Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-031/2022/1120
Názov:
Podpora cyklistickej dopravy
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť systém a koordináciu podpory cyklistickej dopravy
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
Podpora cyklistickej dopravy.pdf (940007)

Subjekty

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

IČO
00603481
Sídlo
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2013 - 2021, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia
Termín kontroly
22.02.2022 - 09.06.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

ÚPN v nedostatočnej miere reflektoval na potreby pohybu ľudí na bicykloch v súčasnosti mesto pripravovalo jeho aktualizáciu, kde budú okrem iného premietnuté aj rozvojové zámery v oblasti cyklodopravy a aktualizácia siete cyklotrás v zmysle súčasných potrieb mesta.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V nadväznosti na zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy boli vypracované akčné plány, pričom plnenie cieľov a opatrení stanovených v akčných plánoch bolo hodnotené všeobecne.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Bezpečnosť cyklistickej infraštruktúry bola zvyšovaná budovaním prvkov podporujúcich bezpečnosť a zavedením parkovacej politiky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Dáta z cyklosčítačov boli zbierané systematicky, ale len v určitom priestore, kde boli umiestnené.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Mesto Košice

IČO
00691135
Sídlo
Trieda SNP 48/A, 04011 Košice-Západ
Kontrolované obdobie
2013 - 2021, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia
Termín kontroly
20.02.2022 - 29.05.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Medzi obyvateľmi neboli pravidelne vykonávané prieskumy preferencií, potrieb a dopravného správania. V rámci spracovania aktualizácie SRD Košice bolo zorganizované doplnkové dotazníkové šetrenie pre spracovanie analytickej časti na tému - rozsahu a dôvodov využívania bicyklov pre cestovanie po meste. Anketa prebiehala pomocou online dotazníka, ktorý bol poskytnutý referátu marketingu a styku s verejnosťou, ktorý tiež zaisťoval jeho propagáciu. Nešlo o prieskum na reprezentatívnom vzorku obyvateľstva, ale o odpovede dobrovoľníkov, ktorí zareagovali na výzvu mesta. Mesto nevyužívalo údaje z dopravných, resp. dopravno-sociologických prieskumov mapujúcich potreby obyvateľov pri presadzovaní verejnej politiky v oblasti cyklodopravy. Výhody nemotorovej dopravy mesto propagovalo prostredníctvom národných kampaní ,, Do práce na bicykli“.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto malo zriadenú funkciu cyklokoordinátora od 09/2020, ktorá bola vykonávaná na plný pracovný úväzok. Od tohto obdobia sa cyklokoordinátor mesta podieľal na príprave projektov mesta ohľadne cyklistickej dopravy a infraštruktúry, pripravoval koncepciu dopravy, koordinoval zámery, projekty mesta a iných subjektov, odsúhlasoval projektovú dokumentáciu a pod. Mesto disponovalo svojím projektantom a využívalo aj služby externých projektantov, ktorí sú autorizovaný stavební inžinieri s oprávnením na projektovanie dopravných stavieb. Cyklokoordinátor na samosprávnej úrovni spolupracoval s cyklokoordinátormi na krajskej, resp.národnej úrovni. Taktiež spolupracoval s Cyklokoalíciou, občianskym združením s celonárodnou pôsobnosťou. Oficiálne pracovné skupiny vytvorené neboli, prípravu koncepcie, zámerov, projektov zabezpečovala cyklokoordinátorka a pracovníčka z oddelenia dopravy a výstavby, ktorá zabezpečovala aj výstavbu nových cyklistických chodníkov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Podľa SRD, vypracovanej v roku 2015, má mesto viacero oblastí, kde je potreba zlepšenia stavu pre cyklistov. Mesto schválilo PRM, ktorý je zostavený ako otvorený, verejne dostupný a priebežne aktualizovaný dokument reagujúci na prichádzajúce podnety, príležitosti a zmeny vnútorného a vonkajšieho prostredia mesta. