Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-006/2019/1031
Názov:
Investície do Národného projektu "Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva"
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť prínos projektu pre zabezpečenie digitálneho vzdelávania v regionálnom školstve
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Gymnázium

IČO
00161110
Sídlo
Konštantínova 2, 08065 Prešov
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
29.05.2019 - 08.09.2019
Stav kontroly
Ukončená

Gymnázium

IČO
35531754
Sídlo
Park Mládeže 5, 04001 Košice-Sever
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
02.06.2019 - 13.08.2019
Stav kontroly
Ukončená

Gymnázium

IČO
00160989
Sídlo
Šrobárova 1, 04223 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
02.06.2019 - 13.08.2019
Stav kontroly
Ukončená

Gymnázium

IČO
00160903
Sídlo
Hlinská 29, 01180 Žilina
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
30.05.2019 - 11.09.2019
Stav kontroly
Ukončená

Gymnázium

IČO
31914551
Sídlo
Varšavská cesta 1, 01008 Žilina
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
30.05.2019 - 08.09.2019
Stav kontroly
Ukončená

Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského

IČO
00396869
Sídlo
Tajovského 25, 97401 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
05.06.2019 - 25.08.2019
Stav kontroly
Ukončená

Gymnázium Jána Hollého Trnava

IČO
00160466
Sídlo
Na hlinách 7279/30, 91701 Trnava
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
04.06.2019 - 18.08.2019
Stav kontroly
Ukončená

Gymnázium Mikuláša Kováča

IČO
00626317
Sídlo
Mládežnícka 51, 97404 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
04.06.2019 - 25.08.2019
Stav kontroly
Ukončená

Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín

IČO
00160458
Sídlo
Ul. 1. mája 170/2, 91135 Trenčín
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
22.05.2019 - 26.06.2019
Stav kontroly
Ukončená

Gymnázium, Golianova 68, Nitra

IČO
00160261
Sídlo
Golianova 68, 94901 Nitra
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
03.06.2019 - 18.09.2019
Stav kontroly
Ukončená

Gymnázium, Párovská 1, Nitra

IČO
00160253
Sídlo
Párovská 1, 95050 Nitra
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
03.06.2019 - 12.09.2019
Stav kontroly
Ukončená

Materská škola

IČO
42085454
Sídlo
Bernolákova 19, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
04.06.2019 - 22.09.2019
Stav kontroly
Ukončená

Materská škola

IČO
37905121
Sídlo
Cesta k vodojemu 386/4, 01003 Žilina
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
03.06.2019 - 08.09.2019
Stav kontroly
Ukončená

Materská škola

IČO
37904957
Sídlo
Čajakova 4, 01001 Žilina
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
03.06.2019 - 25.08.2019
Stav kontroly
Ukončená

Materská škola Výčapy-Opatovce 478, 951 44

IČO
37960903
Sídlo
Výčapy - Opatovce 478, 95144 Výčapy-Opatovce
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
05.06.2019 - 16.07.2019
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

