Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-034/2019/1110
Názov:
Cezhraničný pohyb odpadov v zmysle ustanovení Bazilejského dohovoru
Účel kontrolnej akcie:
Účelom medzinárodnej kontroly je zistiť skutkový stav a posúdiť mieru zhody s ustanoveniami Bazilejs
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

IČO
42499500
Sídlo
Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2015 - 1. polrok 2019
Termín kontroly
04.11.2019 - 22.01.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou interných aktov riadenia FS SR bolo zistené, že Nariadenie CR SR č. 8/2009 a Nariadenie FS SR č. 41/2016 neobsahovali všetky postupy kontroly pohybu odpadov, ktoré by pokryli povinnosti ustanovené v Nariadení EÚ 1013/2006 a jeho prílohách. Neobsahovali najmä povinnú kontrolu náležitosti (povinnosti) ustanovených v prílohe I.C Konkrétne informácie na vyplnenie dokladu o oznámení a dokladu o pohybe a v nej obsiahnutej prílohe II. Informácie a doklady týkajúce sa oznámenia - časť 1. Informácie uvedené na alebo priložené k dokladu o oznámení. Ďalej neobsahovali informáciu zverejnenú na webovej stránke Európskej komisie v nadväznosti na ustanovenie čl. 55 Nariadenia EÚ 1013/2006. Európska komisia na svojej stránke zverejnila v dokumente: „List of the custom offices designated for the entry of waste shipments into and their exit from the Community“ určené osobitné colné úrady vstupu do EÚ a colné úrady výstupu z EÚ pre prepravu odpadu dovážaného do EÚ a vyvážaného z EÚ. Európska komisia v citovanom dokumente určila na základe rozhodnutia MŽP SR ako osobitný colný úrad dovozu a vývozu odpadu v SR: Colný úrad Čierna nad Tisou (od 15.12.2007 je to Colný úrad Michalovce) a v rámci neho tri konkrétne hraničné priechody: 1) hraničný priechod Čierna nad Tisou (SK) – Čop (UA), 2) hraničný priechod Vyšné Nemecké (SK) – Užhorod (UA) a 3) hraničný priechod Ubľa (SK) – Malyj Bereznyj (UA).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Preverovaním postupu colných orgánov (colníkov vo výkone služby) pri kontrole pohybov odpadov bolo okrem iného zistené, že colníci vo výkone služby postupovali pri kontrole dovozu, vývozu, alebo tranzitu odpadov výhradne podľa interných aktov riadenia – vyššie menovaných nariadení CR SR a FS SR. V dôsledku toho, že colníci vo výkone služby postupovali pri kontrole dovozu, vývozu, tranzitu a prepravy odpadov výhradne podľa interných aktov riadenia, bez použitia Nariadenia EÚ 1013/2006 a jeho príloh, (prečítania si príslušných ustanovení), a v nadväznosti aj na základe toho, že vyššie menované interné akty riadenia FS SR neobsahovali vyššie uvedené informácie (postupy) došlo k dovozu odpadov cez hraničný priechod Maťovské Vojkovce (SK) – Pavlovo (UA) Colného úradu Michalovce. Cez menovaný výhradne železničný hraničný priechod (širokorozchodná trať) bol dovážaný železný a oceľový odpad (odpady vhodné na znovuzískavanie železa alebo mangánu) pre oceliarsku firmu v Košiciach. Prepustením odpadov cez hraničný priechod Maťovské Vojkovce (SK) – Pavlovo (UA) došlo k porušeniu čl. 55 Nariadenia EÚ 1013/2006, podľa ktorého: „Každý členský štát môže určiť osobitné colné úrady vstupu do Spoločenstva a colné úrady výstupu zo Spoločenstva pre prepravu odpadu dovážaného do Spoločenstva a vyvážaného zo Spoločenstva. Ak sa členský štát rozhodne určiť takéto colné úrady, žiaden odpad nebude môcť byť dovezený do Spoločenstva alebo z neho vyvezený cez iný hraničný priechod v tomto členskom štáte.“ Kontrolou dovozov odpadov cez hraničný priechod Maťovské Vojkovce (SK) – Pavlovo (UA) bolo zistené, že v kontrolovanom období bolo vykonaných a prejednaných spolu 300 dovozov odpadu v rámci ktorých bolo dovezených celkovo 128 807,350 ton železného a oceľového odpadu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 1013/2006
