Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-009/2020/1140
Názov:
Prevody nehnuteľného majetku obcí
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť dodržiavanie pravidiel súvisiacich s nakladaním obecného nehnuteľného majetku a zhodnotiť p
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Mesto Liptovský Mikuláš

IČO
00315524
Sídlo
Štúrova 1989/41, 03142 Liptovský Mikuláš
Kontrolované obdobie
roky 2016 – 2019, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia
Termín kontroly
07.09.2020 - 31.01.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Splnomocnenie primátora mesta na zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pred schválením takéhoto zámeru a spôsobu prevodu MsZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Neurčenie povinnosti zodpovedných orgánov mesta, prípadne hodnotiacej komisie, preveriť zápis záujemcov o majetok mesta s hodnotou 100 000,00 € a viac v registri partnerov verejného sektora.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zadefinovanie prebytočného a neupotrebiteľného majetku v zásadách hospodárenia.
Typ nedostatku: -
Uvedenie prípadov a príkladov v zásadách hospodárenia, kedy je možné: • previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, • znížiť cenu nehnuteľností pod minimálne sadzby za predaj pozemkov.
Typ nedostatku: -
Podmienenie prevodu nehnuteľného majetku mesta vypracovaním znaleckého posudku na náklady žiadateľa o majetok mesta v zásadách hospodárenia.
Typ nedostatku: -
Vypracovanie všeobecných podmienok OVS na prevod majetku mesta, vrátane povinnosti pri všeobecnej hodnote majetku nad 200 000,00 € zverejniť takýto zámer nielen v regionálnej ale aj v celoslovenskej tlači a na medzinárodných inzertných portáloch.
Typ nedostatku: -
Stanovenie minimálnych cien pozemkov v jednotlivých zónach mesta.
Typ nedostatku: -
Nedohodnutie povinnosti zaplatiť náklady za znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty pozemku C KN 329/3 (4 272 m2) v k. ú. Okoličné v kúpnej zmluve č. 523/2018/Práv. zo 04.06.2018.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Chýbajúca analýza výhodnosti predaja nehnuteľného majetku mesta pred jeho dovtedajším prenájmom v prípade prevodov pozemkov mesta spoločnostiam ISO & spol, s.r.o., Liptovský Mikuláš, a JL aréna s.r.o., Liptovský Mikuláš, a manželom Ing. Mariánovi a JUDr. Anne Dávidekovcom, Bobrovec.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Uprednostnenie predaja pozemku C KN 358/48 (189 m2) v k. ú. Liptovský Mikuláš za kúpnu cenu 1,00 € pred jeho pôvodne zamýšľaným prenájmom za minimálne nájomné 5,00 €/m2/rok (945,00 €/rok) bez porovnania ekonomickej výhodnosti prenájmu a predaja.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Chýbajúce posúdenie a zdôvodnenie výhodnosti alebo nevyhnutnosti navrhovaného spôsobu prevodu majetku mesta v podkladoch pre rozhodnutie MsZ k posudzovaným prevodom.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Vypracovanie znaleckých posudkov na určenie hodnoty predávaných pozemkov mesta.
Typ nedostatku: -
Zverejnenie zámeru spolu so spôsobom prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bez predchádzajúceho rozhodnutia MsZ o tomto spôsobe prevodu nehnuteľného majetku mesta.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Chýbajúce informácie v uzneseniach MsZ o: • platnosti a povinnosti dodržať všeobecné podmienky OVS zo zásad hospodárenia v uzneseniach MsZ o schválení osobitných podmienok OVS č. 115/2015 bod II.8 zo 17.09.2015 a č. 49/2019 bod II.25 z 11.07.2019, • lehote na doručenie cenových ponúk v prípade uznesenia MsZ č. 32/2018 bod II.16 z 12.04.2018 o schválení zámeru prevodu pozemku C KN 1577/1 v k. ú. Liptovský Mikuláš priamym predajom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Chýbajúci obsah (návrh) zamýšľanej kúpnej zmluvy s podmienkami, na ktorých mesto trvá v schválených podmienkach OVS z 18.09.2015 a z 30.07.2019.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Nedostatočné zdôvodnenie prevodu pozemkov C KN 358/38, 358/45, 358/48, 1728/2 v k. ú. Liptovský Mikuláš a pozemku C KN 1646/36 v k. ú. Palúdzka z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Zdôvodnenia prevodov týchto pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa bez stanoviska mesta, aký prospech tieto prevody mestu prinesú, ako prispejú k jeho rozvoju.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Nezdôvodnenie symbolickej kúpnej ceny pozemkov C KN 358/45 a 358/48 v k. ú. Liptovský Mikuláš v uzneseniach MsZ o schválení ich prevodu za 1,00 €.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Zmätočné určenie lehoty splatnosti (v dvoch rôznych dátumoch) kúpnej ceny v kúpnej zmluve č. 3/2016/Práv. z 05.01.2016 a nedohodnutie lehoty na podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v zámennej zmluve č. 911/2018/Práv. z 02.08.2018.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Upozornenie v uznesení MsZ o zámere prevodu nehnuteľného majetku priamym predajom, že schválenie zámeru prevodu týmto spôsobom nenahrádza schválenie samotného prevodu majetku mesta v MsZ.
Typ nedostatku: -
Podrobné zdôvodnenia prevodov nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa s uvedením záujmov a prínosu pre rozvoj mesta a jeho obyvateľov Jaroslavovi Stavačovi, Liptovský Mikuláš – Liptovská Ondrašová, manželom Ing. Mariánovi a JUDr. Anne Dávidekovcom, Bobrovec, spoločnostiam ISO & spol, s.r.o., Liptovský Mikuláš, VEREX REALITY s.r.o., Liptovský Mikuláš, LAVENDER JASNÁ s.r.o., Bratislava – Staré Mesto a JL aréna s.r.o., Liptovský Mikuláš.
Typ nedostatku: -
Pri prevodoch za symbolickú, pod trhovú cenu vyžadovanie potvrdenia alebo čestného prehlásenia od kupujúcich, či sú hospodárskym subjektom.
Typ nedostatku: -
Neoverenie prípravných dokumentov k prevodom svojho nehnuteľného majetku ako stanovísk vedenia mesta, komisie MsZ pre územný rozvoj a výstavbu k žiadostiam o kúpu nehnuteľného majetku mesta, zverejnených zámerov prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa a podmienok OVS a priameho predaja základnou finančnou kontrolou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva kupujúceho k pozemku C KN 358/38 v k. ú. Liptovský Mikuláš pred zaplatením kúpnej ceny.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Podmienenie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností zaplatením kúpnej ceny za predanú nehnuteľnosť.
Typ nedostatku: -

Mesto Trstená

IČO
00314897
Sídlo
Bernolákova 96, 02801 Trstená
Kontrolované obdobie
roky 2016 – 2019, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia
Termín kontroly
01.09.2020 - 16.12.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto uskutočnilo prevod nehnuteľnosti ako pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, pričom nešlo o pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Mesto previedlo svoj nehnuteľný majetok so všeobecnou hodnotou nad 100 000 eur na osobu, ktorá nebola ku dňu uzavretia kúpnej zmluvy zapísaná v registri partnerov verejného sektora.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Mesto nevykonávalo základnú finančnú kontrolu pred schvaľovaním mestského zastupiteľstva o zámere prevodu nehnuteľného majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.

