Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-030/2014/1050
Názov:
Kontrola postupu správcu dane pri registrácii daňového subjektu k dani z pridanej hodnoty a kontrola efektívnosti procesu ukladania zábezpeky na daň pri registrácii daňového subjektu na dani z pridanej hodnoty
Účel kontrolnej akcie:
Prekontrolovať postup správcu dane pri registrácii daňového subjektu k dani z pridanej hodnoty a kon
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

IČO
42499500
Sídlo
Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2012-2013
Termín kontroly
24.02.2014 - 24.04.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Správca dane nepostupoval v súlade s § 4 ods. 5 zákona o DPH, keď správca dane nevykonal registráciu do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 222/2004 Z.z.
Správca dane nepostupoval v súlade s § 4c ods. 5 zákona o DPH, keď bezodkladne nevrátil zábezpeku žiadateľovi o registráciu pre daň
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 222/2004 Z.z.
Správca dane nepostupoval v súlade s § 4c ods. 6 zákona o DPH, keď správca dane nepoužil zábezpeku na úhradu nedoplatku na dani, ktorý vznikol po zaregistrovaní zdaniteľnej osoby za platiteľa dane
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 222/2004 Z.z.
Správca dane nepostupoval v súlade s § 4c ods. 7 zákona o DPH, keď správca dane opakovane porušil 30 dňovú lehotu pri vrátení zábezpeky alebo jej časti odo dňa, kedy uplynulo 12 mesiacov odo dňa zloženia zábezpeky na daň, t.j. vrátil zábezpeku pred uplynutím 12 mesiacov alebo po uplynutí 30 dní po lehote 12 mesiacov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 222/2004 Z.z.
Správca dane nepostupoval v súlade s § 37 ods. 2 daňového poriadku, keď správca dane nepreveril skutočnosti uvádzané v žiadosti o registráciu podľa § 4 ods. 1 zákona o DPH
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Správca dane nepostupoval v súlade s ustanovenie § 4c ods. 2 zákona o DPH a v súlade § 3 ods. 1 daňového poriadku, keď uložil daňovému subjektu povinnosť zložiť zábezpeku s odôvodnením, že žiadateľ o registráciu pre daň z pridanej hodnoty neuskutočňuje v čase podania žiadosti o registráciu pre daň z pridanej hodnoty dodanie tovarov a služieb a vykonáva len prípravnú činnosť na podnikanie i napriek tomu, že z výsledku miestneho zisťovania vyplýva, že spoločnosť už vykonáva ekonomickú činnosť a konateľ predložil dodávateľské a odberateľské faktúry
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 222/2004 Z.z.
Späť