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 9 V PRM sú uvedené hlavné nedostatky cyklistickej dopravy v meste. Mesto je koordinátorom plnenia PRM a súčasne monitoruje a vyhodnocuje jeho realizáciu. Monitoring realizácie PRM sleduje napĺňanie akčného plánu za príslušný rok a je predkladaný vo forme monitorovacej správy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto vyčleňovalo finančné prostriedky zo svojho rozpočtu a uchádzalo sa prostriedky z fondov EÚ, dostupné finančné prostriedky však nepostačovali pre napĺňanie národnej a lokálnych stratégií a neumožňujú systematické plánovanie. V nasledujúcom období chce mesto financovať budovanie nových úsekov cyklotrás predovšetkým z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti a prostriedkov EÚ. Čerpanie prostriedkov zo zdroja Plánu obnovy a odolnosti je podľa navrhovanej metodiky stanovené vo výške 500 000 € na 1 km cyklotrás. Mesto vo viacerých prípadoch pri budovaní cyklistickej infraštruktúry nebude môcť dosiahnuť túto hodnotu, pretože s jej budovaním sú spojené výrazne vyššie vyvolané investície z dôvodov náročného majetkoprávneho vysporiadanie pozemkov, priestorových problémov, nutnosťou riešiť oporné múry, mimoúrovňových križovaní trate ŽSR. Táto skutočnosť vyvoláva nutnosť riešiť alternatívne financovanie budovania cyklistickej infraštruktúry.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto má vypracovanú stratégiu pre vytváranie optimálnych podmienok na plánovanie a budovanie cyklistickej infraštruktúry, integráciu cyklistov do systému multimodálnej dopravy a zvyšovanie bezpečnosti cyklistov v dokumente Stratégia dopravy a dopravných stavieb mesta Košice. Sieť cyklochodníkov je oproti cieľovému stavu vybudovaná na 15%. V zásobníku budovania cyklistickej infraštruktúry vedie mesto 19 úsekov cyklotrás v celkovej dĺžke 49,169 km. 31 34 34 30 29 47 26 41 37 0 10 20 30 40 50 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Počet dopravných nehôd cyklistov Počet dopravných nehôd cyklistov Lineárny (Počet dopravných nehôd cyklistov) 0 3 0 4 2 2 3 4 1 24 21 23 18 18 29 18 26 29 6 10 9 7 8 16 5 10 7 1 0 2 1 1 0 0 1 0 0 5 10 15 20 25 30 35 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Nehody cyklistov - následky Bez následkov Ľahké zranenie Ťažké zranenie Usmrtenie Lineárny (Ľahké zranenie) Lineárny (Ťažké zranenie) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 14 Existujúca sieť cyklochodníkov nevytvára spojenie s dôležitými strategickými bodmi v meste (priemyselné parky, školy, obchodné centrá, kultúrne centrá.) Existujúce cyklocesty neumožňujú kombinovanie verejnej dopravy a bicyklovania. Mesto má vypracovanú pasportizáciu cyklistických trás, mapové prehľady, publikáciu o cyklistickej infraštruktúre. Mesto napriek odporúčaniam SRD od roku 2015 nevypracovalo cyklogenerel mesta. Takto nie je podrobne vypracovaný komplexný postup mesta v oblasti cyklodopravy s určením priorít. Plánovanie a realizáciu cyklistickej infraštruktúry brzdia okrem nedostatku finančných prostriedkov aj legislatívne prekážky pri majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Spolupráca mesta s jednotlivými orgánmi a organizáciami verejnej správy bola na rôznej úrovni. Dobrá spolupráca bola s jednotlivými mestskými časťami. Memorandum o spolupráci so SVP prispelo k riešeniu problémov pri výstavbe cyklistickej trasy Eurovelo 11. V kontrolovanom období nastali problémy pri spolupráci so správcami majetku štátu pri prevodoch pozemkov a KDI KR PZ pri dopravnotechnických problémoch. V platnej legislatíve nie je striktne zadefinovaná požiadavka na riešenie nemotorovej dopravy. Strategické dokumenty, ktoré má mesto vypracované, schválené, odsúhlasené Mestským zastupiteľstvom, nie sú záväzné pre ostatné orgány verejnej správy a štátne inštitúcie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Dáta v oblasti cyklodopravy boli zberané najmä v rámci procesu prípravy strategických dokumentov. Následný systematický zber dát na účely hodnotenia progresu rozvoja cyklodopravy a usmerňovania pohybu cyklistov s ohľadom na intenzitu dopravy, bezpečnosť, priestorové a iné možnosti mesto nemalo zavedený. Mesto neprevádzkovalo informačné tabule, webstránku, aplikáciu zameranú na orientáciu a navigáciu cyklistov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Mesto Nitra

