Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-003/2017/1060
Názov:
Kontrola efektívnosti a účinnosti systému financovania živočíšnej výroby z fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu
Účel kontrolnej akcie:
Kontrola dosiahnutia zvýšenia konkurencieschopnosti v živočíšnej výrobe, ktorá je hlavným cieľom Pro
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

AGRO GROUP BODÍKY, s.r.o.

IČO
36236128
Sídlo
Bodíky 175, 93029 Bodíky
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
01.08.2017 - 22.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

AGRO HN, s.r.o.

IČO
45468061
Sídlo
Sebechleby 418, 96266 Sebechleby
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
05.06.2017 - 27.02.2018
Stav kontroly
Ukončená

AGRO-IPEĽ, spol. s r.o.

IČO
31645496
Sídlo
Holiša -, 98557 Holiša
Kontrolované obdobie
2007-2013
Termín kontroly
08.06.2017 - 08.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zrealizovaním časti projektu – investícia do vozidla na transport živých zvierat, KP nedodržal zmluvu o NFP čl. VIII. ods. 6 - Špecifické povinnosti konečného prijímateľa, podľa ktorého sa zaviazal dodržať cieľ projektu v súlade s predloženým Projektom realizácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

AGRO-KREDIT, spol. s r.o.

IČO
31446906
Sídlo
Štvrtok na Ostrove 437, 93040 Štvrtok na Ostrove
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
19.07.2017 - 20.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

AGRO-REAL, s.r.o.

IČO
36217018
Sídlo
Nižné Repaše 105, 05371 Nižné Repaše
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
18.07.2017 - 21.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

KP nepostupoval v súlade s § 45 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní, keďže uzatvoril zmluvu o dielo na predmet projektu, ktorá neobsahovala minimálny rozsah obchodných podmienok stanovených v súťažných podkladoch, ktoré bol zhotoviteľ povinný zapracovať do návrhu zmluvy. Zároveň nepostupoval v súlade s čl. VIII. Špecifické povinnosti KP, ods. 4 zmluvy o poskytnutí NFP
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
KP nepostupoval v súlade s § 45 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní, keďže uzatvoril zmluvu o dielo na predmet projektu, ktorá neobsahovala minimálny rozsah obchodných podmienok stanovených v súťažných podkladoch, ktoré bol zhotoviteľ povinný zapracovať do návrhu zmluvy. Zároveň nepostupoval v súlade s čl. VIII. Špecifické povinnosti KP, ods. 4 zmluvy o poskytnutí NFP
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

AGRO-S spol. s r.o.

IČO
36185043
Sídlo
Dvorianky 184, 07662 Dvorianky
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
17.07.2017 - 05.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

AGROBAN s.r.o.

IČO
36046558
Sídlo
Bátka 160, 98021 Bátka
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
16.08.2017 - 11.10.2017
Stav kontroly
Ukončená

AGRONOVA EKO, s.r.o.

IČO
36862223
Sídlo
Bobrovník 106, 03223 Bobrovník
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
12.07.2017 - 27.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

AGRONOVA Liptov, s.r.o.

IČO
36408085
Sídlo
Liptovská Sielnica 176, 03223 Liptovská Sielnica
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
12.07.2017 - 27.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Konečný prijímateľ nezriadil záložné právo na hnuteľný majetok, ktorý nadobudol z poskytnutého nenávratného finančného príspevku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

AGROPARTNER spol. s r. o.

IČO
34134000
Sídlo
Plavecké Podhradie 258, 90636 Plavecké Podhradie
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
27.09.2017 - 14.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

AGROVÝKRM a.s.

IČO
31421814
Sídlo
Jablonická cesta 2/2686, 90501 Senica
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
08.08.2017 - 23.10.2017
Stav kontroly
Ukončená

AKRON a.s.

IČO
36188506
Sídlo
Hviezdoslavova 495, 05315 Hrabušice
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
02.08.2017 - 19.10.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

KP tým, že nedodržal podmienky dohody o poskytnutí NFP, porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. n) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.

AT DUNAJ, spol. s r.o.

IČO
31734600
Sídlo
Šafárikova 124, 04801 Rožňava
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
22.10.2017 - 29.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

Agrodružstvo Španie Pole

IČO
36036790
Sídlo
Drienčany -, 98023 Drienčany
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
16.08.2017 - 11.10.2017
Stav kontroly
Ukončená

Agrovýkrm Rybany s.r.o.