Mesto Tvrdošín

IČO
00314901
Sídlo
Trojičné námestie 185/2, 02744 Tvrdošín
Kontrolované obdobie
roky 2016 – 2019, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia
Termín kontroly
01.09.2020 - 16.12.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V dvoch prípadoch prevodov nehnuteľného majetku mesta nebol mestským zastupiteľstvom schválený zámer a spôsob prevodu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
v troch prípadoch mestské zastupiteľstvo na jednom zasadnutí schválilo zámer a spôsob prevodu a súčasne samotný prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Zámer a spôsob prevodu majetku mesta takýmto spôsobom mesto zverejnilo predtým, ako jeho zastupiteľstvo schválilo takýto spôsob prevodu majetku mesta. Medzi schválením zámeru a schválením samotného prevodu tiež nemohla byť dodržaná minimálne 15 lehota na zverejnenie zámeru prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Z uvedeného vyplýva, že mesto v troch prípadoch prevodu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa zverejnilo zámer a spôsob prevodu predtým, ako jeho zastupiteľstvo schválilo takýto spôsob prevodu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb., 138/1991 Zb.
Mesto nevykonávalo základnú finančnú kontrolu pred schvaľovaním mestského zastupiteľstva o zámere prevodu nehnuteľného majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.

Mesto Žilina

IČO
00321796
Sídlo
Námestie obetí komunizmu 1, 01131 Žilina
Kontrolované obdobie
roky 2016 – 2019, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia
Termín kontroly
27.08.2020 - 13.01.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto do Zásad hospodárenia prevzalo neúplné zákonné znenie povinnosti „majetok sa má zveľaďovať a v zásade zhodnocovať“, čo nebolo v súlade s ustanovením § 8 ods. 3 prvá veta zákona o obecnom zriadení, § 7 ods. 2 zákona o majetku obcí v nadväznosti na § 6 ods. 1 a 2 zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Mesto bezplatným zamenením svojich pozemkov za pozemky obchodnej spoločnosti MK TRADE nekonalo v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 a 2 písm. b) zákona o majetku obcí podľa ktorých orgány obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia a sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Okrem iného sú povinné majetok obce najmä chrániť pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Nepožiadaním PÚ SR o stanovisko, či išlo o minimálnu pomoc a či boli splnené podmienky pre jej poskytnutie, obec nepostupovala podľa § 8 ods. 3 zákona o štátnej pomoci, podľa ktorého pred poskytnutím pomoci ad hoc je jej poskytovateľ povinný požiadať koordinátora pomoci o stanovisko, či príslušné opatrenie spĺňa podmienky na poskytnutie pomoci podľa osobitných predpisov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto uzatvorilo zmluvu s právnickou osobou, ktorá nebola ku dňu uzavretia zmluvy zapásaná do registra partnerov verejného sektora, čím nepostupovalo v súlade s ustanovením § 9a ods. 12 o majetku obcí podľa ktorého fyzická osoba a právnická osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku obce alebo užívateľom jej majetku podľa tohto zákona len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Dôvod hodný osobitného zreteľa bol odôvodnený okrem iného aj zabezpečením parkovacích plôch pri objekte obchodnej spoločnosti v areáli Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina. Dôvod tohto zreteľa bol premietnutý aj do obsahu zámennej zmluvy. Zámenná zmluva neobsahovala podmienku, že predmet prevodu nie je možné previesť na tretiu osobu. Obchodná spoločnosť v priebehu roka 2017 previedla jeden celý pozemok parcela CKN 5186/52 o výmere 817 m2 na ďalšiu obchodnú spoločnosť. Tým vzniklo riziko, že dôvod konkretizujúci osobitný zreteľ, zaväzujúci len pôvodnú obchodnú spoločnosť môže byť zmarený.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
O spôsobe prevodov nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitné zreteľa rozhodol primátor mesta ako nekompetentný orgán mesta, čím nepostupoval v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. e) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého primátor rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené mestskému zastupiteľstvu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Mesto pri prevodoch z dôvodu hodného osobitného zreteľa zvolilo postup, kedy o spôsobe prevodu aj o samotnom prevode nehnuteľného majetku bolo rozhodnuté mestským zastupiteľstvom na jednom zasadnutí, čo bolo dôsledkom legislatívy, ktorá umožňovala viacvýznamový výklad v procesnom postupe prevodu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Takýto postup bol pre mesto z hľadiska procesu prevodu nehnuteľného majetku právne konformný a procesne možný, ale založil viacero rizík: • zverejnený zámer a spôsob prevodu (schválený primátorom) by mohol byť v rozpore s rozhodnutím mestského zastupiteľstva, resp. mestské zastupiteľstvo sa s ním nemusí stotožniť a schváliť ho, • zníženie transparentnosti (maximalizácia prehľadnosti a prístup verejnosti) celého procesu z hľadiska verejnej kontroly. Pri dvojkolovom rozhodovaní o spôsobe prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa a následne po zverejnení zámeru spolu so spôsobom prevodu o schvaľovaní samotného prevodu majú poslanci možnosť náležite sa oboznámiť so zamýšľaným prevodom vlastníctva nehnuteľného majetku mesta, tiež hlavný kontrolór má čas na prípravu poradného hlasu a podobne. Z dôvodu, že prevody majetku mesta spôsobom hodným osobitného zreteľa by mali byť najmä ojedinelé, resp. výnimočné je z hľadiska dobrej praxe a zásady dobrého hospodára žiadúca silnejšia verejná kontrola, ktorá by mohla byť dosiahnutá „dvojkolovým“ hlasovaním mestského zastupiteľstva. Teda na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva je správne, zákonné a transparentné rozhodnúť o spôsobe prevodu a na druhom zasadnutí rozhodnúť o samotnom prevode nehnuteľného majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Neoverením zámeru prevodu základnou finančnou kontrolou, mesto nekonalo v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole podľa ktorého základnou finančnou kontrolou je orgán verejnej správy povinný overovať vždy súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 na príslušných stupňoch riadenia. Súlad finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 sa overuje po celý čas od jej prípravy až po jej ukončenie a splnenie všetkých jej cieľov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Nesprávnym vykonaním ZFK na zmluvách mesto nepostupovalo v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole osoby vykonávajúce základnú finančnú kontrolu potvrdzujú na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou súlad so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 uvedením svojho mena a priezviska, podpisu, dátumu vykonania základnej finančnej kontroly a vyjadrenia, či je, alebo nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
ZFK na zámennej zmluve a zmluve o zriadení vecného bremena č. 322/právne/2018 nebola vykonaná v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole podľa ktorého základnou finančnou kontrolou je orgán verejnej správy povinný overovať vždy súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 na príslušných stupňoch riadenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Mesto v prípade predaja svojho nehnuteľného majetku obchodnej spoločnosti G-FIN v cene 256 050,00 eur nesplnilo povinnosť zverejnenia označenia prevedenej nehnuteľnej veci do vlastníctva inej osoby podľa § 5 ods. 6 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.

