Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-001/2017/1060
Názov:
Kontrola nastavenia „Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy SR“ a uplatňovanie jej princípov efektívnosti a hospodárnosti .
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť účinnosť Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy SR a uplatňovania princípov efe
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

IČO
30416094
Sídlo
Námestie Slobody 6, 81005 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
14-20
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

IČO
00151742
Sídlo
Štefanovičova 5, 81782 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
14-20
Stav kontroly
Ukončená

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

IČO
50349287
Sídlo
Štefánikova 15, 81105 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
26.07.2017 - 19.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Počas výkonu kontroly bol k dispozícií len Návrh systému koordinácie IT výdavkov v štáte vo verzii V1.4 zo dňa 20.7.2017, aj to len vo forme prezentácie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Na základe rozboru hlasovacieho vplyvu ÚPVII v komisiách a výboroch v zmysle predloženého proceného diagramu pre koordinačný mechanizmus EVS a OPII (Príloha č.l) je možné konštatovať, že jeho súčasným postavením vzniká riziko nenaplnenia NKIVS 2016.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Prioritnou úlohou pracovných skupín bolo vypracovanie návrhu dokumentov v zmysle kapitoly 9 NKIVS 2016, podieľať sa na ich aktualizácii a spracovaní ďalších aktuálnych tém v línii strategických priorít informatizácie. Podľa rozhodnutia vedúceho úradu ÚPVII č-2/2017 majú povinnosť predsedovia jednotlivých pracovných skupín stretávať sa na úrovni sekcie riadenia informatizácie pravidelne raz za týždeň. Z predložených dokumentov možno skonštatovať výrazné rozdiely v aktivite jednotlivých pracovných skupín a v jednom prípade nebol dôkaz o zasadnutí doložený vôbec. ÚPVII taktiež nestanovilo kritériá požadovanej odbornosti pre členov pracovných skupín. Súhrn týchto zistení spôsobil okrem kvalitatívneho rizika výstupných dokumentov pracovných skupín aj fakt, že výstupné dokumenty boli predkladané Rade vlády pre D a JDT na schválenie s výrazným oneskorením alebo neboli predložené vôbec, čím vytvorili rozsiahly priestor s rizikom nenaplnenia NKIVS 2016 v stanovenom termíne.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V čase výkonu kontroly NKÚ SR platil Metodický pokyn vychádzajúci z postupov MF SR č.5238/2004- 42 v znení Dodatku č.1 a č.2 na usmernenie rozpočtovania IT výdavkov financovaných zo štátneho rozpočtu. V súčasnosti je vypracovaný nový návrh systému koordinácie IT výdavkov v štáte, založený na zavedení: - Formalizácie posudzovania IT projektov alebo zámerov bez ohľadu zdroja financovania, Jednotného štandardného formulára „Projektový zámer" pre všetky formy financovania, - Posudzovania výdavkov len nad stanovenú hranicu 200 tis. EUR, - Projekty nad 10 mil. EUR s povinnosťou ŠU s predpokladaným znížením hranice na 500 tis./l mil. EUR od roku 2018. V čase výkonu kontroly bol dokument len v stave neschváleného návrhu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Dokument „Informácia o plnení Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy SR za obdobie od 1.10.2016 do 31.5.2017" bol predložený na rokovanie vlády SR až dňa 31.7.2017 t.j. 4 mesiace po termíne splnenia úlohy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Dokument „Informácia o plnení Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy SR za obdobie od 1.10.2016 do 31.5.2017" bol predložený na rokovanie vlády SR až dňa 31.7.2017 t.j. 4 mesiace po termíne splnenia úlohy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Z celkovo 17 dokumentov bolo schválených k decembru 2017 len 13 (aj to s výrazným viacmesačným meškaním oproti pôvodnému termínu) a štyri dokumenty ešte stále vytvorené nie sú. Meškanie tvorby a schvaľovania dokumentov vytvorilo niekoľkomesačný interval bez existencie vykonávacích dokumentov, čím bolo ohrozené naplnenie NKIVS 2016 a implementácie projektov do stanoveného termínu. Viaceré dokumenty, ktoré sú svojou krokovou detailnosťou oblastí v NKIVS 2016 kľúčové, pre naplnenie a dosiahnutie cieľov NKIVS 2016, neboli vypracované v stanovenom termíne napriek tomu, že jednotlivé neschválené dokumenty (dokumenty k riadeniu nákupu IT vo verejnej správe, dokument riadenia ľudských zdrojov v IT, dokument k informačnej a kybernetickej bezpečnosti a dokument k strategickej architektúre VS) sa týkajú oblastí s množstvom pochybení s finančným dopadom v minulosti a predstavujú zvýšené riziko pre kontrolné a auditné inštitúcie. Absencia dokumentov, môže vytvárať riziko nenaplnenia NKIVS 2016 v stanovenom termíne a taktiež môže dôjsť k preneseniu pochybení z minulosti z týchto oblastí. Aj napriek schválenému dokumentu Detailný akčný plán informatizácie verejnej správy 2016-2020 stále pretrváva riziko pochybenia v spomenutých oblastiach, práve z dôvodu omeškania týchto dokumentov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Dokument nebol k dátumu 31.10.2017 schválený, nakoľko nebol predložený na rokovanie vlády v požadovanej kvalite a bol vrátený na dopracovanie Dokument bol predložený len ako informatívny, (dokument = odporúčanie postupu informatizácie územnej samosprávy v nadväznosti na zámery v oblasti reformy verejnej správy).
