Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-010/2015/1040
Názov:
Podpora slovenského vinohradníctva z poľnohospodárskych fondov Európskej únie.
Účel kontrolnej akcie:
Skontrolovať zákonnosť a správnosť použitia finančných prostriedkov EÚ a SR na rekonštrukciu a moder
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Pôdohospodárska platobná agentúra

IČO
30794323
Sídlo
Hraničná 12, 81526 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2007 - 2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolná skupina NKÚ SR po preverení kontrolnej dokumentácie na projekte č. 110BA0800032 nepovažuje hodnotiaci proces žiadosti o NFP zo strany hodnotiteľov za úplne transparentný. Hodnotiteľ pri vyhodnocovaní ŽoNFP najskôr uplatnil korekciu na body priznané samotným žiadateľom. Následne na základe žiadosti žiadateľa adresovanej na MPRV SR a na PPA bola žiadosť o NFP dňa 20.11.2009 odporučená na schválenie na základe konečného a záväzného súhlasného stanoviska Generálneho riaditeľa PPA s navýšením bodov na pôvodných 75 bodov zo dňa 07.05.2009. Hodnotiteľ následne odporučil projekt na schválenie aj napriek tomu, že nevykonal opätovné hodnotenie, čo je v rozpore s Manuálom Oddelenia vyhodnocovania projektov verzia 08 zo dňa 10.09.2009 (vrátane jeho dodatkov) časť 8. – Zoznam procesov. Projekt bol schválený, zrealizovaný a finančne vysporiadaný.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nariadenie vlády č. 340/2008 Z.z. obsahovalo nejednoznačný výklad § 7 opatrenia zmena počtu krov. §7 ods. 1 bol v znení: „Zmena počtu krov je zameraná na zahustenie výsadby pri počte krov najmenej 4 000 ks/ha pri zachovaní výmery vinohradu.“. Z uvedeného nie je možné jednoznačne určiť či: a) počet 4000 ks/ha – predstavuje novovysadené krovy, b) počet 4000 ks/ha – predstavuje pôvodné a zároveň aj novovysadené krovy. V Metodickom postupe pre žiadateľov bola uvedená rovnaká interpretácia ako v §7 ods. 1 Nariadenia vlády č. 340/2008 Z.z.. Pri dokumentárnom preverení kontrolná skupina NKÚ SR identifikovala problém s výkladom terminológie „zahustenie výsadby“. Neexistujúci jednoznačný výklad terminológie bránil plynulej implementácii projektu, ktorý bol súčasťou kontroly. Výsledky z kontroly predmetného projektu sú v časti 3.4 tohto Protokolu. V novom období, ktoré upravuje nariadenie vlády č. 63/2015 Z.z. je opatrenie zmena počtu krov odstránené.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Ak bola žiadosť o podporu pozastavená z dôvodu neúplnosti žiadosti, nedodania požadovaných dokladov alebo uvedenia chybných údajov v žiadosti, PPA využíva pri administratívnej kontrole ten istý protokol ako pri prvej administratívnej kontrole žiadosti. Z uvedeného dôvodu kontrolná skupina NKÚ SR vyhodnocuje administratívnu kontrolu ako netransparentnú.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Ak bolo Oznámenie o ukončení reštrukturalizácie vinohradov doplnené z dôvodu neúplnosti, nedodania požadovaných dokladov alebo uvedenia chybných údajov v oznámení o ukončení, PPA využíva pri administratívnej kontrole ten istý Záznam o kontrole administratívnych náležitostí oznámenia o ukončení ako pri prvej administratívnej kontrole oznámenia. Z uvedeného dôvodu kontrolná skupina NKÚ SR vyhodnocuje takúto administratívnu kontrolu ako netransparentnú.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
PPA si aj napriek riadne ukončenému projektu s reg. č. 700/1972/2012 na reštrukturalizáciu vinohradov nesplnila svoje povinnosti ohľadne vyplatenia finančných záväzkov voči žiadateľovi, čím koná v rozpore s hlavným cieľom opatrenia reštrukturalizácie vinohradov, ktorým je zvýšiť konkurencieschopnosť výrobcov vína.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Späť