Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-060/2015/1060
Názov:
Plnenie úloh Slovenskej republiky pri zabezpečovaní úspor energií
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť plnenie úloh SR pri zabezpečovaní úspor energií vrátane zhodnotenia dosiahnutých výsledkov
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Environmentálny fond

IČO
30796491
Sídlo
Nevädzová 5, 82101 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2012 až 2014
Termín kontroly
01.06.2015 - 09.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Štatút Environmentálneho fondu, záväzný pre vydanie organizačného poriadku fondu, nebol aktualizovaný v súlade s relevantnými zákonmi novelizovanými v rokoch 2012 – 2014, ktorými bol okrem iného doplnený predmet činnosti fondu. Podľa písomného vyjadrenia, doplnenie štatútu plánuje kontrolovaný subjekt uskutočniť v druhej polovici roka 2015.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 587/2004 Z.z.
Na základe písomného pokynu ministra MŽP SR fond 28.04.2014 uskutočnil prevod finančných prostriedkov na zelený kooperačný účet EBRD v sume 5 810 000,00 eur, Kontrolou bolo zistené, že podkladom pre uvedenú účtovnú operáciu bola dohoda vyhotovená len v anglickom jazyku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 270/1995 Z.z.
Stavebné povolenia vydané v rokoch 2004 a 2009 boli formálne doložené listinami o predĺžení. Fond sa spoliehal na čestné vyhlásenia štatutárnych zástupcov žiadateľov, v ktorých deklarovali pravdivosť doložených dokumentov .
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 587/2004 Z.z.
Pri projekte č. 105113, na žiadosť obce (každé bez preukázateľného evidenčného čísla), vydal príslušný územný a stavebný úrad povolenie na predĺženie lehoty platnosti stavebného povolenia hneď na druhý deň po predložení žiadosti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 587/2004 Z.z.
Z 1 120 doručených žiadostí bolo len 181 kompletných, dop.lnenie podkladov bolo žiadané od 920 žiadateľov.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie Porušený predpis: 587/2004 Z.z.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

IČO
00686832
Sídlo
Mlynské Nivy 44/a, 82715 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2012 až 2014 a v prípade vecných súvislostí aj obdobia predchádzajúce a nadväzujúce
Termín kontroly
04.05.2015 - 13.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Plnenie § 11 odseku 1, písm. a) zákona č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (v zmysle ktorého bolo MH SR povinné sledovať, vyhodnocovať a každoročne do 31. marca zaslať prevádzkovateľovi monitorovacieho systému údaje o svojej celkovej spotrebe energie za predchádzajúci kalendárny rok) za roky 2012 a 2013 nebolo MH SR doložené.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 476/2008 Z.z.
Nedodržanie povinnosti SR týkajúce sa termínov vyplývajúcich zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti (ďalej len „smernica o energetickej efektívnosti“), a to v prípade: - neuvedenia do účinnosti zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti do 05.06.2014 (zákon nadobudol účinnosť dňa 01.12.2014), - nepredloženia akčného plánu energetickej efektívnosti na roky 2014 - 2016 s výhľadom do roku 2020 Európskej komisii do 30.04.2014 (akčný plán bol predložený 11.07.2014), - nepredloženia stratégie mobilizácie investícií do obnovy vnútroštátneho fondu obytných a nebytových budov Európskej komisii do 30.04.2014 (preložená 14.07.2014).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nedodržanie povinnosti SR v zmysle článku 5, ods. 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti, a to zabezpečiť každoročnú obnovu vo výške 3 % z celkovej podlahovej plochy vykurovaných a/alebo chladených budov, ktoré vlastnia a využívajú ústredné orgány štátnej správy (stanovený cieľ bol v roku 2014 splnený len na 45 %.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

