Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-002/2021/1033
Názov:
Úspešnosť vymáhania daňových nedoplatkov
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť súlad procesu vymáhania daňových nedoplatkov so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

IČO
42499500
Sídlo
Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2018 - 2020
Termín kontroly
02.05.2021 - 14.10.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

porušenia § 88 ods. 4 daňového poriadku tým, že správca dane nezisťoval, či sú splnené podmienky na začatie daňového exekučného konania,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Porušenia § 90 ods.1 daňového poriadku tým, že správca dane po splnení podmienok na začatie daňového exekučného konania nevydal rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Porušenia § 81 ods. 1 daňového poriadku tým, že správca dane na zabezpečenie daňového nedoplatku nezriadil záložné právo
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Porušenie § 91 ods.1 daňového poriadku tým, že správca dane v 1 prípade nedoručil daňovú exekučnú výzvu bezodkladne po doručení rozhodnutia o začatí daňového exekučného konania osobám uvedeným v § 90 ods. 2 písm. f) daňového ho poriadku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Porušenie § 92 ods. 1 daňového poriadku tým, že správca dane v 1 prípade nevydal daňový exekučný príkaz po márnom uplynutí lehoty na podanie odvolania voči daňovej exekučnej výzve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Správca dane nepostupoval v súlade s platnými internými riadiacimi aktami č. 60/2017 a č. 214/2018, ktoré upravujú postup daňového exekútora po odstúpení daňového nedoplatku.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Späť