Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-033/2012/1060
Názov:
Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu kapitoly MDVRR SR, MPRV SR, MŽP SR, MH SR za rok 2011.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť správnosť zostavenia záverečných účtov kapitol MDVRR SR, MPRV SR, MŽP SR, MH SR za rok 2011
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

IČO
30416094
Sídlo
Námestie Slobody 6, 81005 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2011
Termín kontroly
21.02.2012 - 22.04.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nezaúčtovanie niektorých stavieb a pozemkov na účty 021 a 031
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Oneskorené účtovanie obstarania majetku; oneskorené, resp. skoršie účtovanie zaradenia majetku a oneskorené účtovanie vyradenia majetku
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Nezabezpečenie preukázateľnosti účtovného dokladu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nearchivovanie dokumentu - delimitačného protokolu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zaúčtovanie výdavkov na opravu pozemnej komunikácie do majetku a nie do nákladov
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Nezaúčtovanie pohľadávky v čase jej vzniku
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Nezaúčtovanie záväzkov v čase ich vzniku a účtovanie na nesprávny účet pri prevode správy záväzkov
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Účinnosť nájomných zmlúv stanovená pred dátumom ich podpisu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
MDVRR SR dohodlo v nájomnej zmluve neurčitú dobu nájmu a na platnosť nájomnej zmluvy si nevyžiadalo súhlas MF SR
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Oneskorené uzatvorenie zmlúv o výpožičke po delimitácii budovy z MV SR
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V internej smernici nesprávne určená úhrada obstarania drobného dlhodobého nehmotného majetku a drobného dlhodobého hmotného majetku z bežných výdavkov a nie z kapitálových výdavkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
MDVRR SR nepostupovalo pri inventarizácii majetku, záväzku a rozdielu majetku a záväzkov v súlade s ustanoveniami zákona
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

IČO
00686832
Sídlo
Mlynské Nivy 44/a, 82715 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2011
Termín kontroly
22.02.2012 - 25.04.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrola po preskúmaní ponukového konania na prenájom priestorov kuchyne a jedálne v budove MH SR na Mierovej ulici v Bratislave, ktoré sa uskutočnilo v decembri 2011 zistila, že MH SR nekonalo v súlade s § 13 ods. 1 zákona o správe majetku štátu, pretože písomne nepozvalo na vyhodnotenie cenových ponúk žiadneho zo záujemcov. Kontrola ďalej zistila, že v ponukovom konaní požadovalo MH SR za prenájom cenu vyplývajúcu zo znaleckého posudku, ktorá však bola skoro päťnásobne nižšia ako cena z nájomnej zmluvy platnej do 31.12.2011. MH SR preto nepostupovalo v súlade s § 3 ods. 4 zákona o správe majetku štátu, podľa ktorého je správca povinný s dočasne prebytočným majetkom naložiť s maximálnou hospodárnosťou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Dlhodobá pohľadávka po lehote splatnosti voči bývalej zamestankyni MH SR v sume 102 905,52 EUR bola vedená na analytickom účte č. 31626 – Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov, pričom mala byť vedená na účte č. 378 – Iné pohľadávky. Ďalej kontrola zistila, že k pohľadávke nebola vytvorená opravná položka na účte 391 – opravné položky k pohľadávkam, čím MH SR nekonalo v súlade s § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Čiastkové inventarizačné komisie č. 2, 3, 4, 5, 6, 8 a 9 nevypracovali ako výstupy z inventarizácie inventarizačné zápisy, ale komentáre ČIK, ktoré nemali náležitosti inventarizačného zápisu podľa § 30 ods. 3 zákona o účtovníctve. Ďalej inventarizačné súpisy vypracované ČIK č. 2, 3, 4, 5, 6, 8 a 9 neobsahovali údaje, ktoré mali obsahovať podľa § 30 ods. 2 zákona o účtovníctve. MH SR preto nevykonalo inventarizáciu v súlade s § 30 ods. 2 a 3 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