Obec Liptovská Anna

IČO
00315371
Sídlo
Liptovská Anna 0, 03223 Liptovská Anna
Kontrolované obdobie
roky 2016 – 2019, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia
Termín kontroly
07.09.2020 - 16.12.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec Liptovská Anna nemala v kontrolovanom období vypracované a ObZ schválené žiadne zásady hospodárenia so svojim majetkom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb., 369/1990 Zb.
Prevádzaný nehnuteľný majetok obec Liptovská Anna neviedla vo svojom účtovníctve, čím porušila § 7 ods. 2 písm. d) zákona o majetku obcí, podľa ktorého je obec povinná svoj majetok viesť v účtovníctve podľa zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec Liptovská Anna nepoznala hodnotu svojho prevádzaného majetku. Pred prevodmi nedala vypracovať znalecké posudky predávaných pozemkov, čím nepostupovala podľa zásad dobrého hospodára, ktorý koná len na základe znalosti všetkých informácií, t. j. pozná hodnotu svojho predávaného majetku
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Obec nemala určený spôsob a kritériá na určovanie cien obecných pozemkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec Liptovská Anna v kontrolovanom období neanalyzovala výhodnosť prevodov svojho nehnuteľného majetku na druhú osobu. Nezamýšľala sa: či nebude majetok v budúcnosti potrebovať na plnenie samosprávnych alebo verejnoprospešných úloh, ktorý spôsob prevodu bude pre ňu najvýhodnejší, či by nebol výhodnejší prenájom majetku, ako čo najlepšie a pre obec najvýhodnejšie stanoviť cenu pozemkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Schválením prevodu pozemkov s parc. č. C KN 803/7, 803/4 a 803/5 v k. ú. Liptovská Anna z dôvodu hodného osobitného zreteľa bez predchádzajúceho rozhodnutia o zámere prevodu majetku predajom a bez schválenia spôsobu prevodu ObZ a v prípade pozemkov 803/4 a 803/5 bez zverejnenia zámeru ich predaja spôsobom z dôvodu hodného osobitného zreteľa najmenej 15 dní pred schvaľovaním samotného prevodu ObZ obec nepostupovala v súlade s § 9 ods. 2 zákona o majetku obcí a § 9a os. 8 písm. e) zákona o majetku obcí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb., 138/1991 Zb.
Zverejnenie zámeru prevodu parciel č. C KN 803/4 a 803/5 v k. ú. Liptovská Anna z dôvodu hodného osobitného zreteľa nie pred, ale až po schválení tohto prevodu ObZ bolo v rozpore s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Nesprávny a nedostatočný dôvod osobitného zreteľa pri prevode pozemkov s parc. č. C KN 803/7, 803/4 a 803/5 v Liptovská Anna – príkladná starostlivosť o dlhodobo prenajaté pozemky a susedstvo s pozemkami kupujúceho.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Podpis dodatku č. 1 ku kúpnej zmluve z 07.08.2018, ktorý menil predmet kúpy a kúpnu cenu, bez jeho schválenia ObZ, resp. bez zmeny predchádzajúceho uznesenia ObZ o schválení prevodu pozemkov obce bol v rozpore s § 11 ods. 4 písm. a) zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Zmätočnou úpravou spôsobu úhrady kúpnej ceny v kúpnej zmluve z 07.08.2018 a v dodatku č. 1 k tejto zmluve z 03.12.2018 a zmätočná výška kúpnej ceny v kúpnej zmluve z 31.12.2019 nebolo dodržané ustanovenie § 43 Občianskeho zákonníka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Obec bezdôvodnými prevodmi 19 pozemkov obce, na ktorých nestáli žiadne stavby, podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona o majetku obcí ako pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou nepostupovala v súlade s § 9a ods. 1 zákona o majetku obcí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Predajom svojho nehnuteľného majetku za výrazne nižšie ceny ako predávali okolité obce, bez akéhokoľvek zdôvodnenia nižšej ceny , prípadne vyžiadania kompenzačného prínosu nižšej ceny, obec Liptovská Anna nekonala v súlade so zásedami dobrého hospodára.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Obec sa nezaoberala otázkou, či obec predajom svojho nehnuteľného majetku pod trhovú cenu hospodárskym subjektom im neposkytla pomoc v zmysle zákona o štátnej pomoci.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezisťovala hodnoty svojho majetku z dôvodu, či jeho budúci nadobúdateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neoverením kúpnych zmlúv s manželmi Petrom a Gabrielou Švecovcami, s Milanom Brezňanom, Liptovské Sliače, s Martinom Bellom, Martin, s Komposesorátom, s Annou Trnkovou, Liptovská Anna, s Jozefom Plevjákom, Rabča, a s Júliou Kašovou, Bratislava, základnou finančnou kontrolou obec porušila § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Pre chýbajúcu vnútornú smernicu o vykonávaní finančnej kontroly neboli vytvorené základné podmienky na výkon finančnej kontroly v obci podľa § 5 ods. 1 zákona o finančnej kontrole
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Chýbajúcim vnútorným kontrolným systémom v obci nebolo naplnené ustanovenie § 4 ods. 3 písm. e) zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Nechránenie oprávnených záujmov obce nevymáhaním dohodnutých kúpnych cien po lehote splatnosti a podaním návrhov na vklad do katastra nehnuteľností pred zaplatením kúpnej ceny bolo v rozpore s § 7 ods. 2 písm. b) a c) zákona o majetku obcí a zásadami dobrého hospodára.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie, Nehospodárne konanie Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec stiahla kúpne zmluvy s manželmi Petrom a Gabrielou Švecovcami, s Milanom Brezňanom, Liptovské Sliače, s Martinom Bellom, Martin, s Komposesorátom, s Annou Trnkovou, Liptovská Anna, s Jozefom Plevjákom, Rabča, a s Júliou Kašovou, Bratislava, zo svojej internetovej stránky po povolení vkladu do katastra nehnuteľností, čím nedodržala § 5a ods. 14 zákona o slobode informácií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec krátkym zverejnením zápisníc zo zasadnutí svojho obecného zastupiteľstva, podpísaných kúpnych zmlúv, zverejnením zámeru prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa až po jeho odsúhlasení ObZ značne zúžila priestor pre verejnú kontrolu prevodov jej nehnuteľného majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.