Kontrolou vybraných JCD a sprievodných dokumentov (príloh k JCD) bolo zistené: a) pri JCD č. 0626310608495, 0536210503737, 0536210503491, 0536110507093, 0536110507197, 0536110606275, 0536110607113 a č. 0536110610252, neboli v ods. 44 JCD (ani prílohe) zapísané záznamy o priložení / predložení dokladu: Sprievodné informácie k prepravám odpadu, a neboli ani fyzický priložené ku kontrolovaným JCD vo forme fotokópie, čím došlo k vstupu odpadov z územia UA na územie SR a tým aj na územie EÚ a ich prepusteniu do navrhovaných colných režimov (k dovozu) bez splnenia podmienok / povinnosti ustanovených v čl. 3 ods. 2 a čl. 18 Nariadenia EÚ 1013/2006. b) pri JCD č. 0536200703059, 0536200803914 a č. 0536200803180 neboli v ods. 44 JCD (ani v jeho prílohe) zapísané záznamy o priložení / predložení dokladu: Sprievodné informácie k prepravám odpadu, a neboli ani fyzický priložené ku kontrolovaným JCD vo forme fotokópie, čím došlo k vývozu odpadov z územia SR a tým aj z územia EÚ na územie UA bez splnenia podmienok / povinnosti ustanovených v čl. 3 ods. 2 a čl. 18 Nariadenia EÚ 1013/2006. c) pri JCD č. 15SK5314TR00009026, 17SK5314TR00003247 a č. 19SK5314TR00014756 neboli v ods. 44 JCD (ani prílohe) zapísané záznamy o priložení / predložení dokladu: Sprievodné informácie k prepravám odpadu, a neboli ani fyzický priložené ku kontrolovaným JCD vo forme fotokópie, čím došlo k tranzitu odpadov cez územie SR a tým aj územie EÚ bez splnenia podmienok / povinnosti ustanovených v čl. 3 ods. 2 a čl. 18 Nariadenia EÚ 1013/2006.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 1013/2006 , 1013/2006
MŽP SR vydalo v kontrolovanom období päť rozhodnutí, ktorými spoločnosti Xerox z Holandska udelilo súhlas s tranzitom odpadu cez územie SR na územie UA v presne stanovenom množstve, konkrétne: - 03.06.2015 vydalo rozhodnutie č. 3982/2015-3.3 a súhlas s tranzitom 1 2018 ton odpadu, - 22.06.2016 vydalo rozhodnutie č. 4925/2016-3.3 a súhlas s tranzitom 1 2018 ton odpadu, - 10.04.2017 vydalo rozhodnutie č. 3616/2017-1.8 a súhlas s tranzitom 1 310 ton odpadu, - 20.04.2018 vydalo rozhodnutie č. 5226/2018-1.8 a súhlas s tranzitom 1 896 ton odpadu, - 25.04.2019 vydalo rozhodnutie č. 5712/2019-1.8 a súhlas s tranzitom 2 274 ton odpadu. MŽP SR doručilo všetky vyššie vymenované súhlasy, okrem iných aj FR SR a pobočke colného úradu Michalovce Vyšné Nemecké, t.j. hraničnému priechodu Vyšné Nemecké. Preverovaním bolo zistené, že FR SR zaslalo predmetné súhlasy MŽP SR aj colnému úradu Košice a colnému úradu Prešov (t.j. colným úradom v blízkosti štátnej hranice s UA). Na základe uvedeného, požiadala kontrolná skupina NKÚ SR o predloženie databázy zrealizovaných povolených tranzitov odpadov za účelom oboznámenia sa s ich počtom v kontrolovanom období a zistila, že v kontrolovanom období došlo k 344 vývozom odpadu od spoločnosti Xerox v celkovom množstve 2 228,212 ton, najčastejšie s popisom: „Ostatné časti, súčasti a príslušenstvo tlačiarní - kazeta optického valca do kartridža, použitá - Olympia Hulk, Pinot colour Hulk, Northwood Hulk, Mahogany Hulk, Transfer/Detack hulks, Phin/Matt Hulk“. To znamená, že na základe rozhodnutí MŽP o súhlase s tranzitom odpadov došlo v skutočnosti k vývozom odpadov, tzn. nie k tranzitom odpadu v zmysle Kapitoly 2 Colného