Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-027/2016/1030
Názov:
Verejné financie a majetok zdravotníckych zariadení.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými finančnými
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Detská fakultná nemocnica Košice

IČO
00606715
Sídlo
Trieda SNP 1, 04011 Košice-Západ
Kontrolované obdobie
2011-2015
Termín kontroly
20.06.2016 - 30.11.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt na svojej webovej stránke nezverejňoval v čase od 01.04.2011 do 30.06.2013 raz štvrťročne súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 eur
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
...
Typ nedostatku: Iné

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

IČO
37957937
Sídlo
Námestie L.Svobodu 4, 97401 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2011-2015
Termín kontroly
12.07.2016 - 04.12.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nemocnica v roku 2015 nedosiahla výnosy určené svojim rozpočtom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nemocnica v kontrolovanom období nakupovala lieky bez použitia postupov VO.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nemocnica rozdelila zákazky spolusúvisiacich projekčných prác súvisiacich s úpravou ambulancie lekárov a priestorov na 0. NP a 1. NP zvlášť na projekt stavebných prác a zvlášť na projekt interiéru DFNsP BB.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Pozáručný servis ZT v OC nad 200 000,00 eur nemocnica riešila len formou objednávok.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín

IČO
00634905
Sídlo
Nemocničná 1944/10, 02614 Dolný Kubín
Kontrolované obdobie
2011-2015
Termín kontroly
13.07.2016 - 18.12.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

DONsP nevrátila návratnú finančnú výpomoc od ŽSK v sume 99 582,00 eur v termíne splatnosti.
Typ nedostatku: Iné
DONsP nevyhodnocovala investičný plán
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
DONsP obstarávala majetok mimo investičného plánu.
Typ nedostatku: Iné
V dvoch kúpnych zmluvách nebola správne dohodnutá ich účinnosť.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
DONsP nezaslala oznámenie o výsledku verejného obstarávania do vestníka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
DONsP štvrťročne nezverejňovala súhrnné správy o zákazkách v sume nad 1 000,00 eur bez DPH.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
DONsP zverejňovala zmluvy v nesprávnom formáte.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 55/2014 Z.z.
DONsP nesprávne zaúčtovala majetok s obstarávacou cenou nižšou ako 1 700,00 eur na účet DHM 022.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31
DONsP neodúčtovala zo svojej evidencie štyri pozemky, ktoré neboli v jej správe.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
DONsP nemala vo svojej evidencii deväť pozemkov zapísaných na liste vlastníctva v jej správe.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z.

FORLIFE n.o. všeobecná nemocnica Komárno

IČO
37970933
Sídlo
Mederčská 39, 94575 Komárno
Kontrolované obdobie
2011-2015
Termín kontroly
21.03.2017 - 12.06.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nezisková organizácia mala uzatvorené dve zmluvy o poskytovaní služieb so spoločnosťou AGEL SK a.s.. Na základe vzorky faktúr bolo zistené, že kontrolovaný subjekt v roku 2015 štyri a v roku 2014 päť dodávateľských faktúr neuhradil v zmluvne stanovených termínoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
V pláne investícií na rok 2011 z 05.10.2010 bolo uvedené, že k 31.12.2011 muselo ústavné zariadenie spĺňať minimálne materiálno-technické vybavenie v zmysle výnosu o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie. V zdôvodnení k investičnému plánu bolo ďalej uvedené, že na tento účel bolo potrebné vyčleniť investície minimálne vo výške 614 tis. eur. Vzhľadom k tomu, že nezisková organizácia v roku 2011 uskutočnila investície v sume 94 tis. eur, neboli naplnené požiadavky na personálne zabezpečenie a minimálne materiálno-technické vybavenie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Fakultná nemocnica Nitra

IČO
17336007
Sídlo
Špitálska 6, 94901 Nitra
Kontrolované obdobie
2011-2015
Termín kontroly
01.03.2016 - 29.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nemocnia nevyužívala budovy, ktoré mala v správe
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Nemocnica prenajala priestory na dlhšie obdobie ako päť rokov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Nemocnica zaradila obstaraný majetok do používania po 18 mesiacoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Úspešný uchádzač využil na preukázanie finančného a ekonomického postavenia finančnej zdroje inej osoby, avšak nepreukázal, že pri plnení zmluvy bude môcť týmito zdrojmi reálne disponovať.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nemocnica prekročila výdavky oproti schválenému rozpočtu v roku 2013 o 398 tis. eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.

Fakultná nemocnica Trenčín

IČO
00610470
Sídlo
Legionárska 28, 91171 Trenčín
Kontrolované obdobie
2011-2015
Termín kontroly
23.02.2016 - 10.08.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Porovnaním upravených nákladov, výnosov a HV so skutočnosťou v kontrolovanom období bolo zistené čerpanie nákladov nad rámec upraveného rozpočtu (s výnimkou roku 2012), nedosiahnutie výnosov v roku 2012 a nedosiahnutie požadovaného HV v období rokov 2012 až 2015.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
V roku 2012 boli skutočné výnosy o 4 801 650 eur nižšie ako upravené výnosy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrola koncesnej zmluvy na stravovanie preukázala, že bola uzatvorená bez predchádzajúceho súhlasu vlády.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt vyhotovil účtovný zápis skôr, ako nastal dôvod preukazujúci skutočnosť.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
FN Trenčín neprihlásila sumu pohľadávky do konkurzu v zmysle výzvy likvidátora.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
FN Trenčín nehradila záväzky v lehote splatnosti 60 dní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Nie všetky investičné akcie boli v RI zapísané a tri investičné akcie zapísané v roku 2015 neboli aktualizované.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri dodávke CT Philips MX16 a angiografickej zostavy Siemens Artis Q Ceiling boli vykonané stavebné práce, ktoré neboli vo faktúrach ocenené ani preukázateľne doložené súpisom vykonaných prác.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Súčasťou dodávky CT Philips MX16 bola aj realizácia stavebných prác, ktoré nesúviseli s jeho inštaláciou. Uvedené stavebné práce boli zaúčtované na ťarchu účtu 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Pri dodávke CT Philips MX16 a angiografickej zostavy Siemens Artis Q Ceiling bol dodaný aj nábytok, ktorý bol nesprávne zaúčtovaný na účet 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí namiesto na účet 112 - Materiál na sklade a podsúvahovom účte.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Pri troch faktúrach predbežná finančná kontrola obsahovala len podpis jedného zamestnanca.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.

Fakultná nemocnica Trnava

IČO
00610381
Sídlo
A. Žarnova 11, 91775 Trnava
Kontrolované obdobie
2011-2015
Termín kontroly
01.03.2016 - 30.05.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Porovnaním plnenia zostaveného rozpočtu v rokoch 2012 až 2015 NKÚ SR zistil, že FN Trnava vo všetkých štyroch rokoch prekročila plnenie rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia, čím nekonala v súlade s § 24 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
FN Trnava ako verejný obstarávateľ uzatvorila 09.04.2014 koncesnú zmluvu s koncesionárom (DORA Gastro Slovakia, a.s.) na dobu určitú desať rokov. Kontrolou NKÚ SR bolo zistené, že FN Trnava nekonala v súlade s § 19 ods.15 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy tým, že ako subjekt verejnej správy uzatvorila koncesnú zmluvu, s hodnotou koncesie podľa návrhu koncesnej zmluvy vyššou ako 5 000 tis. eur, bez predchádzajúceho súhlasu vlády SR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
FN Trnava neuhradila časť peňažných záväzkov v lehote splatnosti 60 dní, čím nekonala v súlade s ustanovením § 340b ods. 1 Obchodného zákonníka, podľa ktorého ak je dlžníkom subjekt verejného práva, je tento povinný splniť peňažný záväzok z dodania tovaru alebo poskytnutia služby v lehote splatnosti najviac 60 dní odo dňa doručenia dokladu alebo 60 dní odo dňa poskytnutia riadneho plnenia veriteľom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Na základe vyššie uvedeného NKÚ SR zistil, že nemocnica ako správca majetku štátu nekonala v súlade s § 3 ods. 2 a 3 zákona o správe majetku štátu, podľa ktorého je správca oprávnený a povinný majetok štátu užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, udržiavať ho v riadnom stave a dbať, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Majetok, ktorý neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním, sa považuje za prebytočný. Zároveň je správca povinný s prebytočným majetkom štátu naložiť bez zbytočného odkladu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
FN Trnava ako verejný obstarávateľ nekonala v súlade s § 9 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní tým, že nepostupovala pri zadávaní zákazky podľa tohto zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica

IČO
00165549
Sídlo
Nám. L.Svobodu 1, 97517 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2011-2015
Termín kontroly
21.02.2016 - 19.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

FNsP FDR BB ako štátna príspevková organizácia nemala písomný súhlas zriaďovateľa na vykonávanie podnikateľskej činnosti za roky 2011 až 2014.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
V kontrolovanom období v jednom prípade nemocnica nakupovala lieky bez použitia postupov verejného obstarávania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Koncesná zmluva na stravovacie služby bola uzatvorená bez predchádzajúceho súhlasu vlády SR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Na dodatku č. 1 ku koncesnej zmluve na stravovacie služby z 28. 10. 2013 nebol uvedený dátum podpisu zo strany nemocnice.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
FNsP FDR BB účtovala pohľadávky voči zdravotným poisťovniam na účte 315 - ostatné pohľadávky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
FNsP FDR BB účtovala pohľadávky voči zdravotným poisťovniam na účte 315 - ostatné pohľadávky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nevyváženosť koncesnej zmluvy na stravovanie...
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Prijať účinné opatrenia v plánovacej a prípravnej fáze procesov VO za účelom posilnenia základných princípov VO.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

IČO
00610577
Sídlo
Hollého 14, 08181 Prešov
Kontrolované obdobie
2011-2015
Termín kontroly
06.03.2016 - 06.07.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nemocnica nehospodárila podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 323/2007 Z.z.
Nemocnica nedosiahla výnosy určené svojím rozpočtom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 323/2007 Z.z.
Stanovenie PHZ neobsahovalo spôsob jej výpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 213/2009 Z.z.
Dodatok č. 1 z 13. 01. 2011 k zmluve na zabezpečenie výkonu poradenskej a právnej služby uzatvorenej 31. 08. 2009 nebol zverejnený
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 207/2008 Z.z., 141/1950 Zb.
FNsP Prešov nestanovila vo výzve PHZ podľa pravidiel ustanovených v § 5 zákona o verejnom obstarávaní
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 213/2009 Z.z.
Pri uskutočnení cenového prieskumu na právne služby v roku 2013 nepostupovala podľa zákona o verejnom obstarávaní
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 232/2008 Z.z.
Nemocnica pri vynakladaní verejných prostriedkov za "nevysúťažené" dodávky nepostupovala podľa zákona o verejnom obstarávaní
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 232/2008 Z.z.
Záväzky vyplývajúce z uvedenej kúpnej zmluvy zaťažovali nasledujúce rozpočtové roky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 383/2008 Z.z.
Predčasným preúčtovaním samostatnej projektovej dokumentácie na účet 021.10 – Stavby – vlastné zdroje a uplatnením odpisov v sume 450,00 eur nedodržal zákon o účtovníctve.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 403/2012 z.z., 198/2007 Z.z., 198/2007 Z.z.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

IČO
17336112
Sídlo
Slovenská 11/A, 94034 Nové Zámky
Kontrolované obdobie
2011-2015
Termín kontroly
22.02.2016 - 07.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V rokoch 2011, 2012 a 2015 boli skutočné náklady FNsP Nové Zámky vyššie ako rozpočtované náklady a v rokoch 2012 – 2014 nedosahovala FNsP Nové Zámky rozpočtované výnosy, kontrolovaný subjekt tak nehospodáril v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
V rokoch 2012 – 2015 boli skutočné výnosy nižšie ako rozpočtované výnosy, FNsP Nové Zámky tak nekonala v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého je príspevková organizácia povinná dosahovať výnosy určené rozpočtom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt neúčtoval na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku náklady súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku (na projektovú dokumentáciu).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
FNsP Nové Zámky v roku 2015 neuskutočnila v plnom rozsahu nákup liekov a ŠZM v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého bola ako verejný obstarávateľ povinná pri zadávaní zákaziek postupovať podľa uvedeného zákona. Podľa údajov z hlavnej knihy FNsP Nové Zámky za rok 2015 predstavovali celkové náklady na lieky 3 585 tis. eur a ŠZM 4 881 tis. eur. Na základe písomného vyjadrenia FNsP Nové Zámky z 09.03.2016 boli z celkového nákupu cez EKS zakúpené lieky v hodnote 2 tis. eur s DPH (presne 1 708,80 eur). Z celkového finančného objem nákupu ŠZM za rok 2015 boli vnútroočné šošovky v hodnote 138 tis. s DPH nakúpené na základe výsledku nadlimitnej zákazky – verejnej súťaže na dodávku vnútroočných šošoviek z roku 2013 a ŠZM v hodnote 3 tis. eur (presne 3 196,09 eur) na základe výsledku verejného obstarávania cez EKS.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

IČO
17335825
Sídlo
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
Kontrolované obdobie
2011-2015
Termín kontroly
22.02.2016 - 28.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nemocnica nevypracovala investičné plány ako súčasť návrhu rozpočtu (manažérske finančné plány) za obdobie rokov 2011 - 2015
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nemocnica nevykonávala verejné obstarávanie na výber dodávateľov liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 25/2006 Z.z.
nemocnica neviedla prístavby chirurgického pavilónu a odparovacej stanice kyslíka vo svojej účtovnej evidencii majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
nemocnica neocenila stavby prístavby chirurgického pavilónu a odparovacej stanice kyslíka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nemocnica viedla vo svojej majetkovej evidencii tri stavby , ktoré neboli zapísané na liste vlastníctva v katastri nehnuteľností
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.

Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce

IČO
17336015
Sídlo
Bernolákova 4, 95334 Zlaté Moravce
Kontrolované obdobie
2011-2015
Termín kontroly
06.07.2016 - 18.12.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nemocnica v rokoch 2011 - 2014 nezostavovala rozpočty nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nemocnica v rokoch 2011 - 2015 nevykonávala verejné obstarávanie na nákup liekov a ŠZM ani na obstaranie zdravotníckej techniky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nemocnica nevykonávala predbežnú finančnú kontrolu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Nemocnica neevidovala doklady z vykonaného verejného obstarávania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nemocnica v rokoch 2011 - 2012 nesprávne účtovala pohľadávky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nemocnica neuhrádzala svoje záväzky včas (v lehote do 60 dní).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Nemocnica nevyužívala budovy a priestory, ktoré mala zverené do správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.

Nemocnica Alexandra Wintera n.o.

IČO
36084221
Sídlo
Winterova 66, 92163 Piešťany
Kontrolované obdobie
2011-2015
Termín kontroly
14.07.2016 - 27.11.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zakladaciu listinu uzatvoril splnomocnenec bez plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa. Plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa nebolo pripojené k zakladacej listine.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 213/1997 Z.z.
V období od 01.01.2011 do 09.03.2011, od 04.11.2014 do 31.12.2014 a od 01.01.2015 do 17.06.2015 mala dozorná rada nemocnice dvoch namiesto troch členov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 213/1997 Z.z.
Nemocnica zostavila vo všetkých rokoch kontrolovaného obdobia rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia, avšak v rokoch 2011 až 2014 nemala zostavený rozpočet príjmov a výdavkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 213/1997 Z.z.
Nemocnica uzatvorila zmluva s dodávateľom Peter Majerník s platnosťou od 01.07.2013, bez vykonania verejného obstarávania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že v dvoch prípadoch bol prekročený finančný limit pre zákazku na poskytnutie právnych služieb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nemocnica nepreukázala pri zadávaní zákazky na právne služby dodržanie ustanovenia § 9 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého sa pri zadávaní zákaziek musí uplatňovať princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nemocnica neuhradila časť peňažných záväzkov v lehote splatnosti 60 dní, čím nekonala v súlade s ustanovením § 340b ods. 1 Obchodného zákonníka, podľa ktorého ak je dlžníkom subjekt verejného práva, je tento povinný splniť peňažný záväzok z dodania tovaru alebo poskytnutia služby v lehote splatnosti najviac 60 dní odo dňa doručenia dokladu alebo 60 dní odo dňa poskytnutia riadneho plnenia veriteľom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Nemocnica uzatvorila 09.07.2013 kúpnu zmluvu na dodanie lymfodrenážneho prístroja Fyziopress 12 s firmou VAMEL Meditec, spol. s r.o. Nitra s kúpnou cenou vo výške 2 900,00 eur s DPH, čo bolo v rozpore s výsledkami verejného obstarávania. Nemocnica svojim konaním nezabezpečila dodržanie princípu hospodárnosti v súlade s § 9 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nemocnica nepreukázala, že v prípade úhrady za služby verejného obstarávania konala hospodárne, efektívne a účinne v súlade s § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.

