Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-004/2017/1060
Názov:
Realizácia výziev a vyzvaní programového obdobia 2014 – 2020 II.
Účel kontrolnej akcie:
Kontrola výziev/vyzvaní od ich vyhlásenia až po vyhodnotenie predložených žiadostí o nenávratný fina
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

IČO
00156621
Sídlo
Dobrovičova 12, 81266 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2014-2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

MPaRV SR nezaznamenával závery z dožiadania doplňujúcich informácií v rámci odborného hodnotenia ŽoNFP a zároveň odborný hodnotiteľ nezaznamenal do hodnotiaceho hárku skutočnosť, že v procese odborného hodnotenia ŽoNFP došlo v záujme adekvátneho posúdenia kritérií odborného hodnotenia k vyzvaniu žiadateľa na doplnenie ŽoNFP a poskytnutie doplňujúcich informácií, resp. nezaznamenal informáciu o doplnených skutočnostiach
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
MPaRV SR nezadával hodnotiace hárky do ITMS 2014+ podľa podbodu 4 bodu 5.2.4.3.3. IMP RO ver. 1.9.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nevypĺňanie preberacích protokolov k odovzdaniu kompletnej dokumentácie ŽoNFP odborným hodnotiteľom podľa bodu 3.3.1 Príručky pre OH, ver. 4, kde sa uvádza cit.: „Zástupca RO/SO preberacím protokolom odovzdá hodnotiteľovi kompletnú dokumentáciu potrebnú pre vyhodnotenie ŽoNFP
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Vo výzve č. IROP-PO1-SC122-201615 kontrolná skupina NKÚ SR identifikovala konflikt záujmov v prípade jedného odborného hodnotiteľa v zmysle § 46 ods. 2 písm. f) zákona o príspevku z EŠIF.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

IČO
00151866
Sídlo
Pribinova 2, 81272 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2014-2017
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

