Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-002/2015/1110
Názov:
Dlhová politika vybraných miest a obcí SR
Účel kontrolnej akcie:
Kontrola spoľahlivosti účtov a správnosti účtovných operácií, týkajúcich sa dlhovej služby miest a
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
Súhrnná správa KA 002 2015.pdf (1241534)

Subjekty

Mestská časť Bratislava - Dúbravka

IČO
00603406
Sídlo
Žatevná 2, 84402 Bratislava-Dúbravka
Kontrolované obdobie
2012-2014 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
25.01.2015 - 07.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

finančné operácie, ktorými bol splácaný úver v roku 2012, nebol zahrnutý do rozpočtu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
bežné výdavky na splácanie úrokov v roku 2012 neboli zahrnuté do rozpočtu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Vo výdavkoch na splácanie istiny a úrokov v roku 2012 nebola uplatnená rozpočtová klasifikácia.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
v kontrolovanom období nesprávne účtovanie o výške splátok istiny a úrokov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
účtovné doklady neobsahovali predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Za rok 2013 nebol vysporiadaný inventarizačný rozdiel
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Predbežná finančná kontrola nebola vykonávaná podľa zákona
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
poznámky k účtovnej závierke za rok 2012 a 2013 neobsahovali všetky predpísané informácie
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V roku 2012 a 2013 mestská časť nevytvorila analytický účet podľa zostatkovej doby splatnosti dlhodobého úveru, čim neúčtovala o krátkodobom záväzku z úveru za uvedené obdobie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Mestská časť Bratislava - Rusovce

IČO
00304611
Sídlo
Vývojová 8, 85110 Bratislava-Rusovce
Kontrolované obdobie
2012-2014 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
25.01.2015 - 13.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V roku 2012 a 2013 nebol v záverečnom účte správne určený výsledok hospodárenia
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
V roku 2012 mestská časť nesplnila podmienku pre prijatie úveru
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
účtovné doklady neobsahovali predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V roku 2014 bola nesprávne účtovaná výška splátky istiny a úrokov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Za rok 2013 nebol vysporiadaný inventarizačný rozdiel.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Predbežná finančná kontrola nebola vykonávaná v súlade s príslušným zákonom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Za roky 2012 a 2013 nebol audítorom overený súlad výročnej správy s účtovnou závierkou.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprávne údaje vo finančných a účtovných výkazoch za rok 2013 a 2014.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V kontrolovanom období neboli vytvorené analytické účty podľa zostatkovej doby splatnosti dlhodobých úverov (bankových aj zo ˇˇSFRB).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Obec Abrahám

IČO
00305855
Sídlo
Abrahám 52, 92545 Abrahám
Kontrolované obdobie
2012-2014 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
29.01.2015 - 19.03.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec v priebehu rozpočtového roka nesledovala vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby nevykonávala zmeny rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nezabezpečil tvorbu rezervného fondu z prebytku rozpočtu v správnej výške.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Záverečný účet obce neobsahoval hodnotenie plnenia programov obce a prehľad o stave a vývoji dlhu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Obec nesprávne zatriedila na podpoložky rozpočtovej klasifikácie príjmy z prijatého bankového úveru, výdavky na splátky istín úveru a výdavky na úhradu úrokov z úveru.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z., MF/010175/2004-42
Obec zaúčtovala úrok z úveru na nesprávny účet nákladov
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
Obec nesprávne zaúčtovala obstaranie štyroch bytových jednotiek z úveru.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
Obec nesprávne zaúčtovala finančné prostriedky určené ako zábezpeku výhradne na zabezpečenie splatných nárokov obce voči nájomcom.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
Obec nevykonala predbežnú finančnú kontrolu pred prijatím bankového úveru a v prípade výdavkových finančných operácií, týkajúcich sa splácania istín úverov a úrokov z úveru.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.
Predbežnú finančnú kontrolu vykonával v konrolovanom subjekte iba jeden zamestnanec.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Výročná správa obce nebola overená audítorom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Obec nevytvorila analytický účet podľa zostatkovej doby splatnosti dlhodobého úveru a nečlenila splátky istín podľa zostatkovej doby splatnosti na dlhodobé a krátkodobé.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/25755/2007-31

Obec Belince

IČO
00699128
Sídlo
Belince 49, 95612 Belince
Kontrolované obdobie
2012-2014 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
01.02.2015 - 09.03.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obecné zastupiteľstvo nerozhodlo o použití prebytku za rok 2012 v správnej výške
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v roku 2012 do výsledku rozpočtového hospodárenia v ZÚ zahrnula aj finančné operácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v roku 2012 nezabezpečila vyrovnanosť bežného rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v roku 2013 do výsledku rozpočtového hospodárenia v ZÚ zahrnula aj finančné operácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v roku 2013 netvorila rezervný fond v správnej výške
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obecné zastupiteľstvo nerozhodlo o použití prebytku za rok 2013
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Záverečný účet za rok 2012 neposkytoval dostatočné informácie o vývoji dlhu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Záverečný účet za rok 2013 neposkytoval dostatočné informácie o vývoji dlhu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v roku 2012 nedodržala podmienky pre pre prijatie návratných zdrojov financovania. Úhradila obec sumu ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov, ktorá presiahla 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v roku 2013 nedodržala podmienky pre pre prijatie návratných zdrojov financovania. Úhradila obec sumu ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov, ktorá presiahla 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Hlavná kontrolórka v stanovisku k záverečnému účtu za roky 2012 a 2013 nezaujala stanovisko k nesprávne vyčíslenému výsledku rozpočtového hospodárenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Hlavná kontrolórka overila dodržanie podmienok prijatia návratných zdrojov financovania pred ich prijatím v roku 2012 len formálne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Hlavná kontrolórka overila dodržanie podmienok prijatia návratných zdrojov financovania pred ich prijatím v roku 2012 len formálne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Hlavná kontrolórka v roku 2012 neoznámila porušenie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania MF SR
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Hlavná kontrolórka v roku 2013 neoznámila porušenie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania MF SR
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec finančné prostriedky použité na kapitálové výdavky z prijatých dlhodobých bankových úverov boli uvedené s nesprávnym kódom zdroja
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Obec v roku 2012 nesprávne účtovala návratné zdroje financovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nedokázala zabezpečiť vykonávanie predbežnej finančnej kontroly tak aby bola zachovaná vzájomná nezlučiteľnosť a oddelenie rozhodovacích právomocí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Obec vo finančnom výkaze FIN 7-04 k 31.12.2012 nevyčlenila z bankových úverov a výpomocí bankové úvery prijaté na zabezpečenie predfinancovania spoločných programov SR a EÚ
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec vo finančnom výkaze FIN 6-04 k 31.12.2014 nevyčlenila z bankových úverov a výpomocí bankové úvery prijaté na zabezpečenie predfinancovania spoločných programov SR a EÚ
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec nesprávne vykázala návratné zdroje financovania na riadku 175 súvahy k 31.12.2012
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nesprávne vykázala návratné zdroje financovania na riadku 175 súvahy k 31.12.2013
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nesprávne vykázala návratné zdroje financovania na riadku 175 súvahy k 31.12.2014
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Obec Bzenica

IČO
00320552
Sídlo
Bzenica 0, 96601 Bzenica
Kontrolované obdobie
2012-2014 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
22.02.2015 - 15.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou vyčíslenia výsledku rozpočtového hospodárenia bolo zistené, že výsledok rozpočtového hospodárenia za roky 2012 a 2013 nebol vyčíslený bez finančných operácií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Záverečné účty obce za roky 2012 a 2013 neposkytovali úplné a dostatočné informácie o stave a vývoji dlhu, pretože prehľady o stave a vývoji dlhu neobsahovali výšku dlhu k 31.12.2012, resp. k 31.12.2013, ako aj vývoj dlhu minimálne za jedno účtovné obdobie, tzn. za rok 2013 aspoň k 01.01.2013 a k 31.12.2013, za rok 2012 aspoň ku dňu prijatia úverov a k 31.12.2012.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Dodržanie podmienok pre prijatie NZF nebolo preverené hlavnou kontrolórkou obce. Podľa vyjadrenia obce z dôvodu, že išlo o úver zo ŠFRB, ktorý sa do celkového dlhu nezapočítava. Uvedený úver sa nezapočítava do celkového dlhu obce vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nesprávne účtovala o prijatých úveroch zo ŠFRB (na kúpu bytu v bytovom dome- 6 bytových jednotiek v sume 177 536,00 eur a na kúpu bytu v bytovom dome - 24 bytových jednotiek v sume 979 095,90 eur) na účte 461.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou dodržiavania postupov účtovania bolo ďalej zistené, že v rokoch 2012 – 2014 nebol zhodný koncoročný zostatok úverov podľa bankových výpisov a koncoročný zostatok úverov evidovaných v hlavnej knihe a súvahe obce, a to v nasledovných prípadoch: • Podľa bankových výpisov bol k 31.12.2012 zostatok úveru ŠFRB č. 613/264/2012 vo výške 175 421,85 eur a zostatok úveru č. 613/266/2012 v sume 967 436,61 eur, tzn. spolu 1 142 858,46 eur. V účtovníctve obce bol vykázaný zostatok obidvoch úverov ŠFRB na účte 461 v sume 1 142 698,80 eur (rozdiel 159,66 eur). • Podľa bankových výpisov bol k 31.12.2013 zostatok úveru ŠFRB č. 613/264/2012 vo výške 170 319,33 eur a zostatok úveru č. 613/266/2012 v sume 939 296,97 eur, tzn. spolu 1 109 616,30 eur. V účtovníctve obce bol vykázaný zostatok obidvoch úverov ŠFRB na účte 461 v sume 1 110 457,86 eur (rozdiel 841,56 eur). • Podľa bankových výpisov bol k 31.12.2014 zostatok úveru ŠFRB č. 613/264/2012 vo výške 165 170,35 eur a zostatok úveru č. 613/266/2012 v sume 910 901,08 eur, tzn. spolu 1 076 071,43 eur. V účtovníctve obce bol vykázaný zostatok obidvoch úverov ŠFRB na účte 461 v sume 1 078 218,86 eur (rozdiel 2 147,43 eur). Podľa vyjadrenia obce z 05.03.2015 vyššie uvedené rozdiely v sume 3 148,65 eur medzi zostatkom úverov evidovaných v hlavnej knihe a zostatkom úverov podľa bankových výpisov boli spôsobené tým, že obec v kontrolovanom období nedisponovala výpismi z úverových účtov ŠFRB. Stav zostatku úverov si obec nesprávne odvodila z výšky splátok úverov inkasovaných z bežného účtu obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou dodržiavania postupov účtovania bolo zistené, že v období rokov 2012 – 2014 nebola zhodná výška zaplatených úrokov podľa bankových výpisov a výška úrokov evidovaná v hlavnej knihe na účte 562 - Úroky (ďalej len „účet 562“) a vo výkaze ziskov a strát obce, a to v nasledovných prípadoch: • V roku 2012, podľa bankových výpisov k úveru ŠFRB č. 613/264/2012, bola výška zaplatených úrokov v sume 741,00 eur a podľa bankových výpisov k úveru ŠFRB č. 613/266/2012 bola výška zaplatených úrokov v sume 4 086,51 eur, tzn. spolu 4 827,51 eur. V účtovníctve obce boli na účte 562 vykázané úroky v sume 4 667,85 eur (rozdiel 159,66 eur). • V roku 2013, podľa bankových výpisov k úveru ŠFRB č. 613/264/2012, bola výška zaplatených úrokov v sume 1 749,84 eur a podľa bankových výpisov k úveru ŠFRB č. 613/266/2012 bola výška zaplatených úrokov v sume 9 650,28 eur, tzn. spolu 11 400,12 eur. V účtovníctve obce boli na účte 562 vykázané úroky v sume 12 401,34 eur (rozdiel 1 001,22 eur). • V roku 2014, podľa bankových výpisov k úveru ŠFRB č. 613/264/2012, bola výška zaplatených úrokov v sume 1 703,38 eur a podľa bankových výpisov k úveru ŠFRB č. 613/266/2012 bola výška zaplatených úrokov v sume 9 394,03 eur, tzn. spolu 11 097,41 eur. V účtovníctve obce boli na účte 562 vykázané úroky v sume 12 403,08 eur (rozdiel 1 305,67 eur).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že obec evidovala obidva úvery ŠFRB na jednom syntetickom účte 461 bez vytvorenia analytických účtov podľa jednotlivých úverov ŠFRB.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Podľa predloženej dokumentácie bola vykonaná dokladová inventúra účtu 461, pričom inventúrny súpis uvedeného účtu k 31.12.2012, 31.12.2013 a 31.12.2014 neobsahoval deň začatia inventúry a deň skončenia inventúry.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Podľa inventarizačného zápisu ústrednej inventarizačnej komisie a inventúrneho súpisu účtu 461 obec v kontrolovanom období inventarizáciou nezistila inventarizačné rozdiely. Podľa vyjadrenia obce z 05.03.2015 obec v kontrolovanom období nedisponovala výpismi z úverových účtov ŠFRB. Tým, že inventarizácia účtu 461 nebola vykonaná na základe relevantných dokladov (výpisov z úverového účtu ŠFRB) obec nekonala v súlade s § 29 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého inventarizáciou overuje účtovná jednotka či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Dokladová inventúra nebola okrem vyššie uvedeného vykonaná správne aj z dôvodu, že účtovná jednotka nezistila, že v skutočnosti nemá bankové úvery, ale ostatné dlhodobé záväzky z prijatých úverov zo ŠFRB.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nevypracovala výročnú správu za obdobie rokov 2012 a 2013.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
K 31.12.2012 obec vykázala nesprávnu výšku: • úverov v sume 1 142 698,80 eur v hlavnej knihe a nadväzne aj účtovných výkazoch (v súvahe a poznámkach), ako aj vo finančných výkazoch (FIN 5-04, FIN 6-04 a FIN 7-04). Podľa predložených bankových výpisov mala byť vykázaná výška bankových úverov v sume 1 142 858,46 eur (úver ŠFRB 613/264/2012 v sume 175 421,85 eur a úver ŠFRB 613/266/2012 v sume 967 436,61 eur). • výdavkových finančných operácií v sume 13 933,10 eur v poznámkach a vo finančnom výkaze FIN 1-04. Podľa bankových výpisov boli výdavkové finančné operácie v sume 13 773,44 eur (rozdiel 159,66 eur). K 31.12.2013 obec vykázala nesprávnu výšku: • bankových úverov v sume 1 110 457,86 eur v hlavnej knihe a nadväzne aj účtovných výkazoch (v súvahe a poznámkach), ako aj vo finančných výkazoch (FIN 5-04, FIN 6-04). Podľa predložených bankových výpisov mala byť vykázaná výška bankových úverov v sume 1 109 616,30 eur (ŠFRB 613/264/2012 v sume 170 319,33 eur a ŠFRB 613/266/2012 v sume 939 296,97 eur). • výdavkových finančných operácií v sume 32 378,37 eur v poznámkach a vo finančnom výkaze FIN 1–12. Podľa bankových výpisov boli výdavkové finančné operácie v sume 33 242,16 eur (rozdiel 863,79 eur). K 31.12.2014 vykázala nesprávnu výšku: • bankových úverov v sume 1 078 218,86 eur v hlavnej knihe a nadväzne aj účtovných výkazoch (v súvahe a poznámkach), ako aj vo finančných výkazoch (FIN 5-04, FIN 6-04). Podľa predložených bankových výpisov mala byť vykázaná výška bankových úverov v sume 1 076 071,43 eur (ŠFRB 613/264/2012 v sume 165 170,35 a ŠFRB 613/266/2012 v sume 910 901,08 eur). • výdavkových finančných operácií v sume 33 135,36 eur vo finančnom výkaze FIN 1-12. Podľa bankových výpisov boli výdavkové finančné operácie v sume 33 544,87 eur (rozdiel 409,51 eur).
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Kontrolou správnosti vykazovania dlhodobých a krátkodobých záväzkov, charakteru NZF, v účtovnej závierke bolo zistené, že obec v prípade úverov ŠFRB č. 613/264/2012 a č. 613/266/2012 nevytvorila analytické účty podľa zostatkovej doby splatnosti dlhodobých úverov ŠFRB, čím nepostupovala v súlade s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve a § 5 ods. 1 písm. c) opatrenia MF SR č. 16786/2007-31. Tým, že obec na riadku 155 súvahy: • k 31.12.2012 nevykázala ako krátkodobý záväzok splátku istín úverov ŠFRB na rok 2013 v sume 33 242,16 eur, • k 31.12.2013 nevykázala ako krátkodobý záväzok splátku istín úverov ŠFRB na rok 2014 v sume 33 544,87 eur, • k 31.12.2014 nevykázala ako krátkodobý záväzok splátku istín úverov ŠFRB na rok 2015 v sume 33 888,95 eur, nekonala v súlade s § 2 ods. 3 opatrenia MF SR č. MF/25755/2007-31, podľa ktorého bola obec povinná v účtovnej závierke v súvahe vykázať časť dlhodobých záväzkov, ktorých splatnosť nebola dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému bola zostavená účtovná závierka, ako krátkodobé záväzky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Obec Bátka

