Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-035/2012/1060
Názov:
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom akciovej spoločnosti Slovenská pošta, a. s.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom; zhodnotiť či činnosť predstavenstva je
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Slovenská pošta, a.s.

IČO
36631124
Sídlo
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
01.01.2011 až 30.06.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Štatút predstavenstva neupravoval povinnosť predložiť aspoň raz ročne vyhlásenie o dodržiavaní zákazu konkurencie obdobne ako to upravoval štatút dozornej rady
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Pracovná zmluva generálneho riaditeľa SP, a. s. nebola podpísaná v súlade so Stanovami SP, a. s. - konanie za spoločnosť
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Registratúrne záznamy (pracovné zmluvy) mali pridelené rovnaké čísla z registratúrneho denníka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vyplatenie mimoriadnych odmien vybraným zamestnancom SP, a. s. bez preukázania zdôvodnenia.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V dodatkoch k pracovným zmluvám neboli presne určené ustanovenia pracovnej zmluvy, ktoré sa menia, resp. dopĺňajú.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Poskytnutie funkčných požitkov generálnej riaditeľke, na základe pracovnej zmluvy a Dohody o ďalších požitkoch,bolo nadštandardné a neprimerané.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Poskytnutie ubytovania GR nebolo zahrnuté medzi ostatné zdaniteľné príjmy podľa ustanovení § 5 zákona o dani z príjmov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vyplatenie finančných prostriedkov zamestnancovi v rozpore s Dohodovou o vykonaní práce a nepredloženie dokladov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
nedostatky v prvotnej evidenci súvisiacej s prevádzkou služobných motorových vozidiel.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nedostatky v cestovných príkazoch TPC a ZPC a návrhoch na ZPC, vrátane hýbajúcich správ zo ZPC
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nesúlad medzi Čl. 44 bodom 44.1 stanov a Čl. IV bodom 5. Pravidiel odmeňovania členov orgánov SP, a. s..
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vyplatenie odvolanému predsedovi PS odstupného vo výške troch mesačných odmien v rozpore s Pravidlami odmeňovania členov orgánov SP, a. s.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne uvedenie účinnosti v Zmluve o výkone funkcie predsedu predstavenstva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedostatky v Zmluvách o výkone funkcie predsedu predstavenstva SP, a. s. - podpisovanie, schvaľovanie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nezahrnutie 1 % z obstarávacej ceny vozidla do príjmov zamestnanca, ktoré bolo pridelené aj na súkromné účely.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zaslanie informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk pred vyhodnotením ponúk komisiou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neuzavretie Rámcovej dohody v lehote viazanosti ponúk.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V prípade vybraných zákaziek nebol dodržaný interný riadiaci akt pre verejné obstarávanie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Niektoré zmeny a doplnky IAS a IFRS v súvislosti s konsolidovaným znením Nariadenia Komisie (ES) č. 1126/2008 k 26.11.2011 boli uplatňované v interných smerniciach postupne, ale niektoré oneskorene a niektoré neboli do termínu ukončenia výkonu kontroly ešte vôbec implementované do interných riadiacich aktov SP, a. s.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
SP, a. s. neprezentovala samostatne jednotlivé zložky dlhodobého majetku, ktorého hodnota presahovala hladinu významnosti pre rok 2011.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Poznámky k RIUZ neobsahovali vymedzenia a sumu vzniknutých nákladov voči audítorovi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V inventúrnych súpisoch boli uvedené položky tvorby a čerpania sociálneho fondu od roku 2004 - formálne vykonanie dokladovej kontroly
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Uskutočňovanie zasadnutí škodovej komisie formou per rollam, napriek tomu, že táto forma má sa uskutočniť len vo výnimočných prípadoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V platných stanovách nie sú uvedené vzťahy medzi DR a odborom kontroly a vnútorného auditu (ďalej len „OKVA“) a ani oprávnenie DR, buď priamo alebo prostredníctvom predsedu PS, ktorý je zároveň GR, požiadať OKVA o súčinnosť alebo priamo o vykonanie kontroly v rozsahu a predmete, ktorý mu vymedzí DR
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
OKVA ani raz za kontrolované obdobie nevykonal kontrolu zameranú na overenie správnosti postupu výkonného manažmentu SP, a. s., ktorí boli zároveň členmi PS, pri rozhodnutiach súvisiacich s podnikateľskou činnosťou, resp. kontrolu zameranú na dodržiavanie pravidiel pri odmeňovaní členov orgánov SP, a. s.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nebolo preukázané, že DR bola s obsahom protokolu o výsledku kontroly vypracovaného v roku 2011 a s obsahom opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov oboznámená, resp. že ho predsedníčka PS predložila na rokovanie PS, resp. požiadala PS o jeho predloženie na zasadnutie DR.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrole nebolo preukázané, kto bol určený za gestora spracovania opatrení, resp. za gestora kontroly plnenia prijatých opatrení a následného vypracovania správy o splnení, resp. plnení opatrení, čo v niektorých prípadoch spôsobovalo problémy z hľadiska predkladania dokladov a písomností vzťahujúcich sa na ich plnenie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Späť