Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-001/2022/1100
Názov:
Správa DPH pri dovoze tovaru z tretích krajín – režim 42
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť dodržanie podmienok colného režimu voľný obeh s oslobodením od DPH z dôvodu jeho dodania do
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

IČO
42499500
Sídlo
Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
roky 2018 až 2021, v prípade vecných súvislostí aj obdobia predchádzajúce a nasledujúce
Termín kontroly
23.01.2022 - 23.06.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Porušenie § 69 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. tým, že správca dane v troch prípadoch nevydal osvedčenie o pridelení OIČ pre daň do siedmich dní. (DÚ BA)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 222/2004 Z.z.
V dvoch prípadoch bol zistený nesúlad medzi všeobecne záväzným právnym predpisom a údajmi uvedenými v rozhodnutí v colnom konaní zapísanými v informačnom systéme FS, nakoľko v ods. 47 CV absentuje základ na vymeranie cla ako aj základ na výpočet zábezpeky na kvótu (systémová chyba). (CÚ BA)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 161/2016 Z. z.
V päťdesiatich štyroch prípadoch bol zistený nesúlad medzi všeobecne záväzným právnym predpisom ako aj interným riadiacim aktom a údajmi uvedenými v rozhodnutí v colnom konaní zapísanými v informačnom systéme FS, nakoľko v ods. 44 CV je buď nesprávne uvedený alebo absentujúci kód certifikátu „Y040“, ako aj nesprávne uvedený alebo absentujúci kód certifikátu „Y041“.(CÚ MI, CÚ NR, CÚ TN, CU TT)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 161/2016 Z. z.
V ôsmich prípadoch neboli dodržané podmienky colného režimu 42 v zmysle národnej legislatívy a zabezpečenie DPH nemalo byť uvoľnené. (CÚ NR)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 222/2004 Z.z.
V jedenástich prípadoch bol zistený nesúlad medzi všeobecne záväzným právnym predpisom ako aj interným riadiacim aktom a údajmi uvedenými v rozhodnutí v colnom konaní zapísanými v informačnom systéme FS, nakoľko v ods. 17a CV je nesprávne uvedená krajina určenia „CZ“. (CÚ TT)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 161/2016 Z. z.
V jednom prípade pri deklarantovi ITALMARKET SLOVAKIA bol zistený nesúlad medzi interným riadiacim aktom vydaným v podmienkach FS a údajmi uvedenými v aplikácii HUSKi, nakoľko absentuje zápis do tejto aplikácie. (CÚ TT)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Späť