IČO
00308307
Sídlo
Štefánikova trieda 60, 95006 Nitra
Kontrolované obdobie
2013 - 2021, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia
Termín kontroly
22.02.2022 - 23.05.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Koncepcia z roku 2014, v ktorej neboli k všeobecne formulovaným zámerom konkretizované merateľné ukazovatele, časový harmonogram plnenia, predpokladané finančné prostriedky na jej naplnenie ani mechanizmus vyhodnocovania ich plnenia – mala formálny charakter.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Mesto Poprad

IČO
00326470
Sídlo
Nábrežie Jána Pavla II 2802/3, 05801 Poprad
Kontrolované obdobie
2013 - 2021, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia
Termín kontroly
22.02.2022 - 31.05.2022
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Prešov

IČO
00327646
Sídlo
Hlavná 73, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
2013 - 2021, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia
Termín kontroly
17.02.2022 - 14.06.2022
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Trenčín

IČO
00312037
Sídlo
Mierové námestie 2, 91164 Trenčín
Kontrolované obdobie
2013 - 2021, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia
Termín kontroly
20.02.2022 - 09.06.2022
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Trnava

IČO
00313114
Sídlo
Hlavná 1/1, 91771 Trnava
Kontrolované obdobie
2013 - 2021, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia
Termín kontroly
17.02.2022 - 30.05.2022
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Zvolen

IČO
00320439
Sídlo
Námestie slobody 22, 96061 Zvolen
Kontrolované obdobie
2013 - 2021, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia
Termín kontroly
22.02.2022 - 15.05.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V období rokov 2013 až 2021 mesto pri presadzovaní verejnej politiky v oblasti cyklodopravy nezbieralo žiadne údaje o potrebách obyvateľov, ani priebežne nevyhodnocovalo ich spokojnosť s už vybudovanou cyklistickou infraštruktúrou. Nevykonávaním prieskumov medzi obyvateľmi mesto nevyužilo možnosť získať cenné informácie o potrebách obyvateľov, ich návrhy na zlepšenia, podnety a pripomienky. Mesto v tomto období neuskutočňovalo sčítania cyklistov, čo malo za následok absenciu relevantných údajov o reálnom využívaní už vybudovaných cyklotrás a cyklochodníkov. Mesto tak nemalo k dispozícii dáta, potrebné na vyčíslenie podielu cyklistickej dopravy na deľbe prepravnej práce na území mesta a následne nemohlo vyhodnotiť dosiahnutie cieľa uvedeného v Národnej stratégii rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike, ktorý bol stanovený na 10 % v roku 2020.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Mesto Žilina

IČO
00321796
Sídlo
Námestie obetí komunizmu 1, 01131 Žilina
Kontrolované obdobie
2013 - 2021, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia
Termín kontroly
21.02.2022 - 30.05.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