IČO
00318604
Sídlo
Bátka 161, 98021 Bátka
Kontrolované obdobie
2012-2014 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
19.02.2015 - 14.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Výsledok rozpočtového hospodárenia (bez finančných operácií) v záverečnom účte za rok 2012 nebol vyčíslený.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Záverečný účet obce za rok 2013 vypracovala hlavná kontrolórka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
V roku 2014 došlo k prekročeniu čerpania výdavkových finančných operácií o 353 174,59 eur bez vykonania úprav rozpočtu príslušnými rozpočtovými opatreniami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Suma ročných splátok NZF vrátane úhrady výnosov za rok 2014 prekročila 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Pri preverovaní dodržania podmienok na prijatie NZF v roku 2014 nezapočítala hlavná kontrolórka obce sumu ročných splátok vrátane výnosov všetkých troch úverov, ale len jedného z nich.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Nedodržala ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie pri triedení prijatých dlhodobých bankových úverov v sume 1 004 606,02 eur
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Na účte 383 - Výdavky budúcich období časovo nerozlišovala nahromadené avšak nezaplatené úroky z úverov v celkovej sume 24,85 eur
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
K 31.12.2014 nevykonala inventarizáciu záväzkov týkajúcich sa NZF.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nevykonávala predbežnú finančnú kontrolu pri finančných transakciách týkajúcich sa NZF v celkovej sume 1 452 557,68 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Nezabezpečila overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2012.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nevytvorila analytický účet podľa zostatkovej doby splatnosti dlhodobého úveru, nečlenila splátku istiny podľa zostatkovej doby splatnosti na dlhodobú a krátkodobú a tým v súvahe nevykázala splátku dlhodobého úveru k 31.12.2014 v sume 12 768,00 eur ako bežný bankový úver.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Vo finančnom výkaze FIN 6-04 o stave bankových účtov a záväzkov obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií k 31.12.2014 neodčlenila obec bankové úvery a výpomoci prijaté na zabezpečenie predfinancovania spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie v sume 512 550,66 eur.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 291/2002 Z.z.
Vo finančnom výkaze FIN 1-12 Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy a o nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu verejnej správy k 31.12.2014 nevykázala výdavkové finančné operácie z bankových úverov v správnej sume 441 734,19 eur.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 291/2002 Z.z.

Obec Choča

IČO
00308021
Sídlo
Choča 55, 95176 Choča
Kontrolované obdobie
2012-2014 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
02.02.2015 - 29.03.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obecné zastupiteľstvo nerozhodlo o spôsobe vysporiadania schodku rozpočtového hospodárenia za rok 2012
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obecné zastupiteľstvo neprerokovala ZÚ za rok 2012 do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec netvorila rezervný fond vo výške najmenej 10 % z prebytku hospodárenia za rok 2013
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 584/2004 Z.z.
Obec v záverečnom účte za rok 2013 nesprávne vyčíslila výsledok rozpočtového hospodárenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obecné zastupiteľstvo rozhodlo o prijatí úveru až po podpise zmluvy a nerozhodlo o prijatí pôžičky,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec v roku 2012 nedodržala podmienky pre prijatie návratných zdrojov financovania,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v roku 2013 nedodržala podmienky pre prijatie návratných zdrojov financovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Obec v roku 2014 nedodržala podmienky pre prijatie návratných zdrojov financovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Záverečný účet za rok 2012 neposkytoval úplné a dostatočné informácie o stave a vývoji dlhu, obsahovali prehľad o stave dlhu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Hlavná kontrolórka neoznámila porušenie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania MF SR
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Hlavná kontrolórka neoverila splnenie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania vo forme pôžičiek v rokoch 2012
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Hlavná kontrolórka neoverila splnenie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania vo forme pôžičiek v rokoch 2013
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec časť prijatých návratných zdrojov použila na úhradu bežných výdavkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v roku 2012 nesprávne triedila výdavky rozpočtu súvisiace so splátkou istiny a úrokmi
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Obec v roku 2013 nesprávne triedila výdavky súvisiace so splátkou istiny a úroku
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Obec nesprávne účtovala prijaté návratné finančné výpomoci v roku 2012
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nesprávne účtovala prijaté návratné finančné výpomoci v roku 2013
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nesprávne účtovala prijaté návratné finančné výpomoci v roku 2014
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt v rokoch 2013 nevytvoril analytický účet podľa zostatkovej doby splatnosti dlhodobého úveru, nečlenil splátku istiny podľa zostatkovej doby splatnosti na dlhodobú a krátkodobú, a tým v účtovnom výkaze súvaha k 31.12.2013 na riadku 175 nevykázal splátku dlhodobého úveru ako bežný bankový úver
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt v rokoch 2014 nevytvoril analytický účet podľa zostatkovej doby splatnosti dlhodobého úveru, nečlenil splátku istiny podľa zostatkovej doby splatnosti na dlhodobú a krátkodobú, a tým v účtovnom výkaze súvaha k 31.12.2014 na riadku 175 nevykázal splátku dlhodobého úveru ako bežný bankový úver
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
obec v roku 2012 neinventarizovala záväzky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
obec v roku 2013 neinventarizovala záväzky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Obec v roku 2014 neinventarizovala záväzky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Obec nedokázala zabezpečiť vykonávanie predbežnej finančnej kontroly tak, aby bola zachovaná vzájomná nezlučiteľnosť a oddelenie rozhodovacích právomocí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Obec nevykazovala vo výkazoch FIN 7-04 k 31.12.2012 záväzky po lehote splatnosti a záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec nevykazovala vo výkazoch FIN 6-04 k 31.12.2013 záväzky po lehote splatnosti a záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec nevykazovala vo výkazoch FIN 6-04 k 31.12.2014 záväzky po lehote splatnosti a záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec vo finančnomh výkaze FIN 7-04 k 31:12:2012 nevyčlenila z dlhodobých bankových úverov a výpomocí tie, ktoré obec prijala na zabezpečenie predfinancovania spoločných programov SR a EÚ
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec vo finančnomh výkaze FIN 6-04 k 31:12:2013 nevyčlenila z dlhodobých bankových úverov a výpomocí tie, ktoré obec prijala na zabezpečenie predfinancovania spoločných programov SR a EÚ
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec vo finančnomh výkaze FIN 6-04 k 31:12:2014 nevyčlenila z dlhodobých bankových úverov a výpomocí tie, ktoré obec prijala na zabezpečenie predfinancovania spoločných programov SR a EÚ
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
obec v roku 2012 nezaviedla ozdravný režim a návrh na zavedenie ozdravného režimu starostka nepredložila obecnému zastupiteľstvu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Obec v roku 2014 nezaviedla ozdravný režim a návrh na zavedenie ozdravného režimu nepredložila obecnému zastupiteľstvu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.