kódexu Únie, upravujúcej colný režim „Tranzit“. Ďalej bolo zistené, že do colného režimu vývoz bolo v SR (konkrétne v Colnom úrade Michalovce) prepustených 340 prípadov prepravy odpadov z územia Holandského kráľovstva na územie UA o celkovom množstve 2 225,646 ton a štyri prípady o celkovom množstve 2,566 ton boli prepustené do colného režimu vývoz na colných úradoch mimo územia SR. Na základe týchto zistení, preverila kontrolná skupina NKÚ SR na vzorke JCD č. 0536100804267, 0536100805005, 0536100808617, 0536100500190, 0536100605595, 0536100707831, 0536100905940, 0536100905310, 0536100905163, 0536100904773, 0536100904675, 0536100904600, 0536100904528, 0536100904455, 0536100904364, 0536100904262, 0536100904280, 0536100904167, 0536100904212 a č. 0536100905465 súlad cezhraničnej prepravy (d.f. vývozov) odpadov z územia Holandského kráľovstva na územie UA cez územie SR s rozhodnutiami MŽP SR a najmä s platnou legislatívou a zistila: a) Ani pri jednom z vymenovaných skontrolovaných JCD neboli v ods. 44 JCD (ani v prílohe) zapísané záznamy o priložení / predložení dokladov uvedených v rozhodnutiach MŽP SR, t.j. súhlasu MŽP SR, dokladu o oznámení pre cezhraničné pohyby / prepravy odpadu, a dokladu o pohybe pre cezhraničné pohyby / prepravy odpadu. Vymenované doklady neboli ani fyzický priložené ku kontrolovaným JCD vo forme fotokópii, čím došlo k vývozom odpadov z územia SR a tým aj z územia EÚ na územie UA bez splnenia podmienok / povinnosti ustanovených v čl. 3 ods. 2 a čl. 18 Nariadenia
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 1013/2006 , 1013/2006

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

IČO
42181810
Sídlo
Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2015 - 1. polrok 2019
Termín kontroly
10.09.2019 - 04.02.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Preverením POH bolo zistené, že v časti 2 – Charakteristika aktuálneho stavu odpadového hospodárstva bol analyzovaný vznik a nakladanie s odpadmi za obdobie rokov 2010 – 2013 vrátane prognózy vzniku komunálnych odpadov do roku 2020. Problematika CPO tvorila samostatnú časť v rámci kapitoly 2.5 – Cezhraničný pohyb odpadov. Predmetom uvedenej kapitoly bolo vymedzenie legislatívnych predpisov – národných ako aj predpisov EÚ, ktoré upravujú oblasť CPO vrátane vymedzenia medzinárodných dohovorov, ktorými je SR viazaná. V uvedenej kapitole boli zároveň spracované súhrnné údaje o CPO, a to: • Počet vydaných rozhodnutí na CPO v rokoch 2010 – 2013 • Skutočne prepravené množstvá odpadov v rokoch 2010 – 2013 • Skutočne prepravené množstvá ostatných odpadov • Skutočne prepravené množstvá nebezpečných odpadov v rokoch 2010 – 2013 • Skutočne prepravné množstvá odpadov na územie SR z iných členských štátov EÚ a dovezené množstva odpadov na územie SR z iných ako členských štátov EÚ v rokoch 2010 – 2013 • Skutočne prepravné množstvá odpadov zo SR do iných členských štátov EÚ a skutočne vyvezené množstvá odpadov zo SR do iných ako členských štátov EÚ v rokoch 2010 – 2013 • Skutočné prepravené množstvá odpadov na územie SR z iných členských štátov EÚ a dovezené množstvá odpadov na územie SR z iných ako členských štátov EÚ za účelom zhodnotenia v rokoch 2010 – 2013 • Skutočné prepravené množstvá odpadov z územia SR do iných členských štátov EÚ a vyvezené množstvá odpadov z územia SR do iných ako členských štátov EÚ za účelom zhodnotenia v rokoch 2010 – 2013 Podľa § 5 ods. 2 písm. b) zákona o odpadoch POH okrem iného obsahuje najmä druh, množstvo, zdroj odpadu vzniknutého na území Slovenskej republiky