IČO
00156621
Sídlo
Dobrovičova 12, 81266 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2011
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Bezodplatné prenechanie nehnuteľného majteku štátu súkromnej spoločnosti zo Zvolena, ktoré súkromná spoločnosť prenajíma ďalším subjektom.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
ZoD na dodávku prác v stravovacej oblasti na MPRV SR bola uzatvorená v rozpore so zákonom o správe majetku štátu v zmysle §13. Ministerstvo poskytovateľovi stravovania poskytuje nehnuteľný majetok a hnuteľný majetok bezodplatne.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
MPRV SR za plnenia vyplývajúce zo zmlúv uzavretých na vypracovanie analýzy, právnych a poradenských služieb verejné prostriedky vynaložilo v rozpore s princípmi transparentnosti, nediskriminácie a hospodárnosti v zmysle § 9 ods. 4 zákona o vernom obstarávaní a nepostupovalo v súlade s ustanovením § 19 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Spisové zložky k DIK neobsahovali "inventúrne súpisy, čo nebolo v súlade s § 30 ods. 2 zákona o účtovníctve. Majetok (predmety zakúpené pre ptreby tlače a propagácie) nebol vedený v účtovníctve a vzhľadom na to, nemohol byť porovnaný účtovný stav s inventúrnym súpisom (skutočný stav), čo nebolo v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Ministerstvo neevidovalo a následne neuplatňovalo voči dlžníkom príslušenstvo k pohľadávke súvisiace s uzatvorenými nájomnými zmluvami a uvedeným postupom porušilo ustanovenia § 3 ods. 4 a § 6 ods. 4 zákona o správe majetku štátu. Ministerstvo v dvoch prípadoch nepreukázalo, že vykonalo v kontrolovanom období právne úkony na zabezpečenie pohľadávky voči neplatičom, za nájom mejtku štátu, ktorý má v správe, čo nebolo v súlade s ustanovením § 3 ods. 2 a § 6 ods. 4 zákona o správe majetku štátu.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Zistený stav v agende pohľadávok a ich zaevidovanie v účtovníctve miniksterstva bez preukázateľných účtovných relevantných dokladov nebol v súlade s ustanovením § 6 ods.1, § 8 ods. 4, § 31 ods. 3 a § 32 ods.1 zákona o účtovníctve. Uvedený stav vytvára tiež riziko pre správcu prevzatých pohľadávok pri ich vymáhaní z hľadiska ich vymožiteľnosti nadväzne na to, že ministerstvo ako správca pohľadávky je povinné postupovať podľa príslušných ustanovení zákona o správe majetku štátu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

IČO
42181810
Sídlo
Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2011
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