IČO
00164381
Sídlo
Stromová 1, 81330 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
02.06.2019 - 17.11.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V návrhu rozpočtu SR na roky 2015 až 2017 nebola úloha "Koncepcia informatizácie rezortu školstva s výhľadom do roku 2020" uvedená a neboli zabezpečené ani voľné zdroje zo ŠR, čo zakladalo riziko plnenia cieľov Koncepcie 2020 a bolo aj rizikom pre udržateľnosť NP EVSRŠ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V návrhu rozpočtu SR na roky 2015 až 2017 nebola úloha "Koncepcia informatizácie rezortu školstva s výhľadom do roku 2020" uvedená a neboli zabezpečené ani voľné zdroje zo ŠR, čo zakladalo riziko plnenia cieľov Koncepcie 2020 a bolo aj rizikom pre udržateľnosť NP EVSRŠ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Porovnaním dokumentovMŠVVaŠ SR spracovaných v rámci PV vlád SR za obdobie 2012 až 2016 a následne za 2016 až 2020 vyplýva, že sú obsahovo, cieľovo a kontinuálne takmer úplne odlišné a informatizácia a digitalizácia školstva v rokoch 2016 až 2020 nepatrila medzi strategické oblasti rozvoja školstva, nebola zrejmá skutočnosť, či sa už uspokojivo naplnili ciele Koncepcie 2020 najmä v oblasti HW infraštruktúry, DEO a digitálnych zručností a či a ako sa budú tieto strategické oblasti v budúcnosti rozvíjať a aké budú zdroje ich financovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Výdavky na jednotlivé aplikačné ES boli vyčíslené iba odhadom z dôvodu nevedenia analytickej účtovnej evidencie.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 528/2008 Z.z.
Nevysvetlenie rozdielu medzi účtovnou evidenciou majetku a evidenciou o skutočnom rozmiestnení majetku v rámci projektu preukázalo neprehľadnosť a nepresnosť evidencie o majetku nadobudnutom v rámci zmluvy o NFP.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Vecný obsah MU bol totožný s náplňou činnosti vykonávanej v rámci jednotlivých aktivít projektu a tým ich monitoring a vyhodnocovanie bolo formálne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nezrovnalosť vo VO neovplyvnila výsledok VO, ale zvýšila požiadavky projektu na prostriedky zo ŠR o 7,25 % a zároveň o tento pomer znížila čerpanie prostriedkov z fondov EÚ.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Zmluvy o výpožičke neobsahovali žiadne sankcie a neboli v rámci subjektu upravené žiadnym vnútorným predpisom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Správa o inventarizácii neobsahovala všetky náležitosti v zmysle zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventarizácia majetku štátu na jednotlivých školách nebola vykonaná v súlade so zákonom o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Účtovníctvo kontrolovaného subjektu nebolo v časti účtovanie o majetku nadobudnutého z NP preukázateľné a záväzok žiadateľa uvedený v rámci organizačných a procesných podmienok ohľadne správy majetku nebol riadne zabezpečený.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nevyužívanie eGov služby "modul pre psychológov" zakladá riziko neefektívnosti a neúčinnosti vynaložených finančných prostriedkov vo výške 8810490,00 eur (zmarená časť investície). Toto riziko a riziko neustanovenia povinnosti tvorby ŠkVP pomocou IS EVSRŠ ovplyvňuje udržateľnosť tejto časti projektu a jeho ďalší rozvoj po uplynutí doby udržateľnosti.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Udržateľnosť, resp. ďalší rozvoj projektu v časti HW infraštruktúry je značne riziková z dôvodu jej jednorazovej podpory vo vybraných regionálnych školách, nevyčlenenia finančných prostriedkov pre zriaďovateľov škôl a absencie podpory rozvoja HW infraštruktúry regionálneho školstva v plánovaných projektoch Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Na rozdiel od OPIS nové OP v súčasnosti i v budúcnosti budú iba minimálne podporovať investície do HW infraštruktúry, a z tohto dôvodu existuje riziko, že bude potrebné požiadavky na rozvoj HW infraštruktúry pre digitalizáciu regionálneho školstva financovať výlučne len zo ŠR.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Vopred pripravený záväzný text zmluvy o partnerstve je možné v tomto prípade považovať za zavádzajúci, nakoľko nezohľadňuje reálny priebeh, rozsah a obsah spolupráce s partnerom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Malá Ida

IČO
00324426
Sídlo
Hlavná 11, 04420 Malá Ida
Kontrolované obdobie
2013-2018
Stav kontroly
Ukončená

Stredná odborná škola Jana Bocatia

IČO
35570172
Sídlo
Bocatiova 1, 04001 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
02.06.2019 - 13.08.2019
Stav kontroly
Ukončená

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín

IČO
00351806
Sídlo
Jilemnického 24, 91250 Trenčín
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
21.05.2019 - 25.06.2019
Stav kontroly
Ukončená

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku

IČO
00162558
Sídlo
Predmestská 82, 01001 Žilina
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
27.05.2019 - 19.09.2019
Stav kontroly
Ukončená

Stredná odborná škola stavebná

IČO
00893226
Sídlo
Tulipánová 2, 01162 Žilina
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
28.05.2019 - 22.09.2019
Stav kontroly
Ukončená

Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov

IČO
00893251
Sídlo
Volgogradská 1, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
29.05.2019 - 08.09.2019
Stav kontroly
Ukončená

Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra

IČO
00596868
Sídlo
Cintorínska 4, 95050 Nitra
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
03.06.2019 - 17.09.2019
Stav kontroly
Ukončená

Stredná odborná škola, Nábrežie mládeže 1, Nitra

IČO
00893293
Sídlo
Nábrežie mládeže 1, 95028 Nitra
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
05.06.2019 - 19.09.2019
Stav kontroly
Ukončená

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

IČO
00161471
Sídlo
Hurbanova 6, 97518 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
10.06.2019 - 21.08.2019
Stav kontroly
Ukončená

Stredná priemyselná škola dopravná Trnava

IČO
00491861
Sídlo
Študentská 23, 91845 Trnava
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
03.06.2019 - 04.09.2019
Stav kontroly
Ukončená

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice

IČO
00161756
Sídlo
Komenského 44, 04001 Košice-Sever
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
02.06.2019 - 13.08.2019
Stav kontroly
Ukončená

Stredná zdravotnícka škola

IČO
00607053
Sídlo
Tajovského 24, 97429 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
10.06.2019 - 21.08.2019
Stav kontroly
Ukončená

Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín

IČO
00607363
Sídlo
Veľkomoravská 14, 91134 Trenčín
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
22.05.2019 - 25.06.2019
Stav kontroly
Ukončená

Stredná zdravotnícka škola Trnava

IČO
00607371
Sídlo
Daxnerova 6, 91701 Trnava
Kontrolované obdobie
2013-1018
Termín kontroly
04.06.2019 - 14.07.2019
Stav kontroly
Ukončená

Stredná športová škola Trenčín

IČO
00515159
Sídlo
Staničná 6, 91105 Trenčín
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
21.05.2019 - 26.06.2019
Stav kontroly
Ukončená

Základná škola

IČO
31870431
Sídlo
Bezručova 66, 91101 Trenčín
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
21.05.2019 - 01.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Notebook Lenovo ThinkEdge a WiFi Router D-Link boli zlikvidované a nahradené novými zariadeniami bez informovania MŠVVaŠ SR, čo nebolo v súlade s čl. II. bod 8 písm. a. zmluvy o výpožičke. Nakoľko zariadenia neboli vrátené MŠVVaŠ SR, bolo zároveň porušené ustanovenie § 662 Občianskeho zákonníka.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.