s rozlíšením na kraje, odpad, ktorý sa pravdepodobne vyvezie zo Slovenskej republiky, prepraví alebo dovezie do Slovenskej republiky. Podľa § 1 vyhlášky sa POH vypracúva podľa osnovy programu SR uvedenej v prílohe č. 1. vyhlášky. Podľa prílohy č. 1 bodu 2.1. vyhlášky sa pre jednotlivé prúdy odpadov uvádzajú údaje o množstve vzniknutého odpadu v SR v období, v ktorom platil predchádzajúci program SR, a o spôsobe nakladania s ním s rozlíšením na odpad ostatný a odpad nebezpečný vrátane uvedenia druhu, množstva a zdroja odpadu, ktorý sa vyviezol zo SR, prepravil alebo doviezol do SR v predchádzajúcom období, vrátane odhadu budúceho vývoja. Množstvá odpadov sa udávajú v hmotnostných jednotkách za rok, sumárne a s rozlíšením na kraje. Zároveň podľa § 2 ods. 1 vyhlášky charakteristika aktuálneho stavu odpadového hospodárstva SR obsahuje údaje uvedené v § 5 ods. 2 písm. a) až c) zákona o odpadoch. Uvedené ustanovenia sú zároveň podporené aj európskou legislatívou a vychádzajú z transpozície čl. 28 ods. 3 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES. V POH neboli uvedené údaje o odpade, ktorý sa pravdepodobne vyvezie zo SR, prepraví alebo dovezie do SR, čo nebolo v súlade s § 5 ods. 2. písm. b) zákona o odpadoch a § 1, § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
Súčasťou analýz cezhraničnej prepravy/dovozu, vývozu a tranzitu odpadov za SR, ktoré každoročne ministerstvo vypracovávalo bolo aj slovné hodnotenie, interpretácia údajov, uvádzaných v tabuľkových prehľadoch. Jedným z takýchto písomných hodnotení bola Informácia o cezhraničnej preprave odpadov – doklady o pohybe pre cezhraničné pohyby/prepravy odpadov, ktorá bola súčasťou vypracovaných analýz za roky 2015 – 2018. Informácia z roku 2015 obsahovala krátke písomné zhodnotenie realizovaných prepráv z hľadiska doručovania povinnej dokumentácie pri realizovaní samotných prepráv ako aj problematické oblasti, ktoré boli počas obdobia ministerstvom identifikované. Vykonanou kontrolou bolo zistené, že informácia o cezhraničnej preprave odpadov za rok 2015 obsahovala zhrnutie údajov s uvedením problematických oblastí, týkajúcich sa nečitateľnosti údajov resp. ich nevypĺňania v dokumentoch s konštatovaním rizika možného ovplyvnenia celkových súhrnných údajov. Vo všeobecnosti tiež boli konštatované prípady nesplnenia si povinnosti zasielania dokladov o pohybe dotknutými osobami s rizikom možného ovplyvnenia konečných údajov o realizácii prepravy. Preverením obsahov Informácií v rámci analýz za roky 2016, 2017 a 2018 bolo zistené, že tieto boli doslovné – identické s informáciou z roku 2015, menil sa iba rok kontrolovaného obdobia. Na základe uvedeného možno konštatovať, že jednotlivé hodnotenia v uvedenej časti v plnej miere neodrážali skutočnosť, reálny stav za predmetný rok ale boli uvádzané formálne, čím neposkytovali jednoznačné, presné a adekvátne posúdenie kontrolovaného obdobia. Spracovanie uvedených informácií – zhrnutie, posúdenie a interpretácia údajov v kontrolovanom období tak nepredstavovalo v plnom rozsahu reálne hodnotenie uskutočnených prepráv, identifikovanie rizík, ktoré by mohlo slúžiť pre prijímanie prípadných opatrení, ktoré by do budúcnosti znížili/obmedzili možné porušovanie podmienok pri CPO. Spracované informácie tak neodrážali v plnej miere skutočnosť a vykazovali známky formálnosti. Na základe uvedeného možno posúdiť činnosť ministerstva v oblasti následného písomného hodnotenia ako čiastočne efektívnu. Napriek vyššie uvedenému poskytovali analýzy široký rozsah informácií, ktoré