Nemocnica Poprad, a. s.

IČO
36513458
Sídlo
Banícka 803/28, 05845 Poprad
Kontrolované obdobie
2011-2015
Termín kontroly
11.07.2016 - 14.12.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nemocnica uzatvorením nájomných zmlúv v štyroch prípadoch nepostupovala v súlade s § 43 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého sú účastníci povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Bolo zistené, že deviatich prípadoch neboli súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou zverejnené v lehote stanovenej zákonom o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Bolo zistené, že v šiestich prípadoch neboli správy o zákazke uverejnené do desiatich pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy, teda správy o zákazke boli uverejnené oneskorene a v piatich prípadoch správy o zákazke neboli uverejnené po uzatvorení zmluvy vôbec
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolovaný subjekt v ďalších piatich prípadoch oneskorene zverejnil uzatvorené zmluvy a taktiež v štyroch prípadoch nezverejnil uzatvorené zmluvy v profile na webovom sídle ÚVO
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nemocnica nevedela dôveryhodne zdokumentovať spôsob stanovenia PHZ, pretože nepredložila žiadne dokumentáciu alebo podklady, na základe ktorých bola určená.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

Nemocnica na okraji mesta, n.o.

IČO
45736316
Sídlo
Nová nemocnica 511, 95801 Partizánske
Kontrolované obdobie
2011-2015
Termín kontroly
21.03.2017 - 29.06.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrola preukázala porušenie zákona o neziskových organizáciách, keď nemocnica zostavila rozpočty nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia namiesto rozpočtu príjmov a výdavkov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 213/1997 Z.z.

Nemocnica s poliklinikou

IČO
17335931
Sídlo
Litovelská 25, 05080 Revúca
Kontrolované obdobie
2011-2015
Termín kontroly
23.03.2017 - 21.06.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

NsP, n. o. nemala vypracované a schválené samostatné rozpočty príjmov a výdavkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 213/1997 Z.z.
NsP, n. o. nakupovala lieky bez použitia postupov verejného obstarávania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
NsP, n. o. účtovala pohľadávky voči zdravotným poisťovniam na účte 315 - ostatné pohľadávky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
NsP, n. o. v analytickej evidencii evidovala len súhrnnú hodnotu pozemkov vo vlastníctve nemocnice.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.

IČO
44455356
Sídlo
Veľkoblahovská 23, 92923 Dunajská Streda
Kontrolované obdobie
2011-2015
Termín kontroly
14.03.2017 - 21.06.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Koncesná zmluva neobsahovala celkovú hodnotu koncesie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nemocnica nevykonávala verejné obstarávanie na lieky a ŠZM.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
V jednom prípade neobsahovala dokumentácia k verejnému obstarávaniu doklad o spôsobe určenia predpokladanej hodnoty zákazky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
V troch prípadoch nemocnica nepredložila dokumentáciu k verejnému obstarávaniu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nemocnica nepostupovala podľa stanov spoločnosti, keď počas celého kontrolovaného obdobia nezostavila podnikateľský plán.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Koncesná zmluva na parkovanie bola uzavretá pre nemocnicu nevýhodne tým, že bola nevyvážená s neprimeranou výškou náhrady škody.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Dve zariadenia boli zaradené do používania po uplynutí záručnej doby.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Jeden prístroj využívala nemocnica v rámci výpožičky bez písomného zmluvného vzťahu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

IČO
00610411
Sídlo
Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica
Kontrolované obdobie
2011-2015
Termín kontroly
14.07.2016 - 06.02.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

NsP Považská Bystrica nehospodárila podľa rozpočtu nákladov v roku 2011, 2012, 2014 a 2015 a výsledku hospodárenia v roku 2012, 2014 a 2015.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
NsP Považská Bystrica v roku 2012, 2014 a 2015 nedosiahla výnosy určené svojim rozpočtom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
NsP Považská Bystrica v období 2011 – 2015 obstarávala lieky bez uskutočnenia verejného obstarávania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Občiansky zákonník bol porušený, keď súčasťou odmeny na základe zmluvy o poskytovaní zdravotných výkonov bola aj odmena z rozdielu medzi nákupnou cenou a celkovou úhradou za použitý materiál, pričom obchodnej spoločnosti v súvislosti s použitím materiálu nevznikali žiadne náklady.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
NsP Považská Bystrica pri fyzickej kontrole nevedela predložiť 759 bezkontaktných identifikačných kariet a písomne neoznámila TSK informáciu o prebytočnosti systému evidencie dochádzky z dôvodu jeho nevyužívania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
NsP Považská Bystrica neplnila peňažné záväzky z dodania tovaru alebo poskytnutia služby v lehote splatnosti najviac 60 dní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
NsP Považská Bystrica nezaplatila ku 31.10.2016 preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti za obdobie január až júl 2016 spolu v sume 636 590,23 eur, t.j. neodviedla preddavky na daň najneskôr do piatich dní po dni výplaty.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 595/2003 Z.z.
V účtovníctve NsP Považská Bystrica neboli správne evidované pozemky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Verejné obstarávanie bolo netransparentné z dôvodu, že na medzinárodnom prepravnom doklade ako adresát zásielky bola uvedená NsP Považská Bystrica v čase, keď verejná súťaž na dodávku mobilného RTG prístroja (C rameno) nebola ešte zverejnená vo vestníku verejného obstarávania.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Pri obstaraní zdravotníckeho prístroja boli použité finančné prostriedky aj na funkcie, ktoré sa nevyužívali, čím boli finančné prostriedky v sume 28 800 eur k 31.12.2016 použité neefektívne.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Neefektívne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.

Nemocnica s poliklinikou Prievidza

IČO
17335795
Sídlo
Nemocničná 2, 97201 Bojnice
Kontrolované obdobie
2011-2015
Termín kontroly
13.07.2016 - 11.01.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou zriaďovacej listiny bolo zistené, že v dokumente nebolo uvedené vecné a finančné vymedzenie majetku
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Skutočné výnosy boli nižšie ako upravené výnosy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Porovnaním upravených nákladov, výnosov a HV so skutočnosťou v kontrolovanom období bolo zistené čerpanie nákladov nad rámec upraveného rozpočtu
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolou vybranej vzorky dodávateľských faktúr bolo vo všetkých prípadoch zistené nesprávne (formálne) vykonanie predbežnej finančnej kontroly, keď všetky procesy overenia podpísala iba jedna osoba.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Vyššie náklady na vodné a stočné v rokoch 2011 - 2015 (celkom 587 tis. eur) súviseli s nesprávnym spôsobom účtovania – vodné a stočné spolu na účte 502.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
Kontrolou uzavretej zmluvy o poskytovaní právnych služieb bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nevykonal na uvedenom dokumente predbežnú finančnú kontrolu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 25/2006 Z.z.
Kontrolou poznámok k účtovnej závierke v kontrolovanom období bola zistená nezrovnalosť vo vykazovaní údajov - Pohľadávky po dobe splatnosti v rokoch 2013 – 2015.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou platných zmlúv bolo zistené, že na základe písomného súhlasu NsP Prievidza na prevod pohľadávky na tretiu osobu bolo vypracované oznámenie o postúpení pohľadávok medzi postupcom, postupníkom a dlžníkom. Avšak kontrolovaný subjekt naďalej evidoval na účte 321.2 záväzok voči nesprávnemu dodávateľovi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou IS pozemkov – účet 031 k 31.12.2013 a LV bolo zistené, že nemocnica je na niektorých LV uvedená ako správca pozemkov, ale tieto nemá vo svojej evidencii ani v účtovníctve.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31
Kontrolou vybranej vzorky nájomných zmlúv bolo zistené, že vo viacerých prípadoch uzatvorených zmlúv, nebola vykonaná predbežná finančná kontrola, v dvoch prípadoch návrhy nájomných zmlúv neboli schvaľované predsedom TSK, v dvoch prípadoch zmluvy neboli aktualizované v článkoch po zavedení meny euro a v dvoch prípadoch keď bol nájomný vzťah uzatvorený na dlhšie ako päť rokov, pričom na predmetných LV nebola táto nájomná skutočnosť zaznamenaná.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 659/2007 Z.z., 659/2007 Z.z., 502/2001 Z.z., 162/1995 Z.z., 162/1995 Z.z.
Pri určení predpokladanej hodnoty zákaziek obstarávanej ZT a prístrojov pri viacerých VO v rokoch 2012 až 2013 nemocnica nedokázala zdokladovať akým spôsobom preverovala ceny prístrojov pri stanovení predpokladanej ceny
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
V elektronickej aukcii nemocnica v pozícii vyhlasovateľa a zamestnávateľa administrátora nezabránila uvedeniu nesprávnych údajov do procesu aukcie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolovaný subjekt ako verejný obstarávateľ nakupoval lieky a ŠZM v rokoch 2014 a 2015 priamo bez predchádzajúceho VO
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.

