Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-033/2017/1030
Názov:
Zabezpečenie výkonu predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v roku 2016
Účel kontrolnej akcie:
Preverenie súladu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými pr
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

IČO
00699021
Sídlo
Hlboká cesta 2, 83336 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2016
Termín kontroly
15.06.2017 - 29.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Faktúry za služby neobsahovali špecifikáciu preukazujúcu správnosť fakturovaných cien skutočne dodaných služieb, čím nebola dodržaná preukázateľnosť účtovného záznamu podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve. Podľa § 6 ods. 1 citovaného zákona je účtovná jednotka povinná doložiť účtovné prípady účtovnými dokladmi, ktoré podľa § 8 ods. 4 citovaného zákona umožňujú jednotlivo aj v súvislostiach spoľahlivo a jednoznačne určiť obsah účtovných prípadov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nedostatky boli zistené v transparentnosti uzatvárania zmluvných vzťahov, t. j. zmluvy neboli uzatvárané v dostatočnom časovom predstihu pred konaním podujatia, neobsahovali prílohy, chýbala podrobná špecifikácia predmetu zmluvy, resp. zmluvne dohodnutej ceny, obsah zmluvy nebol dohodnutý jednoznačne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Výkon finančnej kontroly nebol vykonávaný v súlade s § 7 zákona o finančnej kontrole
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky sa v predloženej dokumentácii nenachádzalo.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Postup nebol v súlade s § 9 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, konkrétne s princípom transparentnosti, keďže v predloženej dokumentácii boli uvádzané rozdielne sumy týkajúce sa predpokladanej hodnoty zákazky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Verejné obstarávanie bolo zrealizované s využitím elektronického trhoviska, pričom sa však nejednalo o službu bežne dostupnú na trhu v zmysle § 9b zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
MZVaEZ SR nepostupovalo v súlade s § 117 ods. 2 a § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, keďže zákazku „Sprievodný program podujatí realizovaných počas SK PRES“ v hodnote 200 000 eur bez DPH neuverejnilo v profile v Súhrnnej správe o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
MZVaEZ SR pri stanovovaní PHZ nepostupovalo v súlade s § 5 ods. 1 a § 9 ods. 3, konkrétne s princípom hospodárnosti a efektívnosti zákona o verejnom obstarávaní, keďže z predloženej dokumentácie nebolo zrejmé, akým spôsobom stanovilo PHZ, t. j. stanovilo PHZ bez toho, aby poznalo reálne možnosti trhu a možnosti dodávateľov.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Pripravovaná finančná operácia nebola overená zamestnancom zodpovedným za verejné obstarávanie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
MZVaEZ SR nepostupovalo v súlade s Čl. 9.7.Rámcových dohôd o dodaní prezentačného materiálu, v zmysle ktorého malo povinnosť do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti predávajúceho vrátiť nespotrebovanú časť kaucie na bankový účet predávajúceho.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
MZVaEZ SR vo verejnom obstarávaní stanovilo Osobitné požiadavky na plnenie, ktoré však následne počas plnenia zmluvy neboli dodržané.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nebol overený súlad so všetkými relevantnými skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 zákona o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
MZVaEZ SR k zákazke "Dodanie, inštalácia a deinštalácia diela – fotografickej výstavy" neuchovalo kompletnú dokumentáciu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Špecifikáciu predmetu zákazky "Dodanie, inštalácia a deinštalácia diela – fotografickej výstavy" nestanovilo jednoznačne a presne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Nebol overený súlad so všetkými relevantnými skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 zákona o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Zákazku "Výroba a dodanie protokolárnych tlačovín s vizuálom SK PRES" MZVaEZ SR zadalo priamym zadaním. V zmysle Čl. 12 Zákazky zadávané priamo ods. 3 Smernice č. 21/2016 zo dňa 21. 06. 2016 o verejnom obstarávaní na MZVaEZ SR bol zadávateľ povinný prihliadať na dodržanie princípu hospodárnosti a nezadať vedome zákazku priamo uchádzačovi, ktorý by ministerstvu poskytol nevýhodné podmienky plnenia zákazky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Dodanie protokolárnych predmetov - zrealizovaná finančná kontrola vykazovala znaky formálnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
MZVaEZ uplatnilo pri zabezpečovaní výkonu predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v roku 2016 výnimky z aplikácie zákona o verejnom obstarávaní. MZVaEZ SR preukázalo (u vybranej vzorky) oprávnenosť použitia výnimky z aplikácie zákona o verejnom obstarávaní.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

IČO
42181810
Sídlo
Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2016
Termín kontroly
01.03.2017 - 20.08.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nedoloženie dokladu o podrobnej špecifikácii skutočne vykonaných prác
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.
Postup kontrolovaného subjektu nebol v preukázateľný, lebo nevykonal vecnú, číselnú a formálnu kontrolu a základnú finančnú kontrolu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
MŽP SR v profile neuverejnilo v Súhrnnej správe všetky povinne zverejňované zákazky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
MŽP SR predpokladanú hodnotu zákazky určilo v rámci prieskumu trhu na základe ponúk, ktoré boli neporovnateľné a požiadavky na poskytované služby boli uvedené nejednoznačne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
MŽP SR za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky realizovalo prípravné trhové konzultácie. Prijatie opatrení zabezpečujúcich nenarušenie čestnej hospodárskej súťaže a neporušenie princípu nediskriminácie a princípu transparentnosti nepreukázalo.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
MŽP SR špecifikáciu požadovaných logistických služieb pre vybrané podujatia v tretích krajinách a Cenovú kalkuláciu nestanovilo jednoznačne a úplne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
MŽP SR pri určení lehoty na predkladanie ponúk (necelých 10 dní) neprihliadalo na zložitosť predmetu zákazky a čas potrebný na vypracovanie ponúk. To aj s osobitným dôrazom na skutočnosť, že dvaja z troch oslovených záujemcov už mali vopred MŽP SR poskytnuté informácie v rámci zrealizovaného prieskumu trhu realizovaného za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
MŽP SR neposudzovalo splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s Výzvou na predloženie ponuky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
MŽP SR pri realizácii zákazky "Agentúrne služby pre podujatia SK PRES" nepostupovalo tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
MŽP SR pri vykonávaní základnej finančnej kontroly (pred podpisom zmluvy) neoverilo súlad s relevantnými skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 zákona o finančnej kontrole. Zároveň absentovalo vyjadrenie vedúcej služobného úradu MŽP SR, či je, alebo nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť vykonala.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Tlač plagátov nebola predmetom cenovej kalkulácie v rámci realizovaného verejného obstarávania a neobsahoval ju ani opis predmetu zákazky (napriek tomu, že išlo o predvídateľný výdavok). Kontrolou nebolo možné identifikovať, na základe ktorej položky týkajúcej sa príloh k uzatvorenej zmluve, bola predmetná služba a následne fakturácia za poskytnutie tejto služby uskutočnená.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
MŽP SR v zmysle § 23 zákona o verejnom obstarávaní kontrolnej skupine dostatočne nepreukázalo, že zabezpečilo, aby vo verejnom obstarávaní došlo k identifikácii prípadného konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť čestnú hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
MŽP SR uplatnilo v zmysle predloženej dokumentácie výnimku zo zákona o verejnom obstarávaní (§ 1 ods. 12 písm. l) zákona o verejnom obstarávaní). Kontrolná skupina konštatuje, že zodpovednosť za uplatnenie výnimky z aplikácie zákona o verejnom obstarávaní v súvislosti so zadávaním zákazky bola na MŽP SR. Použitie výnimky nemalo MŽP SR v predloženej dokumentácii odôvodnené.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Späť