Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-015/2011/0003
Názov:
Záverečná kontrola projektov Kohézneho fondu
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

IČO
30416094
Sídlo
Námestie Slobody 6, 81005 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

ministerstvo nedisponovalo evidenciou o počte kontrol a kontrolných zisteniach z kontrolných dní na stavbách technickej vybavenosti (
Typ nedostatku: Iné

Obec Pichné

IČO
00323411
Sídlo
Pichné 0, 06901 Pichne
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nepoužila finančné prostriedky do konca roka 2010, keď nepoužila finančné prostriedky na ustanovený alebo určený účel.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec neúčtovala o vzniku záväzkov v období, v ktorom záväzky vznikli, ale až pri úhrade záväzkov. (počet porušení 6 )
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec neúčtovala o vzniku záväzkov v období, v ktorom záväzky vznikli, ale až pri úhrade záväzkov. (počet porušení 6 )
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

IČO
36056006
Sídlo
Partizánska cesta 5, 97523 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené
neuvedené

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

IČO
36252484
Sídlo
Priemyselná 10, 92179 Piešťany
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

oneskorené vrátenie zábezpeky pri realizovanej verejnej súťaži
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2003 Z.z.
doplnenie súťažných podkladov v rozpore s oznámením o vyhlásení metódy VO
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2003 Z.z.
uzatvorenie zmluvy po lehote viazanosti
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2003 Z.z.
zápisnica z vyhodnotenia ponúk verejnej súťaže neobsahovala dôvody neprijatia ponúk za každého uchádzača osobitne v porovnaní s ponukou úspešného uchádzača
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2003 Z.z.

Trnavský samosprávny kraj

IČO
37836901
Sídlo
Starohájska 6868/10, 91701 Trnava
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nesprávne zaúčtovanie zrušenia rezervy
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

IČO
36570460
Sídlo
Komenského 50, 04248 Košice-Sever
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

KP nepredložil plán predkladania žiadostí o platbu ( počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
KP v žiadostiach o platbu uvádzal výdavky, ktoré neboli v súlade s niektorými článkami zmluvy
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Záujemcovia nemali oprávnenie podnikať v predmete obstarávania
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Záujemcovia neboli odborne spôsobilí dodať službu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obstarávateľ nevylúčil uchádzačov, ktorí nespĺňali podmienky
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obstarávateľ nezrušil použitý postup obstarávania keď ani jeden uchádzač nesplnil podmienky
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Uzavretá zmluva bola v rozpore so súťažnými podkladmi
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
KP nezaslal RO plán publicity
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

IČO
31364501
Sídlo
Klemensova 8, 81361 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené
Späť