Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-006/2013/1040
Názov:
Kontrola realizácie opatrení spojených s poskytovaním priamych platieb a podpôr hradených z finančných prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť systém poskytovania priamych platieb a podpôr. Zistiť stav dodržiavania požiadaviek predpis
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Pôdohospodárska platobná agentúra

IČO
30794323
Sídlo
Hraničná 12, 81526 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2011 - 2012
Termín kontroly
08.01.2013 - 27.08.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kniha dlžníkov vedená v informačnom systéme PPA, nie v každom prípade zobrazuje reálny stav pohľadávok a sankcií (v prípade zmeny, nie je upravený stav pohľadávky, chýba uvedenie sankcie).
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Spravy z kontroly na mieste - absentoval dôkaz, že kópia Správy z KNM bola zaslane/odovzdaná žiadateľovi, opravy vykonané nekorektným spôsobom, poznámky v správach z KNM neumožňujú pochopiť priebeh a výsledok KNM, nie všetky údaje uvedené v origináli správy z KNM boli identické s údajmi vloženými do systému IACS.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Všetky vypočítané sumy vrátane percentuálnej sankcie PPA uvádzala na dve desatinné miesta (na dve desatinné miesta systém IACS nezaokrúhlil matematicky, ale odsekol všetky čísla, od druhého miesta za desatinnou čiarkou vyššie)
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Späť