MŽP SR nevytvorilo rezervu na záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou v zmysle § 26 ods. 5 zákona č.431/2002 Z. z. v sume 654 500 eur, ktorá zodpovedala výške udelenej pokuty MŽP SR rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 21.12.2011 za uzatvorenie zmluvy na predmet zákazky „Komunikačný plán Operačného programu Životné prostredie pre programové obdobie 2007 – 2013 a návrh jeho realizácie na roky 2008 – 2013“ rokovacím konaním bez zverejnenia bez splnenia podmienky na jeho použitie. Správne konanie vo veci udelenej pokuty naďalej trvá.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V účtovníctve MŽP SR boli pozemky, zapísané na liste vlastníctva č.1535 katastrálne územie Modra, v celkovej výmere 3 563 m2 zaúčtované v sume 495,92 eur, čo predstavuje neobjektívne ocenenie vzhľadom na plochu a katastrálne územie, v ktorom sa pozemky nachádzajú. Inventarizačným zápisom bol potvrdený účtovný stav a nebolo prehodnotené ocenenie týchto pozemkov. Majetok v Modre – Harmónii bol na základe uznesenia vlády SR č. 722 z 16.11.2011 definovaný pre kapitolu MŽP SR ako prebytočný. Uvedeným postupom MŽP SR nekonalo v súlade s ustanovením § 30 ods. 3 písm. c) zákona č.431/2002 Z. z., podľa ktorého inventarizačný zápis je účtovný záznam, ktorým sa potvrdzuje vecná správnosť účtovníctva a ktorý musí obsahovať výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov podľa § 26 a § 27 zákona č.431/2002 Z. z.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Predmetom Zmluvy o prevode správy majetku štátu zo dňa 30.09.2011 bol záväzok Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) odovzdať MŽP SR do správy prebytočný majetok školiaceho strediska Modra - Harmónia. Prevod správy bol bezodplatný. SAŽP odovzdala a MŽP SR prevzalo majetok podľa zmluvy. MŽP SR sa zaviazalo využívať majetok a nakladať s ním v súlade s povinnosťami vyplývajúcimi zo zákona o správe majetku štátu. MŽP SR uvedený majetok nevyužívalo a vznikali mu náklady na zabezpečenie ochrany tohto majetku. Nevyužívaním majetku, nekonalo MŽP SR v súlade s ustanovením §19 ods. 6 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonom
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
MŽP SR uzatvorilo 25.06.2009 zmluvu o poskytovaní stravovania. Predmetom zmluvy bolo zabezpečovať denné stravovanie a prevádzku bufetu pre MŽP SR v jeho sídle na námestí Ľ. Štúra v Bratislave. V zmluvných povinnostiach MŽP SR bol záväzok bezodplatne poskytnúť poskytovateľovi stravovania priestory jedálne a prípravne stravy, elektrickú energiu, teplo, studenú a teplú úžitkovú vodu, separátor mastnoty – lapač tukov, vlastné zabudované technologické zariadenie. Zmluva bola uzatvorená na dobu neurčitú. Minister životného prostredia v júni 2011 vypovedal spoločnosti Zmluvu o poskytovaní stravovania. Uvedená zmluva pre MŽP SR bola nevýhodná, poskytovateľ stravovania za obdobie trvania zmluvného vzťahu nemal povinnosť uhradiť žiadne finančné prostriedky za prenájom priestorov, v ktorých bolo poskytované stravovanie a prevádzka bufetu a nemal zmluvnú povinnosť platiť za skutočne spotrebované energie. MŽP SR tým, že poskytlo bezodplatne svoje priestory poskytovateľovi stravovania nekonalo v súlade s ustanovením § 19 ods. 6 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
MŽP SR vypočítalo v súlade s ustanoveniami zmluvy sumu odstupného za jednostranné vypovedanie Zmluvy na realizáciu Komunikačného plánu Operačného programu Životné prostredie pre programové obdobie 2007 – 2013 vo výške 50 % z nezrealizovanej ceny predmetu zmluvy uvedenej v článku IV. MŽP SR uviedlo sumu nezrealizovanej ceny predmetu zmluvy 912 360,65 eur bez DPH a následne vypočítalo odstupné 50 % v sume 455 967,58 eur. K úhrade zmluvnej pokuty muselo MŽP SR prijať rozpočtové opatrenie na povolenie prekročenia limitu výdavkov kapitoly. MŽP SR v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. ako správca majetku štátu bolo povinné využiť všetky právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo k jeho zneužitiu alebo zmenšeniu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
MŽP SR na základe Zmluvy o poskytovaní stravovania zo dňa 25.06.2009 sa dohodlo s poskytovateľom stravovania na bezodplatnom poskytovaní elektrickej energie, teplej, studenej a úžitkovej vody a vlastného zabudovaného technologického zariadenia na dobu neurčitú a teda MŽP SR nedbalo na ochranu majetku, aby nedošlo najmä k jeho poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniu v súlade s ustanovením § 3 ods.2 č. 278/1993 Z. z o správe majetku štátu.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
MŽP SR dňa 21.12.2007 uzavrelo Zmluvu o upratovacích a čistiacich službách. Predmetom zmluvy sú upratovacie a čistiace práce na celkovej podlahovej ploche 5 411 m2. Cena za predmet zmluvy bola stanovená dohodou. Zmluvné strany sa dohodli, že práce budú realizované v priestoroch MŽP SR v časovom období od 01.01.2008 do doby platného ukončenia výberového konania na nového dodávateľa služby. Od roku 2008 nebola vyhlásená žiadna verejná súťaž na dodávateľa upratovacích a čistiacich služieb, MŽP konalo v rozpore s § 5 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Späť