Obec Dlhá nad Kysucou

IČO
00313998
Sídlo
Dlhá nad Kysucou 258, 02354 Dlhá nad Kysucou
Kontrolované obdobie
2012-2014 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
04.02.2015 - 12.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Podľa schváleného ZÚ za rok 2012 a 2013 výsledkom rozpočtového hospodárenia obce (po vylúčení finančných operácií) podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.“) bol v oboch rozpočtových obdobiach dosiahnutý prebytok: - k 31.12.2012 v sume 32 688,09 eur, - za rok 2013 v sume 511,56 eur, predstavujúci podľa súvahy Úč ROPO SFOV 1 – 01 (ďalej len „súvaha“) k 31.12.2012 a k 31.12.2013 čistú hodnotu majetku obce v danom účtovnom období zníženú o nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov a o sumu záväzkov za každé účtovné obdobie. Obecné zastupiteľstvo v kontrolovanom období prerokovaním ZÚ schválilo celoročné hospodárenie obce bez výhrad, a to: - za rok 2012 uznesením č. 3/2013 z 03.06.2013, - za rok 2013 uznesením č. 3/2014 z 18.06.2014. Podľa ustanovenia § 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. prebytkom rozpočtu obce je kladný rozdiel medzi príjmami rozpočtu obce a výdavkami rozpočtu obce zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) tohto zákona, z ktorého sa podľa ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, ktoré je možné použiť v rozpočtovom období v súlade s osobitným predpisom. Takto určený prebytok rozpočtu obce je zdrojom rezervného fondu (ustanovenie § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.), prípadne ďalších peňažných fondov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obecné zastupiteľstvo uzneseniami č. 1/2013 z 15.02.2013 a č. 1/2014 z 18.02.2014 schválilo vytvorenie rezervného fondu v sume 32 688,09 eur (z celkového prebytku rozpočtu za rok 2012) a v sume 511,56 eur z celkového prebytku rozpočtu nasledujúceho rozpočtového obdobia, t. j. pred prerokovaním oboch ZÚ, čo nebolo v súlade s ustanovením § 16 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z., podľa ktorého o použití prebytku rozpočtu podľa odseku 6 tohto zákona rozhoduje obecné zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Zároveň nesprávne určeným prebytkom rozpočtu k 31.12.2012 a k 31.12.2013 nebolo dodržané ustanovenie § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. podľa ktorého, obec vytvára rezervný fond vo výške určenej zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Hlavný kontrolór obce (ďalej len „HK“) k návrhu ZÚ za rok 2012 a za rok 2013 vypracoval odborné stanoviská (ďalej len „stanoviská“). NKÚ SR preukázal, že stanovisko k ZÚ za rok 2012 vypracoval HK až 27.06.2013 (návrh ZÚ za rok 2012 schválený obecným zastupiteľstvom 03.06.2013), čím nebolo dodržané ustanovenie § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb., podľa ktorého HK vypracúva odborné stanoviská k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
HK v stanoviskách podľa jednotlivých rozpočtových obdobiach uviedol, že výsledkom hospodárenia obce podľa ustanovenia § 2 písm. b) a c) a ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z., bol prebytok v sume 32 688,09 eur (k 31.12.2012) a v nasledujúcom období v sume 511,56 eur. HK tak nesprávne určil prebytok rozpočtu obce za rok 2012 a 2013 podľa ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Analýzou plnenia príjmov a čerpania vybraných výdavkov z hľadiska rozpočtovej klasifikácie (ďalej len „klasifikácia“) vo väzbe na finančné výkazy k 31.12.2012, k 31.12.20123 a k 31.12.2014, bolo obci preukázané prekročenie rozpočtového limitu bežných výdavkov hradených z vlastných príjmov, a to: - za rok 2012 podpoložka 632001 – Energie o sumu 2 434,58 eur, schválená suma tejto podpoložky po úpravách rozpočtu (ďalej len „schválená suma“) predstavovala hodnotu 8 888,00 eur, 632002 – Vodné stočné o sumu 3 808,32 eur (schválená suma 5 840,00 eur), 637012 – Poplatky a odvody o sumu 2 751,75 eur (schválená suma 332,00 eur), 637004 – Všeobecné služby o sumu 5 177,28 eur (schválená suma 3 153,00 eur), - k 31.12.2013 podpoložka 632002 – Vodné, stočné čerpané v sume 8 337,88 eur (schválená suma 5 840,00 eur), 637009 – Náhrada mzdy a platu čerpaná v sume 2 373,85 eur (schválená suma 948,00 eur), 637012 – Poplatky a odvody čerpané v sume 6 288,53 eur a schválené v sume 332,00 eur, 637004 – Všeobecné služby o sumu 4 944,28 eur (schválená suma 3 153,00 eur), - za rok 2014 podpoložka 632002 – Vodné, stočné o sumu 5 553,71 eur (schválená suma 8 350,00 eur), 634002 – Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené o sumu 2 777,24 eur (schválená suma 700,00 eur), bez vykonania úprav jednotlivých rozpočtov príslušnými rozpočtovými opatreniami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Preverením použitia vybraných kapitálových výdavkov hradených z vlastných príjmov z hľadiska ich klasifikácie podľa FIN 1 – 04 a FIN 1 – 12 v kontrolovanom období na účely, na ktoré boli v rozpočte obce schválené NKÚ SR preukázal, že obec použila výdavky: - v roku 2012 podpoložka 717001 – Realizácia nových stavieb v sume 7 762,80 eur, položka 716 – Prípravná a projektová dokumentácia v sume 850,00 eur, - k 31.12.2014 podpoložka 717002 – Rekonštrukcia a modernizácia v sume 131 000,00 eur, na účely, na ktoré neboli v rozpočte schválené
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Do celkového dlhu obce v kontrolovanom období tak neboli v súlade s ustanovením § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. zahrnuté úvery poskytnuté zo ŠFRB vo výške splátok úveru, ktorých úhrada bola zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty. Jednalo sa o úvery zo ŠFRB č. 502/2666/2000 z 27.03.2001, č. 502/105/2002 zo 14.02.2002, č. 502/464/2005 z 27.05.2005, č. 502/992/2006 z 29.05.2006 a č. 502/466/2011 z 26.07.2011 (ďalej len „úvery ŠFRB“). Ich celkový zostatok k 31.12.2012 predstavoval hodnotu 1 827 103,90 eur, v nasledujúcom účtovnom období sumu 1 744 309,74 eur a k 31.12.2014 sumu 1 658 541,98 eur.
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
ZÚ k 31.12.2012 a k 31.12.2013 neobsahoval údaje o plnení rozpočtu v členení na kapitálové príjmy a výdavky, finančné operácie, bilanciu aktív a pasív
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
ZÚ k 31.12.2012 a k 31.12.2013 neobsahoval údaje o plnení rozpočtu v členení na kapitálové príjmy a výdavky, finančné operácie, bilanciu aktív a pasív
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
ZÚ za rok 2014 nebol ku dňu ukončenia kontroly NKÚ SR ešte vypracovaný vzhľadom na ustanovenie § 16 ods. 12 zákona č. 583/2004 Z. z., podľa ktorého vypracovaný návrh ZÚ obec je povinná prerokovať najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka, t. j. do 30.06.2015.
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Preverením účtovných ako aj finančných podkladov bolo zistené, že ustanovenie § 17 ods. 6 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. bolo v celom kontrolovanom období dodržané
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania pred ich prijatím preveroval podľa ustanovenia § 17 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. HK obce - stanovisko k čerpaniu úveru z 26.05.2014, podľa ktorého obec spĺňala zákonné podmienky na jeho prijatie
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
NKÚ SR preverila použitie poskytnutých návratných zdrojov financovania podľa ustanovenia § 17 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. v rámci čerpania úveru č. 31/007/14 k 31.12.2014 v celkovej sume 131 000,00 eur na základe vystavenej faktúry č. 140213 z 20.10.2014 týkajúcej sa kapitálových výdavkov dostavby obecného úradu. Preverením bolo preukázané použitie návratných zdrojov financovania na úhradu kapitálových výdavkov podľa uvedeného ustanovenia zákona č. 583/2004 Z. z.
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nemala zriadené vlastné webové sídlo, preto informačná tabuľa obce predstavovala základný komunikačný kanál medzi obcou a obyvateľmi v obci. Podľa ustanovenia § 5a ods. 9 zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“) obec ako povinná osoba, bola povinná zverejňovať zmluvy bezodplatne v Obchodnom vestníku. Preverením dodržiavania tejto povinnosti podľa zmluvy o termínovanom úvere č. 31/007/14 z 13.08.2014 vrátane jej dodatku č. 31/016/08 z 13.08.2014 bolo preukázané, že tieto neboli zverejnené v Obchodnom vestníku, čím obec nepostupovala v súlade s ustanovením § 5a ods. 9 zákona 211/2000 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec nemala zriadené vlastné webové sídlo, preto informačná tabuľa obce predstavovala základný komunikačný kanál medzi obcou a obyvateľmi v obci. Podľa ustanovenia § 5a ods. 9 zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“) obec ako povinná osoba, bola povinná zverejňovať zmluvy bezodplatne v Obchodnom vestníku. Preverením dodržiavania tejto povinnosti podľa zmluvy o termínovanom úvere č. 31/007/14 z 13.08.2014 vrátane jej dodatku č. 31/016/08 z 13.08.2014 bolo preukázané, že tieto neboli zverejnené v Obchodnom vestníku, čím obec nepostupovala v súlade s ustanovením § 5a ods. 9 zákona 211/2000 Z. z. Podľa ustanovenia § 47a ods. 4 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy alebo od udelenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo. Informácie o faktúrach a objednávkach obec nezverejňovala z dôvodu absencie vlastného webového sídla.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
V kontrolovanom období obec neprevzala záruku za úver, pôžičku alebo iný dlh
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Preverením splácania úverov za obdobie roku 2014 bolo preukázané, že obec nesprávne účtovala úroky z úverov v kategórií 820 – Splácanie istín v sume 530,90 eur, čo nebolo v súlade s Opatrením MF SR z 8. decembra 2004 k č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia v znení neskorších zmien, podľa ktorého platby úrokov sa klasifikujú v bežných výdavkoch v kategórií 651 – Splácanie úrokov v tuzemsku. Zároveň obec neuplatnila správne ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Podľa preverených uzatvorených úverových zmlúv a bankových výpisov (ŠFRB a dlhodobý úver) preukazujúcich úhrady jednotlivých úverových splátkach v kontrolovanom období predstavovali zostatkové hodnoty návratných zdrojov financovania nasledovné sumy: - k 31.12.2012 v sume 1 827 103,90 eur (úvery zo ŠFRB), čím bol preukázaný rozdiel skutočného stavu úverov s vykázaným účtovným stavom v súvahe za dané účtovné obdobie v sume 1 802 206,10 eur, - v nasledujúcom účtovnom období v sume 1 744 309,74 eur (úvery zo ŠFRB), preukázaný rozdiel skutočného stavu úverov s vykázaným účtovným stavom v súvahe k 31.12.2013 v sume 261 412,74 eur, - k 31.12.2014 v sume 1 788 449,98 eur (1 658 541,98 eur úvery zo ŠFRB a dlhodobý bankový úver v sume 129 908,00 eur), čím bol preukázaný rozdiel skutočného stavu úverov s vykázaným účtovným stavom v súvahe za dané účtovné obdobie v sume 392 973,06 eur. Zároveň NKÚ SR preukázal, že obec vykazovala v súvahe k 31.12.2012 a k 31.12.2013 úvery ŠFRB na účte 231 – Krátkodobé bankové úvery a v súvahe k 31.12.2014 na účte 461 – Bankové úvery. Správne mali byť úvery ŠFRB vo všetkých kontrolovaných účtovných obdobiach obcou účtované a vykazované na účte 479 – Ostatné dlhodobé záväzky. Nesprávnym účtovaním úverov ŠFRB nepostupovala podľa ustanovenia § 55 ods. 11 opatrenia MF SR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31 republiky č. MF/16786/2007-31 (ďalej len „opatrenie MF SR č. MF/16786/2007-31“), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, podľa ktorého sa na účte 479 – Ostatné dlhodobé záväzky, pre ktoré nie je v predchádzajúcich účtovej skupiny 47 – Dlhodobé záväzky určený samostatný syntetický účet
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Podľa preverených uzatvorených úverových zmlúv a bankových výpisov (ŠFRB a dlhodobý úver) preukazujúcich úhrady jednotlivých úverových splátkach v kontrolovanom období predstavovali zostatkové hodnoty návratných zdrojov financovania nasledovné sumy: - k 31.12.2012 v sume 1 827 103,90 eur (úvery zo ŠFRB), čím bol preukázaný rozdiel skutočného stavu úverov s vykázaným účtovným stavom v súvahe za dané účtovné obdobie v sume 1 802 206,10 eur, - v nasledujúcom účtovnom období v sume 1 744 309,74 eur (úvery zo ŠFRB), preukázaný rozdiel skutočného stavu úverov s vykázaným účtovným stavom v súvahe k 31.12.2013 v sume 261 412,74 eur, - k 31.12.2014 v sume 1 788 449,98 eur (1 658 541,98 eur úvery zo ŠFRB a dlhodobý bankový úver v sume 129 908,00 eur), čím bol preukázaný rozdiel skutočného stavu úverov s vykázaným účtovným stavom v súvahe za dané účtovné obdobie v sume 392 973,06 eur. Zároveň NKÚ SR preukázal, že obec vykazovala v súvahe k 31.12.2012 a k 31.12.2013 úvery ŠFRB na účte 231 – Krátkodobé bankové úvery a v súvahe k 31.12.2014 na účte 461 – Bankové úvery. Správne mali byť úvery ŠFRB vo všetkých kontrolovaných účtovných obdobiach obcou účtované a vykazované na účte 479 – Ostatné dlhodobé záväzky. Nesprávnym účtovaním úverov ŠFRB nepostupovala podľa ustanovenia § 55 ods. 11 opatrenia MF SR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31 republiky č. MF/16786/2007-31 (ďalej len „opatrenie MF SR č. MF/16786/2007-31“), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, podľa ktorého sa na účte 479 – Ostatné dlhodobé záväzky, pre ktoré nie je v predchádzajúcich účtovej skupiny 47 – Dlhodobé záväzky určený samostatný syntetický účet
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Podľa preverených uzatvorených úverových zmlúv a bankových výpisov (ŠFRB a dlhodobý úver) preukazujúcich úhrady jednotlivých úverových splátkach v kontrolovanom období predstavovali zostatkové hodnoty návratných zdrojov financovania nasledovné sumy: - k 31.12.2012 v sume 1 827 103,90 eur (úvery zo ŠFRB), čím bol preukázaný rozdiel skutočného stavu úverov s vykázaným účtovným stavom v súvahe za dané účtovné obdobie v sume 1 802 206,10 eur, - v nasledujúcom účtovnom období v sume 1 744 309,74 eur (úvery zo ŠFRB), preukázaný rozdiel skutočného stavu úverov s vykázaným účtovným stavom v súvahe k 31.12.2013 v sume 261 412,74 eur, - k 31.12.2014 v sume 1 788 449,98 eur (1 658 541,98 eur úvery zo ŠFRB a dlhodobý bankový úver v sume 129 908,00 eur), čím bol preukázaný rozdiel skutočného stavu úverov s vykázaným účtovným stavom v súvahe za dané účtovné obdobie v sume 392 973,06 eur. Zároveň NKÚ SR preukázal, že obec vykazovala v súvahe k 31.12.2012 a k 31.12.2013 úvery ŠFRB na účte 231 – Krátkodobé bankové úvery a v súvahe k 31.12.2014 na účte 461 – Bankové úvery. Správne mali byť úvery ŠFRB vo všetkých kontrolovaných účtovných obdobiach obcou účtované a vykazované na účte 479 – Ostatné dlhodobé záväzky. Nesprávnym účtovaním úverov ŠFRB nepostupovala podľa ustanovenia § 55 ods. 11 opatrenia MF SR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31 republiky č. MF/16786/2007-31 (ďalej len „opatrenie MF SR č. MF/16786/2007-31“), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, podľa ktorého sa na účte 479 – Ostatné dlhodobé záväzky, pre ktoré nie je v predchádzajúcich účtovej skupiny 47 – Dlhodobé záväzky určený samostatný syntetický účet
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Preverením vybraných pasív uvádzaných obcou v účtovných výkazoch a v hlavných knihách za kontrolované obdobie bolo NKÚ SR preukázané, že sumy návratných zdrojov financovania uvedené v súvahách neboli zhodné so skutočnými zostatkami úverov k 31.12. každého kontrolovaného roka (údaje podľa účtovných výkazoch sa uvádzajú v tabuľke č. 4). Podľa preverených uzatvorených úverových zmlúv a bankových výpisov (ŠFRB a dlhodobý úver) preukazujúcich úhrady jednotlivých úverových splátkach v kontrolovanom období predstavovali zostatkové hodnoty návratných zdrojov financovania nasledovné sumy: - k 31.12.2012 v sume 1 827 103,90 eur (úvery zo ŠFRB), čím bol preukázaný rozdiel skutočného stavu úverov s vykázaným účtovným stavom v súvahe za dané účtovné obdobie v sume 1 802 206,10 eur, - v nasledujúcom účtovnom období v sume 1 744 309,74 eur (úvery zo ŠFRB), preukázaný rozdiel skutočného stavu úverov s vykázaným účtovným stavom v súvahe k 31.12.2013 v sume 261 412,74 eur, - k 31.12.2014 v sume 1 788 449,98 eur (1 658 541,98 eur úvery zo ŠFRB a dlhodobý bankový úver v sume 129 908,00 eur), čím bol preukázaný rozdiel skutočného stavu úverov s vykázaným účtovným stavom v súvahe za dané účtovné obdobie v sume 392 973,06 eur. Zároveň NKÚ SR preukázal, že obec vykazovala v súvahe k 31.12.2012 a k 31.12.2013 úvery ŠFRB na účte 231 – Krátkodobé bankové úvery a v súvahe k 31.12.2014 na účte 461 – Bankové úvery. Správne mali byť úvery ŠFRB vo všetkých kontrolovaných účtovných obdobiach obcou účtované a vykazované na účte 479 – Ostatné dlhodobé záväzky. Nesprávnym účtovaním úverov ŠFRB nepostupovala podľa ustanovenia § 55 ods. 11 opatrenia MF SR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31 republiky č. MF/16786/2007-31 (ďalej len „opatrenie MF SR č. MF/16786/2007-31“), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, podľa ktorého sa na účte 479 – Ostatné dlhodobé záväzky, pre ktoré nie je v predchádzajúcich účtovej skupiny 47 – Dlhodobé záväzky určený samostatný syntetický účet a podľa ustanovenia § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 431/2002 Z. z.“), podľa ktorého je účtovná jednotka povinná dodržiavať opatrenie MF SR o postupoch účtovania. Vzhľadom na uvedené bolo preukázané, že informácie v účtovnej závierke za roky 2012 a 2013 sú nezrozumiteľné, neporovnateľné a nespoľahlivé, čo bolo v rozpore s ustanovením § 17 ods. 8 a 9 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 431/2002 Z. z.“) podľa ktorých je účtovná jednotka povinná uvádzať v účtovnej závierke informácie podľa stavu ku dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje a informácie v účtovnej závierke musia byť pre používateľa užitočné, posudzujú sa z hľadiska ich významnosti a musia byť zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. Informácia sa považuje za významnú, ak jej chybné uvedenie v účtovnej závierke ovplyvnilo úsudok alebo rozhodovanie používateľa.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Preverením vybraných pasív uvádzaných obcou v účtovných výkazoch a v hlavných knihách za kontrolované obdobie bolo NKÚ SR preukázané, že sumy návratných zdrojov financovania uvedené v súvahách neboli zhodné so skutočnými zostatkami úverov k 31.12. každého kontrolovaného roka (údaje podľa účtovných výkazoch sa uvádzajú v tabuľke č. 4). Podľa preverených uzatvorených úverových zmlúv a bankových výpisov (ŠFRB a dlhodobý úver) preukazujúcich úhrady jednotlivých úverových splátkach v kontrolovanom období predstavovali zostatkové hodnoty návratných zdrojov financovania nasledovné sumy: - k 31.12.2012 v sume 1 827 103,90 eur (úvery zo ŠFRB), čím bol preukázaný rozdiel skutočného stavu úverov s vykázaným účtovným stavom v súvahe za dané účtovné obdobie v sume 1 802 206,10 eur, - v nasledujúcom účtovnom období v sume 1 744 309,74 eur (úvery zo ŠFRB), preukázaný rozdiel skutočného stavu úverov s vykázaným účtovným stavom v súvahe k 31.12.2013 v sume 261 412,74 eur, - k 31.12.2014 v sume 1 788 449,98 eur (1 658 541,98 eur úvery zo ŠFRB a dlhodobý bankový úver v sume 129 908,00 eur), čím bol preukázaný rozdiel skutočného stavu úverov s vykázaným účtovným stavom v súvahe za dané účtovné obdobie v sume 392 973,06 eur. Zároveň NKÚ SR preukázal, že obec vykazovala v súvahe k 31.12.2012 a k 31.12.2013 úvery ŠFRB na účte 231 – Krátkodobé bankové úvery a v súvahe k 31.12.2014 na účte 461 – Bankové úvery. Správne mali byť úvery ŠFRB vo všetkých kontrolovaných účtovných obdobiach obcou účtované a vykazované na účte 479 – Ostatné dlhodobé záväzky. Nesprávnym účtovaním úverov ŠFRB nepostupovala podľa ustanovenia § 55 ods. 11 opatrenia MF SR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31 republiky č. MF/16786/2007-31 (ďalej len „opatrenie MF SR č. MF/16786/2007-31“), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, podľa ktorého sa na účte 479 – Ostatné dlhodobé záväzky, pre ktoré nie je v predchádzajúcich účtovej skupiny 47 – Dlhodobé záväzky určený samostatný syntetický účet a podľa ustanovenia § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 431/2002 Z. z.“), podľa ktorého je účtovná jednotka povinná dodržiavať opatrenie MF SR o postupoch účtovania. Vzhľadom na uvedené bolo preukázané, že informácie v účtovnej závierke za roky 2012 a 2013 sú nezrozumiteľné, neporovnateľné a nespoľahlivé, čo bolo v rozpore s ustanovením § 17 ods. 8 a 9 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 431/2002 Z. z.“) podľa ktorých je účtovná jednotka povinná uvádzať v účtovnej závierke informácie podľa stavu ku dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje a informácie v účtovnej závierke musia byť pre používateľa užitočné, posudzujú sa z hľadiska ich významnosti a musia byť zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. Informácia sa považuje za významnú, ak jej chybné uvedenie v účtovnej závierke ovplyvnilo úsudok alebo rozhodovanie používateľa.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Tým, že hodnoty jednotlivých úverov ŠFRB podľa súvahy k 31.12.2012, 31.12.2013 a k 31.12.2014 boli nesprávne stanovené, obec nedodržala ustanovenie § 7 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z., podľa ktorého účtovná jednotka je povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii účtovnej jednotky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Tým, že hodnoty jednotlivých úverov ŠFRB podľa súvahy k 31.12.2012, 31.12.2013 a k 31.12.2014 boli nesprávne stanovené, obec nedodržala ustanovenie § 7 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z., podľa ktorého účtovná jednotka je povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii účtovnej jednotky. Zároveň tým nebolo dodržané ustanovenie § 8 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z., podľa ktorého bola obec povinná viesť účtovníctvo správne, úplne a zrozumiteľne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
NKÚ SR preveril správnosť inventarizácie záväzkov týkajúcich sa návratných zdrojov financovania k 31.12.2012, k 31.12.2013 a k 31.12.2014. Preverením bolo preukázané, že obec v kontrolovanom období neinventarizovala záväzky týkajúce sa návratných zdrojov financovania. Neinventarizovaním záväzkov týkajúcich sa návratných zdrojov financovania za celé kontrolované obdobie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
NKÚ SR preveril správnosť inventarizácie záväzkov týkajúcich sa návratných zdrojov financovania k 31.12.2012, k 31.12.2013 a k 31.12.2014. Preverením bolo preukázané, že obec v kontrolovanom období neinventarizovala záväzky týkajúce sa návratných zdrojov financovania. Neinventarizovaním záväzkov týkajúcich sa návratných zdrojov financovania za celé kontrolované obdobie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
NKÚ SR preveril správnosť inventarizácie záväzkov týkajúcich sa návratných zdrojov financovania k 31.12.2012, k 31.12.2013 a k 31.12.2014. Preverením bolo preukázané, že obec v kontrolovanom období neinventarizovala záväzky týkajúce sa návratných zdrojov financovania. Neinventarizovaním záväzkov týkajúcich sa návratných zdrojov financovania za celé kontrolované obdobie a tým nebolo účtovníctvo obce za účtovné obdobia 2012 - 2014 preukázateľné podľa ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou boli preverené účtovné doklady (faktúra a uzatvorené zmluvy) týkajúce sa použitia návratných zdrojov financovania v sume 157 200,00 eur. Preverením bolo preukázané, že všetky vybrané účtovné doklady spĺňali náležitosti preukázateľného účtovného záznamu a ku každému dokladu obec NKÚ SR predložila doklad týkajúci sa vykonania predbežnej finančnej kontroly podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 502/2001 Z. z.“). Následné finančné kontroly zo strany HK zamerané na návratné zdroje financovania neboli v kontrolovanom období vykonané. Predbežnú finančnú kontrolu na týchto účtovných dokladoch zabezpečoval starosta obce, čím nekonal v súlade s ustanovením § 8 písm. c) zákona č. 502/2001 Z. z., podľa ktorého vedúci orgánu verejnej správy zodpovedá za zabezpečenie vzájomnej nezlučiteľnosti a oddelenia rozhodovacích právomocí vedúcich zamestnancov od právomocí zamestnancov zodpovedných za realizáciu finančnej operácie. Základné spôsoby, ciele a zásady vykonávania finančnej kontroly v obci upravovala smernica č. 1/2012 účinná od 01.01.2012, ktorá na základe jednotlivých novelizácii zákona č. 502/2001 Z. z. nebola upravovaná. Podľa ustanovenia § 9 ods. 2 zákona č. 502/2001 Z. z. vykonáva predbežnú finančnú kontrolu vedúci zamestnanec poverený vedúcim orgánu verejnej správy a zamestnanci zodpovední za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa charakteru finančnej operácie. Starosta obce ako volený orgán nemal oprávnenie vykonávať predbežnú finančnú kontrolu podľa zákona č. 502/2001 Z. z. Ani tento zákon neposkytuje uspokojujúce riešenie takej situácie, keď obec v celom kontrolovanom období mala len jedného administratívneho pracovníka, ktorý v obci vykonával všetky administratívne činnosti v rámci jednotlivých kompetencií samosprávy.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Účtovné závierky k 31.12.2012 a k 31.12.2013 kontrolovaného subjektu boli zostavené za predpokladu nepretržitého trvania jeho činnosti a obsahovali okrem všeobecných zákonom stanovených náležitosti aj súčasti: súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky. Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2014 obec ešte nemala vypracované. Údaje uvedené v účtovných závierkach, resp. súčastiach účtovných závierok – súvahách za kontrolované obdobie neboli zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Účtovné závierky k 31.12.2012 a k 31.12.2013 kontrolovaného subjektu boli zostavené za predpokladu nepretržitého trvania jeho činnosti a obsahovali okrem všeobecných zákonom stanovených náležitosti aj súčasti: súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky. Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2014 obec ešte nemala vypracované. Údaje uvedené v účtovných závierkach, resp. súčastiach účtovných závierok – súvahách za kontrolované obdobie neboli zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé (zistenia sa uvádzajú v bode 3.1 tohto protokolu o výsledku kontroly). Účtovné závierky za kontrolované roky 2012 a 2013 neboli overené audítorom, čím obec nekonala v súlade s ustanovením § 19 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z., podľa ktorého účtovná závierka musí byť overená do jedného roka od skončenia účtovného obdobia za ktoré sa zostavuje. Zároveň nebolo dodržané ustanovenie § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z., podľa ktorého obec je povinná dať si overiť účtovnú závierku, pretože pri overovaní účtovnej závierky audítor overuje tiež hospodárenie podľa rozpočtov, hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec za roky 2012 a 2013 nevyhotovila výročné správy podľa ustanovenia § 20 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z., podľa ktorého účtovná jednotka, ktorá musí mať účtovnú závierku overenú audítorom, je povinná vyhotovovať výročnú správu, ktorej súlad s účtovnou závierkou zostavenou za to isté účtovné obdobie musí byť overený audítorom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec je povinná poskytovať MF SR potrebné údaje o svojom hospodárení na účely zostavenia návrhu rozpočtu verejnej správy, návrhu štátneho rozpočtu, návrhu záverečného účtu verejnej správy a návrhu štátneho záverečného účtu.
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
K 31.12. kontrolovaného obdobia obec neevidovala žiadne záväzky po lehote splatnosti, čím nenastali podmienky pre zavedenie ozdravného režimu podľa ustanovenia § 19 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z.
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Dolný Bar