IČO
00164381
Sídlo
Stromová 1, 81330 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2014-2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Oneskorené zaznamenanie zmeny vyzvania v ITMS2014+. Podľa účinného MP RO ver. 3.0, bodu 5.3.1.6 zmeny Vyzvania v ITMS2014+ sa majú zaznamenať do jedného pracovného dňa od jeho zmeny.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Odborný hodnotiteľ, ktorý vypracoval a podpísal hodnotiaci hárok dňa 26.05.2017 (na základe ktorého bolo vydané Rozhodnutie o schválení vo výške NFP 39 867 503 eur) bol vybraní ako druhý náhradník z opätovného prideľovania ŽoNFP a to dňa 23.05.2017. Avšak čestné vyhlásenie podpisoval už 17.05.2017 aj s kódom ŽoNFP, kedy ešte ani nebolo známe, že pôvodný odborný hodnotiteľ zistil možný konflikt záujmov a že ani prvý náhradník nebude môcť vykonať odborné hodnotenie.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Na základe preverenia predložených prihlášok a životopisov odborných hodnotiteľov kontrolná skupina zistila, že: v procese tvorby databázy odborných hodnotiteľov, boli vybraní aj odborní hodnotitelia, ktorí: • nespĺňajú podmienku - minimálne 3-ročná prax v oblasti výskumu a vývoja a/alebo priemyselných inovácií; • nepreukázali odborné skúsenosti v oblastiach špecifického záujmu prioritných osí OP VaI, pre ktoré sa vyhlásila predmetná výzva. • hodnotili oblasti špecializácie z pohľadu dostupných vedeckých a výskumných kapacít, ktorú nemali uvedenú v prihláške • nepreukázali znalosť prioritnej osi, špecifických cieľov a aktivít OP VaI v rámci kontrolovaných výziev • v databáze sú vedení odborní hodnotitelia, ktorí uvádzajú znalosti z viacerých oblastí špecializácie (aj päť oblastí z piatich), avšak podľa predloženej prihlášky a životopisu nie sú tieto znalosti preukázané a prípadné profesijné zameranie odborného hodnotiteľa je odlišné od hodnotenej oblasti špecializácie. Databáza odborných hodnotiteľov bola do 11.11.2016 v kompetencií RO pre OP VaI. Až po 11.11.2016 databázu prevzala VA.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Kontrolná skupina NKÚ SR zistila, že nie je dostatočne zdokumentovaná procedúra zostavovania zoznamu hodnotiteľov pre konkrétne výzvy tzv. longlistu hodnotiteľov. Vzhľadom na uvedené zistenie sme nezískali primerané uistenie, že výber hodnotiteľov do longlistu je transparentný a vhodnosť hodnotiteľov je objektívne posudzovaná. Databáza odborných hodnotiteľov bola do 11.11.2016 v kompetencií RO pre OP VaI. Až po 11.11.2016 databázu prevzala VA.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
V prípade hodnotiacich kritérií Výzvy PVVC 1.2.1.-02 polovica bodovaných hodnotiacich otázok bola postavených na subjektívnom chápaní odborných hodnotiteľov. Rozdiel medzi jednotlivými škálami a udelením bodov je popísaný veľmi jednoducho a stručne. Rozdiel medzi sedem a päť bodov je len v slove veľmi dobrý a dobrý a či sú stále možné ďalšie zlepšenia alebo je stále potrebné zlepšenie. Subjektívne postavené hodnotiace otázky bez ich adekvátneho rozpracovania v Príručke pre odborného hodnotiteľa (šesť otázok z 12) nie sú v súlade s princípom objektívnosti, transparentnosti a účelnosti. Na základe nedostatočne podrobného slovného hodnotenia v príručke pre hodnotiteľov sa tým vytvára priestor na individuálny a subjektívny prístup odborných hodnotiteľov, ktorý je potrebné do budúcnosti obmedziť/minimalizovať. Dané otázky sú postavené subjektívne a ich posúdenie nie je preukázateľne overiteľné. • proces odborného hodnotenia, kde jednej subjektívnej otázke je pridelených 9 bodov a významnosť 20% a kde jeden bod mohol znamenať hranicu od schválenia nie je v súlade s európskymi princípmi. (Uvedené sa týka aj Výzvy DSV 1.2.1.-03)
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Vylučujúce kritérium 1.4 Súlad projektu s výzvou, príručkou pre žiadateľa/schémou štátnej pomoci a pravidlami štátnej pomoci nie je postavené jednoznačne a objektívne. Nie je presne uvedené aká časť základného výskumu môže byť realizovaná v danom projekte len, že nesmie ísť o nosnú aktivitu. Odborní hodnotitelia tak posudzovali dané kritérium značne subjektívne.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť

Pôdohospodárska platobná agentúra

IČO
30794323
Sídlo
Hraničná 12, 81526 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2014-2018
Stav kontroly
Ukončená

Slovenská inovačná a energetická agentúra

IČO
00002801
Sídlo
Bajkalská 27, 82799 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2014-2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