IČO
36312487
Sídlo
Tomášovská 393/22, 90045 Malinovo
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
20.08.2017 - 12.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

Arpád Bognár Mäso údeniny

IČO
14149109
Sídlo
Eliášovce 284, 93038 Nový Život
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
18.07.2017 - 24.09.2017
Stav kontroly
Ukončená

Bezovec - Poľnohospodárske družstvo

IČO
00223603
Sídlo
Stará Lehota -, 91635 Stará Lehota
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
19.07.2017 - 21.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

Biely potok, akciová spoločnosť

IČO
36322962
Sídlo
Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
09.10.2017 - 19.02.2018
Stav kontroly
Ukončená

Biofarma Turie, a.s.

IČO
36845264
Sídlo
Pažite 56, 01009 Žilina
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
13.07.2017 - 28.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

Chovmat F.U., s.r.o.

IČO
36559075
Sídlo
Rastislavice 372, 94108 Rastislavice
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
04.09.2017 - 29.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

Dobrá úroda, s.r.o.

IČO
44186291
Sídlo
Senohrad 227, 96243 Senohrad
Kontrolované obdobie
2007-2013
Termín kontroly
06.06.2017 - 25.09.2017
Stav kontroly
Ukončená

Družstvo Agrospol, družstvo

IČO
36041351
Sídlo
Boľkovce 228, 98401 Boľkovce
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
02.10.2017 - 02.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

Družstvo podielnikov Devín

IČO
00190802
Sídlo
Čsl. tankistov 300/A, 84353 Bratislava-Záhor.Bystr.
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
20.08.2017 - 07.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Konečný prijímateľ nezabezpečil, že časť spolufinancovanej investičnej operácie sa bude využívať a neprejde podstatnou zmenou, ktorá ovplyvní jej povahu, alebo podmienky vykonávania. Uvedeným postupom kontrolovaný subjekt nekonal v súlade s čl. VII. Všeobecné povinnosti konečného prijímateľa ods. 9 písm. a) Zmluvy o poskytnutí NFP. Vyššie uvedeným konaním konečný prijímateľ podstatným spôsobom porušil zmluvu o poskytnutí NFP ako je uvedené v čl. XII. Ukončenie zmluvy ods. 5 písm. a) Zmluvy o poskytnutí NFP.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

ERIK, s.r.o.

IČO
36177083
Sídlo
Pri Krásnej 3, 04012 Košice-Nad jazerom
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
01.08.2017 - 25.09.2017
Stav kontroly
Ukončená

Emil Krajčík Agro, s.r.o.

IČO
44222947
Sídlo
Dlhá 1424/47, 90501 Senica
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
18.01.2018 - 01.02.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zmluva o NFP bola podpísaná dňa 02.02.2015. V zmysle zmluvy o NFP čl. VIII – Špecifické povinnosti konečného prijímateľa, bod 9, mal KP vytvoriť nové pracovné miesta najneskôr do 6 mesiacov od podpísania zmluvy o poskytnutí NFP, t. j. do 01.08.2015. KP uzatvoril pracovné zmluvy s nástupom od 01.07.2015, t. j. do 6 mesiacov od podpísania zmluvy o NFP. Dodatkami k uzatvoreným pracovným zmluvám boli pracovné zmluvy v časti 1 ods. 1 (úvodné ustanovenia) zmenené tak, že pôvodný vznik pracovného pomeru bol zmenený na 01.10.2015, čím došlo k prekročeniu stanovenej lehoty o dva mesiace. Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu, dôvodom neskoršieho vzniku pracovného pomeru (od 01.10.2015) bolo reálne spustenie prevádzky, ktoré bolo podmienené súhlasnými stanoviskami príslušných orgánov (Hygiena a RÚVZ) a tým aj vznik reálnej potreby nových zamestnancov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

EnergoAgro, s.r.o.

IČO
44906358
Sídlo
Bottova 1522, 96212 Detva
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
15.08.2017 - 23.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Prijímateľ nedodržal čl. 1, bod 1.2 Zmluvy o poskytnutí NFP č. ZV02569 tým, že práce neboli zrealizované v súlade s projektovou dokumentáciou.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom

EnviTatry, s.r.o.