prehľadným spôsobom – aj prostredníctvom grafických a tabuľkových spracovaní interpretovali hodnotené obdobie. Spracovanie uvedenej analýzy je náročnou činnosťou, a to z hľadiska spôsobu spracovania, jej rozsahu a množstva vstupných informácií. Písomné hodnotenie – interpretáciu údajov možno v tomto kontexte posudzovať ako sekundárnu činnosť, napriek tomu je dôležité, aby aj táto interpretácia odrážala skutočnosť hodnoteného obdobia, kvantifikovala všetky zistené problematické oblasti, možné ovplyvnenie celkových súhrnných údajov prípadne vývojové trendy.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Kontrolná skupina v súvislosti s prepravou odpadu – tranzitu cez územie SR na Ukrajinu porovnala ministerstvom predloženú dokumentáciu – doklady o pohybe s údajmi, získanými od FR SR, ktoré preukazovali reálne uskutočnené prepravy. V rámci sledovaného obdobia rokov 2015 až 1. polrok 2019 boli kontrolnou skupinou porovnané údaje o 298 prepravách, pričom bolo zistených viacero nezrovnalostí. - Chýbajúce doklady o pohybe, ktorými bola oznámená zamýšľaná preprava – tranzit odpadu cez územie SR ako aj potvrdené doklady o pohybe, ktoré by preukazovali prijatie odpadu a jeho zhodnotenie zariadením. Spolu 48 prípadov. - Doručené doklady o pohybe pred realizovaním samotných prepráv, ale chýbajúce doklady o pohybe, preukazujúce prijatie a zhodnotenie odpadu zariadením. Od 12/2018 iba preukazujúce prijatie odpadu. Spolu 101 prípadov. - Tranzit odpadov bol v skutočnosti vo vyššej váhe, ako bolo pôvodne ohlásené - deklarované (prípady, v ktorých bola skutočná váha väčšia o viac ako 150 kg). Potvrdenie o prijatí a zhodnotení odpadov bolo pritom vystavené na deklarovanú, nie skutočnú váhu prepravy. Spolu osem prípadov s celkovou váhou 5,72 ton. - Identifikované skutočne realizované prepravy, pri ktorých chýbala príslušná dokumentácia (doklad o pohybe o zamýšľanej preprave, doklad o pohybe potvrdzujúci prijatie a zhodnotenie odpadu). Uvedené prepravy by zároveň číselne podľa dokladu o pohybe nenadväzovali na predchádzajúcu resp. nasledujúcu prepravu. Spolu štyri prípady s celkovou váhou 2,98 ton. - Prepravy odpadov s nižšou váhou, ako bolo vopred ohlásené a deklarované, pričom zariadením bolo potvrdené prijatie a zhodnotenie odpadu v deklarovanej váhe. Spolu podľa dokladov o pohybe bol v deviatich prípadoch v roku 2016 deklarovaný, prevzatý a potvrdený odpad vo výške 69 ton, pričom podľa záznamov colného úradu bola skutočná netto váha odpadu spolu 41,5 ton, teda o 27,5 ton menej, ako bolo deklarované. V roku 2017 bol identifikovaný jeden prípad, v ktorom bol prepravený odpad nižší o 2,64 ton ako bolo ohlásené a prijaté. Zároveň boli v roku 2016 naviac identifikované dva prípady, v ktorých bol prepravený odpad spolu nižší o 2,91 tony a v roku 2017 jeden prípad, v ktorom bol prepravený odpad nižší o 0,61 ton. Z uvedených prepráv nebol ministerstvu doručený doklad o prevzatí a zhodnotení odpadu (prípady preto nie sú súčasťou tabuľky). - Prípady, v ktorých bola dokladom o pohybe oznámená zamýšľaná preprava, ale chýbal záznam o jej zrealizovaní (prechod cez štátne hranice) alebo záznam o zrušení prepravy. Zároveň chýbalo potvrdenie o prevzatí, zhodnotení odpadu (od 12/2018 iba potvrdenie o prevzatí odpadu). Spolu za kontrolované obdobie bolo takto identifikovaných 37 ohlásených prepráv s celkovou váhou 238,4 ton. Spolu: 37 ohlásených prepráv s celkovou váhou 238,4 ton. - Chýbajúci doklad o pohybe o zamýšľanej preprave, chýbajúci doklad preukazujúci prijatie a zhodnotenie