Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-033/2019/1100
Názov:
Uplatňovanie antidumpingového a vyrovnávacieho cla
Účel kontrolnej akcie:
Účelom kontrolnej akcie je preveriť správnosť postupu colných orgánov SR v oblasti uplatňovania anti
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

IČO
42499500
Sídlo
Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
roky 2016 - 2018, v prípade vecných súvislostí aj predchádzajúe
Termín kontroly
20.08.2019 - 01.04.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

v 2 prípadoch nečinnosť colného úradu vo veci vymoženia colné dlhu, v ktorých bol viac ako 3 mesiace colný dlh neuhradený po lehote splatnosti, čím bola porušená európska a národná legislatíva
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
3 systémové chyby v informačnom systéme finančnej správy, ktorý nie je v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom a údajmi uvedenými v rozhodnutí v colnom konaní zapísanými v účtovnej evidencii colného orgánu;
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
v 3 prípadoch absentuje v colnom vyhlásení doplnkový kód TARIC, v 1 prípade bol nesprávne uvedený doplnkový kód TARIC čím bol zistený nesúlad medzi všeobecne záväzným právnym predpisom a údajmi uvedenými v rozhodnutí v colnom konaní;
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesúlad v opise tovaru uvedenom v rozhodnutí v colnom konaní s predloženými dovoznými licenciami vydanými MH SR čím mohlo prísť k porušeniu obchodno-politických opatrení súvisiacich s dovozom tovaru;
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nejednotnosť postupov colných úradov pri vykonávaní opravy colného vyhlásenia;
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
chýbajúca metodika týkajúca sa postupu pri vymáhaní nedoplatkov ako aj vyrubovania úroku z omeškania v oblasti výkonu colného dohľadu;
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nedostatočne nastavený vnútorný kontrolný systém finančnej správy;
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
včasný odvod tradičných vlastných zdrojov do rozpočtu EÚ - pozitívne hodnotenie nastaveného systému FR SR, ktorým sa zamedzuje akýmkoľvek sankciám zo strany EÚ za neskoré odvedenie tradičných vlastných zdrojov do rozpočtu EÚ.
Typ nedostatku: -
Späť