IČO
45942943
Sídlo
Lesná 117, 90028 Zálesie
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
23.11.2017 - 21.01.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V zmysle predloženej a schválenej ŽoNFP mala zrekonštruovaná hospodárska budova okrem skladovania krmív a zázemia pre zamestnancov slúžiť aj na skladovanie hospodárskych a priemyselných hnojív používaných v procese poľnohospodárskej výroby. Tento spôsob využitia uviedol KP v opise predmetu projektu, ako aj v kritériách pre posúdenie projektov - bodovacom kritériu č. 8 ŽoNFP, kde uplatnením štyroch bodov deklaroval, že súčasťou projektu je aj výstavba, modernizácia a rekonštrukcia skladovacích kapacít na hospodárske a priemyselné hnojivá. V zmysle čl. VIII., ods. 8. zmluvy o poskytnutí NFP sa KP zaviazal spĺňať podmienky uvedené vo Výzve na predkladanie ŽoNFP č. 2013/PRV/28. Súčasťou výzvy boli aj kritériá pre posúdenie projektov – bodovacie kritériá, ktorých splnenie sa v prípade ich uplatnenia stalo pre KP záväzné. KP nesplnil kritérium týkajúce sa využívania hospodárskej budovy na skladovanie hospodárskych a priemyselných hnojív, pričom toto kritérium malo vplyv na celkové bodové hodnotenie ŽoNFP. Podľa vyjadrenia KP, hospodársku budovu zatiaľ nevyužíva k uskladňovaniu hnojív.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

FARMA AGRO-Dúbrava s.r.o.

IČO
36470287
Sídlo
Kobyly 227, 08622 Kobyly
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
19.07.2017 - 08.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Podľa čl. X ods. 3 Zmluvy o dielo bol objednávateľ a zhotoviteľ povinní písomne ohlásiť druhej strane najneskôr do 10 dní zmeny údajov a ďalších skutočností významných pre plnenie tejto zmluvy. Tým, že k Zmluve o dielo nebol uzatvorený žiaden písomný dodatok, ktorý by upravoval zmenu termínu realizácie diela kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s čl. X ods. 3 Zmluvy o dielo a zároveň nepostupoval v súlade s § 272 ods. 2 Obchodného zákonníka podľa ktorého, ak písomne uzavretá zmluva obsahuje ustanovenie, že sa môže meniť alebo zrušiť iba dohodou strán v písomnej forme, môže sa zmluva meniť alebo zrušiť iba písomne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.

HONT Hontianska Vrbica, s.r.o.

IČO
36518051
Sídlo
Hontianska Vrbica 17, 93555 Hontianska Vrbica
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
27.09.2017 - 07.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

HURKA s.r.o.

IČO
46158685
Sídlo
Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
09.10.2017 - 21.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

- konečný prijímateľ písomne neinformoval PPA do troch pracovných dní o zmene sídla spoločnosti v roku 2015, čo nebolo v súlade s čl. VII. Všeobecné povinnosti konečného prijímateľa, ods. 14 písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
- konečný prijímateľ v rámci projektu vytvoril dve pracovné miesta, ktoré nezachoval minimálne 24 po sebe idúcich mesiacov, čo nebolo v súlade s čl. VIII. Špecifické povinnosti konečného prijímateľa, ods. 9 zmluvy o poskytnutí NFP,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
- konečný prijímateľ nevyužíval vo výrobnom procese dve zariadenia obstarané v rámci projektu (približne jeden rok po ich oprave), čo nebolo v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP, čl. VII. Všeobecné povinnosti konečného prijímateľa, ods. 9.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Hôrka s.r.o.

IČO
36314196
Sídlo
Teplická 1/655, 91401 Trenčianska Teplá
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
10.10.2017 - 21.01.2018
Stav kontroly
Ukončená

Ing. Július Šándor - Agrofarma

IČO
31888151
Sídlo
Pleš 88, 98531 Pleš
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
02.10.2017 - 02.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

Ing. Peter Badiar - BONUM

IČO
32073178
Sídlo
Žilinská 18, 81105 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
15.08.2017 - 23.10.2017
Stav kontroly
Ukončená

Jozef Borčík BORČIK

IČO
17268044
Sídlo
Hlavná 44/3, 07602 Kysta
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
10.07.2017 - 24.10.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

kontrolovaný subjekt neuchovával a neochraňovať účtovnú dokumentáciu v súlade so zákonom o účtovníctve. Kontrolovaný subjekt nepredložil kontrolnej skupine originálnu kompletnú dokumentáciu týkajúcu sa projektu a to: ŽoNFP s prílohami, ŽoP, MS, správu z KNM a podpísané zmluvy o zriadení záložného práva.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Jozef Figeľ - KOV-NZPÚ

IČO
14335051
Sídlo
Hlavná 7, 07602 Novosad
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
10.07.2017 - 19.10.2017
Stav kontroly
Ukončená

KUPEX spol. s r.o.

IČO
31399347
Sídlo
Jozefov Dvor 390, 91942 Voderady
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Ladislav Kuľka - VK & spol.

IČO
30632668
Sídlo
Kacvinská 2, 08501 Bardejov
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
02.08.2017 - 15.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt zúžením taxatívne vymedzeného rozsahu splnenia podmienok uvedeného podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní len na § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní nepostupoval v súlade s ustanoveniami § 27 ods. 2 a § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní podľa ktorého " osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia resp. kapacity, ktoré majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté".
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.

