Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-021/2019/1062
Názov:
Plnenie koncepcií rozvoja vybraných štátnych podnikov v zakladateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
Účel kontrolnej akcie:
Poukázať na zavedený systém výkonu zakladateľskej funkcie MŽP SR voči štátnym podnikom v jeho zaklad
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

IČO
42181810
Sídlo
Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2016-2018
Termín kontroly
01.07.2019 - 30.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

MŽP SR nepreukázalo vo všetkých 9 výberových konaniach, ktoré sa uskutočnili v rokoch 2016 až 2018: - splnenie ustanovení uvedených v § 19a ods. 1 zákona o štátnom podniku a to že výberové konanie na riaditeľa, predsedu a členov rady, ktorých ustanovuje do funkcie na základe výberového konania zakladateľ, vyhlasuje zakladateľ v tlači alebo v iných všeobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie najmenej päť týždňov pred jeho začatím, - splnenie ustanovení uvedených v § 19a ods. 6 zákona o štátnom podniku a to, že zakladateľ zverejnil výsledok výberového konania, poradie a splnenie požadovaných kritérií jednotlivými uchádzačmi rovnakým spôsobom ako pri vyhlásení výberového konania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 111/1990 Zb.
Výročná správa VV, š. p. za rok 2017 neobsahovala informáciu v zmysle § 9 ods. 6 zákona o štátnom podniku o výške podielu na zisku za rok 2017 vo výške 10 000 eur pre generálneho riaditeľa podniku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 111/1990 Zb.
RMK MŽP SR vo svojej zápisnici zo zasadnutia konaného dňa 18.01.2017 nejasne a nezrozumiteľne uviedla v bode 7 stanovisko k predchádzajúcemu súhlasu k odplatnému prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku štátu k pozemkom za kúpnu cenu 5 998,28 eur. V zápisnici bolo uvedené, že hlasovanie bolo za: 0 zdržal sa: 0 proti: 4. V následnej poznámke je uvedené, že bol daný súhlas i na základe uzatvorenej zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. V závere bodu 7 je uvedené, že Komisia odporúča udeliť predchádzajúci súhlas. Súhlas bol udelený aj napriek hlasovaniu štyroch členov komisie proti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
NKÚ SR poukazuje na riziko nedostatočnej vnútornej kontroly v štátnych podnikoch, najmä pre oblasť nakladania s majetkom štátu a hospodárneho vynakladania verejných finančných prostriedkov.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
K výberovému konaniu na generálneho riaditeľa SVP, š. p. v roku 2016 neboli kontrolnej skupine NKÚ SR predložené žiadne relevevantné a hodnoverné doklady.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Výročná správa VV, š. p. za rok 2018 nebola kontrolnej skupine NKÚ SR predložená ani po urgencii.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
NKÚ SR poukazuje na riziko neustále rastúcej straty SVP, š. p., ktorá k 31.12.2018 kumulovane predstavovala sumu 169 030 971,62 eur.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Kontrolou výročných správ v SVP, š. p. za roky 2016, 2017 a 2018 zistené, že neobsahovali návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty čo nebolo v súlade s § 20 ods. 1 písm. f) zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

IČO
36022047
Sídlo
Martinská 49, 82105 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2016-2018
Termín kontroly
01.07.2019 - 24.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nesúlad so zmluvou a § 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. za neuplatnenie zmluvnej pokuty v sume 3 707,72 eur za oneskorené odovzdanie štúdie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nesúlad OS č. 7/2013 Obeh účtovných dokladov v súlade s § 6 ods. 4 zákona o finančnej kontrole a audite
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Výročné správy za roky 2016, 2017 a 2018 neobsahovali návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty, čím neboli vyhotovené v súlade s § 20 ods. 1 písm. f) zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
OZ Bratislava riadnu dokladovú inventúru účtov k 31.12.2018 nevypracoval na predpísanom tlačive „Inventúrne súpisy“, čo nebolo v súlade s § 30 ods. 2 zákona o účtovníctve a s Organizačnou smernicou č. 5/2013.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolný útvar SVP pri výkone finančnej kontroly nepostupoval v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Aktualizovať podpisové vzory OZ BA v súlade s OS č. 7/2013 Obeh účtovných dokladov čl. III obeh, spracovanie a kontrola účtovných dokladov.
OS č. 7/2016 - Dlhodobý majetok, evidencia, oceňovanie a odpisovanie vzhľadom na znenie zákona o účtovníctve účinného od 01.01.2016, podľa ktorého sa už majetok reprodukčnou obstarávacou cenou neoceňuje.
Organizačná smernica č. 4/2013 - Spôsob účtovania a oceňovania zásob obsahovala aj reprodukčnú obstarávaciu cenu, čo nebolo v súlade vzhľadom na znenie zákona o účtovníctve účinného od 01.01.2016, podľa ktorého sa už majetok reprodukčnou obstarávacou cenou neoceňuje.
Späť