SIEA vydávala rozhodnutia o schválení ŽoNFP, rozhodnutia o neschválení ŽoNFP a rozhodnutia o zastavení konania o ŽoNFP v meškaní o 10 pracovných dní v rámci druhého hodnotiaceho kola vo vybranej vzorke, na ktoré platila výnimka z Centrálneho koordinačného orgánu a lehota na vydávanie rozhodnutí v rámci konania o ŽoNFP bola maximálne 125 pracovných dní. Najdlhšie meškanie ( 10 pracovných dní) bolo zaznamenané v procese administratívneho overenia pred odborným hodnotením.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
SIEA nevykonávala v rámci administratívneho overenia ŽoNFP či sa hospodársky subjekt, alebo jeho zástupca, ktorý je oprávnený ho zastupovať nenachádza v CED (EDES).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
SIEA nekontaktovala 9 odborných hodnotiteľov za účelom zistenia dostupnosti pre proces odborného hodnotenia, nepostupovala v súlade s článkom III, bod 3 Smernice č.13/2015. Nepotvrdením účasti na odbornom hodnotení vzniká priestor na časový sklz v procese odborného hodnotenia, nakoľko medzi jednotlivými zasadnutiami komisie bol časový interval jeden mesiac. Uvedené môže mať negatívny dopad na lehoty stanovené Systémom riadenia EŠIF.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
SIEA v rámci všetkých šiestich hodnotiacich kôl nepostupovala v súlade s článkom III, bod 1 Smernice č.13/2015. „Prideľovanie ŽoNFP odborným hodnotiteľom vedených v zozname odborných hodnotiteľov je zabezpečené vždy pred začatím odborného hodnotenia. V prípade otvorených výziev je prideľovanie ŽoNFP odborným hodnotiteľom realizované opakovane pred začatím procesu odborného hodnotenia ŽoNFP, ktoré boli prijaté v určenom časovom období otvorenej výzvy, vždy najneskôr do troch pracovných dní po uzatvorení hodnotiaceho kola.“
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Porušenie kapitoly 3.2.1.2. Systému riadenia EŠIF, verzia 4, ods. 3. SIEA neoznámila začatie výkonu odborného hodnotenia pred šiestym hodnotiacim kolom partnerom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
SIEA nezaznamenávala závery z administratívneho overenia v rámci odborného hodnotenia ŽoNFP v Kontrolnom zozname administratívneho overenia ŽoNFP – po doplnení.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
SIEA pokračovala v bodovom hodnotení jednotlivých ŽoNFP, ktoré nesplnili vylučujúce kritérium a mali byť automaticky neschválené.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Samotné hodnotenie odborných hodnotiteľov a ich slovné zdôvodnenie pridelených bodov hodnotiace kritéria 2.3 hodnotiaceho hárku nie je v súlade so stanovenými hodnotiacimi otázkami podľa Príručky pre hodnotiteľov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Vylučujúce kritérium 1.1. Príspevok navrhovaného projektu k cieľom a výsledkom OP a PO nie je jasne špecifikované pre samotných žiadateľov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
SIEA nezabezpečila dohľad nad odborným hodnotením. Na základe mailovej komunikácie bol zaznamenaný prípad vynesenia dokumentov odborným hodnotiteľom. V zmysle Príručky pre hodnotiteľa, časť 3.2 Rámcový opis výkonu odborného hodnotenia, cit.: „Odborní hodnotitelia nie sú oprávnení vynášať poskytnuté dokumenty mimo priestorov SO.“ Odborné hodnotenie prebiehalo aj v priestoroch SIEA – Košice, čo nebolo uvedené v Správe o vyhodnotení výzvy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Výskumná agentúra

IČO
31819494
Sídlo
Hanulova 5/B, 84101 Bratislava-Dúbravka
Kontrolované obdobie
2014-2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