M - NOVOMAX - D s.r.o.

IČO
36650757
Sídlo
Lučenecká 96, 99122 Bušince
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
07.06.2017 - 28.09.2017
Stav kontroly
Ukončená

MAROŠ spol. s r. o.

IČO
36304280
Sídlo
Kasárenská 1708, 91105 Trenčín
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
19.07.2017 - 12.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolu bolo zistené, že monitorovacia správa projektu bola vypracovaná 31.08.2015 a odoslaná na PPA 02.09.2015, teda dva mesiace po stanovenom termíne. Tým, že monitorovacia správa projektu nebola predložená PPA v zmluvne stanovenom termíne spolu so žiadosťou o platbu, nebol dodržaný čl. VIII. bod 11 zmluvy o poskytnutí NFP, podľa ktorého sa konečný prijímateľ zaviazal predložiť monitorovaciu správu projektu súčasne s poslednou žiadosťou o platbu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

MIK, s.r.o.

IČO
34099514
Sídlo
Hollého 1999/13, 92705 Šaľa
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
25.09.2017 - 20.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

IČO
00156621
Sídlo
Dobrovičova 12, 81266 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
15.05.2017 - 29.03.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Ciele projektov boli vo veľa prípadoch definované len všeobecne a neurčito, pričom neboli stanovené žiadne merateľné ukazovatele, na základe ktorých by bolo možné posúdiť a vyhodnotiť splnenie cieľa projektu. PPA overovala plnenie cieľov projektov v rámci kontroly na mieste len formou otázky v KZ ku KNM, pričom v správach z vykonaných KNM nebol uvedený spôsob ani popis, akým bolo plnenie cieľov preverené. KP po ukončení realizácie projektu neboli povinní predkladať PPA žiadne monitorovacie správy obsahujúce informácie o plnení cieľov, udržaní výsledkov projektu a využívaní investície v období udržateľnosti projektov. PPA v zmysle svojich vnútorných písomných postupov – interný manuál vykonávala kontrolu udržateľnosti projektov na vybranej vzorke projektov. Obdobie udržateľnosti projektov z pohľadu plnenia cieľov a udržania výsledkov projektov nebolo zo strany PPA monitorované. Obdobné zistenie bolo identifikované už v rámci kontroly KA-043/2016/1060 „Podpora cestovného ruchu na Slovensku z finančných prostriedkov Európskej únie“, ktorú NKÚ SR vykonala v roku 2016, pričom kontrolovaný subjekt k zisteniu prijal opatrenia, ktoré zapracoval v rámci riadiacej dokumentácie pre programové obdobie 2014 – 2020. Opatrenia boli zaslané písomnou formou č. listu 400/2157/2017 zo dňa 27.04.2017 – Správa o prijatých opatreniach na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
NKÚ SR identifikoval riziko v oblasti usmerňovania PPA zo strany RO. Uvedené konštatuje NKÚ SR na základe preverenej dokumentácie a takisto na základe úloh vyplývajúcich zo Zmluvy o delegovaní právomocí. RO počas trvania PRV SR 2007 – 2013 nevydalo žiadny oficiálny metodický pokyn/usmernenie. Komunikácia medzi RO a PPA prebiehala len na základe písomných vyzvaní zo strany PPA.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
NKÚ SR identifikoval riziká v oblasti dofinancovania projektov z PRV SR 2014 – 2020, ktoré boli realizované z PRV SR 2007 – 2013. RO nestanovil metodiku ani nevypracoval usmernenia týkajúce sa týchto projektov vo väzbe na ich ukončenie. Prvá časť realizovaných projektov bola ukončená podľa zmluvy o NFP PRV SR 2007 – 2013. Záverečná ŽoP už bude predkladaná v podmienkach PRV SR 2014 – 2020. Nie je jasné akým spôsobom a akou formou budú projekty ukončené a vykazované. NKÚ SR zároveň identifikoval riziko aj pri monitorovacích správach a pri výkone KNM zo strany PPA.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Mária Šlapková

IČO
31091326
Sídlo
Zakvašov 1552/64, 01701 Považská Bystrica
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
23.07.2017 - 05.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

Mäso Melek, s.r.o.

IČO
47570822
Sídlo
Melek 231, 95201 Melek
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
04.06.2017 - 14.02.2018
Stav kontroly
Ukončená

Mäsovinky s. r. o.

IČO
46760156
Sídlo
Vlčie hrdlo 61, 82107 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
207-2017
Termín kontroly
01.08.2017 - 23.10.2017
Stav kontroly
Ukončená

Mäsovýroba - Bitúnok Tomášov, s. r. o.