IČO
00305367
Sídlo
Dolný Bar 30, 93014 Dolný Bar
Kontrolované obdobie
2012-2014 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
01.03.2015 - 01.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec v priebehu rozpočtového roka nesledovala vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby nevykonávala zmeny rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v záverečnom účte za rok 2013 a 2014 nesprávne vyčíslila výsledok rozpočtového hospodárenia.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Záverečný účet obce za roky 2012 a 2013 neobsahoval hodnotenie plnenia programov obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obecné zastupiteľstvo nerozhodlo o použití prebytku a vysporiadaní schodku rozpočtu pri prekokúvaní záverečného účtu obce za roky 2012, 2013 a 2014
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nevytvorila rezervný fond najmenej 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Celkový dlh obce prekročil 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov prekročila 25 % príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Obecné zastupiteľstvo neschválilo prijatie pôžičky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Hlavný kontrolór nepreveril dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania počas celého kontrolovaného obdobia, a teda ani neoznámil porušenie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania MF SR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Obec nesprávne zatriedila príjmy a výdavky na podpoložky rozpočtovej klasifikácie.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z., MF/010175/2004-42
Obec účtovala o dlhodobom záväzku ako o krátkodobom a záväzok z postúpených pohľadávok účtovala na nesprávnom účte.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
Obec pri dokladovej inventúre záväzkov nezistila, že účtovala o dlhodobom záväzku ako o krátkodobom, t.j. že stav záväzkov nezodpovedal skutočnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nevykonala predbežnú finančnú kontrolu pred prijatím návratných zdrojov financovania, v prípade výdavkových finančných operácií, týkajúcich sa splácania istín úverov a úrokov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.
Obec nevytvorila analytický účet podľa zostatkovej doby splatnosti dlhodobého úveru, nečlenila splátky istín podľa zostatkovej doby splatnosti na dlhodobé a krátkodobé.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/25755/2007-31

Obec Gruzovce

IČO
00690091
Sídlo
Gruzovce 0, 06722 Gruzovce
Kontrolované obdobie
2012-2014 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
26.01.2015 - 29.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

ObZ pri prerokovaní záverečného účtu nerozhodovalo o vysporiadaní schodku za rok 2013.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v záverečnom účte nesprávne vyčíslila výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2012 a 2013.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec realizovala úhradu splátky istiny úveru v sume 2 339,21 eur, ktorú nemala v rozpočte schválenú.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nezabezpečila vyrovnanosť bežného rozpočtu ku koncu rozpočtového roka 2013 a 2014.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec k 31.12.2013 nedodržala pravidlo použitia návratných zdrojov financovania, podľa ktorého celková suma dlhu obce nesmie prekročiť 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Pred prijatím krátkodobého úveru v sume 54 242,95 eur a pôžičky v sume 6 100,00 eur hlavný kontrolór nepreveril dodržanie pravidiel pre ich prijatie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Prijatie pôžičky v sume 6 100,00 eur nebolo prerokované a schválené obecným zastupiteľstvom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Porušenie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania neoznámil hlavný kontrolór počas roka 2013 Ministerstvu financií Slovenskej republiky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nesledovala v priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu tým, že čerpala výdavky nad rámec rozpočtu v celkovej sume 6 930,00 eur.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v obchodnom vestníku nezverejnila zmluvu o pôžičke,
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Obec v obchodnom vestníku nezverejnila zmluvu o pôžičke,
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec v záverečnom účte obce za rok 2012 a 2013 neuviedla prehľad o stave a vývoji dlhu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec neviedla osobitnú evidenciu o účele použitia dotácií.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec použila verejné prostriedky v sume 2 206,18 eur s DPH na úhradu nevykonaných dodávok.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec použila verejné prostriedky v sume 2 206,18 eur s DPH na úhradu nevykonaných dodávok.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec použila dotáciu v sume 6 400,00 eur na úhradu bežných výdavkov v rozpore so stanoveným účelom.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec použila dotáciu v sume 6 400,00 eur na úhradu bežných výdavkov v rozpore so stanoveným účelom.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec nedodržala rozpočtovú klasifikáciu ekonomickej klasifikácie pri triedení bežných výdavkov v sume 147,80 eur týkajúcich sa splácania úrokov z úveru a prijatej finančnej operácie súvisiacej s prijatou pôžičkou v sume 4 000,00 eur.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nedodržala rozpočtovú klasifikáciu ekonomickej klasifikácie pri triedení bežných výdavkov v sume 147,80 eur týkajúcich sa splácania úrokov z úveru a prijatej finančnej operácie súvisiacej s prijatou pôžičkou v sume 4 000,00 eur.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec nedodržala rozpočtovú klasifikáciu ekonomickej klasifikácie pri triedení bežných výdavkov v sume 147,80 eur týkajúcich sa splácania úrokov z úveru a prijatej finančnej operácie súvisiacej s prijatou pôžičkou v sume 4 000,00 eur.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nevykonala riadnu inventarizáciu majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v rokoch 2012 – 2014,
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec účtovala o krátkodobom bankovom úvere so splatnosťou do jedného roka na účte dlhodobých úverov 461 – Bankové úvery.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec účtovala o krátkodobom bankovom úvere so splatnosťou do jedného roka na účte dlhodobých úverov 461 – Bankové úvery.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec účtovala o prijatej pôžičke v sume 4 000,00 eur na nesprávnom účte výnosov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Vznik záväzku voči zamestnancovi v sume 3 960,00 eur obec nezaúčtovala a nevykázala v období, s ktorým časovo a vecne súvisel.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec po použití prostriedkov nezúčtovala kapitálový transfer v sume 4 000,00 eur do výnosov budúcich období a bežný transfer v sume 6 400,00 eur do výnosov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec po použití prostriedkov nezúčtovala bežný transfer v sume 6 400,00 eur do výnosov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec po použití prostriedkov nezúčtovala kapitálový transfer v sume 4 000,00 eur do výnosov budúcich období.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Účtovné doklady neobsahovali všetky predpísané náležitosti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec neoverila súlad pripravovaných finančných operácií  s rozpočtom obce a uzatvorenými zmluvami.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Obec neoverila súlad pripravovaných finančných operácií  s rozpočtom obce a uzatvorenými zmluvami.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Obec nezabezpečila, aby účtovná závierka za rok 2012 obsahovala podpisový záznam štatutárneho orgánu a podpisový záznam osoby zodpovednej za jej zostavenie a osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nemala účtovnú závierku za rok 2012 a 2013 overenú audítorom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nemala účtovnú závierku za rok 2012 a 2013 overenú audítorom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nemala účtovnú závierku za rok 2012 a 2013 overenú audítorom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec nevyhotovila výročnú správu za rok 2012.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec neoverila súlad výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2013.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec v súvahe k 31.12.2013 neuviedla prijatú pôžičku v sume 4 000,00 eur v rámci bankových úverov a výpomocí a krátkodobý úver v sume 30 546,62 eur v rámci bežných bankových úverov. Obec tiež v súvahe k 31.12.2014 neuviedla ostatné finančné výpomoci v správnej výške 6 100,00 eur.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec uviedla nesprávny zdroj financovania pri triedení výdavkových finančných operácií týkajúcich sa splátok istín úveru.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec vo finančnom výkaze FIN 1 - 12 k 12/2013 neuviedla prijatú pôžičku v sume 4 000,00 eur a celkovú sumu bežných výdavkov súvisiacich so splátkami úrokov uviedla v sume nižšej o 147,80 eur.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec vo finančnom výkaze FIN 5 - 04 k 12/2013 neuviedla nesplatenú menovitú hodnotu pôžičky v sume 4 000,00 eur a k 12/2014 uviedla nesplatenú menovitú hodnotu pôžičky v nesprávnej výške.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec vo finančnom výkaze FIN 6 - 04 k 12/2013 neodčlenila bankové úvery a výpomoci prijaté na zabezpečenie predfinancovania spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie v sume 30 546,62 eur a k 12/2014 neuviedla stav bankových úverov a výpomoci v správnej výške.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Hrabovec

IČO
00322041
Sídlo
Hrabovec 0, 08611 Hrabovec
Kontrolované obdobie
2012-2014 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
08.02.2015 - 29.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

ObZ pri prerokovaní záverečného účtu nerozhodovalo o použití prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2012 a vysporiadaní schodku za rok 2013.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec netvorila z prebytku rozpočtu za rok 2012 rezervný fond, prípadne ďalšie peňažné fondy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec netvorila z prebytku rozpočtu za rok 2012 rezervný fond v min. výške 10% z prebytku rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nezabezpečila vyrovnanosť bežného rozpočtu ku koncu rozpočtového roka 2014.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Pred prijatím dlhodobých úverov hlavný kontrolór nepreveril dodržanie pravidiel pre ich prijatie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nevytvorila analytický účet podľa zostatkovej doby splatnosti dlhodobého úveru, nečlenila splátku istiny podľa zostatkovej doby splatnosti na dlhodobé a krátkodobé a v súvahe k 31.12.2012 a k 31.12.2013 nevykázal na riadku 175 súvahy ako bežný bankový úver - predpis splátky istiny na nasledujúci rok v sume 3 983,28 eur.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nevytvorila analytický účet podľa zostatkovej doby splatnosti dlhodobého úveru, nečlenila splátku istiny podľa zostatkovej doby splatnosti na dlhodobé a krátkodobé a v súvahe k 31.12.2012 a k 31.12.2013 nevykázal na riadku 175 súvahy ako bežný bankový úver - predpis splátky istiny na nasledujúci rok v sume 3 983,28 eur.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec nedodržala rozpočtovú klasifikáciu ekonomickej klasifikácie pri triedení bežných výdavkov v sume 272,06 eur týkajúcich sa splácania úrokov z úveru.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nedodržala rozpočtovú klasifikáciu ekonomickej klasifikácie pri triedení bežných výdavkov v sume 272,06 eur týkajúcich sa splácania úrokov z úveru.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec nedodržala rozpočtovú klasifikáciu ekonomickej klasifikácie pri triedení bežných výdavkov v sume 272,06 eur týkajúcich sa splácania úrokov z úveru.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec nevykonávala dokladovú inventúru záväzkov v rokoch 2012 – 2014.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nemala účtovnú závierku za rok 2012 a 2013 overenú audítorom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nemala účtovnú závierku za rok 2012 a 2013 overenú audítorom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nemala účtovnú závierku za rok 2012 a 2013 overenú audítorom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec neoverila súlad výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2012 a 2013.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec k 31.12.2012 a k 31.12.2013 nevykázala na riadku 175 súvahy, predpis splátky istiny na rok 2013 a 2014 v sume 3 983,28 eur ako bežný bankový úver.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec nedodržala obsahové vymedzenie údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy tým, že vo finančnom výkaze FIN 6 - 04 o stave bankových účtov a záväzkov obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií k 12/2013 a k 12/2014 neodčlenila bankové úvery a výpomoci prijaté na zabezpečenie predfinancovania spoločných programov SR a EÚ v sume 153 295,05 eur.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť

Obec Hôrka nad Váhom

IČO
00311596
Sídlo
Hôrka nad Váhom 225, 91632 Hôrka nad Váhom
Kontrolované obdobie
2012-2014 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
02.02.2015 - 26.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Záverečný účet za rok 2012 a 2013 neobsahoval prehľad o stave a vývoji dlhu obce.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Nesprávne priradenie ERK pri splátkach návratnej finančnej výpomoci od subjektu VS
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Nesprávne zatriedenie úrokov vstupujúcich do ceny stavby v bežných výdavkoch rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Nesprávne zatriedenie úrokov z návratnej finančnej výpomoci v čerpaní rozpočtu do bankových úrokov, nesprávne priradenie ERK.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Nevykonanie predbežnej finančnej kontroly pred podpisom zmluvy o úvere a dvoch dodatkoch a pred podpisom zmluvy o spolupráci s poskytnutím návratnej finančnej výpomoci.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Poznámky za rok 2012 a 2013 neobsahovali predpísané textové údaje.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Výročná správa obce za rok 2012 a 2013 neobsahovala informácie o vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza a o významných rizikách a neistotách.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V súvahe k 31.12. 2012, 2013 a 2014 nebola v krátkodobých záväzkoch vykázaná časť dlhodobého záväzku (návratnej finančnej výpomoci od subjektu VS) splatná do jedného roka odo dňa, ku ktorému bola zostavená účtovná závierka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Obec Ivanovce

IČO
00311651
Sídlo
Ivanovce 24, 91305 Ivanovce
Kontrolované obdobie
2012-2014 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
02.02.2015 - 26.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Neuvedenie povinných informácií o stave a vývoji dlhu v záverečných účtoch obce za rok 2012 a 2013.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
V hlavnej knihe za rok 2012, 2013 a 2014 boli nesprávne vykázané zostatky kontrokorentného úveru - nie ako debetný zostatok bežného účtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne účtovanie o kontokorentnom úvere za rok 2012, 2013 a 2014 na účte dlhodobých bankových úverov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Prijatie a dočerpanie kontokorentného úveru bolo v čerpaní rozpočtu vykázané na nesprávnych položkách ERK (ako dlhodobé bankové úvery)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Nesprávne zaúčtovanie prijatej finančnej výpomoci od fyzickej osoby ako prijatie fin.výpomoci od subjektu VS
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Splátky kontokorentného úveru boli vo všetkých troch rokoch 2012 - 2014 nesprávne vykázané v čerpaní rozpočtu ako splátky ostatných úverov, pôžičiek a finančných výpomocí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Nesprávne účtovanie znižovania kontokorentného úveru ako splácanie dlhodobých bankových úverov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Splátky od fyzickej osoby prijatej návratnej finančnej výpomoci boli v čerpaní rozpočtu nesprávne vykázané ako poskytnutie finančnej výpomoci inému subjektu verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Úhrady úrokov v roku 2013 a 2014 z úverov poskytnutých zo ŠFRB boli nesprávne vykázané v čerpaní rozpočtu ako úhrady úrokov z bankových úverov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Inventúrne súpisy NZF a dlhodobých záväzkov 2012, 2013 a 2014 neboli podpísané inventarizačnou komisiou a inventarizačné zápisy neboli vypracované vôbec.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Vykázanie neexistujúceho záväzku v inventarizácii
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Vykázanie duplicitne zaúčtovaného záväzku k lízingovej spoločnosti v inventarizácii dlhodobých záväzkov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesúlad zostatkov bankových úverov uvedených v inventarizácii so skutočnými zostatkami bankových úverov podľa výpisov z banky.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesúlad zostatkov úverov zo ŠFRB uvedených v inventarizácii so zostatkami úverov uvedených v potvrdení poskytovateľa úveru.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nevykonanie predbežnej finančnej kontroly na 5 dodatkoch k úverovým zmluvám.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Poznámky 2012 a 2013 neobsahovali textové údaje v čl. IV Informácie o údajoch na strane pasív súvahy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Výročná správa 2012 a2013 neobsahovala informácie o vývoji účt. jednotky, o jej stave a významných rizikách a neistotách.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nepresné, nesprávne a nepreukázateľné vykázanie zostatkov bankových úverov, úverov zo ŠFRB a dlhodobých záväzkov v účtovnej závierke.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nevykázala v súvahe v krátkodobých záväzkoch časť dlhodobých záväzkov splatnú do jedného roka odo dňa, ku ktorému bola zostavená účtovná závierka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprávne údaje o úveroch, úrokoch uvedené vo fin. výkazoch FIN 1-04, FIN 1-12, FIN 5-04, FIN 6-04.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 291/2002 Z.z.

Obec Klasov

IČO
00308102
Sídlo
Klasov 108, 95153 Klasov
Kontrolované obdobie
2012-2014 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
02.02.2015 - 29.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obecné zastupiteľstvo nerozhodovalo o použití prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2012 v správnej výške
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obecné zastupiteľstvo nerozhodovalo o vysporiadaní schodku za rok 2013
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obecné zastupiteľstvo nerozhodlo o použití prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2014
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec z prebytku rozpočtu za rok 2014 netvorila rezervný fond
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nesprávne vyčíslila výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2014
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v rokoch 2012 uhradila sumu ročných splátok návratných zdrojov financovania, ktorá presiahla 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. obec nesplnila podmienky pre prijatie návratných zdrojov financovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v rokoch 2012 - 2014 použila návratné zdroje financovania na úhradu bežných výdavkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Záverečný účet za rok 2012 neposkytoval úplné a dostatočné údaje o stave vývoji dlhu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Záverečný účet za rok 2013 neposkytoval úplné a dostatočné údaje o stave vývoji dlhu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Záverečný účet za rok 2014 neposkytoval úplné adostatočné údaje o stave a vývoji dlhu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Hlavný kontrolór neoveril dodržanie podmienok prijatia návratných zdrojov financovania pred ich prijatím v roku 2012
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Hlavný kontrolór neoveril v roku 2014 dodržanie prijatia návratných zdrojov financovania pred ich prijatím
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Hlavný kontrolór v roku 2012 neoznámil porušeniepodmienok prijatia návratných zdrojov finnacovania MF SR
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Hlavný kontrolŕ v roku 2014 neoznámil porušenie podmienok prijatia návratných zdrojov financovania MF SR
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v roku 2012 neuplatnila ekonomickú klasifikáciu rozupočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Obec v roku 2013 nesprávne použila alebo vôbec neuplatnila ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Obec v rokoch 2013 uhradila sumu ročných splátok návratných zdrojov financovania, ktorá presiahla 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. obec nesplnila podmienky pre prijatie návratných zdrojov financovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v rokoch 2014 uhradila sumu ročných splátok návratných zdrojov financovania, ktorá presiahla 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. obec nesplnila podmienky pre prijatie návratných zdrojov financovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec v roku 2012 nesprávne účtovala návratné zdroje financovania
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec v roku 2013 nesprávne zaúčtovala návratné zdroje financovania
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec v roku 2014 nesprávne účtovala finančný prenájom
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec pri vykonaní inventarizácie za rok 2012 nevypracovala inventúrne súpisy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nedokázala zabezpečiť vykonávanie predbežnej finnačnej kontroly tak, aby bola zachovaná vzájomná nezlučiteľnosť a oddelenie rozhodovacích právomocí
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Obec pri vykonaní inventarizácie za rok 2013 nevypracovala inventúrne súpisy
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec pri vykonaní inventarizácie za rok 2014 nevypracovala inventúrne súpisy
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obevc vo finančnom výkaze FIN 7-04 kl 31.12.2012 nevyčlenila z dlhodobých bankových úverov a výpomocí tie, ktoré boli prijaté na predfinancovanie spoločných programov EÚ a SR
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obevc vo finančnom výkaze FIN 6-04 kl 31.12.2013 nevyčlenila z dlhodobých bankových úverov a výpomocí tie, ktoré boli prijaté na predfinancovanie spoločných programov EÚ a SR
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obevc vo finančnom výkaze FIN 6-04 kl 31.12.2014 nevyčlenila z dlhodobých bankových úverov a výpomocí tie, ktoré boli prijaté na predfinancovanie spoločných programov EÚ a SR
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec nesprávne vykázala návratné zdroje financovania na riadku 175 súvahy k 31.12.2012
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nesprávne vykázala návratné zdroje financovania na riadku 175 súvahy k 31.12.2013
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Obec Malý Horeš

IČO
00331724
Sídlo
Malý Horeš 0, 07652 Malý Horeš
Kontrolované obdobie
2012-2014 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
01.03.2015 - 17.05.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Záverečný účet obce za rok 2012 neobsahoval údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, keď nebol členený podľa rozpočtovej klasifikácie a neobsahoval údaje o príjmových a výdavkových finančných operáciách
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec v roku 2013 uhradila sumu ročných splátok, ktorá tvorila 63,80 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka a v roku 2014 suma ročných splátok tvorila 56,08 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
V roku 2013 uhradené splátky dlhodobého bankového úveru v sume 177 505,52 eur a v roku 2014 uhradené splátky dlhodobého bankového úveru v sume 21 163,84 eur boli nesprávne triedené na podpoložke 513002 ako dlhodobý bankový úver.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/010175/2004-42, 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Obec nevykonaním dokladovej inventarizácie účtov pohľadávok a záväzkov nepostupovala v súlade s § 29 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého inventarizáciou účtovná jednotka okrem iného overuje, či stav záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Záverečný účet obce za rok 2012 neobsahoval údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, keď nebol členený podľa rozpočtovej klasifikácie a neobsahoval údaje o príjmových a výdavkových finančných operáciách
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Preverením správnosti vykázaných informácií týkajúcich sa návratných zdrojov financovania vo finančných výkazoch so stavom k 31.12. a ich súlad s účtovníctvom bolo zistené, že obec uvádzala vo výkaze FIN 1-12 za rok 2013 príjmové finančné operácie na položke 513 v sume 178 129,59 eur, avšak prijatý dlhodobý investičný úver za rok 2013 bol v účtovnej evidencii vykázaný v sume 355 635,11 eur (účtované na ťarchu účtu 2211-Bankový účet a v prospech účtu 461-Bankové úvery, triedené na rozpočtovú položku 513002), tzn. v sume vyššej o 177 505,52 eur. Výdavkové finančné operácie v roku 2013 neboli vykázané a to napriek skutočnosti, že obec v roku 2013 uhradila splátky dlhodobého investičného úveru v celkovej sume 177 505,52 eur. Uvedené splátky boli účtované na ťarchu účtu 461-Bankové úvery a v prospech účtu 2212-Bankový účet a nesprávne triedené na rozpočtovú položku 513002. V roku 2014 boli vo výkaze FIN 1-12 vykázané príjmové finančné operácie v sume 130 022,27 eur, avšak prijatý dlhodobý investičný úver za rok 2014 bol v sume 151 186,11 eur, (účtované na ťarchu účtu 2211-Bankový účet a v prospech účtu 461-Bankové úvery, triedené na rozpočtovú položku 513002). Výdavkové finančné operácie v roku 2014 boli vykázané v sume 151 266,59 eur a to napriek skutočnosti, že obec v roku 2014 uhradila splátky dlhodobého investičného úveru v celkovej sume 172 430,43 eur (účtované na ťarchu účtu 461-Bankové úvery a v prospech účtu 2212-Bankový účet). Príjmové finančné operácie tak boli vykázané o sumu 21 163,84 eur nižšiu, ako bol prijatý úver a výdavkové finančné operácie taktiež boli vykázané o sumu 21 163,84 eur nižšiu, ako boli uhradené splátky istiny úveru.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/25755/2007-31
Záverečný účet obce za rok 2012 neobsahoval údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, keď nebol členený podľa rozpočtovej klasifikácie a neobsahoval údaje o príjmových a výdavkových finančných operáciách
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť

Obec Nezbudská Lúčka

IČO
00648256
Sídlo
Nezbudská Lúčka 130, 01324 Nezbudská Lúčka
Kontrolované obdobie
2012-2014 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
04.02.2015 - 22.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Analýzou plnenia príjmov a čerpania vybraných výdavkov z hľadiska rozpočtovej klasifikácie (ďalej len „klasifikácia“) vo väzbe na obcou uvádzané finančné údaje FIN 1 – 04 a FIN 1 - 12, bolo obci preukázané prekročenie rozpočtového limitu bežných výdavkov hradených z vlastných príjmov, napríklad: - za rok 2012 (podľa FIN 1 – 04) na podpoložke 637012 – Poplatky a odvody o sumu 3 831,43 eur. Schválená suma tejto podpoložky upraveného rozpočtu (ďalej len „schválená suma“) predstavovala nulovú hodnotu, 637015 – Poistné o sumu 398,60 eur (schválená suma 383,00 eur), - k 31.12.2014 (podľa FIN 1 – 12) na položke 611 – Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad o sumu 2 237,97 eur (schválená suma 23 008,00 eur), položka 631 – Cestovné náhrady o sumu 733,08 eur (schválená suma predstavovala 1 600,00 eur), položka 637 – Služby o sumu 5 382,34 eur (10 801,00 eur predstavovala schválená suma tejto položky), bez vykonania úprav jednotlivých rozpočtov príslušnými rozpočtovými opatreniami. Tým obec v rokoch 2012 a 2014 nepostupovala podľa ustanovenia § 12 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Preverením správnosti určenia prebytku rozpočtového hospodárenia obce uvedeného v schválených ZÚ za roky 2012 a 2013 NKÚ SR obci preukázal, že v ZÚ: - za rok 2012 pri určení prebytku rozpočtového hospodárenia vychádzala z hodnoty skutočných bežných príjmov v sume 127 610,23 eur oproti ich hodnote vykázanej vo FIN 1 – 04 v sume 125 518,14 eur, čím bol preukázaný rozdiel skutočných bežných príjmov ZÚ a FIN 1 – 04 v sume 2 092,09 eur. Uvedené ovplyvnilo schválený výsledok rozpočtového hospodárenia obce ZÚ za dané rozpočtové obdobie v tejto sume (hospodársky výsledok obce za rok 2012 podľa údajov FIN 1 – 04 po vylúčení finančných operácií sa uvádza v tabuľke č. 1), - v nasledujúcom rozpočtovom období rovnako ako v predchádzajúcom rozpočtovom roku pri určení prebytku rozpočtového hospodárenia určila nesprávnu hodnotu skutočných bežných príjmov, a to v sume 132 788,68 eur (podľa FIN 1 – 12 ich hodnota predstavovala sumu 132 185,93 eur). Uvedená skutočnosť ovplyvnila určený prebytok rozpočtu ZÚ za rok 2013 v sume 602,75 eur, keď obec ho určila v sume 60 857,80 eur (podľa FIN 1 – 12 predstavoval hodnotu 60 255,05 eur). Podľa ustanovenia § 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. prebytkom rozpočtu obce je kladný rozdiel medzi príjmami rozpočtu obce a výdavkami rozpočtu obce zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) tohto zákona, z ktorého sa podľa ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, ktoré je možné použiť v rozpočtovom období v súlade s osobitným predpisom. Takto určený prebytok rozpočtu obce je zdrojom rezervného fondu (ustanovenie § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.), prípadne ďalších peňažných fondov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Do celkového dlhu obce v kontrolovanom období nebol v súlade s ustanovením § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. zahrnutý úver poskytnutý zo ŠFRB vo výške splátok úveru, ktorých úhrada bola zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty.
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
ZÚ za rok 2014 nebol ku dňu ukončenia kontroly NKÚ SR ešte vypracovaný vzhľadom na ustanovenie § 16 ods. 12 zákona č. 583/2004 Z. z., podľa ktorého vypracovaný návrh ZÚ obec je povinná prerokovať najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka, t. j. do 30.06.2015.
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
ZÚ za rok 2012 a 2013 obsahovali len údaje o stave dlhu ku koncu rozpočtového obdobia, ale neobsahovali údaje o jeho vývoji, čím obec nepostupovala v súlade s ustanovením § 16 ods. 5 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Do celkového dlhu obce v kontrolovanom období nebol v súlade s ustanovením § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. zahrnutý úver poskytnutý zo ŠFRB vo výške splátok úveru, ktorých úhrada bola zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Preverením účtovných ako aj finančných podkladov bolo ustanovenie § 17 ods. 6 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. v celom kontrolovanom období dodržané.
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Preverením účtovných ako aj finančných podkladov bolo ustanovenie § 17 ods. 6 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. v celom kontrolovanom období dodržané.
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania (ďalej len „dodržiavanie podmienok na ich prijatie“) podľa uzatvorených bankových úverových zmlúv č. 02/257/05, 02/060/07, 73453-2011, 80100-2011, 80119-2011, 02/022/13 podľa ustanovenia § 17 ods. 6 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. nepreveroval pred ich prijatím HK obce
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
NKÚ SR preukázal, že obec prijaté dlhodobé úvery č. 73453-2011 v sume 6 500,00 eur a č. 02/022/13 v sume 30 000,00 eur čerpal k 31.12.2013 na úhradu bežných prevádzkových nákladov obce, čím došlo k porušeniu ustanovenia § 17 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z., podľa ktorého obec môže použiť návratné zdroje financovania len na úhradu kapitálových výdavkov alebo na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v priebehu rozpočtového roka. Takto použité zdroje financovania sa môžu výnimočne použiť za podmienky, že budú splatené do konca rozpočtového roka z príjmov bežného rozpočtu a k porušeniu ustanovenia § 17 ods. 1 tohto zákona podľa ktorého obec je povinná pri používaní návratných zdrojov financovania dodržiavať pravidlá uvedené v odsekoch 2 až 7 ustanovenia § 17 zákona č. 583/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
NKÚ SR preukázal, že obec prijaté dlhodobé úvery č. 73453-2011 v sume 6 500,00 eur a č. 02/022/13 v sume 30 000,00 eur čerpal k 31.12.2013 na úhradu bežných prevádzkových nákladov obce, čím došlo k porušeniu ustanovenia § 17 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z., podľa ktorého obec môže použiť návratné zdroje financovania len na úhradu kapitálových výdavkov alebo na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v priebehu rozpočtového roka. Takto použité zdroje financovania sa môžu výnimočne použiť za podmienky, že budú splatené do konca rozpočtového roka z príjmov bežného rozpočtu a k porušeniu ustanovenia § 17 ods. 1 tohto zákona podľa ktorého obec je povinná pri používaní návratných zdrojov financovania dodržiavať pravidlá uvedené v odsekoch 2 až 7 ustanovenia § 17 zákona č. 583/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
NKÚ SR preukázal, že obec prijaté dlhodobé úvery č. 73453-2011 v sume 6 500,00 eur a č. 02/022/13 v sume 30 000,00 eur čerpal k 31.12.2013 na úhradu bežných prevádzkových nákladov obce, čím došlo k porušeniu ustanovenia § 17 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z., podľa ktorého obec môže použiť návratné zdroje financovania len na úhradu kapitálových výdavkov alebo na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v priebehu rozpočtového roka. Takto použité zdroje financovania sa môžu výnimočne použiť za podmienky, že budú splatené do konca rozpočtového roka z príjmov bežného rozpočtu a k porušeniu ustanovenia § 17 ods. 1 tohto zákona podľa ktorého obec je povinná pri používaní návratných zdrojov financovania dodržiavať pravidlá uvedené v odsekoch 2 až 7 ustanovenia § 17 zákona č. 583/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec nemala zriadené vlastné webové sídlo, preto informačná tabuľa obce predstavovala základný komunikačný prostriedok medzi obcou a obyvateľmi v obci. Podľa ustanovenia § 5a ods. 9 zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“) obec ako povinná osoba, bola povinná zverejňovať zmluvy bezodplatne v Obchodnom vestníku. Preverením dodržiavania tejto povinnosti vykonanom podľa dátumu uzatvorenia nebankových zmlúv o úvere z 18.10.2012 a 19.11.2012 a bankových úverových zmlúv č. 73453-2011, 80100-2011, 80119-2011 a 02/022/13 z 25.07.2013 bolo preukázané, že tieto neboli zverejnené v Obchodnom vestníku, čím obec nepostupovala v súlade s ustanovením § 5a ods. 9 zákona 211/2000 Z. z. Podľa ustanovenia § 47a ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy alebo od udelenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo. Informácie o faktúrach a objednávkach obec nezverejňovala z dôvodu absencie vlastného webového sídla.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec nemala zriadené vlastné webové sídlo, preto informačná tabuľa obce predstavovala základný komunikačný prostriedok medzi obcou a obyvateľmi v obci. Podľa ustanovenia § 5a ods. 9 zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“) obec ako povinná osoba, bola povinná zverejňovať zmluvy bezodplatne v Obchodnom vestníku. Preverením dodržiavania tejto povinnosti vykonanom podľa dátumu uzatvorenia nebankových zmlúv o úvere z 18.10.2012 a 19.11.2012 a bankových úverových zmlúv č. 73453-2011, 80100-2011, 80119-2011 a 02/022/13 z 25.07.2013 bolo preukázané, že tieto neboli zverejnené v Obchodnom vestníku, čím obec nepostupovala v súlade s ustanovením § 5a ods. 9 zákona 211/2000 Z. z. Podľa ustanovenia § 47a ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy alebo od udelenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo. Informácie o faktúrach a objednávkach obec nezverejňovala z dôvodu absencie vlastného webového sídla.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
V kontrolovanom období obec neprevzala záruku za úver, pôžičku alebo iný dlh
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v roku 2012 prijala podľa uzatvorených úverových zmlúv NFV v sume 61 933,16 eur (finančná pomoc v sume 504,00 eur nebola NKÚ SR zo strany obce podložená žiadnym účtovným dokladom. Príjem z poskytnutej finančnej výpomoci obec do rozpočtu 2012 zatriedila v rámci príjmových finančných operácií správne na podpoložku 514 001 - Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci krátkodobé. V roku 2013 obec prijala dlhodobý bankový úver v sume 30 000,00 eur, ktorý do rozpočtu zatriedila v rámci príjmových finančných operácií nesprávne na podpoložku 512002 – Prijaté úvery z dlhopisov, správne malo byť 513002 – Bankové úvery dlhodobé, čo nebolo v súlade s Opatrením MF SR z 8. decembra 2004 k č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia v znení neskorších zmien.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec v roku 2012 prijala podľa uzatvorených úverových zmlúv NFV v sume 61 933,16 eur (finančná pomoc v sume 504,00 eur nebola NKÚ SR zo strany obce podložená žiadnym účtovným dokladom. Príjem z poskytnutej finančnej výpomoci obec do rozpočtu 2012 zatriedila v rámci príjmových finančných operácií správne na podpoložku 514 001 - Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci krátkodobé. V roku 2013 obec prijala dlhodobý bankový úver v sume 30 000,00 eur, ktorý do rozpočtu zatriedila v rámci príjmových finančných operácií nesprávne na podpoložku 512002 – Prijaté úvery z dlhopisov, správne malo byť 513002 – Bankové úvery dlhodobé, čo nebolo v súlade s Opatrením MF SR z 8. decembra 2004 k č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia v znení neskorších zmien.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
NKÚ SR preukázal, že dlhodobý bankový úver č. 73453-2011 v sume 6 500,00 eur bol čerpaný za účelom úhrady bežných výdavkov podľa dodávateľom vystavenej faktúry č. 27/2011 z 01.08.2011, ako úhrada za odborné prehliadky plynových a elektrických zariadení obce. Dodávateľskú faktúru uhradila banka 04.08.2011 v rámci obci poskytnutého úveru bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa. Z dôvodu, že obec nevedela NKÚ SR preukázať účtovný zápis tohto účtovného dokladu na sumu 6 500,00 eur v denníku, v ktorom sa účtovné zápisy usporadúvajú chronologicky a ktorým sa preukazuje zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov v účtovnom období roku 2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
NKÚ SR preukázal, že dlhodobý bankový úver č. 73453-2011 v sume 6 500,00 eur bol čerpaný za účelom úhrady bežných výdavkov podľa dodávateľom vystavenej faktúry č. 27/2011 z 01.08.2011, ako úhrada za odborné prehliadky plynových a elektrických zariadení obce. Dodávateľskú faktúru uhradila banka 04.08.2011 v rámci obci poskytnutého úveru bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa. Z dôvodu, že obec nevedela NKÚ SR preukázať účtovný zápis tohto účtovného dokladu na sumu 6 500,00 eur v denníku, v ktorom sa účtovné zápisy usporadúvajú chronologicky a ktorým sa preukazuje zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov v účtovnom období roku 2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Pri dlhodobom úvere č. 02/022/13 bolo preukázané, že ho obec čerpala v sume 30 000,00 eur formou povoleného debetného zostatku na účte obce. Podľa predložených bankových výpisov o jeho čerpaní sa jednalo o úhrady bežných výdavkov na prevádzkové náklady. Obec predmetný úver k 31.12.2013, ani k 31.12.2014 nesplácala, boli uhradené len úroky (nedostatky sú uvedené v bode 2 tohto protokolu o výsledku kontroly). Tento debetný úver obec k 31.12.2013 a k 31.12.2014 vykazovala v účtovných výkazoch – v súvahách na účte 231 – Krátkodobé bankové úvery (ďalej len „účet 231“). Kontrolou predloženej hlavej knihy k 31.12.2013 bolo preukázané, že v tomto účtovnom období nebolo účtované na tomto účte, pričom v súvahe hodnotu tohto úveru na účte 231 obec vykazovala. Nesprávnym účtovaním dlhodobého úveru na účte 231, obec nekonala v súlade s ustanovením § 55 ods. 1 Opatrenia č. MF/16786/2007–31, podľa ktorého na účtoch účtovnej skupiny 46 – Bankové úvery sa účtujú bankové úvery, ktoré majú dlhodobý charakter, ktorým sa rozumie obdobie dohodnutej doby splatnosti dlhšej ako jeden rok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Pri dlhodobom úvere č. 02/022/13 bolo preukázané, že ho obec čerpala v sume 30 000,00 eur formou povoleného debetného zostatku na účte obce. Podľa predložených bankových výpisov o jeho čerpaní sa jednalo o úhrady bežných výdavkov na prevádzkové náklady. Obec predmetný úver k 31.12.2013, ani k 31.12.2014 nesplácala, boli uhradené len úroky (nedostatky sú uvedené v bode 2 tohto protokolu o výsledku kontroly). Tento debetný úver obec k 31.12.2013 a k 31.12.2014 vykazovala v účtovných výkazoch – v súvahách na účte 231 – Krátkodobé bankové úvery (ďalej len „účet 231“). Kontrolou predloženej hlavej knihy k 31.12.2013 bolo preukázané, že v tomto účtovnom období nebolo účtované na tomto účte, pričom v súvahe hodnotu tohto úveru na účte 231 obec vykazovala. Nesprávnym účtovaním dlhodobého úveru na účte 231, obec nekonala v súlade s ustanovením § 55 ods. 1 Opatrenia č. MF/16786/2007–31, podľa ktorého na účtoch účtovnej skupiny 46 – Bankové úvery sa účtujú bankové úvery, ktoré majú dlhodobý charakter, ktorým sa rozumie obdobie dohodnutej doby splatnosti dlhšej ako jeden rok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
NKÚ SR preveril správnosť inventarizácie záväzkov týkajúcich sa návratných zdrojov financovania k 31.12.2012, k 31.12.2013 a k 31.12.2014. Preverením predložených dokladov inventarizácií bolo preukázané, že obec v kontrolovanom období neinventarizovala záväzky týkajúce sa návratných zdrojov financovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
NKÚ SR preveril správnosť inventarizácie záväzkov týkajúcich sa návratných zdrojov financovania k 31.12.2012, k 31.12.2013 a k 31.12.2014. Preverením predložených dokladov inventarizácií bolo preukázané, že obec v kontrolovanom období neinventarizovala záväzky týkajúce sa návratných zdrojov financovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
NKÚ SR preveril správnosť inventarizácie záväzkov týkajúcich sa návratných zdrojov financovania k 31.12.2012, k 31.12.2013 a k 31.12.2014. Preverením predložených dokladov inventarizácií bolo preukázané, že obec v kontrolovanom období neinventarizovala záväzky týkajúce sa návratných zdrojov financovania. Neinventarizovaním záväzkov týkajúcich sa návratných zdrojov financovania za celé kontrolované obdobie, obec nedodržala ustanovenie : - § 6 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z., podľa ktorého účtovná jednotka je povinná inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov, - § 29 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. podľa ktorého inventarizáciou overuje účtovná jednotka, či stav záväzkov a rozdielu záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti, a tým nebolo účtovníctvo obce za účtovné obdobia 2012, 2013 a 2014 preukázateľné
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou boli preverené účtovné doklady (faktúry a uzatvorené zmluvy) týkajúce sa použitia návratných zdrojov financovania v sume 145 827,00 eur, z toho za rok 2011 v sume 92 190,62 eur. Preverením bolo preukázané, že obec na faktúre v sume 6 500,00 eur a všetkých úverových zmluvách nevykonala predbežnú finančnú kontrolu (ďalej len „PFK“), čím nekonala v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 502/2001 Z. z.“), podľa ktorého PFK orgán verejnej správy overuje každú pripravovanú finančnú operáciu. Zároveň obec nekonala v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z. z., podľa ktorého PFK sa so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov overuje súlad pripravovanej finančnej operácie s rozpočtom orgánu verejnej správy, uzatvorenými zmluvami, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahraničia vnútornými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami, resp. inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov. Následné finančné kontroly zo strany HK zamerané na návratné zdroje financovania neboli v kontrolovanom období vykonané.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Účtovné závierky za kontrolované roky 2012 a 2013 neboli overené audítorom, čím obec nekonala v súlade s ustanovením § 19 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z., podľa ktorého účtovná závierka musí byť overená do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje. Zároveň nebolo dodržané ustanovenie § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z., podľa ktorého obec je povinná dať si overiť účtovnú závierku, pretože pri overovaní účtovnej závierky audítor overuje tiež hospodárenie podľa rozpočtov, hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Účtovné závierky za kontrolované roky 2012 a 2013 neboli overené audítorom, čím obec nekonala v súlade s ustanovením § 19 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z., podľa ktorého účtovná závierka musí byť overená do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje. Zároveň nebolo dodržané ustanovenie § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z., podľa ktorého obec je povinná dať si overiť účtovnú závierku, pretože pri overovaní účtovnej závierky audítor overuje tiež hospodárenie podľa rozpočtov, hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec za roky 2012 a 2013 nevyhotovila výročné správy podľa ustanovenia § 20 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z., podľa ktorého účtovná jednotka, ktorá musí mať účtovnú závierku overenú audítorom, je povinná vyhotovovať výročnú správu, ktorej súlad s účtovnou závierkou zostavenou za to isté účtovné obdobie musí byť overený audítorom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec je povinná poskytovať MF SR potrebné údaje o svojom hospodárení na účely zostavenia návrhu rozpočtu verejnej správy, návrhu štátneho rozpočtu, návrhu záverečného účtu verejnej správy a návrhu štátneho záverečného účtu. Preverením bolo zistené, že kontrolovaný subjekt postupoval v súlade s ustanovením § 12 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
K 31.12. kontrolovaného obdobia obec neevidovala žiadne záväzky po lehote splatnosti, čím nenastali podmienky pre zavedenie ozdravného režimu
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Repejov

IČO
00323462
Sídlo
Repejov 0, 06704 Repejov
Kontrolované obdobie
2012-2014 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
26.01.2015 - 29.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