pri spracúvaní strategických dokumentov v oblasti cyklodopravy boli získavané dáta o potrebách a dopravnom správaní obyvateľov. Avšak spokojnosť obyvateľov s nastavenými parametrami systému cyklistickej dopravy nebola mestom cieľavedome, resp. opakovane skúmaná. Výhody nemotorovej dopravy mesto propagovalo prostredníctvom kampaní. Mesto zabezpečilo viaceré možnosti pre zhromažďovanie konkrétnych návrhov obyvateľov na zlepšovanie stavu v cyklodoprave
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto nemalo zriadenú osobitnú funkciu cyklokoordinátora, za systém riadenia a koordinácie cyklistickej dopravy zodpovedal pracovník útvaru mobility, pre ktorého bola uvedená oblasť časťou jeho agendy. To nemalo negatívny vplyv na rozvoj cyklodopravy v meste. Úmysel mesta podporovalo aj zriadenie cyklokomisie a pozitívne nastavenie MsZ, čo sa zároveň prejavilo pri presadzovaní zámerov a financovaní danej oblasti. Spolupráca pri rozvoji cyklistickej infraštruktúry s krajským cyklokoordinátorom bola na dobrej úrovni, spolupráca s národným cyklokoordinátorom bola bezproblémová.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto malo vypracované strategické dokumenty, ktoré obsahovali konkrétne riešenia a opatrenia rozvoja cyklodopravy. Strategické materiály mesta neboli spracované len formálne a mechanizmus implementácie prijatých opatrení bol dostatočne funkčný. Územný plán mesta definoval hlavné cyklistické koridory, generel dopravy mesta vychádzal z vykonaných prieskumov dopravy a vyššie uvedené dokumenty definujúce rozvoj cyklotrás mesta boli podrobne rozpracované. Cieľový stav siete cyklistických komunikácií bol určený opisom ich trasovania (odkiaľ – kade – kam). Nešlo o výsledný (nemenný) stav; ten sa mohol na základe rozvoja mesta kedykoľvek upraviť. Niektoré opatrenia definované auditom Advance neboli realizované - v rámci cyklodopravy to bolo napríklad sprevádzkovanie cykloportálu, vypracovanie analýzy bezpečnosti účastníkov cestnej premávky vrátane chodcov a cyklistov, zavedenie mestských cyklobusov. Neplnenie týchto opatrení bolo mestom dostatočne argumentované. Na operatívnej úrovni bol platný programový rozpočet mesta, pričom oblasť udržateľnej dopravy vrátane cyklodopravy bola obsahom podprogramu 7.4. Jeho merateľným ukazovateľom bol počet zorganizovaných akcií na podporu mobility.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Rozvoj trvalo udržateľnej dopravy mesta bol prioritne realizovaný z nenávratných finančných prostriedkov EÚ, čo mu umožnilo systematicky napĺňať svoju stratégiu v?tejto oblasti – teda aj v oblasti cyklodopravy. Mesto financovalo menšie projekty a doplnkovú infraštruktúru aj z vlastných zdrojov a grantov. Dostupné finančné zdroje tak vytvárali priestor pre systematické plánovanie v oblasti cyklodopravy, čoho dôkazom sú projekty, ktoré má mesto v pláne realizovať. Mesto sa nesústredilo len na budovanie nových segregovaných cyklotrás, ale aj na realizáciu nízkonákladových opatrení.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zlyhaním komunikácie medzi mestom a dodávateľom prác bol cyklokoridor vyznačovaný aj v úsekoch, ktoré mali byť predmetom opráv v priebehu roka 2022. Práce v čase výkonu kontroly neboli mestom prevzaté a mesto podľa vyjadrenia zabezpečí odstránenie nedostatkov dodávateľom v rámci zmluvného vzťahu. V priebehu mesiaca máj 2022 mesto realizovalo opravy dotknutých komunikácií, čo si vyžiada opätovné vyznačenie cyklokoridoru. Z dôvodu rozdrobenosti cyklistickej siete a neexistencie vzájomného prepojenia neboli dôležité strategické body v meste priamo prepojené súvislou sieťou cyklotrás. Problematické bolo aj napojenie jednotlivých mestských častí. Pri zohľadnení plánovaných úsekov cyklotrás je možné konštatovať, že ich sieť je zrealizovaná na približne tretinu. V priebehu výkonu kontroly mesto zrealizovalo vyznačenie cyklokoridoru, pričom tento bol vyznačený aj na miestach s výrazne opotrebeným povrchom a vzhľadom na stavebno-technický stav miestnej komunikácie bolo opodstatnené predpokladať jej opravu v blízkej budúcnosti. Z hľadiska zvyšovania bezpečnosti cyklistov, ale aj ostatných účastníkov nemotorovej dopravy podnikalo mesto kroky smerom k ukľudňovaniu dopravy. Významnou bariérou pri plánovaní a realizácií cykloinfaštruktúry boli rôzne očakávania dotknutých skupín obyvateľov, komplikované vlastnícke vzťahy, majetkové vysporiadanie pozemkov, alebo nevyhovujúci priečny šírkový profil uličného priestoru.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Boli identifikované bariéry pri budovaní cyklistickej infraštruktúry. Medzi najčastejšie prekážky pri realizácii líniových stavieb mesto uviedlo majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov, pozemky s neznámymi vlastníkmi, vlastnícka rozdrobenosť pozemkov, dĺžka konania. Aj napriek existujúcim problémom sa mestu darilo realizovať stanovené zámery. Podľa vyjadrenia mesta dostupnosť finančných prostriedkov predstavovala najmenší problém; problémom bolo ich skutočné čerpanie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto malo vybudovaný systém zberu dát o doprave a vytvorilo podmienky pre systematický zber dát o cyklistickej doprave inštaláciou sčítačov na vybraných miestnych komunikáciách. Dáta v oblasti cyklodopravy boli zberané aj v rámci procesu prípravy strategických dokumentov. Informácie o výdavkoch mesta v cyklodoprave boli k dispozícii v rámci programového rozpočtu mesta, kedy pre oblasť mobility bol vytvorený samostatný podprogram.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

