Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-003/2011/0002
Názov:
Kontrola cerpania prostriedkov štrukturálnych fondov v rámci operacného programu Zamestnanost a sociálna inklúzia
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

IČO
00681156
Sídlo
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

vytvorenie predpokladov pre zabezpečenie hospodárnosti pri zadaní analýzy ekonomických aktivít sociálnych podnikov z pohľadu relevantnosti trhu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
vytvorenie predpokladov pre zabezpečenie hospodárnosti pri zadaní analýzy ekonomických aktivít sociálnych podnikov z pohľadu relevantnosti trhu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
nedodržanie interného manuálu procedúr
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
systémové nedostatky - časté zmeny IMP, problémy s ITMS, nedostatočná opora v súčasnej legislatíve, nemožnosť overenia projektov v rámci iných OP z pohľadu neprekrývania výdavkov a pod.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname

Sociálna implementačná agentúra

IČO
31819648
Sídlo
Špitálska 6, 81643 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nízke čerpanie finančných prostriedkov určených na operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzie 8,5 % v polovici programovacieho obdobia
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
administratívna zložitosť procesu keď od vyhlásenia výzvy po podpísanie zmluvy so žiadateľom podľa interného manuálu procedúr môže trvať 338 dní
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
nedodržiavanie časového rámca v harmonogramoch výziev a vo výzvach ako aj časté zmeny harmonogramov
Typ nedostatku: Iné
nesúľad výzvy a príručky pre žiadateľov v tom, že vo výzve je upozornenie na to, že žiadosť bude vylúčená z ďalšieho procesu, keď nebude kompletne vyplnená a príručka pre žiadateľa umožňuje doplnenie chýbajúcich náležitostí (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné
zníženie merateľného ukazovateľa o 45 % bez požiadania o zmenu zmluvy, pričom o zmenu prijímateľ bol povinný požiadať pri znížení ukazovateľa o viac ako 5 %
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Vo výzve na predkladanie ponúk nebola uvedená predpokladaná hodnota zákazky, ktorá bola stanovená v schválenej žiadosti o NFP Vo výzve na predkladanie ponúk 09.03.2009 nebola uvedená predpokladaná hodnota zákazky, ktorá bola stanovená v schválenej žiadosti o NFP (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné
Na výber dodávateľa v predložených dokladoch neboli doklady o výbere dodávateľa uvedených služieb, čím nebolo preukázané splnenie ustanovenia bodu 6. PARTNER (-I) ŽIADATEĽA, podľa ktorého „ Všetky dodávateľsko-odberateľské vzťahy podliehajú zákonu č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní...“
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Personálnym prepojením spoločností vyzvaných na predkladanie ponúk nebol zachovaný princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti (počet porušení 9)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Všetci žiadatelia musia byť informovaní o rozhodnutí o ŽoNFP v prípade časovo ohraničených výziev do 100 dní od konečného termínu na predkladanie ŽoNFP uvedenom vo výzve..., čo nebolo splnené (238 dní)
Typ nedostatku: Iné
chýbal doklad o vykonaní kontroly verejného obstarávania (počet porušení 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
chýbal doklad o vykonaní kontroly verejného obstarávania (počet porušení 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
predpokladaná hodnota zákazky musí vychádzať z ceny, za ktorú sa obvykle predáva rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky.. Vo výzve na predkladanie ponúk nebola uvedená predpokladaná hodnota zákazky. Z predložených dokladov nebolo zrejmé ako dlho bola výzva zverejnená. Dokumentácia o VO neobsahovala v zmysle bodu 8 výzvy, kto, kedy a ako si prevzal súťažné podklady, čím nezdokladoval postup VO v zmysle ust. § 99 ods. 1 písm. c), podľa ktorého „verejný obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti v súlade s výzvou...“ (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
fakturácia neobsahovala popis skutočného rozsahu dodanej služby.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 222/2004 Z.z.
úhrada za právne služby, ktoré bolo možné riešiť vo vlastnej réžii a úhrada nad rámec uzatvorenej zmluvy (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