IČO
44452519
Sídlo
Hodská 373/38, 92422 Galanta
Kontrolované obdobie
2011-2015
Termín kontroly
14.03.2017 - 19.06.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Doba platnosti zmluvy bola dohodnutá na jeden rok od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy s možnosťou jej predlženia, čo bolo v rozpore so súťažnými podkladmi, kde bola uvedená doba platnosti zmluvy jeden rok. Uvedeným konaním kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 45 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzatvorí zmluvu alebo rámcovú dohodu v lehote viazanosti ponúk. Uzatvorená zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
kontrolovaný subjekt nesprávne stanovil predpokladanú hodnotu zákazky tým, že uzatvoril rámcovú zmluvu s možnosťou jej predĺženia. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na obdobie jedného roka, čím nemocnica konala v rozpore s § 5 ods. 2 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého sa do predpokladanej hodnoty zákazky zahŕňajú aj všetky formy opcií a všetky prípadné predĺženia zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
služby boli uhrádzané bez písomne uzatvorenej zmluvy a bez vykonaného verejného obstarávania, čím kontrolovaný subjekt nepostupoval podľa § 9 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Tým, že v uzatvorenej kúpnej zmluve, v ktorej nemocnica mala postavenie predávajúceho, bol uvedený nesprávny údaj, bol porušený § 43 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého sú účastníci povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.

Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.

IČO
36597376
Sídlo
SNP 1079/76, 07501 Trebišov
Kontrolované obdobie
2011-2015
Termín kontroly
19.03.2017 - 28.06.2017
Stav kontroly
Ukončená

Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.

IČO
44927380
Sídlo
Špitálska 2, 07101 Michalovce
Kontrolované obdobie
2011-2015
Termín kontroly
19.03.2017 - 27.06.2017
Stav kontroly
Ukončená

Nemocnice s poliklinikami n.o.

IČO
45732205
Sídlo
Štefánikova tr. 69, 94901 Nitra
Kontrolované obdobie
2011-2015
Termín kontroly
07.07.2016 - 05.12.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

NsP n.o. Nitra nemala v rokoch 2011, 2012 a 2013 vypracované a schválené samostatné rozpočty príjmov a výdavkov s uplatnením rozpočtovej klasifikácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 213/1997 Z.z.
NsP n.o. Nitra mala v rokoch 2014 a 2015 vypracovaný rozpočet príjmov a výdavkov, ktoré schvaľovala riaditeľka neziskovej organizácie, no tieto rozpočty príjmov a výdavkov neboli schválené správnou radou neziskovej organizácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 213/1997 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nehospodáril v roku 2011 podľa schváleného rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 213/1997 Z.z.
V textovej časti poznámok (Účtovnej závierky) boli uvedené nepresnosti v sumách v porovnaní s inými dokladmi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
NsP n.o. Nitra nemala na webovom sídle prevádzok ZZ Topoľčany (http://nsptopolcany.sk/) a ZZ Levice (http://www.nsplevice.sk/) zverejnené žiadne faktúry, resp. údaje o faktúrach.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Výška nájomného bola v podnájomných zmluvách dohodnutá neurčito.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb., 40/1964 Zb.
NsP n.o. Nitra neuskutočnila v roku 2015 nákup liekov a ŠZM v plnom rozsahu na základe predchádzajúceho verejného obstarávania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Zistenie bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov

Národný onkologický ústav

IČO
00165336
Sídlo
Klenová 1, 83310 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2011-2015
Termín kontroly
20.03.2017 - 29.06.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Projektové dokumentácie v celkovej hodnote 25 246 eur z rokov 2012-2015 boli uhradené, neboli do ukončenia výkonu kontroly realizované (ani začaté)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Na účte 042 boli evidované zakúpené mreže (uhradené, dodané, nie sú osadené)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Na účte 042 boli evidované zakúpené mreže (uhradené, dodané, nie sú osadené)
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Koncesná zmluva - nebolo odstránené všetko,čo by mohlo viesť k vzniku rozporov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Finančná kontrola pri realizácii úhrad v zmysle koncesnej zmluvy nebol vykonaná v súlade so zákonom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Projektová dokumentácia nesprávne preúčtovaná z účtu 042 na účet 428
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
NOU neviedol register investícií
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
faktúry neobsahovali prílohy - nebolo možné preukázať, čo tvorilo ich hodnotu a čo bolo skutočne uhradené
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
zmarená investícia bola nesprávne zaúčtovaná
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
PD kotoňa vyhlásená za zmerenú investíciu, následne bola uzatvorená koncesná zmluva a vypracovaný nový projekt
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nebol inventarizovaný všetok majetok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nevysporiadaných 11 pozemkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
dve zmluvy o nájme nebytových priestorov - nebolo v texte odstránené všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Zmluva o nájme nebytových priestorov - lekáreň - trvanie viac ako 5 rokov, aj po zmene zákona
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Zmluva o nájme nebytových priestorov - bufet - trvanie viac ako 5 rokov aj po zmene legislatívy, časť trvania prevádzky bola bez písomnej zmluvy, v niektorých časových úsekoch NOU nevykonával kroky v zmysle zákona, ktoré by riešili situáciu (nové ponukové konanie)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
projektová dokumentácia nebola zaradená, aj keď práce boli ukončené a zaradené
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Národný ústav detských chorôb

IČO
00607231
Sídlo
Limbová 1, 83340 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2011-2015
Termín kontroly
11.07.2016 - 11.12.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