IČO
30416094
Sídlo
Námestie Slobody 6, 81005 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2013 - 2021, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia
Termín kontroly
22.02.2022 - 12.06.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolné zistenie 1: Plnenie úloh a opatrení v súvislosti s cyklostratégiou vyplývajúcich z národných stratégií a politík bolo MDV SR povinné predkladať každoročne k 31.12. prostredníctvom hlásení o plnení úlohy. Preverením hlásení o splnení úloh a opatrení v súvislosti s cyklostratégiou vyplývajúcich z národných stratégií a politík bolo zistené, že už v prvom hlásení k 31.12.2014 bolo MDV SR deklarované splnenie všetkých termínovaných aj netermínovaných opatrení. Podobný obsah mali aj ostatné hlásenia, ktoré uvádzali takmer zhodne splnenie všetkých termínovaných opatrení a priebežné plnenie netermínovaných opatrení bez konkrétnej špecifikácie ich formy plnenia. Kontrolou bola preukázaná formálnosť vyhodnotenia plnených úloh a opatrení, pretože časť termínovaných opatrení nebola splnená vôbec a niektoré netermínované opatrenia boli splnené len čiastočne.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolné zistenie 2: MDV SR bolo na základe opatrenia prijatého v zmysle národnej cyklostratégie povinné spracovať v termíne do 31.03.2014 metodiku pre generely nemotorovej dopravy vrátane prepojenia mestských cyklotrás s cykloturistickými trasami. Kontrola preukázala formálne vyhodnotenie plneného opatrenia, keď napriek skutočnosti, že dokument bol schválený vo vedení MPRV SR v septembri 2015, resp. v januári 2016 vo vedení MDV SR, opatrenie bolo zo strany kontrolovaného subjektu vyhodnotené ako splnené. Uvedené zistenie bolo potvrdené aj obsahom zápisníc zo zasadnutí MPS, na ktorých národný cyklokoordinátor informoval prítomných o nesplnení stanoveného termínu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolné zistenie 3: Národná cyklostratégia určila prostredníctvom prijatého opatrenia v stanovenom termíne do 31.12.2014, vypracovať návrhy na potrebnú zmenu legislatívy pre rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR (najmä novelizácia zákonov súvisiacich s ochranou prírody a krajiny, lesmi, katastrom nehnuteľností, vysporiadaním pozemkov, vodohospodárskou výstavbou a spravovaním vodných tokov, ako aj cestnou sieťou a cestnou premávkou). Kontrola preukázala formálne vyhodnotenie plneného opatrenia, keď napriek skutočnosti, že v stanovenom termíne bol vypracovaný návrh na zmenu len jedného zákona, bolo opatrenie zo strany kontrolovaného subjektu vyhodnotené ako splnené. Ostatné vyššie uvedené zákony neboli v správe spomenuté ani hodnotené.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolné zistenie 4: V súvislosti s rozvojom cyklistickej dopravy a výstavbou cyklistickej infraštruktúry bola preverená skutočnosť, či MDV SR disponuje údajmi o dĺžke, resp. sieti vybudovaných a značených cyklotrás. Kontrolou bolo zistené, že MDV SR nemalo spracovanú ani zverejnenú komplexnú evidenciu v podobe číselných údajov, resp. sietí alebo máp cyklodopravných a cykloturistických trás. V zmysle štatistického zisťovania už od roku 2013 v trojročnom intervale získavalo ministerstvo od miest a obcí údaje o miestnych komunikáciách vrátane dĺžkových a plošných údajov o cyklodopravných trasách. Tieto údaje podľa cyklostratégie mali slúžiť ako východisková databáza údajov, ktoré budú využiteľné aj pri tvorbe cieľov a indikátorov na ďalšie obdobie. Kontrola preukázala, že MDV SR, napriek tomu, že disponovalo základnými údajmi o cyklodopravných trasách, spomenuté údaje nevyužívalo pre potreby cyklistickej dopravy a neboli ani sprístupnené, napr. zverejnením na webovom sídle ministerstva.