IČO
46170286
Sídlo
Hlavná 109B, 90044 Tomášov
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
04.10.2017 - 16.10.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V zmysle čl. VII. Všeobecné povinnosti konečného prijímateľa, bod 14 zmluvy o poskytnutí NFP sa KP zaviazal v lehote do troch pracovných dní od vzniku predmetnej skutočnosti písomne (s preukázateľným doručením) informovať PPA o každej zmene identifikačných údajov KP vrátane právneho nástupníctva. S účinnosťou od 13.08.2016 došlo u KP k zmene spoločníka z Ing. Petra Sýkoru na spoločnosť SKICOMP-FAKĽOVKA, s.r.o. s 15% obchodným podielom. KP nepostupoval v súlade s čl. VII. Všeobecné podmienky konečného prijímateľa, čl. 14 zmluvy o poskytnutí NFP, nakoľko PPA neinformoval o uvedenej skutočnosti v stanovenej lehote. KP počas výkonu kontroly NKÚ SR zaslal na PPA dodatočné oznámenie o zmene spoločníka zo dňa 29.09.2017.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

NH FARMA s.r.o.

IČO
47055430
Sídlo
Mostová 209, 92507 Mostová
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
17.07.2017 - 29.10.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V zmysle zmluvy o poskytnutí NFP, čl. VIII. Špecifické povinnosti konečného prijímateľa, bod 11 sa KP zaviazal predložiť monitorovaciu správu projektu na PPA na predpísanom tlačive súčasne s poslednou ŽoP. KP nepostupoval v súlade s uvedeným ustanovením zmluvy o poskytnutí NFP, monitorovaciu správu predložil s časovým odstupom 54 dní po predložení poslednej ŽoP na PPA (posledná ŽoP bola predložená na PPA dňa 31.12.2015).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná dňa 04.03.2015. Nové pracovné miesta mal KP v zmysle čl. VIII. Špecifické povinnosti konečného prijímateľa, bod 9 zmluvy o poskytnutí NFP vytvoriť najneskôr do 6 mesiacov od podpísania zmluvy o poskytnutí NFP, t.j. do 03.09.2015. KP vytvoril dve nové pracovné miesta v mesiaci 11/2015, čím prekročil stanovenú lehotu o dva mesiace. Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu, nové pracovné miesta bolo možné vytvoriť až po podniknutí všetkých právnych krokov potrebných pre schválenie a spustenie prevádzky bitúnku a rozrábky mäsa, k čomu došlo v mesiaci 11/2015, v ktorom boli nové pracovné miesta vytvorené aj obsadené.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

ORAGRO - Z, s.r.o.

IČO
36821641
Sídlo
Oravské Veselé 374, 02962 Oravské Veselé
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
24.09.2017 - 28.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

PD „BREZINA“ PRAVOTICE, družstvo

IČO
00205583
Sídlo
Pravotice -, 95635 Pravotice
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
18.07.2017 - 19.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

Podielnícke družstvo ONDAVA Stropkov

IČO
31708722
Sídlo
Šarišská ulica -, 09101 Stropkov
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
11.07.2017 - 21.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

K zmluve o dielo nebol uzatvorený písomný dodatok, ktorý by upravoval termín realizácie diela podľa zmluvy o poskytnutí NFP, čo nebolo v súlade s čl. XII. ods. 12.1. zmluvy o dielo a § 272 ods. 2 Obchodného zákonníka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
KP si povinnosť poistiť založené nehnuteľnosti splnil oneskorene, s odstupom viac ako tri mesiace od predloženia prvej ŽoP a účinnosti zmluvy o zriadení záložného práva, čo nebolo v súlade s čl. III. Povinnosti záložcu, ods. 1 písm. d) zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Poľnohospodárske družstvo Mlynica

IČO
00199761
Sídlo
Mlynica 78, 05991 Mlynica
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
12.12.2017 - 14.12.2017
Stav kontroly
Ukončená

Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce

IČO
00199524
Sídlo
Szechényiho 10, 94110 Tvrdošovce
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
12.07.2017 - 21.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová

IČO
00207098
Sídlo
Družstevná 18, 91441 Nemšová
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
19.07.2017 - 21.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Novom Živote

IČO
00191604
Sídlo
Nový Život 97, 93038 Nový Život
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
23.07.2017 - 15.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch

IČO
00195758
Sídlo
Smrečany -, 03205 Smrečany
Kontrolované obdobie
2007-2017
Stav kontroly
Ukončená

Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch

IČO
00205214
Sídlo
Bernolákova 202/18, 95633 Chynorany
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
18.07.2017 - 19.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

Poľnohospodárske družstvo v Jurovej

IČO
00191493
Sídlo
Jurová -, 93004 Jurová
Kontrolované obdobie
20007-2017
Termín kontroly
02.08.2017 - 09.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

Poľnohospodárske podielnické družstvo Bardejov

IČO
36477761
Sídlo
Objekt RDP -, 08622 Kľušov
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
02.08.2017 - 29.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt nedodržal lehotu na odoslanie zápisnice z otvárania časti ponúk označených ako "Kritéria", čim nepostupoval v súlade s § 41 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.