VA upravila/konkretizovala podmienky oprávnenosti žiadateľa/partnera z podnikateľského sektora z hľadiska ich kapacít realizovať kvalitný výskum a vývoj (VaV) tak, že tieto boli posudzované kombináciou predmetu činnosti zapísaných v Obchodnom registri alebo Živnostenskom registri a popisom personálnych kapacít priamo v opise projektu. Umožnila tak podnikateľom, ktorí nemajú VaV uvedený v rámci svojich činností v Obchodnom registri alebo Živnostenskom registri, aby sa stali oprávnenými žiadateľmi pre danú výzvu PVVC 1.2.1-02 (dané platí aj pre Výzvu DSV 1.2.1-03). Takýto postup neposkytuje dostatočne jednoznačné možnosti na overenie toho, či príslušný subjekt v minulosti už realizoval VaV a či tak má kapacitu realizovať primerane kvalitné výskumno-vývojové aktivity v rámci projektu.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 172/2005 Z.z.
VA po prvom posudzovanom časovom období poznala dopyt žiadateľov a aj celkový počet predložených ŽoNFP s výškou žiadaných finančných prostriedkov, ktorá presiahla šesťnásobne indikatívnu výšku alokácie aj napriek tejto skutočnosti predĺžila druhé posudzované obdobie a prijímala ďalšie ŽoNFP.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
V prípade hodnotiacich kritérií Výzvy PVVC 1.2.1.-02 polovica bodovaných hodnotiacich otázok bola postavených na subjektívnom chápaní odborných hodnotiteľov. Rozdiel medzi jednotlivými škálami a udelením bodov je popísaný veľmi jednoducho a stručne. Rozdiel medzi sedem a päť bodov je len v slove veľmi dobrý a dobrý a či sú stále možné ďalšie zlepšenia alebo je stále potrebné zlepšenie. Subjektívne postavené hodnotiace otázky bez ich adekvátneho rozpracovania v Príručke pre odborného hodnotiteľa (šesť otázok z 12) nie sú v súlade s princípom objektívnosti, transparentnosti a účelnosti. Na základe nedostatočne podrobného slovného hodnotenia v príručke pre hodnotiteľov sa tým vytvára priestor na individuálny a subjektívny prístup odborných hodnotiteľov, ktorý je potrebné do budúcnosti obmedziť/minimalizovať. Dané otázky sú postavené subjektívne a ich posúdenie nie je preukázateľne overiteľné. • proces odborného hodnotenia, kde jednej subjektívnej otázke je pridelených 9 bodov a významnosť 20% a kde jeden bod mohol znamenať hranicu od schválenia nie je v súlade s európskymi princípmi. (Uvedené sa týka aj Výzvy DSV 1.2.1.-03)
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Na základe preverenia predložených prihlášok a životopisov odborných hodnotiteľov kontrolná skupina zistila, že: v procese tvorby databázy odborných hodnotiteľov, boli vybraní aj odborní hodnotitelia, ktorí: • nespĺňajú podmienku - minimálne 3-ročná prax v oblasti výskumu a vývoja a/alebo priemyselných inovácií; • nepreukázali odborné skúsenosti v oblastiach špecifického záujmu prioritných osí OP VaI, pre ktoré sa vyhlásila predmetná výzva. • hodnotili oblasti špecializácie z pohľadu dostupných vedeckých a výskumných kapacít, ktorú nemali uvedenú v prihláške • nepreukázali znalosť prioritnej osi, špecifických cieľov a aktivít OP VaI v rámci kontrolovaných výziev • v databáze sú vedení odborní hodnotitelia, ktorí uvádzajú znalosti z viacerých oblastí špecializácie (aj päť oblastí z piatich), avšak podľa predloženej prihlášky a životopisu nie sú tieto znalosti preukázané a prípadné profesijné zameranie odborného hodnotiteľa je odlišné od hodnotenej oblasti špecializácie. Databáza odborných hodnotiteľov bola do 11.11.2016 v kompetencií RO pre OP VaI. Až po 11.11.2016 databázu prevzala VA, ktorá následne postupovala striktne podľa pravidiel nastavených RO.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
V databáze odborných hodnotiteľov bol zaradený odborný hodnotiteľ, ktorý v čase hodnotenia ŽoNFP bol členom Monitorovacieho výboru OP VaI, čo je v rozpore s Výzvou na výber odborných hodnotiteľov, ver. 1, účinnej od 04.12.2015. Odborným hodnotiteľom bol aj poradca kancelárie ministra MŠVVaŠ SR, ktorý zároveň pôsobil ako člen dozornej rady spoločnosti, ktorá bola žiadateľom o NFP. Ďalší odborný hodnotiteľ bol samotným žiadateľom a podľa záznamu z prideľovania ŽoNFP mu bola pridelená na hodnotenie vlastná ŽoNFP (projekt následne hodnotil iný hodnotiteľ). Niektorí odborní hodnotitelia boli členovia dozorných rád spoločností, ktoré boli žiadateľmi o NFP. Databáza odborných hodnotiteľov bola do 11.11.2016 v kompetencií RO pre OP VaI. Až po 11.11.2016 databázu prevzala VA, ktorá následne postupovala striktne podľa pravidiel nastavených RO.