Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-012/2020/1100
Názov:
Opodstatnenosť výstavby skladov minerálneho oleja
Účel kontrolnej akcie:
Účelom kontrolnej akcie je posúdiť hospodárnosť a opodstatnenosť výstavby ďalších centrálnych sklado
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

IČO
42499500
Sídlo
Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
roky 2017 až 2019, v prípade vecných súvislostí aj predchádzajúce a nasledujúce obdobia
Termín kontroly
07.12.2020 - 30.05.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

potreba vypracovania analýzy ekonomickej výhodnosti, ktorá by zhodnotila najlepší resp. najhospodárnejší spôsob uskladňovania minerálneho oleja z pohľadu vynaloženia finančných prostriedkov z rozpočtu FR SR či už prostredníctvom outsourcingu alebo modernizáciou už existujúcich centrálnych skladov colných úradov;
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
neopodstatnenosť výstavby ďalších centrálnych skladov na minerálny olej;
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
neflexibilné konanie colných úradov v oblasti likvidácie minerálneho oleja;
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
neefektívne využívanie skladovacej kapacity centrálnych skladov colných úradov;
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
nedostatočne nastavené vnútorné procesy v oblasti skladovania a likvidácie minerálneho oleja, nie sú definované termíny na likvidáciu, absentujúca metodická činnosť;
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
porušenie zákona o správe majetku štátu;
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
nezverejnenie faktúry na webovom sídle Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky čo má za následok porušenie zákona o slobode informácií;
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 207/2008 Z.z.
uskladnený minerálny olej outsourcingom bez zmluvného vzťahu;
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
nejednotnosť postupov colných úradov pri nakladaní s prepadnutým minerálnym olejom;
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
potreba presunu agendy v oblasti skladovania, likvidácie a nakladania s majetkom štátu z colných úradov na Sekciu ekonomiky FR SR.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Späť