Obec Lysica

IČO
00321460
Sídlo
Lysica 138, 01305 Lysica
Kontrolované obdobie
roky 2016 – 2019, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia
Termín kontroly
02.09.2020 - 10.12.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zásady hospodárenia v čl. 2 ods. 6 stanovili oprávnenie pre starostu obce bližšie konkretizovať znenie Zásad hospodárenia, čo nebolo v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 zákona o majetku obcí, pretože kreovanie, určovanie a schvaľovanie Zásad hospodárenia patrilo do výlučnej právomoci obecného zastupiteľstva
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec pri tvorbe a schvaľovaní Zásad hospodárenia v záujme dobrej praxe nevenovala náležitú pozornosť obsahovým, ale ani významovým náležitostiam tohto dokumentu v súvislosti s prevodom nehnuteľného majetku (kritériá kontroly), pričom zákon o majetku obcí § 9 ods. 1 splnomocňuje obecné zastupiteľstvo, aby si v Zásadách hospodárenia určili tie úkony, ohľadom ktorých zákony „mlčia“.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec pred prevodom svojho nehnuteľného majetku nekonala v súlade s dobrou praxou a zásadou dobrého hospodára tým, že - neanalyzovala výhodnosť prevodov svojho nehnuteľného majetku na inú osobu, - nezamýšľala sa, či nebude majetok v budúcnosti (krátkodobej, alebo stredno či dlhodobej) potrebovať na plnenie samosprávnych úloh alebo verejnoprospešných úloh, pre rozvoj obce a tým naplniť účel použitia majetku obce, - nezvažovala, ktorý spôsob prevodu bude pre ňu výhodnejší, či by nebol výhodnejší prenájom majetku (majetok by obec zachovala), ako čo najlepšie a pre obec najvýhodnejšie stanoviť cenu pozemkov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nezverejnila lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcom, čím nepostupovala v súlade s ustanovením § 9a ods. 5 druhá veta zákona o majetku obcí.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec nezverejnila zámer predať svoj majetok a jeho spôsob priamym predajom na svojej internetovej stránke obce ani v regionálnej tlači, čím nepostupovala v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 zákona o majetku obcí, podľa ktorého obec zverejní zámer predať svoj majetok a jeho spôsob na svojej úradnej tabuli, na internetovej stránke obce, ak ju má obec zriadenú a v regionálnej tlači.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec pri prevode nehnuteľného majetku nepostupovala správne podľa ustanovenia 9a ods. 1 až 7 zákona o majetku obcí.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Nezverejnením zámeru a spôsobu prevodu nehnuteľného majetku obec nekonala v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí, podľa ktorého obec je povinná zámer previesť majetok spôsobom z dôvodu hodného zreteľa najmenej na 15 dní zverejniť aj na svojej internetovej stránke, ak ju má zriadenú.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec nezverejnila zámer previesť majetok z dôvodu osobitného zreteľa pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej internetovej stránke, čo nebolo v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí podľa ktorého zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec nezverejnila zámer previesť svoj majetok z dôvodu osobitného zreteľa najmenej na 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, čo nebolo v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí podľa ktorého zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
O zámere prevodu vlastníctva majetku obce priamym predajom rozhodlo obecné zastupiteľstvo, čo nebolo v jeho výhradnej kompetencii podľa § 11 ods. 4 zákona o obecnom zriadení a ani iný zákon, štatút obce, ani Zásady hospodárenia výslovne nezverili rozhodovanie o zámere do kompetencie obecného zastupiteľstva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zmluva o prevode nehnuteľností bola uzatvorená starostom obce bez predchádzajúceho platného rozhodnutia obecného zastupiteľstva o spôsobe prevodu (§ 9 ods. 2 písm. a zákona o majetku obcí) a samotnom prevode nehnuteľného majetku (§ 9 ods. 8 písm. e zákona o majetku obcí), k čomu mu zákon o majetku obcí s príslušnými predpismi nedal oprávnenie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec darovala zo svojho spoluvlastníckeho podielu prevádzaného nehnuteľného majetku 17,15 m2 ostatným spoluvlastníkom, čím nepostupovala v súlade s § 8 ods. 3 druhá veta zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Starosta obce rozhodol o spôsobe predaja nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitné zreteľa ako nekompetentný orgán obce, čím nepostupoval v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. e) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého starosta rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce nebol schválený obecným zastupiteľstvom, čo nebolo v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. a) zákona o majetku obcí, podľa ktorého obecné zastupiteľstvo schvaľuje spôsob prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec predajom svojho nehnuteľného majetku pod trhovú cenu bez akéhokoľvek zdôvodnenia nižšej ceny, nekonala v súlade so zásadami dobrého hospodára, ktorý koná tak akoby nakladal s vlastným majetkom, v záujme a v prospech obce a stará sa nielen o to, aby nevznikla škoda na majetku jeho úbytkom, ale aj o to, aby bol majetok zhodnotený a rozmnožený v maximálnej možnej miere, aká je v danej chvíli možná. Obec tým porušila aj § 7 ods. 1 a 2 písm. b) zákona o majetku obcí podľa ktorých orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia a sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Okrem iného sú povinné majetok obce najmä chrániť pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec predajom svojho nehnuteľného majetku pod trhovú cenu bez akéhokoľvek zdôvodnenia nižšej ceny, prípadne vyžiadania kompenzačného prínosu nižšej ceny, nekonala v súlade so zásadami dobrého hospodára, ktorý koná tak akoby nakladal s vlastným majetkom, v záujme a v prospech obce a stará sa nielen o to, aby nevznikla škoda na majetku jeho úbytkom, ale aj o to, aby bol majetok zhodnotený a rozmnožený v maximálnej možnej miere, aká je v danej chvíli možná. Obec tým porušila aj § 7 ods. 1 a 2 písm. b) zákona o majetku obcí podľa ktorých orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia a sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Okrem iného sú povinné majetok obce najmä chrániť pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nezverejnenie dvoch zmlúv bezodkladne nebolo v súlade s ustanovením § 5a ods. 9 zákona o slobode informácií podľa ktorého povinne zverejňovaná zmluva, ktorá sa nezverejňuje v registri, sa zverejňuje na webovom sídle povinnej osoby, ktorá zmluvu uzatvára, a to bezodkladne po uzavretí zmluvy alebo po doručení súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
K zverejneniu jednej zmluvy došlo až desať mesiacov po jej uzatvorení, čo nebolo v súlade s ustanovením § 5a ods. 9 zákona o slobode informácií, podľa ktorého povinne zverejňovaná zmluva, ktorá sa nezverejňuje v registri, sa zverejňuje na webovom sídle povinnej osoby, ktorá zmluvu uzatvára, a to bezodkladne po uzavretí zmluvy alebo po doručení súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu a ustanovenia § 47a ods. 4 OZ, podľa ktorého ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy alebo od udelenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nezverejňovanie elektronických úradných dokumentov na elektronickej úradnej tabuli nebolo v súlade s ustanovením § 34 ods. 2 písm. b) zákona o e-Governmente podľa ktorého orgán verejnej moci zverejní na elektronickej úradnej tabuli iný elektronický dokument než podľa písmena a), o ktorom osobitný predpis ustanovuje, že sa zverejňuje alebo vyvesuje na úradnej tabuli, verejnou vyhláškou, na webovom sídle alebo iným obdobným spôsobom zverejnenia pre neurčitý okruh osôb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: zákon č. 305/2013 Z.z.
Nevykonávanie základnej finančnej kontroly na zámere prevodu (iný úkon majetkovej povahy) a na preverených zmluvách o prevodoch nehnuteľného majetku obce (právny úkon) nebolo v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole podľa ktorého základnou finančnou kontrolou je orgán verejnej správy povinný overovať vždy súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 na príslušných stupňoch riadenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Nepožiadaním o stanovisko PÚ SR, či išlo o minimálnu pomoc a či boli splnené podmienky pre jej poskytnutie, obec nepostupovala podľa § 8 ods. 3 zákona o štátnej pomoci, podľa ktorého pred poskytnutím pomoci ad hoc je jej poskytovateľ povinný požiadať koordinátora pomoci o stanovisko, či príslušné opatrenie spĺňa podmienky na poskytnutie pomoci podľa osobitných predpisov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Prevodom nehnuteľného majetku za dohodnutú čisto symbolickú kúpnu cenu jedno euro, obec postupovala v rozpores ustanoveniami § 39 OZ podľa ktorého neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Makov

