Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-018/2022/1033
Názov:
Vykazovanie majetku a záväzkov v indiviuálnej účtovnej závierke Ministerstva životného prostredia SR a organizácií v jeho pôsobnosti
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť správnosť a konzistentnosť vykazovaných údajov o vybraných druhoch majetku a záväzkov v ind
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

IČO
42181810
Sídlo
Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2019 - 2021
Termín kontroly
31.01.2022 - 26.05.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

1. MŽP SR účtovalo technické zhodnotenie budovy Bukureštská (ktorá nebola kultúrnou pamiatkou) k 31.12.2020 v sume 2 783 998,31 eur na účte 089 – Ostatný DLHM, čím nepostupovalo v súlade s § 22 ods. 1 opatrenia MF SR o postupoch účtovania, podľa ktorého sa technické zhodnotenie majetku účtuje na príslušnom účte majetku, t. j. na rovnakom účte majetku ako je účtovaná budova (021 – Budovy, stavby).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31
2. MŽP SR si v preverovanom období nesplnilo povinnosť uloženú v § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve, pretože pri inventarizácii nepostupovalo podľa § 29 a § 30, konkrétne: - Tým, že preukazným spôsobom nevykonalo inventúru dopravných prostriedkov a osobných počítačov nepostupovalo podľa § 29 ods. 1 zákona o účtovníctve, pretože inventarizáciou neoverilo či stav majetku v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. - Tým, že dokladovou inventúrou, t. j. na základe listov vlastníctva, neoverilo skutočný stav nehnuteľností (budov a pozemkov) nepostupovalo podľa § 30 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého pri majetku hmotnej povahy sa skutočný stav zisťuje fyzickou inventúrou, a ak je to možné, používa sa kombinácia fyzickej a dokladovej inventúry. - Inventúrne súpisy neobsahovali odporúčania na posúdenie reálnosti ocenenia DLHM, čím nepostupovalo podľa § 30 ods. 2 písm. h) zákona o účtovníctve. - Inventúrne súpisy neobsahovali meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby alebo zodpovednej osoby za príslušný druh majetku, čím nepostupovalo podľa § 30 ods. 2 písm. e) zákona o účtovníctve. - Inventarizačné zápisy neobsahovali údaje vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov, čím nepostupovalo podľa § 30 ods. 3 písm. c) zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
3. Vykonaním inventarizácie bez vydania príkazu GTSÚ kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s čl. 6 bodom XI ods. 5 smernice o obehu účtovných dokladov, podľa ktorého sa inventarizácia vykonáva na základe príkazu generálneho tajomníka služobného úradu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
4. Tým, že pri inventarizácii pohľadávok nebolo preukázané zistenie skutočného stavu dokladovou inventúrou podľa § 30 ods. 1 zákona o účtovníctve a inventúrne súpisy a inventarizačné zápisy k pohľadávkam neobsahovali náležitosti podľa § 30 ods. 2 písm. h) a § 30 ods. 3 písm. c) citovaného zákona, konkrétne, odporúčania na posúdenie reálnosti ocenenia pohľadávok a výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia pohľadávok, MŽP SR nepostupovalo pri vykonávaní inventarizácie v súlade s § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov podľa § 29 a § 30 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
5. Tým, že MŽP SR nemalo vo vnútornom predpise uvedený spôsob účtovania tvorby a použitia rezerv a uvádzané tituly tvorby rezerv nezodpovedali titulom (účelom) uvádzaným v § 14 ods. 9 opatrenia MF SR o postupoch účtovania, nepostupovalo v súlade s § 14 ods. 2 opatrenia MF SR o postupoch účtovania, podľa ktorého spôsob tvorby a používania rezerv sa účtuje podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31
6. Spôsob účtovania rezerv rozdielovým spôsobom stavov rezerv nebol v súlade s § 62 ods. 2 a § 73 ods. 2 opatrenia MF SR o postupoch účtovania, ktoré upravujú účtovanie tvorby, použitia a zrušenia rezerv.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31
7. Tým, že poznámky neobsahovali opis významných položiek rezerv, MŽP SR pri ich zostavovaní nepostupovalo v súlade s § 3 ods. 1 opatrenia MF SR o účtovnej závierke, pretože tabuľková časť poznámok týkajúca sa rezerv nebola zostavená tak, aby poskytovala spoľahlivé informácie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/25755/2007-31
8. Spôsob evidencie údajov na kmeňových kartách majetku v majetkovej triede 91 nebol v súlade s čl. 5 bodom 6 smernice o DLHM (príloha č. 4), ktorý definuje štruktúru a polia kmeňovej karty majetku.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
9. MŽP SR tým, že nepoistilo časť majetku štátu, ktorý má v správe, konkrétne bytu č. 12 na Donnerovej 7 a budovy na Bukureštskej 4 v Bratislave a neprehodnotilo poistenie budovy – kultúrnej pamiatky na Nám. Ľ. Štúra v Bratislave, nepostupovalo v súlade s § 3 ods. 2 zákona o správe majetku štátu, ktorý ukladá správcovi majetku povinnosť využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo k poškodeniu majetku, jeho strate, zneužitiu alebo zmenšeniu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
10. MŽP SR pri vymáhaní jednej pohľadávky vo výške 4 700 eur nepostupovalo v súlade s § 4 ods. 1 zákona o pohľadávkach štátu, podľa ktorého je správca povinný nakladať s pohľadávkou štátu podľa tohto zákona, využívať všetky právne prostriedky na jej vymoženie a dbať, aby nedošlo k jej zániku alebo premlčaniu, zániku alebo premlčaniu práv na jej vymáhanie a k zníženiu pohľadávky štátu a § 4 ods. 2 citovaného zákona, keďže riadne a včas neprihlásilo pohľadávku štátu do príslušného konania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 374/2014 Z.z.
Späť