DFNsP BA príjmy aj výdavky za rok 2013 z prostriedkov ŠR zo zdroja 131C vo finančnom výkaze FIN 1-12 z 27.01.2014 vykázala nesprávne v časti III. Podnikateľská činnosť subjektu verejnej správy, príjmy a výdavky zariadení školského stravovania a iné nerozpočtované príjmy a výdavky, čo bolo v rozpore s ustanovením § 1 opatrenia č. MF/21513/2012-31 v platnom znení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/21513/2012-31
Príspevky z Lekárskej fakulty UK BA na krytie nákladov súvisiacich s výučbou študentov LFUK v účtovníctve osobitne neboli sledované. DFNsP BA ich vykazovala vo finančných výkazoch na podpoložke 223001 – Za predaj výrobkov, tovarov a služieb, s kódom zdroja 46 (vlastné zdroje). V skutočnosti išlo o transfer finančných prostriedkov v rámci verejnej správy (položka 312), podpoložka 312001 – Od ostatných subjektov verejnej správy. Tým, že DFNsP BA vo finančnom výkaze uviedla nesprávne údaje, konala v rozpore s ustanovením § 1 opatrenia č. MF/21513/2012-31 v platnom znení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/21513/2012-31
Transfermi prijaté finančné prostriedky na vzdelávanie študentov LFUK nevykazovala DFNsP BA v účtovníctve ako výnosy z transferov. Tým v jednotlivých rokoch kontrolovaného obdobia uvádzala nesprávne údaje aj vo Výkaze ziskov a strát na účte 683 – Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy, čo bolo v rozpore s ustanovením § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Podľa ustanovenia § 28 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách môže príspevková organizácia vykonávať podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bola zriadená, so súhlasom zriaďovateľa. V hlavnej knihe k 31.12.2015 na účte 501 DFNsP BA vykázala ako náklady na podnikateľskú činnosť so skratkou PČ aj náklady napr. na krv a krvné výrobky, dermatologiká, lieky, obväzový materiál, zdravotnícku techniku a náhradné diely, mzdové náklady lekárov a ostatných zdravotníckych zamestnancov a odvody do poisťovní za týchto zamestnancov, ktoré však nespadali do výkonu činností, na ktoré mala DFNsP BA udelený súhlas MZ SR na podnikateľskú činnosť. Výnosy z podnikateľskej činnosti zodpovedajúce týmto nákladom neboli v hlavnej knihe označené, takže nebolo možné identifikovať, ktoré čiastky výnosov boli zahrnuté do výsledku hospodárenia za podnikateľskú činnosť za rok 2015. Ako PČ boli v nákladoch účtované tiež položky týkajúce sa výroby infúznych roztokov. Na túto činnosť však bol súhlas MZ SR zamietnutý z dôvodu, že „v zmysle príslušných ustanovení zákona NR SR č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti nie je možné udeliť súhlas na podnikateľskú činnosť“ na viacero požadovaných činností, medzi nimi ani na prípravu špeciálnych infúznych roztokov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 547/2011 Z.z., 523/2004 Z.z.
V prípadoch pohľadávok štátu DFNsP BA,ktoré vznikli do 31.12.2013, ani do času kontroly NKÚ SR (november 2016) nepoužila ustanovenie § 22 ods. 1 zákona o pohľadávkach štátu, v zmysle ktorého správca pohľadávky štátu je povinný do 31.12.2016 odplatne postúpiť písomnou zmluvou na poverenú osobu splatné pohľadávky štátu, ktoré vznikli do 31.12.2013 (pôvodná účinnosť tohto zákona 31.12.2015 bola upravená na 31.12.2016).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 374/2014 Z.z., 374/2014 Z.z.
V prípadoch pohľadávok štátu DFNsP BA, ktoré vznikli do 31.12.2013, ani do času kontroly NKÚ SR (november 2016) nepoužila ustanovenie § 22 ods. 1 zákona o pohľadávkach štátu, v zmysle ktorého správca pohľadávky štátu je povinný do 31.12.2016 odplatne postúpiť písomnou zmluvou na poverenú osobu splatné pohľadávky štátu, ktoré vznikli do 31.12.2013 (pôvodná účinnosť tohto zákona 31.12.2015 bola upravená na 31.12.2016).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 374/2014 Z.z.
Ku koncesnej zmluve o zabezpečení parkovacej plochy obstarávateľa a jej riadnej prevádzke a údržbe č. 132/2010 nebola doložená ani nikde uvedená predpokladaná hodnota koncesie, resp. výpočet predpokladanej hodnoty zákazky za účelom zvolenia správneho postupu verejného obstarania. Túto DFNsP BA nepredložila ani na vyžiadanie kontrolnej skupiny zo 14.11.2016, t. j. nemocnica nepreukázala, že pri výbere koncesionára nebolo potrebné uplatniť postupy v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Mesačný výnos vyplývajúci z koncesnej zmluvy činil pre DFNsP BA výšku 12 000,00 eur s DPH. Výpočet protiplnenia nebol doložený žiadnym relevantným materiálom, ktorým by bolo preukázané hospodárne naloženie s majetkom na účely koncesie a teda finančný profit pre DFNsP BA. K zmluve nebol priložený výpočet výnosu koncesionára a tento výpočet DFNsP BA nepredložila ani na vyžiadanie kontrolnej skupiny zo 14.11.2016, preto kontrolná skupina považuje koncesnú lehotu 40 rokov za neprimerane dlhú. Na preukázanie hospodárneho konania bolo potrebné vypracovať kalkuláciu nákladov a tržieb súvisiacu s plnením koncesnej zmluvy, čo DFNsP BA nezabezpečila a takýto doklad kontrolnej skupine nepredložila. Ku koncesnej zmluve bola uzavretá „Dohoda o úprave súčasných a budúcich vzájomných práv a povinností“ medzi DFNsP BA a koncesionárom MEDIPARK Bratislava s. r. o. z 08.10.2010, z ktorej bolo možné prvý raz zistiť zmenu obchodného mena koncesionára; dohoda ako forma zmluvy bola uzatvorená v rozpore s bodom 8.3 koncesnej zmluvy, podľa ktorého mal byť k zmluve vypracovaný dodatok. Kontrolná skupina preverila refakturáciu spotreby elektrickej energie a bolo zistené, že DFNsP BA do výkonu kontroly (november 2016) spotrebu elektrickej energie na parkovisku nesledovala a koncesionárovi nefakturovala, čím konala v rozpore s ustanovením § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách, podľa ktorého je povinná zabezpečiť hospodárne použitie verejných prostriedkov. Spoločnosť VINCI Park Slovakia, s. r. o. cenu parkovného zdvojnásobila, s čím DFNsP BA súhlasila, a to bez zvýšenia peňažného plnenia koncesionára. Zvýšenie peňažného plnenia voči DFNsP BA vzhľadom na zvýšenie parkovného nebolo v žiadnom ustanovení zmluvy dohodnuté, nebolo upravené žiadnym dodatkom ku koncesnej zmluve a DFNsP BA si ho nenárokovala ani pri schvaľovaní dvojnásobného parkovného. Uhrádzaním nákladov súvisiacich s parkoviskom konala DFNsP BA v rozpore s ustanovením bodu „C“ a tiež bodu 1.1 koncesnej zmluvy, podľa ktorých mal všetky náklady spojené s realizáciou stavebných úprav parkoviska ako aj s jeho prevádzkou znášať koncesionár. DFNsP BA zároveň konala v rozpore s ustanovením § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách, podľa ktorého je povinná zabezpečiť hospodárne použitie verejných prostriedkov. Kontrolná skupina vypočítala orientačne výnos z tržieb koncesionára Indigo Infra Slovakia s. r. o. pri 80 % obsadenosti parkoviska (čo z 93 miest robí 74,4 miesta), zabratí parkovacieho miesta 6 hodín denne, za obdobie od roku 2014 na 37 rokov (zostatok koncesnej lehoty), ktorý vychádza cca 12 mil. eur: 74,4 x 12 eur x 365 x 37 = 12 057 264 eur. Čistý výnos DFNsP BA z peňažného plnenia na 37 rokov vychádza: 12 000 eur x 12 mesiacov x 37 rokov = 5 328 000 eur. Išlo by o výnos, ktorý by nemocnica dosiahla bez úhrad nákladov spojených s parkoviskom (tieto za kontrolované obdobie rokov 2011 – 2015 dosiahli výšku 147 681,16 eur). Posúdením podkladov predložených ku koncesnej zmluve a na základe kontrolných zistení sa preukázalo, že kontrolovaný subjekt konal pri nakladaní s dotknutým majetkom štátu nehospodárne a neefektívne.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Pozemok v Abraháme okres Galanta o výmere 108 459 m2, zapísaný na LV 376, nebol využívaný na plnenie predmetu činnosti a pre DFNsP BA bol prebytočným majetkom, s ktorým sa nemocnici nepodarilo naložiť do výkonu tejto kontroly. Jeho hodnota vedená v účtovníctve bola 72 003,60 eur. Nakoľko ide o chránené územie, spravovanie, prevádzka a údržba tohto územia si vyžaduje zvýšené finančné nároky, ktoré sú pre nemocnicu nehospodárne vynakladanými finančnými prostriedkami a ktoré DFNsP BA uhrádza z vlastných zdrojov. Na vyžiadanie kontrolnej skupiny, akým spôsobom nemocnica získala predmetný pozemok a prečo sa s ním nepodarilo hospodárne naložiť, nemocnica predložila písomné vyjadrenie z 18.10.2016, podľa ktorého: Pozemok (tzv. Abrahámsky park) bol časťou pôvodného parku z 19. storočia a patril k nemu aj priľahlý pozemok s kaštieľom a budovami, ktoré slúžili ako detská ozdravovňa a DFNsP BA ich používala na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Nakoľko DFNsP BA prestala využívať budovy ako detskú ozdravovňu, v roku 2004 prebehlo osobitné ponukové konanie a všetky nehnuteľnosti vrátane Abrahámskeho parku boli predané spoločnosti AKN, s. r. o. Následne bol predaj Abrahámskeho parku spochybnený orgánom ochrany prírody, nakoľko Abrahámsky park bol vyhlásený za chránené územie so 4. stupňom ochrany, avšak tento zápis absentoval na LV. Z uvedeného dôvodu bol tento prevod nehnuteľnosti Abrahámskeho parku neplatný a rozhodnutím správy katastra Galanta z 26.06.2007 bol Abrahámsky park zapísaný späť do vlastníctva SR, správy DFNsP BA. Vzhľadom na nemožnosť prevodu nehnuteľnosti bol ponúknutý nájom Abrahámskeho parku obci Abrahám, resp. OZ Aquila Abrahám, ktoré sa v súčasnosti o park starajú, avšak s nájmom nesúhlasili. Vzhľadom nato, že ide o samostatný pozemok – park so 4. stupňom ochrany bez akýchkoľvek nehnuteľností, jeho nevyhnutná potreba na plnenie úloh v rámci predmetu činností štátnych organizácií je málo pravdepodobná.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.