Pôdohospodárska platobná agentúra

IČO
30794323
Sídlo
Hraničná 12, 81526 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
11.05.2017 - 27.02.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

NKÚ SR identifikoval riziká v oblasti dofinancovania projektov z PRV SR 2014 – 2020, ktoré boli realizované z PRV SR 2007 – 2013. PPA nestanovila metodiku týkajúcu sa týchto projektov vo väzbe na ich ukončenie. Prvá časť realizovaných projektov bola ukončená podľa zmluvy o NFP PRV SR 2007 – 2013. Záverečná ŽoP už bude predkladaná v podmienkach PRV SR 2014 – 2020. Nie je jasné, akým spôsobom a akou formou budú projekty ukončené a vykazované. NKÚ SR zároveň identifikoval riziko aj pri monitorovacích správach a pri výkone KNM zo strany PPA.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Dosiahnuté hodnoty ukazovateľov hrubá pridaná hodnota a produktivita práce uvádzal KP v ŽoNFP a následne v MS pri ukončení projektu. Ani jeden z týchto ukazovateľov nemal na úrovni projektu stanovené cieľové hodnoty, ktoré sa mali realizáciou projektu dosiahnuť (napr. aká hodnota, resp. % zvýšenie, v akom čase, príp. iný merateľný spôsob). PPA na úrovni projektov dosiahnuté hodnoty týchto ukazovateľov nevyhodnocovala. Cieľová hodnota týchto ukazovateľov bola stanovená len na úrovni celého opatrenia 1.1 a 1.2 v rámci PRV. Tým, že neboli stanovené cieľové hodnoty ukazovateľov, nebolo možné zo strany NKÚ SR hodnotiť ich splnenie/nesplnenie u KP Ciele projektov boli vo veľa prípadoch definované len všeobecne a neurčito (napr. zvýšenie konkurencieschopnosti, zlepšovanie kvality výrobkov, zvýšenie efektivity spracovania a pod.), pričom neboli stanovené žiadne merateľné ukazovatele, na základe ktorých by bolo možné posúdiť a vyhodnotiť splnenie cieľa projektu. Ciele projektu boli hodnotené vo fáze hodnotiaceho procesu predloženej ŽoNFP prostredníctvom hodnotiaceho hárku - bodovacie hodnotenie kvality projektu na základe „Projektu realizácie“, ktorý tvoril prílohu č.1 k ŽoNFP. Vhodnosť, účelnosť a komplexnosť projektu a takisto spôsob realizácie projektu boli hodnotiteľom zhodnotené len pridelením počtu bodov bez uvedenia slovného hodnotenia. PPA overovala plnenie cieľov projektov v rámci KNM len formou otázky v KZ ku KNM, pričom v správach z vykonaných KNM nebol uvedený spôsob ani popis, akým bolo plnenie cieľov preverené. Počas výkonu kontroly NKÚ SR na vzorke projektov bolo zistené, že vo veľa prípadoch KP nevedel preukázať plnenie resp. splnenie čiastkových cieľov, ktoré si stanovil pri podávaní ŽoNFP v rámci „Projektu realizácie“, ktorý tvoril prílohu č.1 k ŽoNFP.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Vytvorené pracovné miesto malo byť na trvalý pracovný pomer / 100% pracovný úväzok – uvedené pojmy nie sú zadefinované v zákone č. 311/2011 Z.z. - Zákonník práce. Vo výzve na predkladanie ŽoNFP resp. k nej príslušnej dokumentácii nebola stanovená metodika, ako majú KP vytvárať pracovné miesta. Kontrolou NKÚ SR bolo zistené, že KP vytvárali pracovné miesta na dobu určitú a aj na dobu neurčitú. Doba určitá v prípade vytvorenia pracovného miesta nie je „trvalý pracovný pomer“.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Vo výzvach v rámci opatrení 1.1 a 1.2 bolo stanovené bodovacie kritérium týkajúce sa udržania existujúceho počtu zamestnancov v rámci trvalého pracovného pomeru na obdobie minimálne 12/24 po sebe idúcich mesiacov, pričom v poznámke k tomuto kritériu bolo uvedené, že za počiatočný stav zamestnancov sa bude brať do úvahy počet zamestnancov ku dňu vyhlásenia výzvy, prípadne v niektorých výzvach bol stanovený ako počiatočný stav dátum 01.11.2013. Z uvedeného znenia nebolo jednoznačné, od akého dátumu mala začať plynúť lehota 12/24 mesiacov pre udržanie existujúceho počtu zamestnancov. Kontrolná skupina NKÚ SR v rámci kontroly projektov zistila rôznu interpretáciu a uplatňovanie dátumu začatia plynutia lehoty zo strany KP (napr. dátum podpisu zmluvy o poskytnutí NFP, dátum vyhlásenia výzvy).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Vo výzvach v rámci opatrení 1.1 a 1.2 bolo v rámci bodovacích kritérií uvedené kritérium týkajúce sa navýšenia existujúceho počtu zamestnancov o jedného/dvoch a viac zamestnancov v rámci pracovného pomeru na 100 % pracovný úväzok na obdobie minimálne 12/24 po sebe idúcich mesiacov, pričom zvýšiť stav zamestnancov mal KP najneskôr do šesť mesiacov od podpísania zmluvy o poskytnutí NFP. U väčšiny overených projektov bola v zmluve o poskytnutí NFP stanovená doba realizácie projektu do štyroch rokov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP. NKÚ SR v rámci kontroly projektov zistil prípady, kedy KP vytvoril nové pracovné miesta po stanovenej lehote. Zároveň v niektorých prípadoch, keď KP vytvárali pracovné miesta ešte počas realizácie projektu, to boli pracovné miesta, ktoré nemali priamy súvis s realizovanými projektami (administratívni pracovníci atď...).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Púchovský mäsový priemysel, a.s.