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Kontrolná skupina NKÚ SR zistila výrazné porušenie termínu predkladania KRIS povinnými osobami ako aj nekonzistentnosť v kvalite predkladaných KRIS. Všetky KRIS boli ÚPVII vrátené na dopracovanie. Predlžovanie termínu schvaľovania KRIS nastáva aj neschválením nasledovných predložených verzií (jednom subjekte aj 6 verzií). Absencia termínov pre maximálne trvanie posúdenia (aj opätovného) predloženej KRIS je výrazným rizikom pre napĺňanie NKIVS 2016. Posúdenie aktuálneho stavu IT povinnej osoby ako východiskového kroku je kľúčovým pre plnenie koncepcie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolná skupina NKÚ SR zistila vážne nedostatky v procese predkladania KRIS povinnými osobami. Na základe vyžiadania NKÚ SR bola vyhodnotená spätná väzba od povinných osôb podľa § 3 Zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v oblasti konzultácii zo strany ÚPVII, vzdelávania ako aj kvality metodického pokynu ako dostatočná. Z uvedeného vyplýva, že pri príprave tak zásadných dokumentov nie je venovaná dostatočná pozornosť povinnými osobami.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolná skupina NKÚ SR zistila, že 6 ministerstiev a 7 ústredných orgánov štátnej správy nepredložilo odpočet o plnení NKIVS v stanovenom termíne ÚPPVII. Nepredloženie dokumentov značne sťažuje ÚPPVII monitorovať plnenie NKIVS 2016 na ročnej báze a taktiež môže mať vplyv na plnenie bodu B.4. Uznesenia vlády SR číslo 437 z 28.09.2016 ÚPPVII.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Pri takto prezentovanom plnení možno konštatovať, že ÚPVII vznikol v 01.06.2016, NKIVS 2016 bola schválená dňa 28.09.2016, záverečná správa z revízie výdavkov na informatizáciu UHP bola predložená dňa 06.10.2016 a detailný akčný plán informatizácie verejnej správy bol schválený dňa 10.11.2017. Z uvedeného vyplýva, že medzi záverečnou správou Revízie výdavkov a Detailným akčným plánom, ktorý bol vypracovaný ako dokument detailne popisujúci naplnenie NKIS 2016 vzniklo cca 11 mesačné obdobie počas, ktorého mohlo dôjsť k splneniu opatrení podľa harmonogramu. V porovnaní odhadu vývoja výdavkov podľa vyjadrenia ÚPVII a prognózy UHP vznikol výrazný rozdiel. Podľa UHP malo dôjsť v roku 2017 k medziročnému poklesu výdavkov na IT v porovnaní s rokom 2016 o 130 mil. EUR avšak podľa prognóz výdavkov UVPII by malo dôjsť k medziročnému nárastu o 39% t.j. 173 mil. EUR. Nenaplnenie opatrení cielene zameraných na zlepšenie procesných, fiškálnych a kvalitatívnych opatrení plnenia NKIVS 2016, môže mať za následok nedosiahnutie plánovaných priamych úspor podľa odhadu UHP na rok 2017 v objeme 5-9% (22-40 mil. EUR ročne) v krátkodobom horizonte, 30% úsporu celkových výdavkov na informatizáciu od tretieho roku realizácie a minimálne 1% vyššiu hodnotu existujúcich investícii s odhadom 4 mil. EUR ročne.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Porovnaním priemernej mzdy na ÚPVII s prihliadnutím na jej rozptyl a jej maximálnu a minimálnu hodnotu, NKÚ SR konštatuje, že mzdové ohodnotenie špecializovaných pracovníkov SRIT je s rozdielom oproti nepodnikateľskej sfére podhodnotené. Uvedené môže mať za následok nemožnosť získať so spomínaným mzdovým ohodnotením osoby s potrebnou odbornosťou zo súkromnej sféry a taktiež výška priemernej mzdy SRIT môže spôsobovať neželanú fluktuáciu. Oba prípady priamo ovplyvňujú Informatizáciu VS v SR z pohľadu plnenia povinností ÚPVII.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
U niektorých zamestnancov SRIT nie sú v zmysle opisov štátnozamestnaneckých miest kladené požiadavky na študijný odbor ani na odbornú prax, pričom sa očakáva, že znalosti zamestnancov v tak špecializovanej oblasti akou je IT sektor sú na vysokej úrovni už v čase prijatia do štátnozamestnaneckého pomeru. Napriek tomuto predpokladu boli realizované vzdelávacie aktivity ako napr. MS Excel pokročilý, MS Project základy, MS Visio základy, Základy projektového riadenia.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
-
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Štatistický úrad Slovenskej republiky

IČO
00166197
Sídlo
Miletičova 3, 82467 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
14-20
Stav kontroly
Ukončená
Späť