Národný ústav reumatických chorôb

IČO
00165271
Sídlo
Nábr. I. Krasku 4, 92112 Piešťany
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

IČO
35971126
Sídlo
Pod Krásnou hôrkou 1, 83348 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2011-2015
Termín kontroly
30.06.2016 - 14.12.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

súčasná platnosť dvoch rôznych zmlúv s rovnakým predmetom plnenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
uhradený projekt interiérov, prístavba diagnostického centra nerealizovaná, ani projekt interiérov nebol použitý
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
projekt interiérov vypracovaný v roku 2011, do ukončenia výkonu kontroly nebola výstavba detského kardiocentra začatá, t. j. ani projekt interiérov nebol použitý
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
účinnosť pôvodnej zmluvy o kúpe pozemku nastala neskôr ako účinnosť dohody o finančnom vyrovnaní, ktorá menila podmienky dohodnuté v pôvodnej zmluve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
smernica nereflektovala na zmeny legislatívy
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
pojem "náročnejšia finančná operácia" smernica nevysvetľuje, nie je zrejmé, kedy postup použiť
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
kontrolné listy predbežnej finančnej kontroly nie sú v súlade so zákonom o finančnej kontrole
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
evidenčné listy faktúr neobsahovali stanovené náležitosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
smernica neobsahovala vzor likvidačného listu, na ktorý sa odvoláva v texte, k faktúram boli pripojené "evidenčné listy"
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
objednávky neobsahovali termín dodania, nebolo možné postupovať podľa smernice, NUSCh sa vystavoval riziku, nemal žiaden písomný podklad, na základe ktorého by mohol požadovať dodávku v určitom čase
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
k faktúram neboli pripojené požadované doklady, faktúry neboli do 3 dní odovzdané finančnej učtárni, NUSCh sa tak vystavoval riziku penalizácie z dôvodu oneskorených úhrad; evidenčné listy obsahovali časť "na úhradu poukazuje", zo smernice nebolo zrejmé, kto túto časť podpisuje
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
smernica časovo neohraničovala, dokedy má byť proces zaraďovania majetku do užívania realizovaný
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
v smernici neboli premietnuté zmeny zákona o verejnom obstarávaní
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
NUSCh do 30.06.2013 nezverejňoval raz štvrťročne na webovom sídle správu o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
zmeny cien neboli vykonané formou písomného dodatku, ale formou listu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nebola dodržaná maximálna cena; neboli dodržané termíny realizácie jednotlivých fáz diela; zmluva neriešila situáciu, keď bol v omeškaní zhotoviteľ (zmluvnú pokutu)
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
termín dodania tendrovej PD nebol dodržaný; zmluva neriešila situáciu, keď bol v omeškaní zhotoviteľ (zmluvnú pokutu)
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nebola dodržaná maximálna cena; neboli dodržané termíny realizácie fáz diela; zmluva neriešila situáciu, keď bol v omeškaní zhotoviteľ (zmluvnú pokutu)
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
obsah zmluvy samal meniť len formou písomného dodatku, v skutočnosti bola podpísaná osobitná dohoda o finančnom vyrovnaní
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s.

IČO
36644331
Sídlo
Cesta k nemocnici 1, 97401 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2011-2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Pri uzatváraní Rámcových dohôd na dodávku ŠZM pre invazívnu a intervenčnú kardiológiu boli uvedené dve sumy plnenia predmetu obstarávania.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Členovia predstavenstva nekonali v súlade so záujmami spoločnosti a jej všetkých akcionárov, keď uzatvorili ústnu dohodu o indexácii ceny diela a ústnu dohodu o prácach naviac, a to aj napriek tomu, že MZ SR ako jediný akcionár neudelilo súhlas so navýšením ceny diela
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Pri nákupe niektorých liekov postupoval bez použitia postupov VO
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Neuskutočnil výber nového dodávateľa na poskytovanie služieb súvisiacich s prevádzkou zdravotníckeho zaradenia pred skončením platnosti Zmluvy a pokračoval so súčasným dodávateľom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Súčasťou dokumentácie k VO neboli informácie a podklady na základe ktorých bola určená PHZ. Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumentov z použitých postupov VO a uchováva ich päť rokov od uzavretia zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s.

IČO
44570783
Sídlo
Satinského 1, 81108 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2011-2015
Termín kontroly
15.03.2017 - 25.06.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

NsM neaktualizovala Obchodný register ohľadom skutočnosti týkajúcej sa poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti pre osoby určené MO SR a pre orgány a organizácie v jeho pôsobnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 530/2003 Z.z.
v kontrolovaných rokoch 2014 a 2015 bolo vystavených 38 účtovných dokladov v celkovej sume 189 tis. eur. Účtovné doklady neobsahovali požadované doplňujúce doklady k faktúram, preukazujúce výkon služieb na základe, ktorých nastala fakturácia (nepriložený výkon prác za fakturované obdobie)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Uzatvorením prelínajúcich sa zmlúv na porovnateľný predmet zmluvy a nedodržaním predpokladaného počtu verejných obstarávaní prišlo ku nehospodárnemu konaniu, ktorého výšku nebolo možné metódami kontroly vyčísliť.Zároveň tým kontrolovaný subjekt porušil finančnú disciplínu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Zmluva bola uzatvorená bez VO, pretože zmluva uzatvorená s úspešným uchádzačom na základe podprahovej zákazky podľa VVO č.139/2012 zo dňa 21.07.2012 pod zn. 08613 - WYS na predmet zákazky "Poradenské služby v oblasti verejného obstarávania pre Nemocnicu svätého Michala, a. s." bola s účinnosťou od 28.09.2012 zrušená
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
kontrolovaný subjekt v 19 prípadoch oneskorene zasielal uzatvorené zmluvy Úradu vlády SR na ich zverejnenie do CRZ. Na druhej strane k realizácii zmlúv pristúpil ešte pred ich zverejnením v CRZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 141/1950 Zb., 211/2000 Z.z.
- kontrolovaný subjekt v dvoch prípadoch porušil ustanovenie Občianskeho zákonníka, keď v zmluvných vzťahoch neboli deklarované dátumy jednotlivých účastníkov, resp. podpis jedného z nich, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.

