Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-041/2011/0006
Názov:
"Kontrola úctovných a financných výkazov vo vztahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2010 a systému pôsobenia sprostredkovatelského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO) v regióne"
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

IČO
00603481
Sídlo
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Hlavné mesto SR Bratislava zaúčtovalo výnos, ktorý vecne a časovo nesúvisel s účtovným obdobím roka 2010
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Predmetom inventarizácie nebol majetok na účte 069 - Ostatný dlhodobý finančný majetok
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventarizačné rozdiely neboli zaúčtované do obdobia, ktoré bolo predmetom inventarizácie
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V inventúrnom súpise nebol uvdený stav majetku s uvedením jednotiek množstva a ceny a miesto uloženia majetku
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V inventúrnom súpise nebol uvdený stav majetku s uvedením jednotiek množstva a ceny a miesto uloženia majetku
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Hlavné mesto SR Bratislava nevypracovalo poznámky k účtovnej závierke a tieto nepredložilo MF SR do 01.02.2010
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
V rámci dlhodobých bankových úverov boli zaúčtované a časti úverov so splatnosťou do jedného roka
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
Na účte 042 - Obstaranie DHM bol účtovaný majetok, ktorý bol zaradený do užívania
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
Na účte 378 - Iné pohľadávky bola zaúčtovaná záporná pohľadávka
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
Späť