Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-002/2020/1061
Názov:
Zabezpečovanie služieb Slovenskou poštou
Účel kontrolnej akcie:
Poskytovanie univerzálnej služby, jej udržateľnosť v podmienkach liberalizovaného trhu, zabezpečeni
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Slovenská pošta, a.s.

IČO
36631124
Sídlo
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2017-2019 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
22.04.2020 - 04.10.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

SP pri predaji komerčných produktov obchodných partnerov (napr. TIPOS) vyčíslovala súvisiace náklady prostredníctvom alokačných kľúčov. Uvedená forma rozdeľovania nákladov obsahovala subjektívnosť údajov, ktorá mala negatívny dopad na presnosť výstupov. Limit 15 mil. eur na kompenzáciu čistých nákladov US v roku 2018 nevykryl stratu z hospodárskej činnosti
Limit 15 mil. eur na kompenzáciu čistých nákladov US v roku 2018 nevykryl stratu z hospodárskej činnosti
Nevyhnutné je pristúpiť k revidovaniu niektorých stanovísk strategického dokumentu Pošta 2020 a zreálniť možnosti a predpoklady do nasledujúceho obdobia
Od roku 2019 etapovite prebiehalo plošné prehodnotenie výnosových zmlúv. Cieľom prehodnotenia bolo nastaviť výnosové zmluvy tak, aby bol dosiahnutý pozitívny dopad na výnosy
V rámci zmeny predajného modelu sa v roku 2018 prestala vyplácať odmena za primárne zdroje, ktorá sa v roku 2019 obnovila v novej podobe ako odmena za prírastok vkladov. SP aplikuje na stanovenie nákladov na spoluprácu s PB a PP nákladový model cez alokačné kľúče prostredníctvom priemerného počtu prepočítaných zamestnancov na jednotlivé činnosti a následne sa náklady na dané činnosti rozpočítavajú pomocou časových námerov a početností produktov na jednotlivé produkty a služby.
Zamestnanci SP môžu pre PB vykonávať len servis produktov, služieb a operácií. Predaj finančných produktov PB zamestnancami SP je od roku 2018 zabezpečovaný len v ostatnej sieti SP, kde zamestnanci nemajú každodenné skúsenosti s finančným sprostredkovaním, ktoré si vyžaduje pravidelnú obnovu finančného vzdelávania v jednotlivých sektoroch, ako aj pravidelné školenia predajných zručností
Spoluprácu medzi SP a PB upravuje „Rámcová zmluva o zabezpečovaní a obstarávaní bankových a iných finančných služieb“ uzatvorená dňa 30.09.2004 na dobu určitú do 31.12.2014 a bola predĺžená do 31.12.2026. Z rámcovej zmluvy vyplýval záväzok SP poskytovať PB exkluzivitu na dohodnuté služby a predaj bankových produktov a ďalších finančných a poistných produktov prostredníctvom siete SP.
Kontrolou príčin záporného hospodárskeho výsledku spoločnosti TIPOS bolo zistené, že SP aplikoval na stanovenie nákladov k činnosti predaja produktov spoločnosti TIPOS nákladový model, ktorý obsahoval subjektívnosť údajov a tým aj zníženú presnosť výstupov. Hospodársky výsledok stanovený cez súčasný nákladový model neposkytoval objektívnu informáciu o efektivite predaja produktov spoločnosti TIPOS.
Späť