odpadu, chýbajúca realizovaná preprava (prechod cez štátnu hranicu). Spolu boli identifikované štyri prípady, o ktorých nebol vedený žiaden záznam – zamýšľaná ani skutočne realizovaná preprava, pričom z chronologického hľadiska by tieto prepravy mali byť oznámené a realizované. Štyri prípady. - Chýbajúci doklad o pohybe o zamýšľanej preprave, chýbajúca realizovaná preprava (prechod cez štátnu hranicu), napriek tomu doručený potvrdený doklad o pohybe – prevzatie a zhodnotenie odpadu. Spolu bolo identifikovaných päť prípadov s prevzatou a zhodnotenou váhou odpadu 35,21 ton. Spolu päť prípadov s váhou 35,21 ton. Okrem prípadov, uvedených v tabuľke č. 2 bol v jednom prípade v roku 2017 identifikovaný chýbajúci doklad o pohybe, ktorým bola oznámená zamýšľaná preprava, v roku 2018 nebol realizovaný prechod cez hranice napriek oznámeniu prepravy a doručeniu potvrdenia o prijatí a zhodnotení odpadu. V jednom prípade v roku 2017 bola ohlásená preprava, ktorá nebola realizovaná. Doručený bol aj doklad o pohybe, ktorým bola u
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Slovenská inšpekcia životného prostredia

IČO
00156906
Sídlo
Grösslingová 5, 81109 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2015 - 1.polrok 2019
Termín kontroly
25.09.2019 - 23.01.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V dvoch prípadoch SIŽP nezačala konanie o uložení pokuty a následne neboli uložené pokuty. Porušenie povinnosti sa posudzuje a pokuta sa ukladá podľa zákona účinného v čase keď došlo k porušeniu povinnosti. Uvedený princíp sa vzťahuje na všetky delikty verejného práva, teda aj na ukladanie pokút za porušenie povinností chráneným správnym právom. Možnosť použitia zákona priaznivejšieho pre potencionálny kontrolovaný subjekt bola v tomto prípade bezpredmetná vzhľadom na priaznivejšie rozmedzie výšky pokuty podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch oproti zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Z uvedeného vyplýva, že malo dôjsť k uloženiu pokuty podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Nezačatím konania o uložení pokuty a neuložením pokuty sa nepostupovalo podľa § 79 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, podľa ktorého konanie o uložení pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa orgán štátnej správy odpadového hospodárstva dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo a podľa § 78 ods. 1 písm. e) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, podľa ktorého pokutu od 300 eur do 6 638,78 eura uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá sa nezaregistruje na okresnom úrade podľa § 15.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z., 223/2001 Z.z.
Preverením formálnej stránky všetkých rozhodnutí o uložení pokuty a ich náležitostí v zmysle interných postupov SIŽP, pričom bol zistený jeden formálny nedostatok, keď v rozhodnutí o uložení pokuty voči GRUPA OIL s.r.o., Žilina (porušenie povinnosti zaslať hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním príslušnému orgánu štátnej správy) nebola vo výrokovej časti rozhodnutia uvedená citácia konkrétneho ustanovenia vyhlášky, pričom podľa Hlavných zásad práce inšpektorov v odpadovom hospodárstve z 22.06.2015 bodu 3.1 – Výrok rozhodnutia je potrebné vo výroku uviesť nielen príslušný § zákona s odkazom na príslušný § vykonávacej vyhlášky, ale aj odcitovať z vyhlášky zákonom stanovený termín na podanie hlásenia, aby už z výroku bolo zrejmé, že šlo o porušenie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Späť