IČO
00314129
Sídlo
Makov 60, 02356 Makov
Kontrolované obdobie
roky 2016 – 2019, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia
Termín kontroly
10.09.2020 - 15.12.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Podľa Zásad hospodárenia mala byť pri každom prevode stanovená, alebo určená všeobecná hodnota majetku na základe znaleckého posudku, okrem prípadov, kedy by to bolo neefektívne. Obec pri určovaní hodnoty prevádzaného majetku spravidla nepostupovala v zmysle Zásad hospodárenia obce, teda nepoznala jeho všeobecnú hodnotu. V prípade prevodov [9], [8], [7], [3] obec prevádzala vlastníctvo pozemkov o rozlohách väčších ako 100 m2. To nemožno považovať za dôvod, že by vypracovanie znaleckého posudku bolo považované za neefektívne. Obec tým, že akceptovala ponúkanú cenu žiadateľmi [8], resp. tým že neurčila kúpnu cenu na základe všeobecnej hodnoty majetku (znaleckým posudkom) k prevádzaným nehnuteľnostiam [9], [7], [3], nekonala v súlade s článkom 18 bod 3 zásad hospodárenia. V prípade prevodov [1], [4], [5], [6] obec určila kúpnu cenu v roku 2011, ale prijatím nových zásad hospodárenia mohla a mala prehodnotiť jej výšku s ohľadom na ustanovenie článku 18 bod 3 zásad hospodárenia. Zámer prevodu majetku obce nebol zverejnený na úradnej tabuli obce počas celej doby - od jeho schválenia do rozhodnutia o prevode, v týchto prípadoch od: • [1] od 04.07.2011 do 16.06.2016, • [4] od 04.07.2011 do 20.09.2017, • [5] od 04.07.2011 do 06.12.2017, • [6] od 04.07.2011 do 06.12.2017.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavný kontrolór v správe o výsledku kontroly vykonanej v januári 2019 určil kritéria podľa ktorých preveroval proces prevodu nehnuteľného majetku obce spôsobom hodným osobitného zreteľa. Jedným z kritérií bolo schválenie prevodu ObZ, kedy HK uviedol, že nebola povinnosť vypracovať znalecký posudok. Zásady hospodárenia však obsahovali podmienku ho vypracovať pri všetkých prevodoch okrem prípadov, kedy by vypracovanie znaleckého posudku bolo neefektívne. Stanovisko HK nezohľadňovalo podmienky vyplývajúce zo Zásad hospodárenia obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
ObZ neschválilo zámer prevodu majetku obce, čo nebolo v súlade s ustanovením Čl. 13 bod 1 Zásad hospodárenia a zároveň § 9a) ods. 8 písm. e) o majetku obcí. Prevod majetku bol schválený Uznesením č. 3/2017 z 22.2.2017, a to v kúpnej cene 6,00 eur /m2 a súvisiacich nákladov celkom za 652,00 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Zámer prevodu majetku bol schválený súčasne s prevodom majetku a to nebolo v súlade s § 9a), bod 8 písmeno e) zákona o majetku obcí, z ktorého vyplýva, že zámer prevodu predaja musí byť zverejnený a schválený najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Kontrolou bolo zistené, že zámer odpredaja pozemkov a spôsob prevodu bol obcou zverejnený na webovom sídle obce už dňa 21.11.2017. Z uvedeného vyplýva, že o zámere prevodu a spôsobe prevodu rozhodol starosta obce predtým ako o týchto skutočnostiach rozhodlo ObZ, to nebolo v súlade s Čl. 13 bod 1 , Čl. 14 bod 2 písm. e) Zásad hospodárenia, podľa ktorých zámer aj spôsob prevodu schvaľovalo ObZ a zároveň § 9 ods. 2 písm. a) o majetku obcí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Zámer prevodu nebol zverejnený na internetovej úradnej tabuli v rámci webovej stránky obce, čo nebolo v súlade s ustanovením § 9a), bod 8 písmeno e) zákona o majetku obcí. Obec zverejnila len samotné uznesenie, avšak toto zverejnenie bolo vykonané v zmysle inej právnej úpravy a to zákona o slobode informácií. Uznesenia ObZ boli povinne zverejňované dokumenty a jeho zverejnením obec simulovala zverejnenie zámeru na webovej stránke obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Zámer prevodu nebol zverejnený na internetovej úradnej tabuli v rámci webovej stránky obce, čo nebolo v súlade s ustanovením § 9a), bod 8 písmeno e) zákona o majetku obcí. Obec zverejnila len samotné uznesenie, avšak toto zverejnenie bolo vykonané v zmysle inej právnej úpravy a to zákona o slobode informácií. Uznesenia ObZ boli povinne zverejňované dokumenty a jeho zverejnením obec simulovala zverejnenie zámeru na webovej stránke obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Cieľom predmetného prevodu bolo vysporiadať pozemky pod stavbami vo vlastníctve žiadateľov a priľahlé pozemky a susediaci TTP – lúku. Obec uplatnila nevhodný postup prevodu majetku, pretože zákon o majetku obcí v ustanovení §9 a bod 8 definoval osobitný spôsob prevodu - pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Zámer prevodu nebol zverejnený na internetovej úradnej tabuli v rámci webovej stránky obce, čo nebolo v súlade s ustanovením § 9a), bod 8 písmeno e) zákona o majetku obcí. Obec zverejnila len samotné uznesenie, avšak toto zverejnenie bolo vykonané v zmysle inej právnej úpravy a to zákona o slobode informácií. Uznesenia ObZ boli povinne zverejňované dokumenty a jeho zverejnením obec simulovala zverejnenie zámeru na webovej stránke obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Na centrálnej úradnej elektronickej tabuli – CUET neboli zo strany obce Makov zverejňované žiadne dokumenty, čo nebolo v súlade s ustanovením § 34 ods. 2 písmena b) zákone o eGov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: zákon č. 305/2013 Z.z.
V troch prípadoch [1], [2], [4] obec zverejnila zmluvy na webovom sídle pred ich uzatvorením po vzájomnom odsúhlasení ich obsahu obidvoma zmluvnými stranami, to nebolo v súlade s ustanovením §5a ods. 9 zákona o slobode informácií, podľa ktorého sa zmluva zverejňuje bezodkladne po jej uzatvorení.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec nevykonávala základnú kontrolu v prípade, že príslušný orgán rozhodol o zámere prevodu nehnuteľného majetku. V tomto prípade išlo o finančnú operáciu (iný úkon majetkovej povahy), ktorá povinne podliehala overeniu základnou kontrolou. To nebolo v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Prevod dvoch pozemkov jednému žiadateľovi nebol v súlade s Uznesením ObZ č. 82/2011 zo dňa 04.07.2011, na základe ktorého ObZ obmedzilo záujemcov o predloženie iba jednej ponuky na jeden pozemok. ObZ svojím rozhodnutím zo dňa 20.09.2017 zvýhodnilo žiadateľa tým, že mu umožnilo odkúpenie dvoch susediacich pozemkov a to za účelom výstavby rekreačných chát, napriek tomu, že pozemky boli primárne určené na výstavbu rodinných domov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Olešná