IČO
31561853
Sídlo
Vsetínska 1354/15, 02039 Púchov
Kontrolované obdobie
2007-2017
Stav kontroly
Ukončená

Roľnícke družstvo Cerovan, družstvo

IČO
36050369
Sídlo
Cerovo 260, 96252 Cerovo
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
20.08.2017 - 23.10.2017
Stav kontroly
Ukončená

Roľnícke družstvo Liptovská Kokava

IČO
00195600
Sídlo
Liptovská Kokava 441, 03244 Liptovská Kokava
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
23.10.2017 - 26.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

Roľnícke družstvo Vavrečka - Ťapešovo

IČO
00003221
Sídlo
Ťapešovo 168, 02951 Ťapešovo
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
17.07.2017 - 26.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

Roľnícke družstvo podielnikov

IČO
00201219
Sídlo
Opatovce nad Nitrou 553, 97202 Opatovce nad Nitrou
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
18.07.2017 - 12.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Tým, že konečný prijímateľ neudržal a nenavýšil existujúci počet zamestnancov o jedného a viac zamestnancov bolo porušené ustanovenie čl. VIII. bod 6. zmluvy o poskytnutí NFP, v zmysle ktorého ak konečný prijímateľ uplatnil v rámci podanej žiadosti o poskytnutie NFP vytvorenie jedno/viac pracovných miest, konečný prijímateľ sa zaväzuje vytvoriť jedno/viac ako jedno pracovné miesto na trvalý pracovný pomer, ktorý sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou medzi zamestnávateľom a zamestnancom najneskôr do šiestich mesiacov od podpísania zmluvy o poskytnutí NFP.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Roľnícke družstvo Častkov

IČO
31104452
Sídlo
Častkov -, 90604 Častkov
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
15.08.2017 - 20.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Predmetom poistenia neboli rekonštruované silážne žľaby, čo nebolo v súlade s čl. VII. ods. 5 zmluvy o poskytnutí NFP. Tento stav pretrváva aj v poistnej zmluve platnej v roku 2017.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.

IČO
36282782
Sídlo
Zelenečská 83, 91702 Trnava
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
13.09.2017 - 17.09.2017
Stav kontroly
Ukončená

TEKRO Nitra, s.r.o.

IČO
36555436
Sídlo
Párovské háje -, 94901 Nitra
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
24.09.2017 - 29.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

TOPAGRO s.r.o.