úhrada za právne služby, ktoré bolo možné riešiť vo vlastnej réžii a úhrada nad rámec uzatvorenej zmluvy (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
stanovené také ciele a merateľné ukazovatele, ktorých plnenie nevedel kontrolovaný subjekt v plnej miere ovplyvniť (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Pokyn II
používanie nesprávnych podpoložiek rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
uchádzačom nebolo bezodkladne odoslané oznámenie o vylúčení ponúk z verejnej súťaže (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
víťaznému uchádzačovi nebola vrátená zábezpeka v zákonom stanovenej lehote (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
vylúčenému uchádzačovi nebola vrátená zábezpeka v zákonom stanovenej lehote
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
nebola všetkým uchádzačom odoslaná zápisnica z otvárania ponúk (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
zápisnica z otvárania ponúk bola uchádzačom zaslaná oneskorene
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
oznámenie o vylúčení zo súťaže bolo uchádzačom zaslané oneskorene (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
v hodnotiacich listoch boli uvedené aj firmy, ktoré boli vylúčené zo súťaže
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
víťazovi nebolo bezodkladne odoslané oznámenie o výsledku vyhodnocovania ponúk verejnej súťaže (počet porušení 9)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
nízke čerpanie finančných prostriedkov určených na operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzie 8,5 % v polovici programovacieho obdobia
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Pokyn II
administratívna zložitosť procesu keď od vyhlásenia výzvy po podpísanie zmluvy so žiadateľom podľa interného manuálu procedúr môže trvať 338 dní
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Pokyn II
zníženie merateľného ukazovateľa o 45 % bez požiadania o zmenu zmluvy, pričom o zmenu prijímateľ bol povinný požiadať pri znížení ukazovateľa o viac ako 5 %
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Vo výzve na predkladanie ponúk nebola uvedená predpokladaná hodnota zákazky, ktorá bola stanovená v schválenej žiadosti o NFP Vo výzve na predkladanie ponúk 09.03.2009 nebola uvedená predpokladaná hodnota zákazky, ktorá bola stanovená v schválenej žiadosti o NFP (počet porušení: 3)
Typ nedostatku: Iné
Na výber dodávateľa v predložených dokladoch neboli doklady o výbere dodávateľa uvedených služieb, čím nebolo preukázané splnenie ustanovenia bodu 6. PARTNER (-I) ŽIADATEĽA, podľa ktorého „ Všetky dodávateľsko-odberateľské vzťahy podliehajú zákonu č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní...“
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Personálnym prepojením spoločností vyzvaných na predkladanie ponúk nebol zachovaný princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti (počet porušení: 9)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Všetci žiadatelia musia byť informovaní o rozhodnutí o ŽoNFP v prípade časovo ohraničených výziev do 100 dní od konečného termínu na predkladanie ŽoNFP uvedenom vo výzve..., čo nebolo splnené (238 dní)
Typ nedostatku: Iné
chýbal doklad o vykonaní kontroly verejného obstarávania (počet porušení: 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
chýbal doklad o vykonaní kontroly verejného obstarávania (počet porušení: 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
predpokladaná hodnota zákazky musí vychádzať z ceny, za ktorú sa obvykle predáva rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky.. Vo výzve na predkladanie ponúk nebola uvedená predpokladaná hodnota zákazky. Z predložených dokladov nebolo zrejmé ako dlho bola výzva zverejnená. Dokumentácia o VO neobsahovala v zmysle bodu 8 výzvy, kto, kedy a ako si prevzal súťažné podklady, čím nezdokladoval postup VO v zmysle ust. § 99 ods. 1 písm. c), podľa ktorého „verejný obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti v súlade s výzvou...“ (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
fakturácia neobsahovala popis skutočného rozsahu dodanej služby.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 222/2004 Z.z.
úhrada za právne služby, ktoré bolo možné riešiť vo vlastnej réžii a úhrada nad rámec uzatvorenej zmluvy (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
úhrada za právne služby, ktoré bolo možné riešiť vo vlastnej réžii a úhrada nad rámec uzatvorenej zmluvy (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Späť