IČO
00314161
Sídlo
Olešná 0, 02352 Olešná
Kontrolované obdobie
roky 2016 – 2019, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia
Termín kontroly
10.09.2020 - 15.12.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zásady hospodárenia (VZN r. 2008) neupravovali formu kontroly dodržiavania zásad hospodárenia (VZN r. 2008) podľa štatútu obce. Tento nedostatok bol odstránený schválením zásad hospodárenia v roku 2019.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Zásady hospodárenia (VZN r. 2008) neupravovali spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených obcou alebo v ktorých má obec postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom, č nebolo v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 písm. f) zákona o majetku obcí
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Zásady hospodárenia) neupravovali práva a povinnosti organizácií, ktoré obec zriadila, pri správe majetku obce , podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré obec zriadila, ktoré úkony organizácií podliehajú schváleniu orgánmi obce, čo nebolo v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 písm. a), b), a e) zákona o majetku obcí
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Zásady hospodárenia r. 2019 neupravovali podmienky predaja formou aukcie, čo nebolo v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 štatútu obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Zásady hospodárenia (VZN r. 2008), zásady hospodárenia r. 2019, ani štatút obce nedefinovali prebytočný alebo neupotrebiteľný majetok obce. Zásady hospodárenia (VZN r. 2008) v ustanovení § 14 upravovali iba likvidáciu neupotrebiteľného majetku ale bez jeho bližšej špecifikácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Žiaden zámer prevodu nebol overený základnou finančnou kontrolou – porušenie zákona o finančnej kontrole a audite.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Nezverejňovanie elektronických úradných dokumentov na CUET nebolo v súlade s ustanovením § 34 ods. 2 písm. b) zákona o e-Governmente podľa ktorého orgán verejnej moci zverejní na CUET iný elektronický dokument než podľa písmena a), o ktorom osobitný predpis ustanovuje, že sa zverejňuje alebo vyvesuje na úradnej tabuli obce, verejnou vyhláškou, na webovom sídle obce alebo iným obdobným spôsobom zverejnenia pre neurčitý okruh osôb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: zákon č. 305/2013 Z.z.
p. Gajdičiar prevod v roku 2015 - ObZ schválilo zámer prevodu majetku, hoci nebolo v tejto veci kompetentné rozhodovať. Tým, že ObZ schválilo zámer prevodu, došlo k porušeniu ustanovenia § 13 bod 4 písm. e) zákona o obecnom zriadení, nakoľko rozhodovanie o zámere nebolo vyhradené ObZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Viacerí žiadatelia o pozemky, ktorí ich získali osobitným zreteľom, nesplnili podmienky kúpnej zmluvy, a to nezačali výstavbu do dvoch rokov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Podbiel

IČO
00314790
Sídlo
Podbiel 0, 02742 Podbiel
Kontrolované obdobie
roky 2016 – 2019, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia
Termín kontroly
01.09.2020 - 16.12.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nemala schválené zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb., 369/1990 Zb.
Obec v siedmich prípadoch neschválila obecným zastupiteľstvom spôsob prevodu nehnuteľného majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec v dvoch prípadich nezdôvodnila osobitný zreteľ v uzneseniach obecného zastupiteľstva, ktorými boli schválené prevody nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec pri prevodoch z dôvodu osobitného zreteľa nevedela preukázať zverejnenie zámeru najmenej na 15 dní pred schvaľovaním obecným zastupiteľstvom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec v dvoch prípadoch previedla nehnuteľností ako pozemky zastavané stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlých plôch, pričom nešlo o pozemky zastavané stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec v kontrolovanom období v celom procese prevodu nehnuteľného majetku vôbec nevykonávala základnú finančnú kontrolu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.

Obec Predmier

IČO
00321567
Sídlo
Predmier 55, 01351 Predmier
Kontrolované obdobie
roky 2016 – 2019, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia
Termín kontroly
02.09.2020 - 14.12.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec pri schvaľovaní Zásad hospodárenia nevenovala náležitú pozornosť obsahovým, ale ani významovým náležitostiam tohto dokumentu súvisiace s prevodom nehnuteľného majetku.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Obec nemala metodiku – postup, kritériá a spôsob určenia hodnoty, resp. kúpnej ceny prevádzaného majetku, čo nebolo v súlade s dobrou praxou a zásadou dobrého hospodára.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Zmluvné strany dohodli na predkupnom práve k predmetu prevodu (pozemky) v dohodnutej cene prevodu (jedno euro) a súčasne na ňom stojacej stavby. Kúpna cena stavby ani jej určenie však nebolo špecifikované. Obec teda dohodla predkupné právo k pozemkom v sume jedno euro a k budúcej stavbe za nešpecifikovanú sumu. Predajnú cenu stavby bude určovať zmluvná strana – obchodná spoločnosť. To zakladá riziko, že stanovením kúpnej ceny stavby by mohlo byť zmarené predkupné právo obce k predmetu prevodu (pozemkom) aj stavbe.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Starosta obce rozhodol o spôsobe predaja nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa ako nekompetentný orgán (konal nad rámec oprávnenia), čo nebolo v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. e) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého starosta rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Schválením prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa bez predchádzajúceho rozhodnutia o spôsobe obecným zastupiteľstvom a jeho zverejnenia najmenej na 15 dní pred schvaľovaním samotného prevodu obec porušila § 9 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb., podľa ktorého „Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce ...“ a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb., podľa ktorého „Ustanovenia odsekov 1 až 7 [súťažných postupov] sa nepoužijú pri prevode majetku obce, a to pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby“.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec predajom svojho nehnuteľného majetku pod trhovú cenu bez akéhokoľvek zdôvodnenia nižšej ceny, prípadne vyžiadania kompenzačného prínosu nižšej ceny, nekonala v súlade so zásadami dobrého hospodára, ktorý koná tak akoby nakladal s vlastným majetkom, v záujme a v prospech obce a stará sa nielen o to, aby nevznikla škoda na majetku jeho úbytkom, ale aj o to, aby bol majetok zhodnotený a rozmnožený v maximálnej možnej miere, aká je v danej chvíli možná. Obec tým nepostupovala v súlade aj § 7 ods. 1 a 2 písm. b) zákona o majetku obcí podľa ktorých orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia a sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Okrem iného sú povinné majetok obce najmä chrániť pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce nebol schválený obecným zastupiteľstvom, čo nebolo v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. a) zákona o majetku obcí podľa ktorého obecné zastupiteľstvo schvaľuje spôsob prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nepožiadaním o stanovisko PÚ SR, či išlo o minimálnu pomoc a či boli splnené podmienky pre jej poskytnutie, obec nepostupovala podľa ustanovenia § 8 ods. 3 zákona o štátnej pomoci podľa ktorého pred poskytnutím pomoci ad hoc je jej poskytovateľ povinný požiadať koordinátora pomoci o stanovisko, či príslušné opatrenie spĺňa podmienky na poskytnutie pomoci podľa osobitných predpisov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kúpna zmluva nebola schválená obecným zastupiteľstvom, čo nebolo v súlade s ustanovením čl. 4 bod B Zásad hospodárenia. Obecnému zastupiteľstvu bolo vymedzené schvaľovať zmluvné prevody nehnuteľného majetku. Podľa čl. 4 bod B číslo 4 Zásad hospodárenia obecné zastupiteľstvo schvaľovalo okrem iných zmluvných typov aj zmluvy o budúcich zmluvách. Z uvedeného vyplýva, že Zásady hospodárenia prísne odlišovali jednotlivé zmluvné typy a schválenie zmluvy o budúcej zmluve nebolo možné zameniť schválením kúpnej zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Dodatok č. 1 bol uzatvorený jednostranne starostom obce. Podľa ustanovenia § 40 ods. 3 OZ, písomný právny úkon je platný, ak je podpísaný konajúcou osobou. V dodatku č. 1 absentoval podpis druhej strany (kupujúceho). To malo za následok neplatnosť právneho úkonu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Dodatok k zmluve, ktorej predmetom bol predaj pozemku parcely CKN č. 953/5 nebol vôbec zverejnený, čo nebolo v súlade s ustanovením § 5a ods. 9 zákona o slobode informácií, podľa ktorého povinne zverejňovaná zmluva, ktorá sa nezverejňuje v registri, sa zverejňuje na webovom sídle povinnej osoby, ktorá zmluvu uzatvára, a to bezodkladne po uzavretí zmluvy alebo po doručení súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu a ustanovenia § 47a ods. 4 OZ, podľa ktorého ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy alebo od udelenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nezverejňovanie elektronických úradných dokumentov na elektronickej úradnej tabuli obcou nebolo v súlade s ustanovením § 34 ods. 2 písm. b) zákona o e-Governmente podľa ktorého orgán verejnej moci zverejní na elektronickej úradnej tabuli iný elektronický dokument než podľa písmena a), o ktorom osobitný predpis ustanovuje, že sa zverejňuje alebo vyvesuje na úradnej tabuli, verejnou vyhláškou, na webovom sídle alebo iným obdobným spôsobom zverejnenia pre neurčitý okruh osôb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: zákon č. 305/2013 Z.z.
Obec nevykonala predbežnú finančnú kontrolu žiadnej finančnej operácie, čím nepostupovala v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 podľa v tom čase účinného zákona o finančnej kontrole (2001).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec vykonala základnú finančnú kontrolu až po uzatvorení kúpnych zmlúv, čo nebolo v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č o finančnej kontrole. Základnou kontrolou nebol overený ani žiadny iný úkon majetkovej povahy, súvisiaci s prevodom nehnuteľnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri prevode nehnuteľného majetku spoločnosť Dhollandia Central Europe s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa v sume jedno euro obec deklarovala vykonanie základnej finančnej kontroly podľa zákona o finančnej kontrole dňa 09.10.2015. Nový zákon o finančnej kontrole nadobudol účinnosť dňom 01.01.2016. Overenie finančnej operácie v tom čase ešte neschváleným a neúčinným zákonom indikuje absolútne zlyhanie finančného riadenia v podmienkach obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nevykonávaním základnej finančnej kontroly na zámere prevodu ako inom úkone majetkovej povahy, obec nekonala v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého základnou finančnou kontrolou je orgán verejnej správy povinný overovať vždy súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 na príslušných stupňoch riadenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Bezodkladným nezverejnením šiestich zmlúv o prevode nehnuteľného majetku nebolo v súlade s ustanovením § 5a ods. 9 zákona o slobode informácií podľa ktorého povinne zverejňovaná zmluva, ktorá sa nezverejňuje v registri, sa zverejňuje na webovom sídle povinnej osoby, ktorá zmluvu uzatvára, a to bezodkladne po uzavretí zmluvy alebo po doručení súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.