Univerzitná nemocnica Bratislava

IČO
31813861
Sídlo
Pažítková 4, 82102 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2011-2015
Termín kontroly
24.02.2016 - 19.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nesprávnym vykazovaním údajov v časti I. výkazu FIN 1-04 za rok 2011 konala UNB v rozpore s ustanovením § 1 opatrenia MF SR č. MF/20414/2007-31 z 08.11.2007, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy, v platnom znení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/21513/2012-31
Tým, že UNB v 11 prípadoch vykazovala príjmy aj výdavky na nesprávnych podpoložkách rozpočtovej klasifikácie, konala v rozpore s ustanovením § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nesprávnym vykazovaním údajov v časti I. výkazu FIN 1-12 za roky 2003 – 2015 konala UNB v rozpore s ustanovením § 1 opatrenia MF SR č. MF/21513/2012-31 z 22.11.2012, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy, v platnom znení.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/21513/2012-31
UNB nevyužila pomôcku č. MF/10843/2013-31 (uverejnená na web stránke MF SR) na vyplnenie tejto časti výkazua MF SR v časti III. výkazov predkladala nesprávne informácie z účtovníctva, čo bolo v rozpore s ustanovením § 1 cit. opatrení č. MF/20414/2007-31 a č. MF/21513/2012-31 v platných zneniach.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/21513/2012-31

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

IČO
00606707
Sídlo
Rastislavova 43, 04190 Košice-Juh
Kontrolované obdobie
2011-2015
Termín kontroly
01.03.2016 - 16.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt uzavrel samostatne 15 objednávok postupom zadávania zákaziek podľa ustanovenia § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, čím sa vyhol použitiu prísnejšieho postupu zadávania nadlimitnej zákazky, ktoré s ohľadom na uvedenú výšku predpokladanej hodnoty zákazky predpisoval zákon o verejnom obstarávaní. Uvedeným spôsobom zákazku rozdelil a zvolil spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom znížiť predpokladanú hodnotu zákazky pod finančné limity.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nevedel preukázať akým spôsobom bola určená predpokladaná hodnota zákaziek podľa §9 ods.9.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolovaný subjekt obstaral tovary bežne dostupné na trhu za výrazne vyššiu cenu, ,čím pri použití verejných prostriedkov nezachoval hospodárnosť a efektívnosť ich použitia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt uhradil v dvoch prípadoch vyššiu sumu , ako bola zmluvne dohodnutá.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt neevidoval v majetku budovu na parcele č.1883 zapísanú na LV 8495, súpisné číslo 785 a ani ju neinventarizoval.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nezverejňoval na svojej webovej stránke objednávky na služby spojené s poradenstvom a realizáciou verejného obstarávania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že v čase do 30.06.2013 nezverejňoval raz štvrťročne na svojom webovom sídle správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 eur
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nezverejňoval raz štvrťročne súhrnnú správu o zákazkách na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktoré nespĺňali podmienky podľa ustanovenia § 4 ods. 2 alebo ods. 3. zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že neurčil predpokladanú hodnotu zákazky ako súčet predpokladaných hodnôt dvoch prístrojov a nepostupoval pri zadávaní tejto zákazky ako pri nadlimitnej zákazke.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.

Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r.o.

IČO
31386563
Sídlo
Nám. SNP 10, 81465 Bratislava
Kontrolované obdobie
2011-2015
Termín kontroly
21.03.2017 - 29.06.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Prijatý dar nebol ocenený a zaúčtovaný.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventúra nebola vykonaná v čase, ktorý stanovuje zákon o účtovníctve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
K účtovej osnove nebolo vytvorené analytické členenie v účtovej triede 0 - Dlhodobý majetok.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V programe EVIS nebola zaevidovaná obstaraná zdrav. technika od augusta 2014.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť

Vranovská nemocnica, a.s.

IČO
47249021
Sídlo
M. R. Štefánika 187/177 B, 09327 Vranov nad Topľou
Kontrolované obdobie
2011-2015
Termín kontroly
19.03.2017 - 25.06.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrola preukázala že finančný rozpočet na rok 2014 a 2015 nebol predložený valnému zhromaždeniu na prerokovanie, čím nebolo dodržané ustanovenie čl. X ods. 1 písm. i stanov kontrolovaného subjektu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Vranovská nemocnica, n. o.

IČO
37887068
Sídlo
M. R. Štefánika 187/177 B, 09327 Vranov nad Topľou
Kontrolované obdobie
2011-2015
Termín kontroly
02.05.2017 - 25.06.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt predložil ku kontrole rozpočty nákladov a výnosov na kontrolované obdobie rokov 2011 – 2014. Rozpočty boli vypracované v členení podľa nákladových a výnosových položiek, pričom neboli vypracované a schválené samostatné rozpočty príjmov a výdavkov, čim v uvedených rokoch kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s ustanovením § 32 ods. 2 zákona o neziskových organizáciách, podľa ktorého rozpočet neziskovej organizácie mal byť zostavený ako rozpočet príjmov a výdavkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 213/1997 Z.z.
Kontrolovaný subjekt predložil ku kontrole rozpočty nákladov a výnosov na kontrolované obdobie rokov 2011 – 2014. Rozpočty boli vypracované v členení podľa nákladových a výnosových položiek, pričom neboli vypracované a schválené samostatné rozpočty príjmov a výdavkov, čim v uvedených rokoch kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s ustanovením § 32 ods. 2 zákona o neziskových organizáciách, podľa ktorého rozpočet neziskovej organizácie mal byť zostavený ako rozpočet príjmov a výdavkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 213/1997 Z.z., 213/1997 Z.z.
Kontrolou zápisníc zo zasadnutia správnej rady za rok 2012 bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nemal schválenú ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení za rok 2011, čím nepostupoval v súlade s § 19 ods. 2 písm. b) zákona o neziskových organizáciách podľa ktorého správna rada schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení. Zároveň neboli dodržané ustanovenia čl. V ods. 2 písm. b) štatútu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 213/1997 Z.z.
Kontrola preukázala, že dozorná rada v rokoch 2011 a 2012 nezasadala a nepredložila správnej rade vyjadrenie k účtovnej závierke a výročnej správe za roky 2011, 2012, čím nebolo dodržané ustanovenie § 25 ods. 5 písm. a) a b) zákona o neziskových organizáciách, podľa ktorého dozorná rada preskúmava ročnú účtovnú závierku a výročnú správu a predkladá svoje vyjadrenie správnej rade, kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov, upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie. Zároveň došlo k porušeniu čl. VII ods. 3 písm. a) štatútu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 213/1997 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že nepredložil inventúrne súpisy predmetných účtov, ktoré by spĺňali zákonom stanovené náležitosti nepreukázal, že postupoval v súlade s § 6 ods.3, § 29 ods. 1, § 30 ods.1 a 2 zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.

Východoslovenský onkologický ústav, a.s.

IČO
36603350
Sídlo
Rastislavova 43, 04191 Košice-Juh
Kontrolované obdobie
2011-2015
Termín kontroly
20.03.2017 - 22.05.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt nearchivoval v dokumentácií z verejného obstarávania dokumentáciu k určeniu predpokladanej hodnoty zákazky, postupoval v rozpore s § 5 ods. 14 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

IČO
36601284
Sídlo
Ondavská 8, 04011 Košice-Západ
Kontrolované obdobie
2011-2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt v jednom prípade nearchivoval dokumentáciu (info o telefonickom prieskume) k určeniu predpokladanej hodnoty zákazkyt v dokumentácií z verejného obstarávania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o.