IČO
36569208
Sídlo
Parchovany 166, 07662 Parchovany
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
10.07.2017 - 21.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt vytvoril pracovné miesto o dva mesiace neskôr od stanovenej lehoty, čím porušil čl. VIII ods. 6 zmluvy o poskytnutí NFP, keď nevytvoril do šiestich mesiacov od podpísania zmluvy o poskytnutí NFP.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt účtoval o modernizácii a rekonštrukcii prenajatého dlhodobého majetku na účte 518 – Ostatné služby. Nezaúčtovaním obstarania dlhodobého hmotného majetku v sume 499 499,17 EUR na vecne príslušnom účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, nepostupoval kontrolovaný subjekt podľa § 35 ods. 3 opatrenia o postupoch účtovania. Účtovanie na nesprávnom účte nebolo v súlade s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve a čl. IX ods. 1 písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytnutie NFP od PPA zaúčtoval konečný prijímateľ 10.04.2015 v sume 48 011,24 EUR a 09.10.2015 v sume 201 545,87 EUR na strane MD účtu 221 a na strane D účtu 648. Kontrolovaný subjekt tým, že neúčtoval dotáciu zo štátneho rozpočtu a dotáciu z prostriedkov EÚ v celkovej sume 249 557,11 EUR na účte 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu, ale ich zaúčtoval priamo na účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti, nekonal v súlade s § 52a ods. 1 opatrenia o postupoch účtovania. Účtovanie na nesprávnom účte bolo v rozpore s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve a čl. IX ods. 1 písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 23054/2002-92, 23054/2002-92, 431/2002 Z.z.

TURIEC - AGRO s.r.o.

IČO
31608469
Sídlo
Turčiansky Ďur 34, 03843 Turčiansky Ďur
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
11.07.2017 - 28.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Cieľom projektu „Investície do spracovania mäsa“ bolo zrekonštruovať objekt bitúnku v areáli farmy KP, modernizovať jeho vnútorné technologické vybavenie, a tým dosiahnuť zvýšenie kvality výroby v spracovaní živých zvierat na mäso, s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť podniku. Stanovený predmet projektu bol zrealizovaný, avšak objekt bitúnku nebol ešte využívaný, resp. jeho prevádzka do skončenia výkonu kontroly ešte nebola spustená. Na základe uvedených skutočností, nemohlo dôjsť k zvýšeniu kvality výroby v spracovaní živých zvierat na mäso, teda ani k naplneniu časti uvedeného cieľa projektu v zmysle cieľa opatrenia 1.2. Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva. Zo strany KP nebola do času ukončenia výkonu kontroly zabezpečená udržateľnosť projektu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
KP realizáciou projektu nevytváral nové pracovné miesta, ale v žiadosti o NFP sa zaviazal zachovať počet existujúcich pracovných miest v trvalom pracovnom pomere pri 100 % pracovnom úväzku ku dňu vyhlásenia výzvy na obdobie minimálne 12 po sebe nasledujúcich mesiacov. V rámci predmetného bodovacieho kritéria č. 2 pri posudzovaní projektov si uplatnil šesť bodov. Za počiatočný stav zamestnancov sa bral do úvahy počet zamestnancov ku dňu vyhlásenia výzvy, t. j. k 29.04.2013. KP zamestnával k uvedenému dátumu 74 zamestnancov v trvalom pracovnom pomere pri 100 % pracovnom úväzku. Ku dňu 28.10.2014, kedy bola podpísaná zmluva o poskytnutí NFP 2, evidoval KP 56 zamestnancov v trvalom pracovnom pomere pri 100 % pracovnom úväzku. Projekt sa nachádza v období udržateľnosti. K 27.10.2017 KP evidoval 52 zamestnancov v trvalom pracovnom pomere pri 100 % pracovnom úväzku. KP ku dňu ukončenia kontroly neudržal počet zamestnancov na obdobie minimálne 12 po sebe nasledujúcich mesiacov od podpísania zmluvy, ktorý evidoval ku dňu vyhlásenia výzvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

V.M.MARLEX, s.r.o.

IČO
36363821
Sídlo
Komenského 1354, 02401 Kysucké Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
08.10.2017 - 08.10.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

KP sa v zmysle zmluvy o NFP čl. VIII ods. 11 – Špecifické povinnosti konečného prijímateľa, zaviazal predložiť monitorovaciu správu súčasne s poslednou ŽoP. Tým, že MS bola predložená o mesiac neskôr ako posledná ŽoP, KP nepostupoval v súlade so zmluvou o NFP.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolná skupina NKÚ SR konštatuje, že KP nepostupoval v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP čl. VIII. ods. 9 - Špecifické povinnosti konečného prijímateľa, nakoľko v dvoch prípadoch neuzatvoril pracovný pomer na trvalý pracovný pomer.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

ŽIAREC,poľnohospodárske družstvo

IČO
00191175
Sídlo
Tvrdošín -, 02744 Tvrdošín
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
17.07.2017 - 26.11.2017
Stav kontroly
Ukončená
Späť