Obec Stará Bystrica

IČO
00314307
Sídlo
Stará Bystrica 0, 02304 Stará Bystrica
Kontrolované obdobie
roky 2016 – 2019, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia
Termín kontroly
01.09.2020 - 31.01.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nesprávna úprava v zásadách hospodárenia možnosti (nie ako povinnosti) zverejniť zámer a spôsob prevodu majetku obce v regionálnej tlači.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Nesprávne stanovenie kvóra na schválenie prevodu majetku obce z dôvodu hodného zreteľa v zásadách hospodárenia na trojpätinovú väčšinu prítomných, nie všetkých, poslancov OcZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Zásady hospodárenia žiadnym spôsobom neurčovali postup orgánov obce pri prevode majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Neurčovali žiadne podmienky výnimočnosti (ojedinelosti), za ktorých možno previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Neurčenie povinnosti zodpovedných orgánov obce, prípadne hodnotiacej komisie, preveriť zápis záujemcov o majetok obce s hodnotou 100 000,00 € a viac v registri partnerov verejného sektora.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Zadefinovanie prebytočného a neupotrebiteľného majetku v zásadách hospodárenia.
Typ nedostatku: -
Stanovenie pravidiel a postupov pri posudzovaní prebytočného majetku obce a možností jeho ďalšieho využitia (predaj, prenájom) v zásadách hospodárenia prostredníctvom komisie menovanej starostom obce.
Typ nedostatku: -
Podmienenie prevodu nehnuteľného majetku obce vypracovaním znaleckého posudku na náklady žiadateľa o majetok obce v zásadách hospodárenia.
Typ nedostatku: -
Vymedzenie obsahu podmienok prevodu majetku obce spôsobom priameho predaja a obchodnej verejnej súťaže v zásadách hospodárenia.
Typ nedostatku: -
Nevedenie šiestich prevádzaných pozemkov s parc. č. C KN 4698/31, 4698/34, 4697/3, 4697/5, 4698/32, 4697/4 v k. ú. Stará Bystrica v účtovníctve obce Stará Bystrica.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Nedohodnutie povinnosti zaplatiť pomernú časť ceny za znalecký posudok v siedmich kúpnych zmluvách k prevodu pozemkov s parc. č. C KN 2474/2, 2474/3, 2474/4, 2474/5, 2474/6, 1303/1, 1303/3, 4698/31, 4698/34, 4697/3, 4697/5, 4698/32, 4697/4, 2458/5, 2457/15, 956 a 951 v k. ú. Stará Bystrica.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Chýbajúce posúdenie a zdôvodnenie výhodnosti alebo nevyhnutnosti navrhovaného spôsobu prevodu majetku obce v stanoviskách komisie OcZ k posudzovaným žiadostiam o prevod majetku obce.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Vypracovanie znaleckých posudkov na určenie hodnoty predávaných pozemkov obce.
Typ nedostatku: -
Stanovenie kritérií, za ktorých možno previesť pozemky obce za zníženú kúpnu cenu 1,00 €/m2.
Typ nedostatku: -
Nejednoznačné a nekonkrétne označenie pozemkov predávaných prostredníctvom OVS č. 010/2018 (len lokalitou, nie konkrétnym parcelným číslom) v uznesení OcZ č. 5/2018 bod B25 z 10.12.2018.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Neuvedenie konkrétnych podmienok OVS v uzneseniach OcZ o ich schválení č. 2/2018 bod B6 zo 04.05.2018 a č. 5/2018 bod B25 z 10.12.2018.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Podmienky OVS č. 006/2018, č. 007/2018 a č. 010/2018 (prvé aj druhé kolo) neobsahovali: • prípady a podmienky, za ktorých môžu účastníci týchto OVS svoje predložené návrhy meniť a dopĺňať, • spôsob oznámenia prijatia najvhodnejšej ponuky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Nezverejnenie zámeru previesť pozemky obce prostredníctvom OVS č. 006/2018, č. 007/2018 a č. 010/2018 (prvé aj druhé kolo) v regionálnej tlači.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Nezverejnenie zámeru previesť pozemky obce a podmienok OVS č. 007/2018 na úradnej tabuli obce po dobu 15, ale len deviatich kalendárnych dní pred uzávierkou na podanie návrhov do OVS.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Schválenie zámeny pozemku C KN 3540/134 v k. ú. Stará Bystrica a prevodu pozemku C KN 4692/6 v k. ú. Stará Bystrica z dôvodu hodného osobitného zreteľa bez predchádzajúceho schválenia takýchto zámerov a spôsobu prevodu OcZ a bez zverejnenia takýchto zámerov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Podpis kúpnej zmluvy k pozemku C KN 4692/6 v k. ú. Stará Bystrica s obidvomi manželmi, keď v uznesení OcZ č. 3/2019 bod B9 z 21.06.2019 bol ako kupujúci schválený len jeden z nich (manžel).
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Nezverejnenie zámerov prevodu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa počas celej doby od schválenia zámeru prevodu takýmto spôsobom po schválenie samotného prevodu OcZ, ale len na 30 dní od schválenia zámeru previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Nedostatočné zdôvodnenie prevodu pozemkov C KN 4692/6, 1707/4, 2458/5, 2457/15 v k. ú. Stará Bystrica z dôvodu hodného osobitného zreteľa a v prípade pozemkov C KN 951 a 956 aj nesprávne zdôvodnenie takéhoto zámeru. Zdôvodnenia prevodov z dôvodu hodného osobitného zreteľa bez stanoviska obce, aký prospech takýto prevod prinesie obci, ako prispeje k jej rozvoju.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Nezdôvodnenie zníženia kúpnej ceny pozemkov C KN 1707/4, 2458/5, 2457/15 v uzneseniach OcZ o schválení ich prevodu na 1,00 €/m2 v porovnaní so znaleckým posudkom 8,58 €/m2.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Predaj susedných pozemkov C KN 951 a 956 (spolu 703 m2) za zníženú cenu 1,00 €/m2 oproti znaleckému posudku (8,58 €/m2) bez zdôvodnenia takto zníženej ceny a bez vyžadovania kompenzačného prínosu zníženej ceny v uzneseniach OcZ o ich prevode.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Neschválenie prevodu pozemkov C KN 2474/2, 2474/3, 2474/4, 2474/5 a 2474/6 v k. ú. Stará Bystrica z dôvodu hodného osobitného zreteľa trojpätinovou väčšinou poslancov OcZ, ale len piatimi z deviatich.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Premietnutie podmienok z kúpnych zmlúv k nehnuteľnému majetku obce do stavebného povolenia k stavbám realizovaných na predaných pozemkoch obce.
Typ nedostatku: -
Neoverenie prípravných dokumentov k prevodom svojho nehnuteľného majetku ako stanovísk komisie OcZ k žiadostiam o kúpu pozemkov obce, uznesení OcZ o schválení zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce, ktoré v súlade čl. 9 ods. 4 zásad hospodárenia nahrádzajú rozhodnutie o prebytočnosti majetku obce, podmienok OVS základnou finančnou kontrolou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Nevyznačenie dátumu vykonania základnej finančnej kontroly na preverených kúpnych zmluvách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Nevykonanie dvoch plánovaných kontrol dodržiavania postupov pri prevodoch nehnuteľného majetku obce z hľadiska zákona o majetku obcí hlavným kontrolórom.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Nezverejnenie dvoch dodatkov k zámennej zmluve z 26.07.2019 v Obchodnom vestníku, prípadne iným spôsobom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Nezriadenie vlastnej internetovej stránky obce.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Nezverejnenie výpisov hlasovaní poslancov OcZ na zasadnutiach OcZ a nevyznačenie dátumov zverejnenia uznesení OcZ na úradnej tabuli obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Podmienenie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností zaplatením kúpnej ceny za predanú nehnuteľnosť.
Typ nedostatku: -

