Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-043/2013/1050
Názov:
Kontrola účinnosti systému boja proti daňovým únikom na DPH
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť účinnosť systému boja proti daňovým únikom na DPH so zameraním na včasnosť postupu finančný
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

IČO
42499500
Sídlo
Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2012 - 1. pol rok 2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Súčasný informačný systém FS nie vždy zodpovedá požiadavkám a očakávaniam, ktoré sú kladené na účinný systém boja proti daňovým únikom a v niektorých prípadoch ani požiadavkám kladeným na FS z implementácie opatrení prijatých akčným plánom boja proti daňovým podvodom.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Údajová databáza, ktorú je nevyhnutné FS monitorovať pre hodnotenie účinnosti prijatých opatrení na základe ich výsledkov z aplikačnej praxe nemá vôbec zabezpečenú podporu ich generovania z informačného systému FS, alebo nie v rozsahu požadovanej konfigurácii údajov. Údaje sú monitorované len na základe ručnej evidencie vedenej zamestnancami správcu dane, čo môže mať za následok neúplnosť alebo nepravdivosť v informáciách o skutočnostiach prezentujúcich rozsah a dopad účinnosti zámeru opatrenia na základe výsledkov z aplikačnej praxe.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Správcovi dane absentuje identifikátor, podľa ktorého by vedel jednoznačne identifikovať a overiť žiadateľa o súhlas so zápisom v obchodnom registri čím sa eliminuje aj účinnosť zámeru opatrenia prijatého akčným plánom boja proti podvodom v tejto oblasti. Pri tomto opatrení je identifikované riziko nesprávneho vyhodnotenia skutočnosti, či žiadateľovi o registráciu DPH má byť udelená zábezpeka z dôvodu nedoplatku na DPH spôsobenom spoločníkmi v prepojených subjektoch, ktoré vznikli v čase ich pôsobenia. Dôvodom je, že FS po 1.1.2012 nemá možnosť získať a ďalej evidovať jednoznačný identifikátor spoločníka, ktorým je v prípade fyzickej osoby rodné číslo a v prípade právnickej osoby IČO.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Medzinárodná výmena informácií po zmene organizačnej štruktúry daňovej správy je systémovo nefunkčná z dôvodu nefunkčnosti aplikačného vybavenia v informačnom systéme FS, ktorý v minulosti zabezpečoval priamu komunikácii s DÚ. Administratívna náročnosť vybavovania medzinárodnej výmeny informácií sa pritom neúmerne zvyšuje a spomaľuje sa plynulý priebeh vybavovania stále narastajúcej agendy v oblasti medzinárodnej výmeny informácií zabezpečovanej FS. Medzinárodnú výmenu informácií využíva správca dane najmä pri kontrole oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu DPH čo deklaruje aj skutočnosť, že v roku 2012 zo 7 587 žiadostí sa týkalo priamych daní len 6,3 %.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Množstvo informácii prijatých v rámci automatickej výmeny informácií nie je finančnou správou vôbec spracovávané z dôvodu veľkého objemu týchto údajov a nedostatku technického zabezpečenia tejto agendy.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
FR SR prijíma veľké množstvo informácií v oblasti priamych daní (o príjmoch slovenských subjektov v zahraničí), tzv. automatické informácie. Uvedené informácie sa spracovávajú ručne (bez podpory informačného systému FS). Ide pritom o informácie pri ktorých sa predpokladá pozitívny vplyv na štátny rozpočet vo forme dodatočných dorubov dane.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Finančná správa, od ktorej sa očakáva, že daňové podvody na DPH bude účinne odhaľovať a potláčať, je schopná ročne podrobiť daňovej kontrole priemerne 6 % všetkých platiteľov DPH. V priebehu výkonu kontroly NKÚ SR nedisponovala účinnými automatizovanými nástrojmi, pomocou ktorých by „od stola“ overila, či údaje uvádzané v daňových priznaniach sú korektné. Absentujú informácie o konkrétnych obchodných partneroch platiteľov dane a parciálnych zdaniteľných plneniach na vykonanie automatizovanej krížovej kontroly platiteľov dane pred vrátením nadmerného odpočtu DPH.