Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-002/2009/0002
Názov:
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a prostriedkami Európskych spoločenstiev a iných prostriedkov zo zahraničia
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Mesto Komárno

IČO
00306525
Sídlo
Nám. gen. Klapku 1, 94501 Komárno
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
01.09.2009 - 01.12.2009
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Levice

IČO
00307203
Sídlo
Námestie hrdinov 1, 93432 Levice
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
03.09.2009 - 29.11.2009
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Piešťany

IČO
00612031
Sídlo
Nám. SNP 3, 92145 Piešťany
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
09.09.2009 - 29.11.2009
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Senica

IČO
00309974
Sídlo
Štefánikova 1408/56, 90525 Senica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
30.09.2009 - 01.12.2009
Stav kontroly
Ukončená

Mestská časť Bratislava - Petržalka

IČO
00603201
Sídlo
Kutlíkova 17, 85212 Bratislava-Petržalka
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
13.09.2009 - 07.12.2009
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zriaďovacie listiny rozpočtových organizácii neobsahovali všetky náležitosti, neboli aktualizované a neboli v súlade so zákonom (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Zriaďovacie listiny rozpočtových organizácii neobsahovali všetky náležitosti, neboli aktualizované a neboli v súlade so zákonom (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Zriaďovacie listiny rozpočtových organizácii neobsahovali všetky náležitosti, neboli aktualizované a neboli v súlade so zákonom (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Zriaďovacia listina príspevkovej organizácie a jej dodatkov neobsahovala formu hospodárenia a vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý príspevková organizácia spravuje.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Zriaďovacia listina príspevkovej organizácie a jej dodatkov neobsahovala formu hospodárenia a vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý príspevková organizácia spravuje.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Zostavenie schodkového kapitálového rozpočtu, ktorý nebol dodstatočne krytý zostatkami finančných prostriedkov z minulých rokov.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Vo výrokových častiach platobných výmerov bola stanovená nesprávna doba splatnosti dane. (počet porušení 10)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
Vydanie nového platobného výmeru. Konanie ukončené právoplatným rozhodnutím sa obnoví na žiadosť účastníka konania alebo z úradnej moci.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Vo výrokových častiach platobných výmerov bola stanovená nesprávna doba splatnosti dane. (počet porušení 10)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
Vo výrokových častiach platobných výmerov bola stanovená nesprávna doba splatnosti dane. (počet porušení 10)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
Vo výrokových častiach platobných výmerov bola stanovená nesprávna doba splatnosti dane. (počet porušení 10)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
Vo výrokových častiach platobných výmerov bola stanovená nesprávna doba splatnosti dane. (počet porušení 10)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
Uvedenie novej lehoty na vyrubenie sankčného úroku.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Nezahrnutie príjmov z predaja bytov a nebytových priestorov do príjmu rozpočtu.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 182/1993 Z.z.
Zahrnutie príjmov za predaj bytov a nebytových priestorov do peňažných fondov.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
V dohodách o pracovnej činnosti dohodnutie rozsahu prác nad 10 hod. týždenne. (počet porušení 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Uvedenie nesprávnej výšky prebytku rozpočtu v záverečnom účte.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Neevidovanie majetku (pozemok) v účtovnej evidencii.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Nezaúčtovanie stavby na príslušný účet majetku.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
Nesprávne zaúčtovanie zálohy na účet 042 a nie na účet 052.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
Finančné nevyporiadanie poskytnutého preddavku do konca rozpočtového roka
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Neevidovanie pozemku v účtovnej evidencii v priebehu roka.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Realizovanie stavby bez písomného oznámenia stavebného úradu.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 50/1976 Z.z.
Nesprávne účtovanie pohľadávky na účte 379 a nie an 479.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
Vypracovávaním protokolu o výsledku kontroly a nie správy o výsledku kontroly. (počet porušení 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Zriaďovacie listiny základných skôl a ich dodatky neobsahovali výchovný alebo vyučovací jazyk, formu hospodárenia a zriaďovacie listiny dvoch základných škôl neobsahovali identifikačné číslo (počet porušení 15 a 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
Zriaďovacie listiny základných skôl a ich dodatky neobsahovali výchovný alebo vyučovací jazyk, formu hospodárenia a zriaďovacie listiny dvoch základných škôl neobsahovali identifikačné číslo (počet porušení 15 a 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
Zriaďovacie listiny základných skôl a ich dodatky neobsahovali výchovný alebo vyučovací jazyk, formu hospodárenia a zriaďovacie listiny dvoch základných škôl neobsahovali identifikačné číslo (počet porušení 15 a 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
Zriaďovacie listiny základných skôl a ich dodatky neobsahovali výchovný alebo vyučovací jazyk, formu hospodárenia a zriaďovacie listiny dvoch základných škôl neobsahovali identifikačné číslo (počet porušení 15 a 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
Zriaďovacie listiny rozpočtových organizácii neobsahovali všetky náležitosti, neboli aktualizované a neboli v súlade so zákonom (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Zriaďovacie listiny rozpočtových organizácii neobsahovali všetky náležitosti, neboli aktualizované a neboli v súlade so zákonom (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Zriaďovacie listiny rozpočtových organizácii neobsahovali všetky náležitosti, neboli aktualizované a neboli v súlade so zákonom (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Zriaďovacie listiny rozpočtových organizácii neobsahovali všetky náležitosti, neboli aktualizované a neboli v súlade so zákonom (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Späť