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Konflikt záujmov bol zo strany SO pre OP VaI posudzovaný iba na základe aktuálneho zamestnávateľa odborného hodnotiteľa uvedeného v rámci prihlášky hodnotiteľa.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Kontrolná skupina NKÚ SR zistila, že nie je dostatočne zdokumentovaná procedúra zostavovania zoznamu hodnotiteľov pre konkrétne výzvy tzv. longlistu hodnotiteľov. Vzhľadom na uvedené zistenie sme nezískali primerané uistenie, že výber hodnotiteľov do longlistu je transparentný a vhodnosť hodnotiteľov je objektívne posudzovaná. Databáza odborných hodnotiteľov bola do 11.11.2016 v kompetencií RO pre OP VaI. Až po 11.11.2016 databázu prevzala VA, ktorá následne postupovala striktne podľa pravidiel nastavených RO.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Disponibilita odborných hodnotiteľov, bola braná ako minimálna limitná hodnota pre účasť odborného hodnotiteľa na odbornom hodnotení. Pri tak odbornej a komplikovanej oblasti by nemalo byť jediné kritérium na zaradenie odborného hodnotiteľa do shortlistu jeho dostupnosť v čase hodnotenia, ale výhradne jeho odbornosť a skúsenosti. Napriek jedinému kritériu na základe, ktorého boli vyberaní odborní hodnotitelia nastali prípady oneskoreného odborného hodnotenia a predĺženia doby odborného hodnotenia.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Vylučujúce kritérium 1.4 Súlad projektu s výzvou, príručkou pre žiadateľa/schémou štátnej pomoci a pravidlami štátnej pomoci nie je postavené jednoznačne a objektívne. Nie je presne uvedené aká časť základného výskumu môže byť realizovaná v danom projekte len, že nesmie ísť o nosnú aktivitu. Odborní hodnotitelia tak posudzovali dané kritérium značne subjektívne.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia ŽoNFP NFP313010B805 - BBF elektro s.r.o., neobsahuje správny súčet dosiahnutých bodov v rámci bodovaných hodnotiacich kritérií. V hodnotiacom hárku odborného hodnotenia ŽoNFP obsahuje dosiahnuté bodové hodnotenie 37 bodov, pričom správne má byť 36 bodov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Odborný hodnotiteľ pri ŽoNFP NFP313010B722 na preberaco - odovzdávacom protokoly uviedol, že hodnotil dni 27.12.2016 a 28.12.2016. V dochádzkovom liste, na základe ktorého sa vypočítava odmena odbornému hodnotiteľovi, kde sa uvádza počet odpracovaných hodín však uviedol, že danú žiadosť hodnotil okrem dvoch dní spomenutých vyššie aj 3.1.2017. V tento deň uvádza aj ďalšie dve ŽoNFP, ktoré hodnotil za konkrétny čas jednu hodinu a 50 minút.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Vo viacerých preberaco – odovzdávacích protokoloch jednotlivých ŽoNFP chýba vyplnený dátum a čas, konkrétne je to pri žiadosti NFP313010B681, kde nie je uvedený ani dátum ani čas odovzdania odborných hodnotiteľov a prevzatia manažérom posudzovania projektov, pri žiadosti NFP 313010B973 chýba čas pri odovzdaní odborných hodnotiteľov a prevzatí manažéra posudzovania projektov, pri žiadosti NFP313010C812 chýba uvedený čas pri prevzatí odborných hodnotiteľov, pri žiadosti NFP313010C832 taktiež chýba čas prevzatia odborných hodnotiteľov a čas odovzdania odborných hodnotiteľov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Na základe mailovej komunikácie zo dňa 12.01.2017 VA žiadala odborných hodnotiteľov, aby pri vypĺňaní hodnotiaceho hárku (stĺpec Komentár) uvádzali v rámci jednotlivých kritérií presne preddefinované komentáre (Príručka pre odborných hodnotiteľov, časť 4.4), a to zo stĺpca (Spôsob aplikácie hodnotiaceho kritéria) a až následne uvádzali ich konkrétne zdôvodnenia.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Nebola vyhotovená záverečná správa po ukončení schvaľovacieho procesu v rámci prvého hodnotiaceho kola Výzvy PVVC 1.2.1-01.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
VA vypracovávala Kontrolný zoznam administratívneho overenia ŽoNFP – po doplnení údajov zo strany žiadateľa oneskorene aj 42 pracovných dní po doplnení náležitostí žiadateľom (v prípade ŽoNFP NFP313010B722 a iných).
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
VA vypracovávala finančnú kontrolu oneskorene aj 60 pracovných dní (v prípade ŽoNFP NFP313010B689 a iných).
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
VA nepostupovala podľa Systému riadenia EŠIF, kedy po schválení zmeny výziev RO a schválení zrušenia výzvy RO mala tieto zmeny a zrušenie zároveň zaznamenať v ITMS2014+, pričom po zadaní a aktivovaní zmien/zrušenia v ITMS2014+ sú tieto automaticky umiestňované aj na webovom sídle CKO.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Späť