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolné zistenie 5: Na základe prijatého opatrenia Národnej cyklostratégie mal byť podiel nehodovosti (úmrtí) k počtu cyklistami najazdených kilometrov znížený do roku 2020 o cca 60 %, oproti údajom vykazovaných v roku 2014, kedy už tieto údaje mali byť sledované. Kontrolou predložených dokladov a informácií bolo zistené, že uvedený cieľ nebol v stanovenom období splnený, keď počet nehôd sa nedarilo dlhodobo znižovať a sledovanie počtu cyklistami najazdených kilometrov nebolo zavedené.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolné zistenie 6: Opatrením prijatým na základe Národnej cyklostratégie mal byť zavedený pravidelný zber údajov o stave a rozvoji cykloinfraštruktúry a vykonávanie prieskumov a sčítaní na mapovanie cyklomobility v SR. Kontrolou bolo zistené, že do ukončenia výkonu kontroly nebol pravidelný zber uvedených údajov zavedený. Kontrola preukázala formálne vyhodnotenie plneného opatrenia, keď napriek skutočnosti, že do ukončenia výkonu kontroly nebol pravidelný zber uvedených údajov zavedený, opatrenie bolo vyhodnotené ako priebežne plnené. Chýbajúce údaje o počte cyklistami najazdených kilometrov boli jedným z dôvodov nesplnenia cieľa stanoveného v Národnej cyklostratégii.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolné zistenie 7: Víziou Cyklostratégie bolo dosiahnuť 10 % - ný podiel cyklistickej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce do roku 2020. Kontrolou bolo zistené, že plánované hodnoty podielu cyklodopravy na prepravnej práci v jednotlivých rokoch neboli splnené ani v jednom roku sledovaného obdobia a nepodarilo sa k nim ani priblížiť. Na uvedenej skutočnosti sa významnou mierou podieľala aj absencia stabilného financovania cyklistickej dopravy. Podiel cyklistickej dopravy na celkovej prepravnej práci na Slovensku je takmer zanedbateľný a SR sa dlhodobo nedarí dosahovať požadované tempo rozvoja cyklistickej dopravy. Na zlepšenie tohto neuspokojivého stavu bude potrebné zaviesť okrem iného transparentné a merateľné kritérium vyhodnocovania zodpovedajúce stanovenému cieľu rastu cyklodopravy. Pripravovaná aktualizácia Cyklostratégie, ktorú ministerstvo plánuje zadať Žilinskej univerzite, má okrem iného riešiť aj potvrdenie dosiahnutia základnej vízie 10 % - ného podielu cyklistickej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolné zistenie 8: Na základe rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky bolo v zmysle Národnej cyklostratégie prijaté opatrenie na základe ktorého mal byť v termíne do 30.06.2014 vytvorený národný webový portál vrátane mapového podkladu s cyklotrasami s možnosťou vyhľadávania trás a so základnými informáciami o jednotlivých regiónoch a ich cykloinfraštruktúre. Kontrolou bolo preukázané formálne vyhodnotenie plneného opatrenia, keď napriek skutočnosti, že webový portál nebol do ukončenia výkonu kontroly vytvorený, opatrenie bolo zo strany kontrolovaného subjektu vyhodnotené ako splnené. Alternatívou webového portálu bol podľa zistenia odkaz na webovom sídle MDV SR na stránky občianskych združení.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Na základe rozsahu a dôležitosti agendy cyklistickej dopravy zdôraznenej v Národnej cyklostratégii a zistení popísaných v ďalšej časti protokolu o výsledku kontroly bol počet uvedených zamestnancov vyhodnotený ako nedostatočný.