ObZ pri prerokovaní záverečného účtu nerozhodovalo o vysporiadaní schodku za rok 2012 a 2013.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v záverečnom účte nesprávne vyčíslila výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2012 a 2013.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec k 31.12.2013 a k 31.12.2014 nedodržala pravidlo použitia návratných zdrojov financovania, podľa ktorého celková suma dlhu obce nesmie prekročiť 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nezriadila funkciu hlavného kontrolóra obce.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Dodržanie pravidiel pre prijatie návratných zdrojov financovania v celkovej sume 14 226,29 eur nebolo preverené hlavným kontrolórom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Porušenie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania nebolo oznámené počas roka 2013 Ministerstvu financií Slovenskej republiky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec použila návratné zdroje financovania počas roka 2012 v sume 1 003,15 eur a počas roka 2013 v sume 215,00 eur na financovanie bežných výdavkov obce, t. j. na úhradu pohonných hmôt, opravu defektu, mzdy a pod., ktoré neboli splatené do konca rozpočtového roka z príjmov bežného rozpočtu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v obchodnom vestníku nezverejnila zmluvu o pôžičke.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Obec v obchodnom vestníku nezverejnila zmluvu o pôžičke.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec v záverečnom účte obce za rok 2012 a 2013 neuviedla prehľad o stave a vývoji dlhu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nedodržala rozpočtovú klasifikáciu ekonomickej klasifikáciepri triedení príjmových finančných operácií týkajúcich sa prijatia pôžičky v sume 7 176,29 eur.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nedodržala rozpočtovú klasifikáciu ekonomickej klasifikáciepri triedení príjmových finančných operácií týkajúcich sa prijatia pôžičky v sume 7 176,29 eur.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec nedodržala rozpočtovú klasifikáciu ekonomickej klasifikáciepri triedení príjmových finančných operácií týkajúcich sa prijatia pôžičky v sume 7 176,29 eur.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec v rokoch 2012, 2013 a 2014 pri triedení príjmových a výdavkových finančných operácií, týkajúcich sa návratných zdrojov financovania v celkovej sume 18 259,07, vôbec neuplatnil rozpočtovú klasifikáciu ekonomickej klasifikácie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v rokoch 2012, 2013 a 2014 pri triedení príjmových a výdavkových finančných operácií, týkajúcich sa návratných zdrojov financovania v celkovej sume 18 259,07, vôbec neuplatnil rozpočtovú klasifikáciu ekonomickej klasifikácie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec v rokoch 2012, 2013 a 2014 pri triedení príjmových a výdavkových finančných operácií, týkajúcich sa návratných zdrojov financovania v celkovej sume 18 259,07, vôbec neuplatnil rozpočtovú klasifikáciu ekonomickej klasifikácie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nevykonala riadnu inventarizáciu majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v rokoch 2012 – 2014,
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec evidovala dlhodobý záväzok v sume 11 143,74 eur nesprávne na účte 273 – Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy a ostatné dlhodobé záväzky na účte 249 – Ostatné krátkodobé finančné výpomoci.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec evidovala dlhodobý záväzok v sume 11 143,74 eur nesprávne na účte 273 – Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy a ostatné dlhodobé záväzky na účte 249 – Ostatné krátkodobé finančné výpomoci.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec v roku 2012 účtovala o prijatých pôžičkách od starostu v sume 760,00 eur a splátkach pôžičky v sume 4 533,74 eur nesprávne na účte 325 - Ostatné záväzky z obchodných vzťahov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec v roku 2012 účtovala o prijatých pôžičkách od starostu v sume 760,00 eur a splátkach pôžičky v sume 4 533,74 eur nesprávne na účte 325 - Ostatné záväzky z obchodných vzťahov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec v jednom prípade neevidovala nehmotný majetok v účtovníctve a zároveň dostatočne nechránila svoj majetkom pred poškodením, zničením alebo zneužitím.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec nezabezpečila preukázateľnosť účtovných záznamov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nemala účtovnú závierku za rok 2013 overenú audítorom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nemala účtovnú závierku za rok 2013 overenú audítorom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nemala účtovnú závierku za rok 2013 overenú audítorom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec neoverila súlad výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2012 a 2013.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nezabezpečila, aby účtovná závierka, v časti týkajúcej sa návratných zdrojov financovania, poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii účtovnej jednotky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec vo finančnom výkaze FIN 1 - 04 resp. FIN 1-12 o plnení rozpočtu kontrolovaného obdobia neuviedla k 31.12. kontrolovaného obdobia príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie, z dôvodu neuplatnenia rozpočtovej klasifikácie ekonomickej klasifikácie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec vo finančnom výkaze FIN 6 - 04 resp. 5 – 04 o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme subjektu verejnej správy k 31.12. kontrolovaného obdobia nevykázala jednotlivo nesplatené menovité hodnoty prijatých pôžičiek.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec vo finančnom výkaze FIN 6 - 04 o stave bankových účtov a záväzkov obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií k 31.12.2013 nevykázala bankové úvery a výpomoci v správnej sume 49 378,76 eur.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec v roku 2013 nezaviedla ozdravný režim z dôvodu, že evidovala záväzky po lehote splatnosti, ktorých celková výška presiahla 15 % skutočných bežných príjmov a zároveň evidovala neuhradené uznané záväzky do 60 dní odo dňa ich splatnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Sverepec

IČO
00692263
Sídlo
Sverepec 0, 01701 Sverepec
Kontrolované obdobie
2012-2014 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
02.02.2015 - 26.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Záverečný účet za rok 2012 neobsahoval informáciu o vývoji dlhu obce.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Inventúrne súpisy neboli podpísané inventarizačnou komisiou.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Neboli vypracované inventarizačné zápisy z vykonanej dokladovej inventarizácie dlhodobých úverov, krátkodobého úveru a záväzkov voči ŠFRB k 31.12.2012, k 31.12.2013 a k 31.12.2014.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Bolo zistené nevykonanie predbežnej finančnej kontroly úverových zmlúv a trvalého príkazu k úhrade.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Výročná správa za rok 2012 a konsolidovaná výročná správa za rok 2013 neobsahovali informácie o vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená, pričom informácia sa poskytuje vo forme vyváženej a obsiahlej analýzy stavu a prognózy vývoja a obsahuje finančné aj nefinančné ukazovatele vrátane informácie o vplyve činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť, s poukázaním na príslušné údaje o predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky, o nadobúdaní akcií, obchodných podielov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprávne zatriedenie splátok krátkodobého bankového úveru v roku 2012 a 2013 na položky ERK splátok dlhodobých bankových úverov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Poznámky za rok 2012 neobsahovali predpísané textové údfaje v čl. IV Informácie o údajoch pasív súvahy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V súvahe nebola v krátkodobých záväzkoch vykázaná časť dlhodobého záväzkuk splatného do jedného roka odo dňa, ku ktorému bola zostavená účtovná závierka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Vo finančnom výkaze FIN 5 - 04 boli nesprávne vykázané bankové úvery ako investičné dodávateľské úvery.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 291/2002 Z.z.

Obec Vyhne

IČO
00321109
Sídlo
Vyhne 0, 96602 Vyhne
Kontrolované obdobie
2012-2014 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
22.02.2015 - 14.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Finančné prostriedky použité na splácanie dlhodobých úverov č. 55/006/08 a 55/014/06 v roku 2012 v sume 28 226,64 eur, v roku 2013 v sume 28 226,64 eur a v roku 2014 v sume 24 114,53 eur boli v kontrolovanom období nesprávne triedené na podpoložke ekonomickej klasifikácie 821004 Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov krátkodobých (ďalej len „podpoložka 821004“), ako splácanie krátkodobých bankových úverov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec účtovala o nahromadených, ale nezaplatených úrokoch z dlhodobých úverov č. 55/014/06 a 55/006/08 na účte 383 - Výdavky budúcich období (ďalej len „účet 383“): • v roku 2012 v sume 494,30 eur, pričom podľa bankového výpisu k úverovému účtu boli nahromadené, ale nezaplatené úroky k 31.12.2012 len v sume 478,00 eur (rozdiel 13,30 eur), • v roku 2013 v sume 426,95 eur, pričom podľa bankového výpisu k úverovému účtu boli nahromadené, ale nezaplatené úroky k 31.12.2013 len v sume 413,33 eur (rozdiel 13,62 eur). Vyššie uvedený rozdiel v celkovej sume 26,92 eur vznikol tým, že obec časovo rozlišovala výšku úrokov vypočítanú a zinkasovanú k 2. januáru nasledujúceho roka (bankový výpis k 02.01.2013 a k 02.01.2014) a nie výšku úrokov vyčíslenú k 31.12. príslušného roka (bankový výpis k 31.12.2012 a k 31.12.2013).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec mala vypracovaný interný predpis „Smernica o finančnej kontrole a vnútornom audite na Obecnom úrade vo Vyhniach, poradové číslo smernice 1/2003“ s účinnosťou od 01.07.2003, ktorý vychádzal zo zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“). Podľa citovanej smernice pri príjme verejných a vlastných finančných prostriedkov a pri mzdách vykonával predbežnú finančnú kontrolu starosta obce. Kontrolou vykonávania predbežnej finančnej kontroly bolo zistené, že predbežnú finančnú kontrolu súvisiacu s prijatím finančných prostriedkov z úveru poskytnutého bankou vykonal v roku 2014 starosta obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Černochov

IČO
00331431
Sídlo
Lesná 40/12, 07632 Černochov
Kontrolované obdobie
2012-2014 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
01.02.2015 - 17.05.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

o schválení záverečného účtu a vysporiadaní schodku rozpočtového hospodárenia za rok 2013 v sume 52 715,24 eur, OZ nerokovalo
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Za rok 2013záverečný účet nebol vyhotovený, nebol predložený na rokovanie OZ a nebol prerokovaný
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
v záverečnom účte za 2012 bol nesprávne vyčíslený výsledok rozpočtového hospodárenia v sume 8 170,45 eur. Tento výsledok hospodárenia bol vypočítaný vrátane finančných operácií. Obdobne aj v roku 2014 bol výsledok rozpočtového hospodárenie nesprávne vyčíslený ako prebytok v sume 1 657,59 eur Takto vypočítaný výsledok rozpočtového hospodárenia predstavoval v roku 2012 prebytok v sume 72 304,98 eur a v roku 2014 prebytok v sume 22 017,92 eur
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Tvorba rezervného fondu z prebytku rozpočtu obce v rokoch 2012 a 2014 tak nebola realizovaná v správnej výške v zmysle § 15 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, pretože podľa schválených záverečných účtov bola vo výške 10 % z nesprávne vyčísleného prebytku rozpočtového hospodárenia
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Tvorba rezervného fondu z prebytku rozpočtu obce v rokoch 2012 a 2014 tak nebola realizovaná v správnej výške v zmysle § 15 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, pretože podľa schválených záverečných účtov bola vo výške 10 % z nesprávne vyčísleného prebytku rozpočtového hospodárenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Pomerový ukazovateľ dlhovej služby obce vykázaný kontrolnou skupinou k 31.12.2012 v hodnote 6,30 % bol výrazne nižší ako pomerový ukazovateľ vypočítaný podľa finančných výkazov, predložených obcou MF SR prostredníctvom systému štátnej pokladnice v hodnote 150,20 % z dôvodu započítania jednorazového splatenia úveru na predfinancovanie spoločného projektu financovaného z rozpočtu EÚ a SR v sume 75 781,10 eur, ktorý sa v zmysle § 17 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách miestnej samosprávy nezapočítava do sumy ročných splátok návratných zdrojov financovania.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec nemala hlavného kontrolóra
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Kontrolovaný subjekt nevytvoril analytický účet podľa zostatkovej doby splatnosti k dlhodobým úverom, nečlenil splátky istiny podľa zostatkovej doby splatnosti na dlhodobé a krátkodobé a v súvahe nevykázal na riadku 175 súvahy ako bežný bankový úver - predpis splátky istiny na nasledujúci rok k 31.12.2012 v sume 1 878,00 eur, k 31.12.2013 v sume 1 434,00 eur a k 31.12.2014 v sume 3 423,60 eur
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
kontrolovaný subjekt v roku 2014 nesprávne triedil splátku dlhodobého investičného úveru uzatvoreného za účelom refinancovania úveru v sume 119,50 eur a splátku dlhodobého investičného úveru uzatvoreného za účelom realizácie investičnej akcie v sume 165,80 eur na rozpočtovej podpoložke 821004-Splácanie istiny z bankových úverov krátkodobých
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/010175/2004-42, 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt v jednom prípade nesprávne triedil úroky dlhodobého investičného úveru na refinancovanie z roku 2007, uhradené v mesiaci august 2014 v sume 14,30 eur na rozpočtovú podpoložku 821005-Splácanie istiny z bankových úverov dlhodobých. Správne mali byť triedené na rozpočtovú podpoložku 651002-Splátky úrokov bankám krátkodobých
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/010175/2004-42, 431/2002 Z.z.
obec k 31.12.2012 a 31.12.2013 vôbec nevykonala inventarizáciu záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
inventúrny súpis účtu 461 - Bankové úvery, k 31.12.2014 neobsahoval zoznam záväzkov podľa účtov, v ktorom analyticky neboli odlíšené splátky istín dlhodobého úveru na nasledujúci rok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
predbežnú finančnú kontrolu vykonávala starostka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Kontrolovaný subjekt za roky 2012 a 2013 nemal overené účtovné závierky audítorom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb., 431/2002 Z.z., 583/2004 Z.z.

Obec Štefanov

IČO
00310077
Sídlo
Štefanov 347, 90645 Štefanov
Kontrolované obdobie
2012-2014 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
28.01.2015 - 26.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec vykonala zmeny rozpočtu bez ich schválenia obecným zastupiteľstvom alebo starostom obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb., 583/2004 Z.z.
Kontrolou záverečného účtu obce za rok 2012 bolo zistené, že neobsahoval údaje o rozpočte a o plnení rozpočtu Základnej školy s materskou školou ako rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou zriadenou obcou.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
v záverečnom účte nebol vyčíslený výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2012.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
OZ uznesením č. 85/2013 zo dňa 01.07.2013 schválilo záverečný účet obce Štefanov za rok 2012 a celoročné hospodárenie bez výhrad, ale nerozhodlo o výsledku rozpočtového hospodárenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
návrh záverečného účtu obec prerokuje najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka, t. j. do 30.06. príslušného kalendárneho roka. Obec prerokovala záverečný účet za rok 2012 dňa 01.07.2013.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
OZ uznesením č. 144/2014 zo dňa 25.06.2014 schválilo záverečný účet obce Štefanov za rok 2013 bez uvedenia výroku s akým uzatvára prerokovanie záverečného účtu (jeden z týchto výrokov: „celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“ alebo „celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami“).
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
OZ nerozhodlo pri prerokúvaní záverečného účtu obce za rok 2013 o použití prebytku rozpočtu obce.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Záverečný účet obce za rok 2012 a 2013 neobsahoval informácie o hodnotení plnenia programov obce, hospodárení príspevkových organizácií a podnikateľskej činnosti obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Bolo preverené povinné zverejňovanie zmlúv o poskytnutí návratných zdrojov financovania, vrátane dlhodobých záväzkov charakteru investičného úveru. Kontrolou bolo zistené, že dodatok č. 8 k zmluve o bankovom úveru a jedna kúpna zmluva v roku 2012 neboli zverejnené. Zmluva o úvere zo ŠFRB a tri kúpne zmluvy neboli nepretržite zverejnené na webovom sídle obce v časti Povinne zverejňované údaje/Zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z., 211/2000 Z.z.
Nesprávnym triedením prijatého dlhodobého úveru zo ŠFRB v sume 28 384,41 eur na podpoložku 322 001 Transfery zo štátneho rozpočtu, splátky istiny úverov zo ŠFRB v sume 31 173,71 eur na podpoložku 821005 Splácanie istiny z bankových úverov dlhodobých, splátky úrokov na podpoložku 651002 Splácanie úrokov bankám v sume 1 804,11 eur, mylne stornovanou podpoložkou 651 002 Splácanie úrokov bankám v sume 6 000,00 eur a nesprávnym triedením úrokov z úverov ŠFRB v sume 11 321,02 eur kontrolovaný subjekt nekonal v súlade
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Kontrolou hlavnej knihy, súvahy a FIN 1 – 04 bolo zistené, že úver zo ŠFRB prijatý v roku 2012 vo výške 427 167,75 eur bol zaúčtovaný na účet 461 Dlhodobé bankové úvery, správne malo byť na účte 479 Ostatné dlhodobé záväzky.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 5238/2004-42 v znení Dodatku č.1 a Dodatku č. 2 , 431/2002 Z.z.
Tým, že obec nesprávne zaúčtovala splátku istiny z úveru vo výške 1 804,11 eur, úroky vo výške 1 393,30 eur a bankové poplatky vo výške 15,17 eur nepostupovala v súlade s § 7 ods. 1 a ods. 2 zákona o účtovníctve. Zároveň nebol dodržaný § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve a § 63 postupov účtovania.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Kontrolou inventúrnych súpisov v roku 2012 bolo zistené, že vykonaná dokladová inventúra účtu 461 Bankové úvery a účtu 479 Ostatné dlhodobé záväzky nebola vykonaná správne, a to z dôvodu, že účtovná jednotka inventúrou nezistila správnu výšku bankových úverov. Na účte 461 Bankové úvery mala obec vedený aj úver prijatý zo ŠFRB v sume 427 167,75 eur (správne malo byť na účte 479).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nevykonal PFK pred prijatím úveru zo ŠFRB v sume 455 552,16 eur a v prípade výdavkových finančných operácií týkajúcich sa splácania istín úverov v sume 121 620,50 eur a úrokov v sume 46 517,03 eur
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.
NKÚ SR preveril vykonávanie PFK faktúr súvisiacich s návratnými zdrojmi financovania a bežných dodávateľských faktúr a zistil, že PFK vykonávala iba jedna osoba (starosta), čo nebolo v súlade.PFK vykonávaná v mesiaci január a február za rok 2013 a 2014 bola vykonaná ako PFK, ktorá je v súlade so schváleným rozpočtom obce na rok 2014, pritom obec bola v rozpočtovom provizóriu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Kontrolou správnosti vykazovania dlhodobých a krátkodobých záväzkov, charakteru návratných zdrojov financovania, v účtovnej závierke bolo zistené, že obec v rokoch 2012 a 2013 nevytvorila analytický účet podľa zostatkovej doby splatnosti dlhodobého úveru a úverov ŠFRB, nečlenila splátku istiny podľa zostatkovej doby splatnosti na dlhodobé a krátkodobé (v roku 2012 v celkovej sume 44 692,76 eur a v roku 2013 v sume 43 789,68 eur
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
obec v súvahe k 31.12.2012 a k 31.12.2013 nevykázala na riadku 175 ako bežný bankový úver splátku istiny na rok 2013 a 2014 v sume po 8 400,00 eur a na riadku 155 ako bežnú splátku istiny úveru ŠFRB v sume 36 292,76 eur a 35 389,68 eur, čím nekonala v súlade s § 2 ods. 3 opatrenia MF SR č. MF/25755/2007-31
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31
Kontrolou finančných výkazov bolo zistené, že obec finančné výkazy nevypracovala v súlade s § 1 ods. 1 a ods. 2 opatrenia MF SR č. MF/20414/2007-31 (rok 2012) a opatrenia MF SR č. MF/21513/2012-31 (rok 2013 a 2014),
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/010175/2004-42