IČO
00156621
Sídlo
Dobrovičova 12, 81266 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012 až 2014 a vprípade vecných súvislostí aj obdobia predchádzajúce a nadväzujúce
Termín kontroly
24.05.2015 - 05.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Do koordinácie a tvorby štátnej politiky, okrem iného aj v oblasti energetiky a energetickej efektívnosti, bola v rámci ministerstva priamo zapojená iba jedna zamestnankyňa. S účinnosťou od 01.01.2015 nebola predmetná problematika na ministerstve zabezpečená a tento stav trval až do času ukončenia výkonu kontroly.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
zamestnanci MPRV SR nepostupovali dôsledne pri objednaní a prevzatí projektovej dokumentácie v roku 2012, keď nepreverili súlad podkladov a vypracovanej projektovej dokumentácie so skutočnosťou. V uvedenom prípade ministerstvo konalo nehospodárne a nepostupovalo v súlade s § 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čím zároveň porušilo finančnú disciplínu v zmysle § 31 ods. 1 písm. j) uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
MPRV SR nezaradilo projektovú dokumentáciu na investičnú akciu a čiastkové práce do dlhodobého hmotného majetku až po ukončení investičnej akcie a uvedení hydraulického vyregulovania do užívania, nepostupovalo pri zaraďovaní technického zhodnotenia dlhodobého hmotného majetku v súlade s ustanoveniami § 26 ods. 1 a § 28 ods. 1 Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/16786/2007-31.ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky a nadväzne s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
MPRV SR malo a má v správe aj ďalšie budovy, za ktoré nevykázalo spotrebu palív a energie vo výkazoch zaslaných SIEA, čím nepostupovalo podľa § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 476/2008 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 476/2008 Z.z.
MPRV SR nepreukázalo kontrolnej skupine NKÚ SR zaslanie údajov prevádzkovateľovi monitorovacieho systému podľa § 24 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 476/2008 Z.z.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

IČO
42181810
Sídlo
Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012 až 2014 a v prípade vecných súvislostí aj obdobia predchádzajúce a nadväzujúce
Termín kontroly
04.06.2015 - 27.07.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrola identifikovala riziko pri plnení horizontálneho Opatrenia 7.12. (2. a 3.)Akčného plánu energetickej efektívnosti v gestorstve MŽP SR vzhľadom na riziko spojené s prípravou, realizáciou a čerpaním prostriedkov na tento plánovaný projekt do konca roka 2015 v rámci Operačného programu životné prostredie, nakoľko nebola podaná žiadosť na plánovaný projekt.
Kontrola identifikovala riziko pri plnení opatrenia 6.6. z 2. Akčného plánu energetickej efektívnosti a 3.Akčného plánu energetickej efektívnosti - v predkladaní faktúr k zálohovým platbám, pri čerpaní prostriedkov a pri ukončení projektu do konca tohto roka. Kontrolou bolo zistené, že boli predĺžené termíny na realizáciu projektu ( Projekt ,,Vývoj a zavedenie systému ETRS (Emission Trading Reporting System)“ ITMS 24130120113) do septembra 2015.

Pôdohospodárska platobná agentúra

IČO
30794323
Sídlo
Hraničná 12, 81526 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012 až 2014 a v prípade vecných súvislostí aj obdobia predchádzajúce a nadväzujúce
Termín kontroly
05.05.2015 - 06.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

Slovenská inovačná a energetická agentúra

IČO
00002801
Sídlo
Bajkalská 27, 82799 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2012 až 2014 a v prípade vecných súvislostí aj obdobia predchádzajúce a nadväzujúce
Termín kontroly
04.06.2015 - 22.07.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrola zistila, že za rok 2013 bolo MH SR zo strany SIEA predložené len ročné vyhodnotenie úloh jedného z kontraktov. SIEA nepostupovala dôsledne pri plnení príslušného ustanovenia kontraktu č. 1/2013, ktorý mala vyhodnocovať polročne.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Texty vyhodnotení kontraktov neboli podpísané zhotoviteľom (zodpovedným pracovníkom SIEA) a neboli opatrené dátumom vyhotovenia, kontrola preto ďalej preverila sprievodné listy, ktorými boli vyhodnotenia kontraktov zasielané na MH SR. V tejto súvislosti bolo zistené, že mail s vyhodnoteniami kontraktov za rok 2013, bol zaslaný pracovníčkou agentúry bez oprávnenia zastupovať ju, čo nebolo v súlade s príslušnou smernicou – Podpisovým poriadkom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Späť