Obec Turček

IČO
00317012
Sídlo
Turček 123, 03848 Turček
Kontrolované obdobie
roky 2016 – 2019, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia
Termín kontroly
16.12.2020 - 03.09.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V zmysle ustanovenia ČL. 15 bod 2 písm. a) obecný úrad mal vypracovávať aj tzv. koncepciu využitia nehnuteľného majetku obce. Rozsah ani obsah tohto interného dokumentu nebol bližšie špecifikovaný. Obec takúto koncepciu nemala spracovanú, čo nebolo v súlade so zásadami hospodárenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 siedma odrážka štatútu obce mali zásady hospodárenia upravovať a bližšie vymedziť okrem iného aj kontrolu dodržiavania zásad hospodárenia. Bolo zistené, že zásady hospodárenia neupravovali otázky týkajúce sa ich kontroly a teda neboli v súlade so štatútom obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
ObZ v tomto prípade schválilo samotný zámer prevodu majetku, hoci podľa zásad hospodárenia mu táto kompetencia nebola zverená. Zámer prevodu majetku mal schvaľovať starosta obce; to nebolo v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. e) zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
ObZ chválilo zámer prevodu majetku, hoci podľa zásad hospodárenia mu táto kompetencia nebola zverená. Zámer prevodu majetku mal schvaľovať starosta obce, to nebolo v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. e) zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
ObZ chválilo zámer prevodu majetku, hoci podľa zásad hospodárenia mu táto kompetencia nebola zverená. Zámer prevodu majetku mal schvaľovať starosta obce, to nebolo v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. e) zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Dodatok č. 1, resp. úprava kúpnej zmluvy nebola schválená ObZ, čo nebolo v súlade s ustanovením Čl. 6 ods.1 zásad hospodárenia. Avšak k zmene predmetu prevodu nedošlo, teda bol prevedený majetok v súlade s uznesením ObZ č. 27/2018 písm. c) z 22.10.2018.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V uznesení ObZ č. 4/2019 z 21.02.2019 bolo uvedené, že ObZ schválilo podmienky OVS. Podmienky však, okrem minimálnej ceny neboli v spomínanom uznesení bližšie špecifikované (neboli obsahom uznesenia), čo nebolo v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. b) zákona o majetku obcí.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Všetky tri podmienky OVS boli rovnocenné, čo založilo riziko pre správne a spravodlivé vyhodnotenie ponúk uchádzačov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Ku každému pozemku bola predložená len jedna ponuka. Uchádzačmi ponúknuté ceny za prevod nehnuteľností spravidla len v nevýznamnej sume prekročili minimálne, obcou určené ceny. Cieľ OVS a výsledok jej realizácie obcou nezaručil maximalizáciu príjmov obci z predaja nehnuteľného majetku, čo bolo spôsobené najmä malým záujmom o predmetné pozemky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zo schváleného a realizovaného zámeru obce je zrejmé, že došlo k zmene účelu využitia budovy, teda k prestavbe budovy základnej školy na bytové jednotky. Obec nerozhodla o zmene účelového určenia majetku, ktorý slúžil na zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho procesu, resp. nerozhodla o jeho prebytočnosti. To nebolo v súlade ustanovením § 7a ods. 2 písm. a) a c) zákona o majetku obcí.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Nepožiadaním o stanovisko PÚ SR, či išlo o minimálnu pomoc a či boli splnené podmienky pre jej poskytnutie, obec nepostupovala v zmysle ustanovenia § 8 ods. 3 zákona o štátnej pomoci.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Vo všetkých prípadoch prevodoch z dôvodu hodného osobitného zreteľa, bol zámer prevodu schválený ObZ. Tým, že ObZ schválilo zámer prevodu, došlo k porušeniu ustanovenia § 13 bod 4 písm. e) zákona o obecnom zriadení, nakoľko rozhodovanie o zámere nebolo vyhradené ObZ.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Nevykonávanie základnej finančnej kontroly na zámere prevodu (iný úkon majetkovej povahy) nebolo v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole podľa ktorého základnou finančnou kontrolou je orgán verejnej správy povinný overovať vždy súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 na príslušných stupňoch riadenia.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Nezverejňovanie elektronických úradných dokumentov na CUET nebolo v súlade s ustanovením § 34 ods. 2 písm. b) zákona o e-Governmente podľa ktorého orgán verejnej moci zverejní na CUET iný elektronický dokument než podľa písmena a), o ktorom osobitný predpis ustanovuje, že sa zverejňuje alebo vyvesuje na úradnej tabuli obce, verejnou vyhláškou, na webovom sídle obce alebo iným obdobným spôsobom zverejnenia pre neurčitý okruh osôb.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: zákon č. 305/2013 Z.z.
Nezverejnenie dvoch zmlúv bezodkladne nebolo v súlade s ustanovením § 5a ods. 9 zákona o slobode informácií podľa ktorého povinne zverejňovaná zmluva, ktorá sa nezverejňuje v registri, sa zverejňuje na webovom sídle povinnej osoby, ktorá zmluvu uzatvára, a to bezodkladne po uzavretí zmluvy alebo po doručení súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Späť