Základná škola

IČO
35540486
Sídlo
Polianska 1, 04001 Košice-Sever
Kontrolované obdobie
2013-2018
Stav kontroly
Ukončená

Základná škola

IČO
35540613
Sídlo
Tomášikova 31, 04001 Košice-Sever
Kontrolované obdobie
2013-2018
Stav kontroly
Ukončená

Základná škola

IČO
35677783
Sídlo
Spojová 14, 97404 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
03.06.2019 - 08.09.2019
Stav kontroly
Ukončená

Základná škola - Beethovenova 11, Nitra

IČO
37861352
Sídlo
Beethovenova 11, 94911 Nitra
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
06.06.2019 - 07.07.2019
Stav kontroly
Ukončená

Základná škola 1. - 4. ročník s materskou školou

IČO
37892509
Sídlo
Priechod 179, 97611 Priechod
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
27.05.2019 - 12.09.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Materská škola nekonala v zmysle čl. 8 písm. e) zmluvy o výpožičke č. 1510.2014, podľa ktorého sa zaviazala zabezpečiť poistenie zariadenia. V priebehu výkonu kontroly boli dodané zariadenia dodatočne poistené zmluvou č. 4419013368 z 30. 08. 2019 a so začiatkom poistenia od 02. 09. 2019.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Základná škola Prešov na Ulici Matice Slovenskej č. 13

IČO
37877232
Sídlo
Matice slovenskej 13, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
03.06.2019 - 11.09.2019
Stav kontroly
Ukončená

Základná škola s materskou školou - Alapiskola - és Óvoda, Hlavná 198, Kolíňany

IČO
42047625
Sídlo
Hlavná 198, 95178 Kolíňany
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
06.06.2019 - 21.08.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt bez písomného usmernenia od požičiavateľa (Ministerstva školstva) použil finančné prostriedky uhradené od poisťovne za krádež techniky (1 ks notebook, 10 ks tabletov) na nákup 9 ks nových tabletov.

Základná škola s materskou školou T.G.Masaryka Ľubietová

IČO
35677830
Sídlo
Nám. V. Dunajského 4/14A, 97655 Ľubietová
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
27.05.2019 - 15.09.2019
Stav kontroly
Ukončená

Základná škola s materskou školou, Želiarska 4, Košice

IČO
42107652
Sídlo
Želiarska 4, 04013 Košice-Sídl.Ťahanovce
Kontrolované obdobie
2013-2018
Stav kontroly
Ukončená

Základná škola v Trenčíne, Dlhé Hony 1

IČO
36126543
Sídlo
Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
21.05.2019 - 30.06.2019
Stav kontroly
Ukončená

Základná škola, Benkova ul. 34, 949 01 Nitra

IČO
37965859
Sídlo
Benkova 34, 94901 Nitra
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
06.06.2019 - 18.07.2019
Stav kontroly
Ukončená

Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina

IČO
37813013
Sídlo
Karpatská 8063/11, 01008 Žilina
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
10.06.2019 - 06.08.2019
Stav kontroly
Ukončená

Základná škola, Limbová 30, Žilina

IČO
37810880
Sídlo
Limbová 30, 01007 Žilina
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
02.06.2019 - 19.09.2019
Stav kontroly
Ukončená

Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica

IČO
35677708
Sídlo
Moskovská 2, 97404 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
03.06.2019 - 18.09.2019
Stav kontroly
Ukončená

Základná škola, Ulica Atómová 1, Trnava

IČO
36080756
Sídlo
Ulica Atómová 1, 91701 Trnava
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
03.06.2019 - 21.08.2019
Stav kontroly
Ukončená

Základná škola, Ulica Jána Bottu 27, Trnava

IČO
36080594
Sídlo
Ulica Jána Bottu 27, 91701 Trnava
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
03.06.2019 - 22.08.2019
Stav kontroly
Ukončená

Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava

IČO
37990365
Sídlo
Ulica Maxima Gorkého 21, 91702 Trnava
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
05.06.2019 - 02.09.2019
Stav kontroly
Ukončená

Základná škola, Ulica Spartakovská 5, Trnava

IČO
37990373
Sídlo
Ulica Spartakovská 5, 91701 Trnava
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
03.06.2019 - 02.09.2019
Stav kontroly
Ukončená

Školské zariadenia mesta Trenčín, m. r. o.

IČO
36129755
Sídlo
Mládežnícka 4, 91101 Trenčín
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
21.05.2019 - 05.09.2019
Stav kontroly
Ukončená

Športové gymnázium Trnava

IČO
00352519
Sídlo
J.Bottu 31, 91787 Trnava
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
04.06.2019 - 02.09.2019
Stav kontroly
Ukončená
Späť