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolou bolo zistené, že MDV SR nemalo spracovanú ani zverejnenú komplexnú evidenciu v podobe číselných údajov, resp. sietí alebo máp cyklodopravných a cykloturistických trás. V zmysle štatistického zisťovania už od roku 2013 v trojročnom intervale získavalo od miest a obcí údaje o miestnych komunikáciách vrátane dĺžkových a plošných údajov o cyklodopravných trasách. Tieto údaje podľa cyklostratégie mali slúžiť ako východisková databáza údajov, ktoré budú využiteľné aj pri tvorbe cieľov a indikátorov na ďalšie obdobie. Kontrola preukázala, že MDV SR, napriek tomu, že disponovalo základnými údajmi o cyklodopravných trasách, spomenuté údaje nevyužívalo pre potreby cyklistickej dopravy a neboli ani sprístupnené, napr. zverejnením na webovom sídle ministerstva.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolou bolo zistené, že MDV SR nemalo spracovanú ani zverejnenú komplexnú evidenciu v podobe číselných údajov, resp. sietí alebo máp cyklodopravných a cykloturistických trás. V zmysle štatistického zisťovania už od roku 2013 v trojročnom intervale získavalo od miest a obcí údaje o miestnych komunikáciách vrátane dĺžkových a plošných údajov o cyklodopravných trasách. Tieto údaje podľa cyklostratégie mali slúžiť ako východisková databáza údajov, ktoré budú využiteľné aj pri tvorbe cieľov a indikátorov na ďalšie obdobie. Kontrola preukázala, že MDV SR, napriek tomu, že disponovalo základnými údajmi o cyklodopravných trasách, spomenuté údaje nevyužívalo pre potreby cyklistickej dopravy a neboli ani sprístupnené, napr. zverejnením na webovom sídle ministerstva.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolou predložených dokladov, resp. údajov zverejnených na webovom sídle MDV SR bolo zistené, že ministerstvo v rámci jednotlivých výziev uskutočňovalo výber projektov v zmysle zákona o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky. Preverením skutočnosti, či MDV SR spätne zisťovalo výkonnosť jednotlivých výziev, resp. ich prínos na zvýšení podielu prepravnej práce bolo zistené, že, samotná výkonnosť projektov na základe údajov, ako napr. počty cyklistov, zvýšenie turizmu nebola vyhodnocovaná. Ministerstvo sa v súlade s podmienkami zmluvy o poskytnutí dotácie zameralo na vecné vyhodnotenie projektov, vyúčtovanie poskytnutej dotácie, resp. následnú kontrolu vybraných projektov na mieste.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolou bolo zistené, že MDV SR údaje o finančných prostriedkoch investovaných do rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky z uvedených zdrojov, ani o dĺžke vybudovaných cyklotrás neevidovalo. Bez evidencie a pravidelného vyhodnocovania objemu finančných prostriedkov a dĺžky vybudovaných cyklotrás, MDV SR ako nositeľ verejnej politiky v oblasti cyklodopravy nemohlo účinne riadiť a koordinovať plnenie opatrení cyklostratégie. Ďalej bolo tiež zistené, že na príprave výziev z fondov EÚ vyhlasovaných inými rezortmi (MPRV SR, MIRRI) sa ministerstvo podieľalo len formou konzultácii a osobných stretnutí, pričom nemalo možnosť priamo vstupovať do finálneho znenia jednotlivých výziev. Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu, v podporených projektoch nebol kladený dôraz na kritériá, ktoré by prispeli k zvýšeniu počtu a dĺžky cyklodopravných trás.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Späť