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Finančná správa monitoruje informácie a údaje pre odpočet opatrení súvisiacich s 1. etapou Akčného plánu na základe výsledkov z aplikačnej praxe a to v rozsahu ukazovateľov nastavených podľa opatrení ktorými bola finančná správa danou etapou dotknutá, pričom bolo zistené, že údajovú základňu pre tento monitoring tvoria výstupy generované z informačného systému finančnej správy a údaje, ktoré sú monitorované len na základe ručnej evidencie vedenej zamestnancami finančnej správy, nakoľko rozsah požadovaných údajov pre odpočet informačný systém finančnej správy negeneruje vôbec, resp. nie v požadovanej konfigurácii.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V súvislosti s opatrením Akčného plánu „Zavedenie povinnosti skladať finančnú zábezpeku rizikovými osobami pri registrácii DPH“ boli zistené a zadefinované skutočnosti možného absentovania účinnosti tohto opatrenia: ? zneužívanie § 4 ods. 2 zákon. o DPH (podpísanie zmluvy o združení s platiteľom) osobami, ktorým bola v predchádzajúcom období registrácia zamietnutá, alebo snaha o registráciu podľa § 4 ods. 6 zákona o DPH s cieľom vyhnúť sa povinnosti zložiť zábezpeku na daň,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V súvislosti s opatrením Akčného plánu „Zavedenie povinnosti skladať finančnú zábezpeku rizikovými osobami pri registrácii DPH“ boli zistené a zadefinované skutočnosti možného absentovania účinnosti tohto opatrenia: ? posudzované nedoplatky na dani sa vzťahujú len na DPH a nevzťahujú sa aj na iné dane a sankcie čo eliminuje účinnosť zámeru tohto opatrenia.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
? pri vydávaní potvrdenia správcom dane podľa § 54 daňového poriadku pri prevode väčšinového obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným (prevodca ani nadobúdateľ obchodného podielu nemajú daňové nedoplatky), sa nerieši tá skutočnosť, že práve spoločnosť, ktorej obchodný podiel je predmetom prevodu, má daňové nedoplatky, pričom v mnohých prípadoch ide o vysoké sumy daňových nedoplatkov.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
V nadväznosti na bod 12 Akčného plánu v oblasti zabezpečenia dane pri dovoze tovaru z tretích krajín bolo zistené, že finančná správa vypracovala návrh na legislatívnu zmenu zákona o DPH, cieľom ktorej bolo prijatie systémových a legislatívnych opatrení a nástrojov na elimináciu daňových podvodov a zneužívania systému oslobodenia od DPH pri colnom režime s kódom 42, a to zavedením systému fakultatívneho zabezpečenia DPH v prípade podozrenia nesplnenia podmienok režimu, Európska únia je jednotné colné územie, prepustenie tovaru do colného režimu je možné v ktoromkoľvek členskom štáte Európskej únie a 25 % z vybratého cla je príjmom členskej krajiny, ktorá toto clo vybrala. Rizikom pre príjem rozpočtu krajiny je ale fakt, že v prípade nutnosti zabezpečovania dane, môže prísť k odchodu firiem, vyclievajúcich tovar na území daného štátu a tak „de facto“ k zníženiu vybratej sumy cla do štátneho rozpočtu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Na výbere daňových subjektov na kontrolu sa podieľali rôzne úrovne riadenia, čím sa obmedzil subjektívny prístup k výberu daňových subjektov na kontrolu a tým sa eliminovala možnosť daňového úniku z pohľadu možného korupčného správania sa zamestnancov finančnej správy,
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Finančná správa proces vymáhania daňových a colných nedoplatkov evidovaných na DPH osobitne nesleduje. Z tohto dôvodu nebolo možné NKÚ SR preveriť a vyhodnotiť efektívnosť procesu vymáhania z pohľadu eliminácie možných daňových únikov vznikajúcich práve na DPH nezaplatením tejto dane,
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Späť