IČO
31908977
Sídlo
Nemocničná 1, 99001 Veľký Krtíš
Kontrolované obdobie
2011-2015
Termín kontroly
27.03.2017 - 20.06.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nemocnica nemala schválený rozpočet príjmov a výdavkov. Hospodárila podľa schváleného rozpočtu nákladov a výnosov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 213/1997 Z.z.
Správna rada neschválila rozpočet nemocnice do 31. marca príslušného rozpočtového roka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 213/1997 Z.z.
Nemocnica prenajímala zdravotnícku techniku bez postupov uvedených v zákone verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nemocnica nakupovala lieky, ŠZM a laboratórny materiál bez použitia postupov VO.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Pri uzatváraní zmlúv dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica

IČO
31936415
Sídlo
Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok
Kontrolované obdobie
2011-2015
Termín kontroly
20.03.2017 - 05.07.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nezostavenie rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
stratový hospodársky výsledok podnikateľskej činnosti (pokračovanie v stratovej, ale pre chod nemocnice nevyhnutnej podnikateľskej činnosti - dopravnej zdravotnej službe)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
neprihlásenie pohľadávky voči Európskej zdravotnej poisťovni do konkurzného konania v roku 2008
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z., 278/1993 Z.z.
neuhrádzanie dodávateľských faktúr v lehote splatnosti, resp. priemerne 191,80 dní po lehote splatnosti
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
nevedenie registra investícií
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
nehodnotenie plánov verejných obstarávaní
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
neplnenie plánov verejných obstarávaní a obstarávanie majetku mimo rámca plánu verejného obstarávania
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
tri stavby na nevysporiadaných pozemkoch
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
dve stavby na cudzích pozemkoch užívané bez nájomného alebo iného zmluvného vzťahu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
oslovenie len jedného dodávateľa za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky namiesto minimálne dvoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
porušenie princípu nediskriminácie neumožnením predkladania samostatných ponúk na zdravotnícku techniku a stavebné práce v rámci verejného obstarávania rekonštrukcie a prístavby chirurgického pavilónu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
vylúčenie uchádzača bez využitia inštitútu vysvetlenia ponuky
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
uvedenie konkrétnej značky požadovaného výrobku v súťažných podkladoch bez uvedenia slov "alebo ekvivalentný"
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
nedostatočné zdôvodnenie nezrušenia verejného obstarávania pre predloženie len jednej ponuky
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Ľubovnianska nemocnica, n. o.

IČO
37886851
Sídlo
Obrancov mieru 3, 06401 Stará Ľubovňa
Kontrolované obdobie
2011-2015
Termín kontroly
15.03.2017 - 29.06.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nemocnica nemala v rokoch 2011 – 2014 vypracované a schválené samostatné rozpočty príjmov a výdavkov s uplatnením rozpočtovej klasifikácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 213/1997 Z.z.
Pri kontrole nebol predložený inventúrny súpis pohľadávok a záväzkov podľa zostatkov jednotlivých účtov, resp. zoznamu dlžníkov a veriteľov alebo iný doklad, ktorý by bol podpísaný príslušnou inventarizačnou komisiou (bol predložený zoznam neuhradených dodávateľských faktúr a neuhradených odberateľských faktúr), Počítačové výstupy pre vykonanie inventúry neobsahovali v zmysle § 30 ods. 3 písm. b) zákona o účtovníctve výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku s účtovným stavom, Vyhotovené inventarizačné zápisy neobsahovali obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Preverením účtovných závierok za obdobie rokov 2011 – 2015 bolo zistené, že poznámky obsahovali údaj o prioritnom majetku (nemocnica bola zriadená mestom a PSK), čo nebolo v súlade s § 17 ods. 9 zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Preverením vybraných podnájomných zmlúv bolo zistené, že v troch prípadoch neobsahovali dodatok, ktorý by upravoval cenu v eurách. Nájomné bolo stanovené v slovenských korunách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 659/2007 Z.z.
Preverením dokumentácie z VO v rámci obstarania RTG C ramena bolo zistené, že nemocnica ako verejný obstarávateľ nezverejnila správu o zákazke na profile nachádzajúcom sa na webovom sídle UVO do desiatich pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Vprípade určenia PHZ zákazky RTG pojazdného C ramena, nemocnica neuchovala informácie a podklady, na základe ktorých bola určená PHZ
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nemocnica uzatvorila kúpnu zmluvu v rozpore s vysúťaženou ponukou v elektronickej aukcii - prístroj vrátane servisu. Servis nebol nemocnici faktúrovaný.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Informácie týkajúce sa splnenia povinnosti v rámci VO magnetickej rezonancie podľa § 136 ods. 9 písm. c), d) a e) zákona o verejnom obstarávaní boli zaslané oneskorene až 04.04.2016, pričom zápisnica z otvárania ponúk časti „Ostatné“ bolo vyhotovená 13.07.2015, zápisnica z otvárania ponúk časti „Kritéria“ bola vyhotovená 27. 07. 2015 a oznámenie o vyhodnotení ponúk bolo vyhotovené 31.07.2015.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolovaný subjekt o poskytnutej zálohovej platbe v sume 394 300,00 eur nesprávne účtoval na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (účtovný doklad č. 1082015189 z 31.08.2015), čím nepostupoval v súlade s § 20 ods. 5 a § 22 ods. 1 Opatrenia MF SR č. zo 14. novembra 2007 MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania účtovná jednotka a § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V dvoch prípadoch súťažné podklady obsahovali požiadavku na súvisiace služby – pozáručný servis, pričom PHZ boli stanovené len na príslušnú ZT
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nemocnica v troch prípadoch nezverejnila kúpne zmluvy v profile verejného obstarávateľa nachádzajúcom sa na webovom sídle ÚVO, a to: kúpna zmluva RTG pojazdné C rameno, ultrazvukový prístroj a magnetická rezonancia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Preverením dokumentácie z VO nachádzajúcej sa v profile nemocnice ako verejného obstarávateľa na webovom sídle ÚVO v časti „Všeobecné dokumenty“ bolo zistené, že nemocnica za rok 2015 nezverejňovala štvrťročne súhrnné správy o zákazkách
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Preverením hospodárenia nemocnice za kontrolované obdobie: dosahovanie kladného HV, znižovanie hodnoty záväzkov po lehote splatnosti, zvyšovanie cien za ukončené hospitalizácie, zvyšovanie počtu pacientov, investovanie do budov a najmä ZT ako dobrú prax možno hodnotiť: 1. uplatňovanie dôsledného controllingu nákladov podľa jednotlivých nákladových položiek v rámci lôžkových oddelení, stacionárov, SVLZ, ambulancií, LSPP v rámci ukončených hospitalizácií a nákladov na ošetrovací deň, 2. dôslednú kontrolu chybových protokolov od ZP a odstraňovanie chýb pri vykazovaní poskytnutej ZS, v nadväznosti na správne a úplne vykazovanie poskytnutej ZS, 3. zabezpečovanie služieb ako stravovanie, pranie bielizne, právne služby, upratovanie, údržbárske práce vlastnými zamestnancami, t. j. min. rozsah externe poskytovaných služieb.

Žilinský samosprávny kraj

IČO
37808427
Sídlo
Komenského 2622/48, 01109 Žilina
Kontrolované obdobie
2011-2015
Termín kontroly
27.11.2016 - 21.12.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

výber nájomcu priamym prenájmom k nebytovým priestorom na základe znaleckého posudku staršieho ako šesť mesiacov k poslednému dňu na predloženie cenových ponúk
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
ŽSK nevyžadoval od svojich nemocníc, aby vo svojich požiadavkách na zdravotnícku techniku nezdôvodňovali potrebu nimi požadovaných technicko-medicínskych vlastností a parametrov zdravotníckej techniky
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
nesprávne použitie § 28 ods. 1 písm. l) bod 2 zákona č. 25/2006 Z. z. na vyžiadanie údajov a dokladov o odbornej kvalifikácii zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
nepredloženie požadovaných dokladov alebo informácií ako dôvod na vylúčenie ponuky v súťažných podkladoch nad rámec § 33 ods. 7 zákona č. 25/2006 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
nevyhodnotenie obsahu ponúk uchádzačov podľa požiadaviek v súťažných podkladoch
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
vylúčenie uchádzača na základe nesprávneho dôvodu, nie pre nepredloženie požadovaného opisu ponúkaného prístroja, ale pre nepredloženie požadovaných dokladov potvrdzujúcich splnenie podmienok účasti, ktoré uchádzač v zmysle § 32 ods. 11 zákona č. 25/2006 Z. z. deklaroval čestným vyhlásením
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
nedostatočné zdôvodnenie nezrušenia verejného obstarávania pre predloženie len jednej ponuky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
podpísanie kúpnej zmluvy s odlišnými obchodnými podmienkami ako boli uvedené v súťažných podkladoch a v ponuke víťazného uchádzača
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
obstaranie päťročného pozáručného servisu CT prístrojov za neprimerane vysokú cenu
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Späť