevykonalo inventarizáciu všetkých pohľadávok vedených v účtovníctve, nezabezpečilo preukázateľnosť účtovníctva podľa § 8 ods.4 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že o odpísaných pohľadávkach neviedol evidenciu na podsúvahových účtoch, nepostupoval podľa § 79 ods. 2 písm. i) Postupov účtovania pre ROPO, podľa ktorého na podsúvahových účtoch sa sledujú odpísané pohľadávky. Kontrolovaný subjekt tým, že nevykonal dokladovú inventúry pohľadávok podľa § 30 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého pri majetku, pri ktorom nemožno vykonať fyzickú inventúru, sa skutočný stav zisťuje dokladovou inventúrou, nepostupoval v súlade s § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná inventarizovať majetok podľa § 29 a § 30. Hlavné mesto súčasne nekonalo v súlade s čl. IV bod 7 Smernice pre uskutočnenie inventarizácie, pretože nevykonalo inventarizáciu odpísaných pohľadávok vedených v rámci operatívnej evidencie na podsúvahových účtoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Napriek prijatému opatreniu z kontroly vykonanej NKÚ SR v roku 2016, mesto neupravilo spôsob tvorby a používania rezerv, či už v osobitnej smernici, alebo v existujúcej, čím nepostupovalo v súlade s § 14 Postupov účtovania pre ROPO.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zamestnankyňa Referátu kontroly a interného auditu tým, že vypracovávala interné smernice týkajúce sa oblastí, ktoré sú v pôsobnosti odborných útvarov hlavného mesta a vydávala metodické pokyny a usmernenia k interným predpisom, konala nad rámec kompetencií určených v čl. 12 bod 3 Rozhodnutia č. 13/2016 primátora hlavného mesta o príprave, schvaľovaní a vydávaní všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, podľa ktorého „návrh rozhodnutia primátora vypracúva organizačný útvar magistrátu, do pôsobnosti ktorého patrí upravovaná problematika. Spracovateľ je povinný navrhovanú úpravu odôvodniť.“
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Základná finančná kontrola nebola vykonávaná v súlade s § 7 zákona o finančnej kontrole a audite. Finančné riadenie nebolo v kontrolovanom subjekte zabezpečené v súlade s § 5 zákona o finančnej kontrole a audite, pretože neboli vytvorené v dostatočnom rozsahu také podmienky pri použití verejných financií a majetku hlavného mesta, ktoré by zabezpečili hospodárne, efektívne, účinné a účelné hospodárenie s nimi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Späť