Obec Štefanov nad Oravou

IČO
00314889
Sídlo
Štefanov nad Oravou 0, 02744 Štefanov nad Oravou
Kontrolované obdobie
2012-2014 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
01.02.2015 - 12.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

NKÚ SR preukázal, že i napriek obcou správne určeného schodku rozpočtu k 31.12.2012 a k 31.12.2013 uvedeného v ZÚ, bol tvorený rezervný fond: - za rok 2012 v sume 17 710,35 eur, - za rok 2013 v sume 10 302,31 eur (znížený zo sumy prebytku finančných operácií 18 375,84 eur o sumu 8 073,53 eur predstavujúcu nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR k 31.12.2013, poskytnuté na splátku úveru na výstavbu kanalizácie a čističky odpadových vôd),
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Tvorbou rezervného fondu pri dosiahnutom schodku rozpočtu za rok 2012 a 2013, tak obec v skutočnosti pri kvantifikácií výsledkov rozpočtového hospodárenia nevylúčila za príslušné rozpočtové obdobia finančné operácie, ktoré nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu podľa ustanovenia § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z., a tým nekonala v súlade s ustanovením § 4 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého pre potreby vyčíslenia rozpočtovaného schodku rozpočtu verejnej správy v rozpočtovanom roku v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu do rozpočtov subjektov verejnej správy nepatria v časovo rozlíšených príjmoch a výdavkoch finančné operácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
obec pri dosiahnutom schodku rozpočtu k 31.12.2013 znížila zostatok príjmových finančných operácií o sumu 8 073,53 eur, čím nepostupovala podľa ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z., podľa ktorého ak možno použiť v rozpočtovom roku v súlade s osobitným predpisom nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, tieto nevyčerpané prostriedky sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) z tohto prebytku vylučujú.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
ZÚ za rok 2014 nebol ku dňu ukončenia kontroly NKÚ SR ešte vypracovaný vzhľadom na ustanovenie § 16 ods. 12 zákona č. 583/2004 Z. z., podľa ktorého vypracovaný návrh ZÚ obec je povinná prerokovať najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka, t. j. do 30.06.2015.
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
ZÚ obce za rok 2013 neposkytoval úplné a dostatočné informácie o stave a vývoji dlhu z dôvodu, že neobsahoval údaj o dlhodobom záväzku v sume 16 178,70 eur, čím obec nepostupovala v súlade s ustanovením § 16 ods. 5 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z., podľa ktorého záverečný účet obce mal obsahovať prehľad o stave a vývoji dlhu.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Pred prijatím návratnej finančnej výpomoci zo strany fyzickej osoby v roku 2013 v sume 16 178,70 eur nebol NKÚ SR zo strany obce predložený žiadny doklad, týkajúci sa preverenia dodržiavania podmienok na ich prijatie podľa ustanovenia § 17 ods. 6 písm. a) a písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. zo strany HK v zmysle § 17 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Preverením účtovných ako aj finančných podkladov bolo ustanovenie § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. v celom kontrolovanom období dodržané. Dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania (ďalej len „dodržiavanie podmienok na ich prijatie“) podľa ustanovenia § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. preveroval pred ich prijatím HK obce a boli súčasťou podmienok pred podpísaním úverových zmlúv zo strany banky poskytujúcej úver. HK v nich uviedol, že celková suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, bez ich číselného vyjadrenia v príslušnom období
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Podľa ustanovenia § 17 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. mal HK obce túto skutočnosť bezodkladne oznámiť MF SR. Obec NKÚ SR nepredložila žiadny doklad preukazujúci splnenie tejto povinnosti zo strany HK. Zároveň HK obce vo svojom odbornom stanovisku k návrhu ZÚ obce za rok 2013 uviedol, že obec k 31.12.2013 spĺňa ustanovenia § 17 ods. 6 a ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z., čím z jeho strany nebolo dodržané ustanovenie § 17 ods. 9 a ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Podľa ustanovenia § 17 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. mal HK obce túto skutočnosť bezodkladne oznámiť MF SR. Obec NKÚ SR nepredložila žiadny doklad preukazujúci splnenie tejto povinnosti zo strany HK. Zároveň HK obce vo svojom odbornom stanovisku k návrhu ZÚ obce za rok 2013 uviedol, že obec k 31.12.2013 spĺňa ustanovenia § 17 ods. 6 a ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z., čím z jeho strany nebolo dodržané ustanovenie § 17 ods. 9 a ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolou spoľahlivosti jednotlivých účtov a účtovných operácií týkajúcich sa návratných zdrojov financovania bol v rokoch 2013 a 2014 preukázaný nesúlad, keď obec poskytnutú návratnú finančnú výpomoc od fyzickej osoby podnikateľa v sume 16 178,70 eur s dobou splatnosti do 31.12.2016 nezaúčtovala v roku 2013, ale až v roku 2014. Nezaúčtovaním poskytnutej finančnej výpomoci v roku 2013 ako dlhodobého záväzku na účet 479 – Ostatné dlhodobé záväzky, obec nekonala v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 431/2002 Z. z.“), podľa ktorého účtovná jednotka účtuje a vykazuje účtovné prípady v období, s ktorým časovo a vecne súvisia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou spoľahlivosti jednotlivých účtov a účtovných operácií týkajúcich sa návratných zdrojov financovania bol v rokoch 2013 a 2014 preukázaný nesúlad, keď obec poskytnutú návratnú finančnú výpomoc od fyzickej osoby podnikateľa v sume 16 178,70 eur s dobou splatnosti do 31.12.2016 nezaúčtovala v roku 2013, ale až v roku 2014. Nezaúčtovaním poskytnutej finančnej výpomoci v roku 2013 ako dlhodobého záväzku na účet 479 – Ostatné dlhodobé záväzky, obec nekonala v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 431/2002 Z. z.“), podľa ktorého účtovná jednotka účtuje a vykazuje účtovné prípady v období, s ktorým časovo a vecne súvisia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Podľa ustanovenia § 16 ods. 3 opatrenia MF SR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007– 31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (ďalej len „opatrenie č. MF/16786/2007–31“) dohodnutou dobou splatnosti záväzkov je doba dohodnutá v zmluve alebo iným spôsobom, v ktorej sa majú záväzky splatiť. Podľa dohodnutej doby splatnosti sa záväzky účtujú pri vzniku účtovného prípadu na príslušné analytické a syntetické účty. Účtovná jednotka tento dlhodobý záväzok zaúčtovala až 28.05.2014 na účet 325 – Ostatné záväzky a nie na správny účet 479 – Ostatné dlhodobé záväzky, na ktorom sa účtujú ostatné dlhodobé záväzky, pre ktoré nie je v predchádzajúcich účtoch účtovnej skupiny 47 – Dlhodobé záväzky určený samostatný syntetický účet podľa ustanovenia § 55 ods. 11 Opatrenia č. MF/16786/2007–31.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Podľa hlavnej knihy k 31.12.2014 obec na účte 231 – Krátkodobé bankové úvery vykázala nulový zostatok, vzhľadom na splatenie prekleňovaceho úveru (č. 655/2012/UZ), o ktorom účtovala na tomto účte. V účtovnom výkaze - súvaha k 31.12.2014 obec v riadku: - 175 - Bežné bankové úvery vykázala nesprávny zostatok bankového úveru č. 656/2012/UZ splatného 20.06.2015 v sume 9 301,52 eur (správna zostatková hodnota tohto úveru predstavovala sumu 1 335,56 eur), - 174 – Bankové úvery dlhodobé, obec vykázala zostatok v sume 61 715,61 eur, správne mala uviesť sumu 69 681,57 eur (nedostatky sa uvádzajú v bode 3.2 tohto protokolu o výsledku kontroly). Tým, že celkové sumy úverov v súvahe k 31.12.2014 boli nesprávne vykázané, obec nedodržala ustanovenie § 7 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z., podľa ktorého účtovná jednotka je povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii účtovnej jednotky a ustanovenie § 8 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z., keď účtovníctvo kontrolovaného subjektu nebolo vedené správne.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
NKÚ SR v rámci riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2012, k 31.12.2013 a k 31.12.2014 preveril správnosť inventarizácie záväzkov, týkajúcich sa návratných zdrojov financovania. Preverením bolo zistené, že obec v účtovnom období 2013 a 2014 úplne nevykonala inventarizáciu všetkých záväzkov, týkajúcich sa návratných zdrojov financovania. Neinventarizovaním dlhodobého záväzku týkajúceho sa návratného zdroja financovania (k 31.12.2013 v sume 16 178,70 eur a k 31.12.2014 v sume 10 785,80 eur), obec nedodržala ustanovenie: - § 6 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z., podľa ktorého účtovná jednotka je povinná inventarizovať záväzky a rozdiel záväzkov, - § 29 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. podľa ktorého inventarizáciou overuje účtovná jednotka, či stav záväzkov a rozdielu záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
NKÚ SR v rámci riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2012, k 31.12.2013 a k 31.12.2014 preveril správnosť inventarizácie záväzkov, týkajúcich sa návratných zdrojov financovania. Preverením bolo zistené, že obec v účtovnom období 2013 a 2014 úplne nevykonala inventarizáciu všetkých záväzkov, týkajúcich sa návratných zdrojov financovania. Neinventarizovaním dlhodobého záväzku týkajúceho sa návratného zdroja financovania (k 31.12.2013 v sume 16 178,70 eur a k 31.12.2014 v sume 10 785,80 eur), obec nedodržala ustanovenie: - § 6 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z., podľa ktorého účtovná jednotka je povinná inventarizovať záväzky a rozdiel záväzkov, - § 29 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. podľa ktorého inventarizáciou overuje účtovná jednotka, či stav záväzkov a rozdielu záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou boli preverené účtovné doklady (dodávateľské faktúry a uzatvorené zmluvy) týkajúce sa použitia návratných zdrojov financovania (bankový úver č. 655/2012/UZ) v celkovej sume 1 008 857,00 eur. Preverením bolo preukázané, že všetky vybrané účtovné doklady spĺňali náležitosti preukázateľného účtovného záznamu a ku každému tomuto dokladu obec NKÚ SR predložila doklad týkajúci sa vykonania predbežnej finančnej kontroly podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 502/2001 Z. z.“). Následné finančné kontroly zo strany HK zamerané na návratné zdroje financovania neboli v kontrolovanom období vykonané. Predbežnú finančnú kontrolu na týchto účtovných dokladoch zabezpečoval starosta obce, čím nekonal v súlade s ustanovením § 8 písm. c) zákona č. 502/2001 Z. z., podľa ktorého vedúci orgánu verejnej správy zodpovedá za zabezpečenie vzájomnej nezlučiteľnosti a oddelenia rozhodovacích právomocí vedúcich zamestnancov od právomocí zamestnancov zodpovedných za realizáciu finančnej operácie. Základné spôsoby, ciele a zásady vykonávania finančnej kontroly v obci neupravoval žiadny interný doklad obce. Podľa ustanovenia § 9 ods. 2 zákona č. 502/2001 Z. z. vykonáva predbežnú finančnú kontrolu vedúci zamestnanec poverený vedúcim orgánu verejnej správy a zamestnanci zodpovední za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa charakteru finančnej operácie. Starosta obce ako volený orgán nemal oprávnenie vykonávať predbežnú finančnú kontrolu podľa zákona č. 502/2001 Z. z. Ani tento zákon neposkytuje uspokojujúce riešenie takej situácie, keď obec v celom kontrolovanom období mala len jedného administratívneho pracovníka, ktorý v obci vykonával všetky administratívne činnosti v rámci jednotlivých kompetencií samosprávy. Z vyššie uvedeného vyplýva, že obec nekonala v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 zákona č. 502/2001 Z. z., ale z praktického hľadiska nemohla aplikovať správne postupy v zmysle uvedeného zákona, keďže jej organizačná štruktúra nezabezpečovala naplnenie kritérií pre riadne vykonávanie predbežnej finančnej kontroly podľa tohto zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
V poznámkach za rok 2013 neboli uvedené údaje o ostatných finančných výpomociach (dlhodobý záväzok) podľa ustanovenia § 18 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Účtovné závierky za kontrolované roky 2012 a 2013 overil audítor. Účtovná závierka za rok 2014 nebola overená audítorom v súlade s ustanovením § 19 ods. 1 a 3 zákona č. 431/2002 Z. z., podľa ktorého obec ako účtovná jednotka musí mať overenú účtovnú závierku do jedného roka od skončenia účtovného obdobia za ktoré sa zostavuje. Obec zároveň vyhotovila za roky 2012 a 2013 výročné správy, ktorých súlad s účtovnou závierkou zostavenou za to isté účtovne obdobie overil audítor.
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec poskytovala MF SR údaje o svojom hospodárení na účely zostavenia návrhu rozpočtu verejnej správy, návrhu štátneho rozpočtu, návrhu záverečného účtu verejnej správy a návrhu štátneho záverečného účtu podľa ustanovenia § 12 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
K 31.12. kontrolovaného obdobia obec neevidovala žiadne záväzky po lehote splatnosti, čím nenastali podmienky pre zavedenie ozdravného režimu podľa ustanovenia § 19 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z.
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Späť